Indeks klas

To są klasy API. Zobacz wszystkie pakiety API .

A

AaptParser Klasa, która wyodrębnia informacje z apk, analizując dane wyjściowe „aapt dump badging”.
AaptParser.AaptVersion Wyliczenie opcji dla wersji AAPT używanej do parsowania plików APK.
Abi Klasa reprezentująca ABI.
AbiFormatter Klasa użyteczności dla abi.
AbiUtils Klasa narzędziowa do obsługi ABI urządzeń
StreszczeniePołączenie Reprezentacja połączenia abstrakcyjnego.
Monitor abstrakcyjnego hosta Typowa klasa monitorowania kondycji hosta.
AbstractXmlParser Klasa bazowa pomocnika do analizowania plików xml
AbstractXmlParser.ParseException Zgłaszany, jeśli nie można przeanalizować danych wejściowych XML
AcloudConfigParser Klasa pomocnicza, która analizuje konfigurację Acloud (używana do uruchamiania instancji urządzenia Cloud).
AcloudConfigParser.AcloudKeys Zestawy kluczy, które można wyszukać w konfiguracji.
Akcja w trakcie Akcja ogólna w toku.
Aktywny ślad Główna klasa pomagająca opisywać i zarządzać aktywnym śladem.
Kontroler stanu aktywności Sprawdzanie stanu pozostałych działań uruchomionych na końcu modułu.
AdbRootElevator Funkcja AutoCloseable , która umożliwia adb root po skonstruowaniu w razie potrzeby i przywraca stan root po zakończeniu.
Połączenie AdbSsh Połączenie adb przez most ssh.
AdbStopServerPreparer Docelowe narzędzie przygotowujące do zatrzymania serwera adb na hoście przed i po uruchomieniu testów adb.
Połączenie AdbTcp Domyślna reprezentacja połączenia urządzenia, zakładana jako standardowe połączenie adb urządzenia.
AdbUtils Klasa narzędziowa dla operacji adb.
Po zajęciach z informacjami Podobne gwarancje jak AfterClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation .
AggregatePostProcessor Agregator metryk, który podaje minimalną, maksymalną, średnią, wariancję, odchylenie standardowe, sumę, liczbę i opcjonalnie percentyle dla metryk numerycznych zebranych podczas testów wielokrotnych iteracji, traktując je jako podwójne.
AllTestAppsInstallSetup ITargetPreparer , który instaluje wszystkie aplikacje z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na urządzeniu.
AltDirZachowanie Wyliczenie służące do definiowania alternatywnych zachowań katalogów dla różnych instalatorów/popychaczy artefaktów testowych

AndroidJUnitTest Test, który uruchamia pakiet testowy oprzyrządowania na danym urządzeniu przy użyciu android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner.
AoaTargetPreparer ITargetPreparer , który wykonuje serię akcji (np. kliknięć i przesunięć) przy użyciu protokołu Android Open Accessory (AOAv2).
Informacje o kompilacji aplikacji IBuildInfo reprezentujący aplikację systemu Android i jej pakiety testowe.
AppDeviceBuildInfo Ta klasa jest przestarzała. Użyj IDeviceBuildInfo bezpośrednio.
Konfiguracja aplikacji ITargetPreparer , który instaluje apk i jego testy.
Pobieranie wersji aplikacji Klasa narzędzia do pobierania ciągu wersji aplikacji z urządzenia.
AppVersionFetcher.AppVersionInfo Typy informacji o wersji aplikacji.
ArchModuleController Kontroler modułu, aby nie uruchamiał testów, gdy nie pasuje do żadnej podanej architektury.
ArgsOptionParser Wypełnia pola Option na podstawie przeanalizowanych argumentów wiersza poleceń.
ArrayUtil Metody użytkowe dla tablic
ArtChrootPreparer Utwórz katalog chroot dla testów ART.
ArtGTest
ArtRunTest Biegacz testowy do uruchamiania testów uruchomieniowych ART.
ArtRunTest.AdbShellCommandException Klasa wyjątku do zgłaszania błędu, który wystąpił podczas wykonywania polecenia powłoki ADB.
ATestFileSystemLogSaver Ta klasa LogSaver jest używana przez ATest do zapisywania dzienników w określonej ścieżce.
AtestRunner Implementacja ITestSuite
AtraceCollector IMetricCollector , który uruchamia atrace podczas testu i zbiera wynik i rejestruje je w wywołaniu.
AtraceRunMetricCollector Zbiera ślady z całego katalogu testowego w danym katalogu z urządzenia testowego, rejestruje katalog testowy i przetwarza pliki śledzenia w katalogu testowym i agreguje metryki.
AutoLogCollector Wyliczenie opisujące, który kolektor może być automatycznie obsługiwany przez wiązkę.
Zautomatyzowani Reporterzy Klasa, która definiuje mapowanie z automatycznych raportów Tradefed.
Średni procesor postów Implementacja postprocesora obliczającego średnią z listy metryk.

B

Akcja urządzenia w tle Uruchamia polecenie na danym urządzeniu, powtarzając je w razie potrzeby, aż akcja zostanie anulowana.
BaseDeviceMetricCollector Podstawowa implementacja IMetricCollector , która pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie zbierania na onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) i ERROR(/#onTestRunEnd(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData,Map)) .
BaseEmulatorPreparer Wspólny program przygotowujący do uruchamiania lokalnego emulatora.
BaseHostJUnit4Test Podstawowa klasa testowa do uruchamiania testów w stylu hosta JUnit4.
BaseLeveledLogOutput Podstawowa implementacja ILeveledLogOutput pozwalająca na filtrowanie niektórych tagów na podstawie ich nazwy lub komponentów.
Kontroler modułu podstawowego Podstawowa implementacja IModuleController , którą należy zaimplementować w celu sprawdzenia, czy moduł powinien działać, czy nie.
BaseMultiTargetPreparer Podstawowa implementacja IMultiTargetPreparer pozwalająca na wyłączenie obiektu.
Procesor BasePost Podstawowy IPostProcessor , który powinna rozszerzać każda implementacja.
PodstawaPowtórzDecyzję Podstawowa implementacja IRetryDecision .
BaseStreamLogger <OS rozszerza OutputStream> ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika do strumienia wyjściowego i do stdout.
BazowyTargetPreparer Podstawowa klasa implementacji dla ITargetPreparer , która pozwala kontrolować, czy obiekt jest wyłączony, czy nie.
BaseTest Suite Test do uruchamiania pakietu testów zgodności z nowym systemem pakietu.
Kontroler baterii Klasa użyteczności, która pozwala kontrolować stan naładowania baterii urządzenia.
Ładowanie bateriiOdzyskiwanie urządzenia Zezwalaj na wyzwalanie polecenia, gdy poziom naładowania baterii urządzenia spadnie poniżej określonego progu.
Temperatura baterii
Battery UnavailableDeviceRecovery Kontroler odzyskiwania, który uruchomi konfigurację, jeśli poziom naładowania baterii nie jest dostępny.
PrzedKlasa Z Informacją Podobne gwarancje jak BeforeClass , ale metoda z adnotacją musi wymagać parametru TestInformation .
Stan binarny Enum używane do rejestrowania stanu WŁ./WYŁ. ze stanem IGNORE no-op.
BluetoothConnectionLatencyCollector Moduł zbierający wypchnie do urządzeń wstępnie zdefiniowaną konfigurację metryki czasu trwania statsd i zbierze czas trwania połączenia Bluetooth dla każdego profilu.
BluetoothConnectionStateCollector Ten kolektor będzie zbierał metryki BluetoothConnectionStateChanged i rejestrował numer stanu połączenia dla każdego profilu.
BluetoothConnectionSuccessRatePostProcessor Implementacja postprocesora obliczającego wskaźnik sukcesu dla profilu bluetooth

Użyj „metric-key-match”, aby określić metryki, które zawierają stany połączenia Bluetooth w tablicy numerycznej Przykład [0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3].

BluetoothHciSnoopLogCollector Collector, aby włączyć rejestrowanie funkcji Bluetooth HCI snoop na badanym urządzeniu i zbierać dzienniki dla każdego testu.
Narzędzia Bluetooth Funkcje narzędziowe do wywoływania BluetoothInstrumentation na urządzeniu

Kod BluetoothInstrumentation po stronie urządzenia można znaleźć w AOSP pod adresem: frameworks/base/core/tests/bluetoothtests

BootstrapBuildProvider IDeviceBuildProvider , który ładuje informacje o kompilacji z urządzenia testowego

Jest to zwykle używane w przypadku urządzeń z kompilacją dostarczoną z zewnątrz, tj

BootstrapServiceFileResolverLoader Ładuje programy rozpoznawania nazw za pomocą funkcji ładowania usług.
Zgłoszenie błędu Obiekt przechowujący odniesienia do plików raportu o błędzie, kompatybilny z płaskim raportem o błędzie i spakowanym raportem o błędzie (bugreportz).
BugreportCollector Przejściowy obiekt ITestInvocationListener , który zbiera raporty o błędach, gdy wystąpią konfigurowalne zdarzenia, a następnie wywołuje ITestInvocationListener#testLog na swoich elementach podrzędnych po zebraniu każdego raportu o błędzie.
BugreportCollector.Filter
BugreportCollector.Freq
BugreportCollector. Rzeczownik
BugreportCollector.Predicate Pełny predykat opisujący, kiedy przechwycić raport o błędzie.
BugreportCollector.Relation
BugreportCollector.SubPredicate
BugreportzOnFailureCollector Zbierz raport o błędzie, gdy przypadek testowy zakończy się niepowodzeniem.
BugreportzOnTestCaseFailureCollector Zbierz raport o błędzie, gdy przypadek testowy w przebiegu zakończy się niepowodzeniem.
Błąd kompilacji Zgłaszany, jeśli podana kompilacja nie zostanie uruchomiona.
Informacje o kompilacji Ogólna implementacja IBuildInfo , która powinna być skojarzona z ITestDevice .
BuildInfoKey Wyliczanie klas związane z zapytaniami o informacje o kompilacji.
BuildInfoKey.BuildInfoFileKey Enum opisujące wszystkie znane typy plików, które można przeszukiwać za pomocą IBuildInfo.getFile(com.android.tradefed.build.BuildInfoKey.BuildInfoFileKey) .
BuildInfoRecorder ITargetPreparer , który zapisuje metadane informacji o kompilacji do określonego pliku.
BuildInfoUtil Klasa użytkowa ułatwiająca manipulowanie IBuildInfo
Błąd pobierania kompilacji Wystąpił błąd krytyczny podczas pobierania kompilacji do testowania.
KompilacjaSerializedVersion Klasa, która zawiera bieżącą wersję serializacji wszystkich IBuildInfo .
BuildTestsZipUtils Klasa pomocnicza dla operacji związanych z testami ZIP generowanymi przez system kompilacji Androida
BulkEmailer Narzędzie do wysyłania wiadomości e-mail, które umożliwia następującą konfigurację: interwał wysyłania, początkowy rozmiar serii, odbiorców i całkowitą liczbę wiadomości.
Narzędzie BundletoolUtil Klasa narzędziowa, która używa wiersza poleceń narzędzia bundletool do instalowania plików .apks na urządzeniu.
ByteArrayInputStreamSource
Lista ByteArray Klasa reprezentująca uproszczoną tablicę bajtów.
ByteArrayUtil Narzędzia do operowania na tablicy bajtów, np. konwersji bajtów na liczby całkowite.

C

Kontroler modułu samochodowego Kontroler ten zapobiega wykonywaniu przypadków testowych na urządzeniach innych niż motoryzacyjne.
Błąd CarryDnae Wewnętrzny RuntimeException do przenoszenia DeviceNotAvailableException przez platformę JUnit4.
CarryInterruptedException Zgłaszany po wyzwoleniu limitu czasu fazy testowej i konieczności przeniesienia wyjątku InterruptedException z wątku wykonania testu do wątku wykonania wywołania.
CdmaDeviceFlasher Klasa, która wyświetla obraz na fizycznym urządzeniu z systemem Android za pomocą radia CDMA.
CecControllerTokenProvider Dostawca tokenów dla tokenów związanych z Consumer Electronics Control (CEC).
Informacje o katalogu centralnym CentralDirectoryInfo to klasa zawierająca informacje o pliku/folderze wewnątrz pliku zip.
CheckPairingPreparer CompanionAwarePreparer , który weryfikuje łączenie BT między urządzeniami głównymi i towarzyszącymi
CircularAtraceUtil Narzędzie atrace opracowane głównie do identyfikowania pierwotnych przyczyn błędów ANR podczas testów Monkey.
CircularByteArray Struktura danych do przechowywania tablicy o stałym rozmiarze, która działa jak bufor cykliczny i śledzi całkowitą sumę wszystkich wartości w tablicy.
ClangCodeCoverageCollector BaseDeviceMetricCollector , który pobiera pomiary pokrycia Clang z urządzenia i rejestruje je jako artefakty testowe.
ClassNotFoundConfigurationException ConfigurationException , gdy klasa obiektu nie zostanie znaleziona.
ClassPathScanner Znajduje wpisy w ścieżce klasy.
ClassPathScanner.ClassNameFilter IClassPathFilter , który filtruje i przekształca nazwy klas Java.
ClassPathScanner.ExternalClassNameFilter ClassNameFilter , który odrzuca klasy wewnętrzne
ClassPathScanner. IClassPathFilter Filtr dla ścieżek wpisów ścieżki klasy

Wzorowane na FileFilter

ClockworkUtils Mechaniczne narzędzie do udostępniania logiki wielu urządzeń
ZamykanyZakres śledzenia Klasa w zakresie, która umożliwia raportowanie sekcji śledzenia za pośrednictwem try-with-resources
Informacje o kompilacji klastra Klasa IBuildInfo dla kompilacji przesyłanych potokowo z TFC.
ClusterBuildProvider IBuildProvider do pobierania zasobów testowych TFC.
Klient klastra Implementacja IClusterClient do interakcji z zapleczem TFC.
ClusterCommand Klasa reprezentująca zadanie pobrane z klastra TF.
ClusterCommand.RequestType
ClusterCommand.State Status polecenia w klastrze TF.
ClusterCommandConfigBuilder Klasa służąca do tworzenia pliku konfiguracyjnego dla polecenia klastra.
ClusterCommandEvent Klasa do hermetyzacji zdarzeń poleceń klastra do przekazania.
ClusterCommandEvent.Builder
ClusterCommandEvent.Type
ClusterCommandLauncher Klasa IRemoteTest do uruchamiania polecenia z TFC za pośrednictwem podprocesu TF.
ClusterCommandScheduler ICommandScheduler do obsługi TFC (Tradefed Cluster).
ClusterCommandStatus Klasa reprezentująca stan i przyczynę anulowania polecenia z TF Cluster.
Informacje o urządzeniu klastra Klasa do hermetyzacji informacji o urządzeniu klastra do przekazania.
ClusterDeviceInfo.Builder
ClusterDeviceMonitor Implementacja IDeviceMonitor , która zgłasza wyniki do usługi Tradefed Cluster.
ClusterEventUploader <T rozszerza IClusterEvent > Klasa ClusterEventUploader, która przesyła IClusterEvent do TFC.
ClusterHostEvent Klasa do hermetyzacji zdarzeń hosta klastra do przekazania.
ClusterHostEvent.Builder
ClusterHostEvent.HostEventType Wyliczenia różnych typów zdarzeń hosta.
ClusterHostUtil Statyczne funkcje użytkowe dla TF Cluster w celu uzyskania globalnych instancji konfiguracji, informacji o hoście itp.
ClusterLogSaver Klasa ILogSaver do przekazywania danych wyjściowych testu do TFC.
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy Strategie zbierania plików.
Opcje klastra
Test pokrycia kodu Test, który uruchamia pakiet testów oprzyrządowania na danym urządzeniu i generuje raport pokrycia kodu.
CollectingByteOutputReceiver IShellOutputReceiver , który zbiera całe dane wyjściowe powłoki do byte[] .
Zbieranie odbiornika wyjściowego IShellOutputReceiver , który gromadzi całe dane wyjściowe powłoki w jednym String .
ZbieranieTestListener ITestInvocationListener , który zbierze wszystkie wyniki testów.
KolekcjonerPomocnik Pomocnik do wykonywania niektórych operacji IMetricCollector potrzebnych w kilku miejscach.
Parser plików poleceń Parser pliku zawierającego zestaw wierszy poleceń.
CommandFileParser.CommandLine
Przerywacz poleceń Usługa pozwalająca na przerwanie poleceń TradeFederation lub oznaczenie ich jako nieprzerywalnych.
CommandLineBuildInfoBuilder Narzędzie przeznaczone do przechwytywania zwykłych argumentów informacji o kompilacji z wiersza poleceń i tworzenia z nich IBuildInfo .
Opcje poleceń Implementacja ICommandOptions .
CommandOptionsGetter Implementacja usługi, która zwraca wartość opcji polecenia danego wywołania.
Wynik polecenia Zawiera wynik polecenia.
CommandRunner Alternatywny punkt wejścia TradeFederation, który uruchomi polecenie określone w argumentach wiersza poleceń, a następnie zakończy działanie.
CommandRunner. Kod wyjścia Kody błędów, z którymi można wyjść.
Harmonogram poleceń Harmonogram do uruchamiania poleceń TradeFederation na wszystkich dostępnych urządzeniach.
CommandScheduler.HostState Wyliczenia o różnym statusie hosta
Stan polecenia Reprezentuje stan operacji czasowej.
CommandStatusHandler Program obsługi pomagający monitorować i aktualizować stan wywołania.
CommonLogRemoteFileUtil To narzędzie pozwala uniknąć powielania kodu w różnych reprezentacjach urządzeń zdalnych dla logiki zdalnego pobierania dziennika typowych plików.
CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry Reprezentacja znanego wpisu dziennika dla urządzeń zdalnych.
Alokator towarzysza Klasa podstawowa, która zajmuje się przydzielaniem i zwalnianiem urządzenia towarzyszącego

getCompanionDeviceSelectionOptions() należy zaimplementować, aby opisać kryteria potrzebne do przydzielenia urządzenia towarzyszącego

CompanionAwarePreparer ITargetPreparer , który hermetyzuje logikę uzyskiwania już przydzielonego urządzenia towarzyszącego.
CompanionAwareTest Podstawowa klasa testowa, która hermetyzuje schemat uzyskiwania i sprawdzania urządzenia towarzyszącego

Podklasa może wywołać getCompanion() w celu pobrania przydzielonego towarzysza.

CompanionDeviceTracker Klasa do przydzielania i zwalniania urządzeń towarzyszących
CompanionRunCommandTargetPreparer ITargetPreparer , który uruchamia określone polecenia na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym
CompanionTestAppInstallSetup ITargetPreparer , który instaluje jedną lub więcej aplikacji z folderu IDeviceBuildInfo#getTestsDir() na przydzielonym urządzeniu towarzyszącym.
CompileBootImage WithSpeedTargetPreparer Ponowna kompilacja ścieżki klasy startowej i serwera systemowego z filtrem kompilatora „speed”.
Stan awariiMonitor Monitoruj wszelkie błędy wywołania.
WarunekPriorityBlockingQueue <T> Bezpieczna wątkowo klasa z operacjami podobnymi do ERROR(/PriorityBlockingQueue) , które mogą pobierać obiekty spełniające określony warunek.
ConditionPriorityBlockingQueue.AlwaysMatch <T> ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher , który pasuje do dowolnego obiektu.
ConditionPriorityBlockingQueue.IMatcher <T> Interfejs do określania, czy elementy pasują do jakiegoś warunku.
ConfigCompleter Implementacja Completer dla naszych konfiguracji TF.
Konfiguracja Konkretna implementacja IConfiguration , która przechowuje załadowane obiekty konfiguracyjne na mapie.
KonfiguracjaDef Przechowuje zapis konfiguracji, powiązanych z nią obiektów i ich opcji.
ConfigurationDef.ConfigObjectDef Obiekt do przechowywania informacji o nazwie klasy i jej numerze wyglądu (np. jeśli konfiguracja ma dwa razy ten sam obiekt, pierwszy będzie miał pierwszy numer wyglądu).
Deskryptor konfiguracji Obiekt konfiguracji, który opisuje niektóre aspekty samej konfiguracji.
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner Wyliczenie używane do wskazania lokalnego biegacza testów.
Wyjątek konfiguracji Zgłaszany, jeśli nie można załadować konfiguracji.
Fabryka konfiguracji Fabryka do tworzenia IConfiguration .
ConfigurationFactory.ConfigLoader Implementacja IConfigDefLoader, która śledzi dołączone konfiguracje z jednej konfiguracji głównej i zgłasza wyjątek w cyklicznych dołączeniach.
ConfigurationFactory.ExceptionLoader
Narzędzie konfiguracji Funkcje użytkowe do obsługi plików konfiguracyjnych.
ConfigurationXmlParserSettings Prosta klasa do akceptowania ustawień dla ConfigurationXmlParser

Aby przekazać ustawienia do tej klasy, alias jest obowiązkowy.

KonfiguracjaYamlParser Parser dla konfiguracji Tradefed w stylu YAML
ConfigUtil Klasa narzędziowa do tworzenia, interakcji i wypychania plików konfiguracyjnych statsd.
ConfigUtil.LogSource
Konsola Główna konsola TradeFederation zapewniająca użytkownikowi interfejs do interakcji

Obecnie obsługuje operacje takie jak

  • dodaj polecenie do przetestowania
  • lista urządzeń i ich stan
  • lista wywołań w toku
  • lista poleceń w kolejce
  • zrzuć dziennik wywołań do pliku/stdout
  • zamknięcie
Console.ArgRunnable <T> Runnable z metodą run , która może przyjąć argument
Console.CaptureList Wygodny typ dla List<List<String>>
ConsoleReaderOutputStream OutputStream, którego można użyć, aby System.out.print() działał dobrze z unfinishedLine LineReader użytkownika.
Reporter wyników konsoli Reporter wyników do drukowania wyników testu na konsoli.
ContentProviderHandler Program obsługi, który streszcza interakcje dostawcy treści i umożliwia korzystanie z dostawcy treści po stronie urządzenia do różnych operacji.
Odbiornik wyników testu zliczania TestResultListener , który śledzi całkowitą liczbę testów według TestStatus
CountTestCasesCollector Policz i zgłoś liczbę przypadków testowych dla danego IRemoteTest .
Forwarder pomiaru pokrycia Test zastępczy, który przekazuje pomiary pokrycia od dostawcy kompilacji do rejestratora.
Opcje pokrycia Handel przedmiotem do przechowywania opcji pokrycia.
Opcje pokrycia. Łańcuch narzędzi
CpuThrottlingWaiter ITargetPreparer , który czeka, aż maksymalna częstotliwość wszystkich rdzeni zostanie przywrócona do najwyższego dostępnego poziomu
CreateAvdPreparer
CreateUserPreparer Docelowy preparat przygotowujący do tworzenia użytkownika i czyszczenia go na końcu.
Bieżące wywołanie Klasa, która śledzi i dostarcza bieżące informacje o wywołaniu przydatne w dowolnym miejscu wewnątrz wywołania.
CurrentInvocation.InvocationInfo Jakiś specjalny nazwany klucz, który zawsze będziemy wypełniać dla wywołania.
CurrentInvocation.IsolationGrade Opisuje poziom izolacji

D

DebugHostLogOnFailureCollector Kolektor, który będzie gromadzić i rejestrować dzienniki po stronie hosta, gdy wystąpi awaria przypadku testowego.
Domyślne połączenie Domyślna reprezentacja połączenia urządzenia, zakładana jako standardowe połączenie adb urządzenia.
DefaultConnection.ConnectionBuilder Konstruktor używany do opisywania połączenia.
Domyślny zdalny AndroidTestRunner Rozszerzenie ddmlib RemoteAndroidTestRunner , aby ustawić niektóre domyślne przypadki użycia Tradefed.
DefaultTestsZipInstaller Domyślna implementacja testowego instalatora zip.
Wywołanie delegowaneWykonanie InvocationExecution , które delegują wykonanie do innego pliku binarnego Tradefed.
Resolver zależności Nowy typ dostawcy, który pozwala uzyskać wszystkie zależności dla testu.
Wynik przydziału urządzenia Reprezentuje wyniki próby alokacji dla polecenia.
Stan przydziału urządzenia Reprezentuje stan alokacji urządzenia z perspektywy IDeviceManager
DeviceAvailableChecker Sprawdzanie, aby upewnić się, że moduł nie pozostawia urządzenia w stanie offline.
Sprawdzanie linii bazowej urządzenia Ustaw podstawowe ustawienia urządzenia przed każdym modułem.
Urządzenie ustawiające linię bazową Klasa abstrakcyjna używana do tworzenia ustawienia linii bazowej urządzenia.
DeviceBatteryLevelChecker IRemoteTest , który sprawdza minimalny poziom naładowania baterii i czeka, aż bateria osiągnie drugi próg ładowania, jeśli minimalny poziom naładowania nie jest obecny.
DeviceBatteryResourceMetricCollector Ten kolektor zbiera dane dotyczące baterii urządzenia.
DeviceBuildDescriptor Klasa otoki dla IBuildInfo , która zawiera metody pomocnicze do pobierania informacji o kompilacji platformy urządzenia.
Informacje o kompilacji urządzenia IBuildInfo reprezentujący kompletną kompilację urządzenia z systemem Android i (opcjonalnie) jego testy.
DeviceBuildInfoBootStrapper ITargetPreparer , który zastępuje pola informacji o kompilacji atrybutami odczytanymi z urządzenia

Jest to przydatne do testowania urządzeń z kompilacjami wygenerowanymi z zewnętrznego źródła (np

DeviceBuildInfoInjector ITargetPreparer , który wstawia metadane DeviceBuildDescriptor do IBuildInfo .
Oczyszczanie urządzeń Wykonuje ponowne uruchomienie lub formatowanie jako czynność czyszczenia po teście i opcjonalnie wyłącza ekran
DeviceCleaner.CleanupAction
DeviceCleaner.PostCleanupAction
DeviceConcurrentUtil Zawiera metody i klasy narzędzi do równoczesnego wykonywania poleceń po stronie urządzenia

Użyj ERROR(/ExecutorService) do uruchamiania poleceń zaimplementowanych jako ShellCommandCallable i użyj ERROR(/#joinFuture(String,Future,long)) do synchronizacji z ERROR(/Future) zwracanym przez ERROR(/ExecutorService) do wykonania polecenia.

DeviceConcurrentUtil.ShellCommandCallable <V> ERROR(/Callable) , który zawija szczegóły wykonywania polecenia powłoki na ITestDevice .
Uchwyt konfiguracji urządzenia Konkretna implementacja IDeviceConfiguration , która przechowuje załadowane obiekty konfiguracji urządzenia w swoich atrybutach.
Deskryptor urządzenia Klasa zawierająca informacje opisujące testowane urządzenie.
DeviceDisconnectedException Zgłaszane, gdy urządzenie nie jest już dostępne za pośrednictwem swojego typu transportu, np. jeśli urządzenie nie jest już widoczne przez USB lub połączenie TCP/IP
DeviceErrorIdentifier Identyfikatory błędów z błędów urządzenia i błędów zgłoszonych przez urządzenie.
DeviceFailedToBootError Zgłaszane, jeśli urządzenie nie uruchamia się po flashowaniu z kompilacją.
DeviceFeatureModuleController Kontroler modułu, który nie uruchamia testów, gdy nie obsługuje określonej funkcji.
DeviceFileReporter Klasa narzędzia, która sprawdza urządzenie pod kątem plików i wysyła je do ITestInvocationListener#testLog(String, LogDataType, InputStreamSource) jeśli zostanie znaleziona.
DeviceFlashPreparer ITargetPreparer , który miga obraz na fizycznym sprzęcie z systemem Android.
Stan składania urządzenia Reprezentacja stanu składania urządzenia zwrócona przez „cmd device_state print-states”.
DeviceFolderBuildInfo IDeviceBuildInfo , który zawiera również inne artefakty kompilacji zawarte w katalogu w lokalnym systemie plików.
DeviceImageZipFlashingTargetPreparer Narzędzie przygotowujące miejsce docelowe, które przesyła urządzenie za pomocą obrazów urządzeń dostarczonych za pośrednictwem określonego formatu.
DeviceInternetAccessibilityResourceMetricCollector Kolekcjoner pinguje google.com, aby sprawdzić, czy urządzenie ma dostęp do Internetu, czy nie.
DeviceJUnit4ClassRunner Biegacz testowy JUnit4, który obsługuje również IDeviceTest .
DeviceJUnit4ClassRunner.LogAnnotation Fałszywa adnotacja mająca na celu przekazanie dzienników reporterom.
DeviceJUnit4ClassRunner.MetricAnnotation Fałszywa adnotacja mająca na celu przekazanie danych reporterom.
DeviceJUnit4ClassRunner.TestLogData Implementacja ExternalResource i TestRule .
DeviceJUnit4ClassRunner.TestMetrics Implementacja ExternalResource i TestRule .
DeviceManagementGrpcServer Serwer GRPC umożliwiający rezerwację urządzenia od Tradefed.
Menadżer urządzeń
DeviceManager.FastbootDevice Reprezentacja urządzenia w trybie Fastboot.
DeviceMetricData Sprzeciwiać się przechowywaniu wszystkich danych zebranych przez zbieraczy danych.
DeviceMonitorMultiplekser Klasa proxy do propagowania żądań do wielu IDeviceMonitor s.
DeviceNotAvailableException Zgłaszane, gdy urządzenie nie jest już dostępne do testowania.
DeviceOwnerTargetPreparer ITargetPreparer , który konfiguruje składnik właściciela urządzenia.
UrządzenieParameterizedRunner Sparametryzowany program uruchamiający w stylu JUnit4 do sparametryzowanych testów sterowanych po stronie hosta.
Właściwości urządzenia Wspólne definicje stałych dla nazw właściwości po stronie urządzenia
DeviceRecoveryModeUtil
DeviceReleaseReporter Reporter wydania urządzenia, który obsługuje komunikację z procesem nadrzędnym urządzenia, które ma zostać zwolnione.
Funkcja resetowania urządzenia Implementacja resetowania urządzenia po stronie serwera.
DeviceResetHandler Narzędzie obsługujące ogólnie resetowanie urządzenia.
DeviceRuntimeException Zgłaszane, gdy działanie urządzenia nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.
Opcje wyboru urządzenia Kontener dla kryteriów wyboru urządzeń.
DeviceSelectionOptions.DeviceRequestedType Obsługiwane różne możliwe typy urządzeń zastępczych.
Sprawdzanie ustawień urządzenia Sprawdź, czy ustawienia urządzenia zmieniły się podczas pracy modułu.
Konfiguracja urządzenia ITargetPreparer , który konfiguruje urządzenie do testowania na podstawie dostarczonych Option s.
Funkcja migawki urządzenia Implementacja migawki urządzenia po stronie serwera.
DeviceSnapshotHandler Obsługa narzędzi Migawka mątwy.
Monitor stanu urządzenia Klasa pomocnicza do monitorowania stanu IDevice .
DeviceStorageAgeResourceMetricCollector Analizuj wiek przechowywania z logcat.
DeviceStorageFiller Docelowe narzędzie przygotowujące do zapełnienia pamięci, aby dostępna była pewna ilość wolnego miejsca.
DeviceStorageStatusChecker Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą ilość miejsca na dysku dla danych partycji.
UrządzenieStringPusher Docelowy program przygotowujący do zapisania ciągu w pliku.
Pakiet urządzeń Rozszerza Suite kontenerów JUnit4, aby zapewnić ITestDevice testom, które tego wymagają.
DeviceSync Helper Pomocnik, który pomaga zsynchronizować nowy obraz urządzenia z urządzeniem.
DeviceTestCase Pomocniczy przypadek testowy JUnit, który udostępnia usługi IRemoteTest i IDeviceTest .
Wynik testu urządzenia Specjalizacja TestResult , która zostanie przerwana, gdy wystąpi DeviceNotAvailableException
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
DeviceTestRunOptions Klasa konstruktora dla opcji związanych z uruchamianiem testów urządzeń za pomocą BaseHostJUnit4Test.
DeviceTestSuite Pomocniczy zestaw testów JUnit, który udostępnia usługi IRemoteTest i IDeviceTest .
DeviceTraceCollector Kolektor, który rozpocznie śledzenie perfetto po uruchomieniu testu i zapisze plik śledzenia na końcu.
Device UnavailableMonitor Ten odbiornik próbuje przechwycić tylko DNAE na poziomie przypadku testowego.
DeviceUnresponsiveException Specjalizacja DeviceNotAvailableException , która wskazuje, że urządzenie jest widoczne dla adb, ale nie odpowiada (tj. Upłynął limit czasu poleceń, nie można się uruchomić itp.)
DeviceUpdateTargetPreparer Abstrakcyjna ITargetPreparer , która zajmuje się typowymi krokami dotyczącymi aktualizowania urządzeń za pomocą pliku obrazu urządzenia z zewnętrznego źródła (w przeciwieństwie do usługi kompilacji).
DeviceWifiResourceMetricCollector Kolektor zbiera aktualne dane dotyczące siły sygnału Wi-Fi i prędkości łącza.
Wycieraczka urządzenia ITargetPreparer , który czyści dane użytkownika
Wykres skierowany <V> Skierowana implementacja grafów nieważonych.
Wyłącz SELinuxTargetPreparer Docelowy program przygotowujący, który wyłącza SELinux, jeśli jest włączony.
DryRunKeyStore Magazyn kluczy do próbnego przebiegu, w którym każda wartość magazynu kluczy jest zawsze prawidłowo zastępowana i znajdowana.
DryRunner Przejrzyste testy przebiegów próbnych zamiast faktycznego ich wykonywania.
Dynamiczny plikStubTest To jest test tradefeed, aby sprawdzić, czy tradefeed może poprawnie rozwiązać plik dynamiczny.
Dynamic RemoteFileResolver Klasa, która pomaga rozpoznać ścieżkę do plików zdalnych.
DynamicRemoteFileResolver.FileResolverLoader Ładuje implementacje IRemoteFileResolver .
DynamicShardHelper Strategia dzielenia, aby umożliwić pracę zdalną w kolejce między wieloma instancjami TF
Dynamic SystemPreparer ITargetPreparer , który konfiguruje obraz systemu na kompilacji urządzenia z dynamiczną aktualizacją systemu.

mi

EarlyDeviceReleaseFeature Implementacja serwera funkcji dla wczesnej wersji urządzenia.
E-mail Klasa pomocnicza do wysyłania wiadomości e-mail.
EmailHostHealthAgent Implementacja IHostHealthAgent do wysyłania wiadomości e-mail z raportów monitora hosta
Stałe EmmaXml Stałe używane podczas analizowania raportu emma xml.
Emulator pamięciCpuCapturer
EndCentralDirectoryInfo EndCentralDirectoryInfo to klasa zawierająca ogólne informacje o pliku zip.
EnforcedSeLinuxChecker Sprawdzanie statusu, które zapewnia status Selinux.
EraseUserDataPreparer ITargetPreparer , który czyści dane użytkownika na urządzeniu.
Identyfikator błędu Ten interfejs opisuje konkretny błąd i jego właściwości.
ErrorStorageUtil Klasa pomocnicza do manipulowania błędami w celu wyrównania ze wspólnym magazynem.
EventsLoggerListener Odbiornik, który rejestruje wszystkie otrzymane zdarzenia w pliku
WyjątekThrowingRunnerWrapper
Wykonywalny test podstawowy Klasa bazowa dla wykonywalnego stylu testów.
Test hosta wykonywalnego Test runner dla pliku wykonywalnego działającego na hoście.
WykonywalnyTargetTest Test runner dla pliku wykonywalnego działającego w miejscu docelowym.
Pliki wykonawcze Zależności plików generowane podczas wykonywania testu lub wywołania, które należy przenieść na potrzeby testowania.
ExecutionFiles.FilesKey Wyliczenie znanego klucza standardowego dla mapy.
Właściwości wykonania Właściwości generowane podczas wykonywania testu lub wywołania.
Istniejący dostawca kompilacji IBuildProvider , który zwraca już skonstruowany IBuildInfo .
Plik rozszerzony Rozszerzenie standardowego pliku do przenoszenia metadanych związanych z kompilacją.

F

opis awarii Klasa opisująca informację o błędzie w Trade Federation.
Fałszywy test Fałszywy test, którego celem jest ułatwienie generowania powtarzalnych wyników testów.
FałszywyTestsZipFolder Narzędzie do testowania, które tworzy fałszywy, rozpakowany folder testów na podstawie listy zawartości.
FakeTestsZipFolder.ItemType
FastbootCommandPreparer Narzędzie do przygotowywania obiektów docelowych, które uruchamia fastboot i wysyła polecenia fastboot.
FastbootDeviceFlasher Klasa, która polega na fastboot do flashowania obrazu na fizycznym sprzęcie Android.
Fastboot Helper Klasa pomocnicza dla operacji fastboot.
FastbootUpdateBootstrapPreparer ITargetPreparer , który umieszcza określone pliki (moduł ładujący, radio, plik zip obrazu urządzenia) w IDeviceBuildInfo w celu flashowania urządzeń za pomocą FastbootDeviceFlasher , a następnie wstrzykuje atrybuty urządzenia po rozruchu do informacji o kompilacji w celu raportowania wyników.
Fatalny błąd hosta Wyjątek wskazujący, że na komputerze hosta z uruchomionym programem TradeFederation wystąpił krytyczny, nieodwracalny błąd, i że instancja TradeFederation powinna zostać zamknięta.
FeatureFlagTargetPreparer Aktualizuje DeviceConfig (flagi funkcji dostrojone przez usługę zdalną).
Pamięć podręczna pobierania plików Klasa pomocnicza, która utrzymuje pamięć podręczną LRU lokalnego systemu plików dla pobranych plików.
FileDownloadCacheFactory Fabryka do tworzenia FileDownloadCache
FileDownloadCacheWrapper Klasa opakowania, która zapewnia funkcje FileDownloadCache podczas implementacji interfejsu IFileDownloader .
FileIdleMonitor Monitoruje pliki i wykonuje wywołanie zwrotne, jeśli były bezczynne (tj
PlikInputStreamŹródło InputStreamSource , który pobiera plik wejściowy.
FileLogger ILeveledLogOutput , który kieruje komunikaty dziennika do pliku i do stdout.
FileProtoResultReporter Proto reporter, który zrzuca TestRecord do pliku.
FilePullerDeviceMetricCollector BaseDeviceMetricCollector , który nasłuchuje klucza metryk pochodzącego z urządzenia i pobiera je jako plik z urządzenia.
FilePullerLogCollector Logger pliku zgłoszonego po stronie urządzenia.
FileSystemLogSaver Zapisz dzienniki w systemie plików.
FileUtil Klasa pomocnicza dla operacji związanych z plikami
FileUtil.LowDiskSpaceException Zgłaszane, jeśli dostępne miejsce na dysku jest poniżej minimalnego progu.
FilteredResultForwarder Wariant ResultForwarder , który umożliwia zgłaszanie tylko listy dozwolonych TestDescription .
FixedByteArrayOutputStream ERROR(/OutputStream) , który przechowuje tylko maksymalną ilość danych.
Metoda flashowania Wyliczenie opisujące metodę użytą do flashowania testowanego urządzenia
FlashingResourcesParser A class that parses out required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
FlashingResourcesParser.AndroidInfo A typedef for Map&lt;String, MultiMap&lt;String, String&gt;&gt; .
FlashingResourcesParser.Constraint A filtering interface, intended to allow FlashingResourcesParser to ignore some resources that it otherwise might use
FlashingResourceUtil This utility helps setting the appropriate version of artifacts so they can be flashed via DeviceFlashPreparer .
FoldableExpandingHandler A IModuleParameterHandler expanding into more for each non-primary foldable configuration.
FoldableHandler Generic foldable handler that can take the foldable parameters to create a specialized module.
FoldableModePreparer A target preparer that can switch the foldable state of a device.
FolderBuildInfo Concrete implementation of a IFolderBuildInfo .
FolderSaver A ITargetPreparer that pulls directories off device, compresses and saves it into logging backend.
FormattedGeneratorReporter Reporter that allows to generate reports in a particular format.
FreeDeviceState
FuseUtil A helper class for FUSE operations.

G

GceAvdInfo Structure to hold relevant data for a given GCE AVD instance.
GceAvdInfo.GceStatus
GceAvdInfo.LogFileEntry
GceManager Helper that manages the GCE calls to start/stop and collect logs from GCE.
GceRemoteCmdFormatter Utility class to format commands to reach a remote gce device.
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode SCP can be used to push or pull file depending of the structure of the args.
GceSshTunnelMonitor Thread Monitor for the Gce ssh tunnel.
GcovCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
GcovKernelCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull gcov kernel coverage measurements out of debugfs and off of the device and then finally logs them as test artifacts.
GCSBucketUtil File manager to download and upload files from Google Cloud Storage (GCS).
GCSBucketUtil.GCSFileMetadata Simple wrapper for file info in GCS.
GCSCommon Base class for Gcs operation like download and upload.
GCSConfigurationFactory A ConfigurationFactory loads configs from Google Cloud Storage.
GCSConfigurationFactory.GCSConfigLoader Extension of ConfigurationFactory.ConfigLoader that loads config from GCS, tracks the included configurations from one root config, and throws an exception on circular includes.
GCSConfigurationServer Config server loads configs from Google Cloud Storage (GCS).
GCSDownloaderHelper Downloader for GCS bucket that takes care of caching and resolving the global config.
GCSFileDownloader File downloader to download file from google cloud storage (GCS).
GCSFileUploader File uploader to upload file data to google cloud storage (GCS).
GCSHostResourceManager Download host resource from GCS (Google cloud storage).
GcsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading from a GCS bucket.
GenericLogcatEventParser <LogcatEventType> Parse logcat input for events.
GenericLogcatEventParser.LogcatEvent Struct to hold a logcat event with the event type and triggering logcat message
GetPreviousPassedHelper Helper to get the previous passed test filters.
GkiDeviceFlashPreparer A target preparer that flash the device with android common kernel generic image.
GlobalConfiguration An IGlobalConfiguration implementation that stores the loaded config objects in a map
GlobalFilterGetter Service implementation that returns the filters of a given invocation.
GlobalTestFilter Filter options applied to the invocation.
GoogleApiClientUtil Utils for create Google API client.
GoogleBenchmarkResultParser Parses the results of Google Benchmark that run from shell, and return a map with all the results.
GoogleBenchmarkTest A Test that runs a Google benchmark test package on given device.
GranularRetriableTestWrapper A wrapper class works on the IRemoteTest to granulate the IRemoteTest in testcase level.
GranularRetriableTestWrapper.StartEndCollector Class helper to catch missing run start and end.
GsiDeviceFlashPreparer A target preparer that flashes the device with android generic system image.
GTest A Test that runs a native test package on given device.
GTestBase The base class of gTest
GTestListTestParser A result parser for gtest dry run mode with "--gtest_list_tests" parameter.
GTestResultParser Parses the 'raw output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestInvocationListener of the results.
GTestXmlResultParser Parses the 'xml output mode' results of native tests using GTest that run from shell, and informs a ITestRunListener of the results.

H

HarnessException Base exception class for exception thrown within the harness.
HarnessIOException Harness exception that helps carrying file issues.
HarnessRuntimeException
HeapHostMonitor AbstractHostMonitor implementation that monitors the heap memory on the host and log it periodically to the history log.
HelloWorldMultiTargetPreparer An example implementation of a IMultiTargetPreparer .
HistoryLogger TF History Logger, special log that contains only some specific events.
HostGTest A Test that runs a native test package.
HostMetric This class represents a host metric sample to be reported.
HostOptions Host options holder class.
HostStatsdMetricCollector A IMetricCollector that collects statsd metrics from host side using statsd utility commands.
HostTest A test runner for JUnit host based tests.
HostUtils Implements some useful utility methods for running host tests.
HprofAllocSiteParser Helper class to parse info from an Allocation Sites section of hprof reports.
HttpHelper Contains helper methods for making http requests
HttpHelper.RequestRunnable Runnable for making requests with IRunUtil#runEscalatingTimedRetry(long, long, long, long, IRunnableResult) .
HttpMultipartPost Helper class for making multipart HTTP post requests.
HttpRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via http
HttpsRemoteFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows downloading remote file via https

I

IAbi Interface representing the ABI under test.
IAbiReceiver A test that needs the ABI under test.
IAndroidDebugBridge Interface definition for AndroidDebugBridge methods used in this package.
IAppBuildInfo This interface is deprecated. Use IBuildInfo directly.
IAutoRetriableTest Interface for an IRemoteTest that doesn't implement ITestFilterReceiver but still wishes to support auto-retry.
IBatteryInfo The interface defining the interaction with a battery of a device.
IBatteryInfo.BatteryState Describes the current battery charging state.
IBuildInfo Holds information about the build under test.
IBuildInfo.BuildInfoProperties Some properties that a IBuildInfo can have to tweak some handling of it.
IBuildProvider Responsible for providing info regarding the build under test.
IBuildReceiver A test that needs reference to the build under test.
IClusterClient An interface for interacting with the TFC backend.
IClusterEvent Interface for any cluster event to be uploaded to TFC.
IClusterEventUploader <T extends IClusterEvent > Interface for ClusterEventUploader
IClusterOptions An interface for getting cluster-related options.
ICommandOptions Container for execution options for commands.
ICommandScheduler A scheduler for running TradeFederation commands.
ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener Listener for invocation events when invocation completes.
ICompressionStrategy An interface representing a compression algorithm that can be selected at runtime.
IConfigOptionValueTransformer An interface for manipulating config option value
IConfigurableVirtualDevice An interface to provide information about a possibly preconfigured virtual device info (host ip, host user, ports offset and etc.).
IConfiguration Configuration information for a TradeFederation invocation.
IConfigurationFactory Factory for creating IConfiguration s
IConfigurationReceiver Simple interface to represent object that accepts an IConfiguration .
IConfigurationServer An interface for config server.
ICredentialFactory An interface for credential factory to create oauth2 Credential .
IDefaultObjectLoader Interface for loading the default objects that should be part of our YAML configuration.
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration The loading configuration object to pass information to the loader.
IDeviceActionReceiver Provides an API to receive device events.
IDeviceBuildInfo A IBuildInfo that represents a complete Android device build and (optionally) its tests.
IDeviceBuildProvider A IBuildProvider that uses information from a ITestDevice to retrieve a build.
IDeviceConfiguration Device Configuration Holder Interface.
IDeviceFlasher Flashes a device image on a device.
IDeviceFlasher.UserDataFlashOption Enum of options for handling the userdata image
IDeviceManager Interface for managing the set of available devices for testing.
IDeviceManager.IFastbootListener A listener for fastboot state changes.
IDeviceMonitor Interface for monitoring state of devices.
IDeviceMonitor.DeviceLister A Runnable -like class that should return the known devices and their states.
IDeviceRecovery Interface for recovering a device that has gone offline.
IDeviceSelection Interface for device selection criteria.
IDeviceSelection.BaseDeviceType
IDeviceStateMonitor Provides facilities for monitoring the state of a IDevice .
IDeviceTest Interface for object that needs a reference to a ITestDevice .
IDisableable Interface that describes a Tradefed object that can be disabled.
IDynamicShardingClient Wrapper interface for the sharding client

This exists so that we can swap in an HTTP one or testing one if needed.

IEmail Interface for sending email.
IEmail.Message Container for email message data.
IFileDownloader Interface for downloading a remote file.
IFileEntry Interface definition that provides simpler, mockable contract to FileEntry methods.
IFileResolverLoader Loads implementations of IRemoteFileResolver .
IFileResolverLoader.ResolverLoadingException Exception thrown if a resolver cannot be loaded or initialized.
IFlashingResourcesParser Interface for providing required versions of auxiliary image files needed to flash a device.
IFlashingResourcesRetriever Interface for retrieving auxiliary image files needed to flash a device.
IFolderBuildInfo A simple abstract IBuildInfo whose build artifacts are containing in a local filesystem directory.
IFormatterGenerator Interface describing a formatter for SuiteResultHolder .
IGlobalConfiguration A class to encompass global configuration information for a single Trade Federation instance (encompassing any number of invocations of actual configurations).
IHarnessException Description of the harness exception interface that will be implemented by harness exceptions.
IHostCleaner Cleans up the host after the test run has finished.
IHostHealthAgent An interface to emit host or device metrics.
IHostMonitor Interface to dispatch host data
IHostMonitor.HostDataPoint Generic class for data to be reported.
IHostMonitor.HostMetricType
IHostOptions Host options holder interface.
IHostOptions.PermitLimitType Enum describing the possible permit limiters
IHostResourceManager Interface to manager host resource.
IHttpHelper Helper methods for performing http requests.
IHttpHelper.DataSizeException
IInvocationContext Holds information about the Invocation for the tests to access if needed.
IInvocationContext.TimingEvent
IInvocationContextReceiver A test that needs reference to the context of the invocation.
IInvocationExecution Interface describing the actions that will be done as part of an invocation.
IKeyStoreClient Interface to access a key store for password or sensitive data.
IKeyStoreFactory Factory for creating IKeyStoreClient .
ILabPreparer Marker interface for lab preparers

See ITargetPreparer for a description of what these interfaces are intended.

ILeveledLogOutput Classes which implement this interface provides methods that deal with outputting log messages.
ILogcatReceiver A class that provides the output of a device's logcat as an InputStreamSource .
ILogRegistry An interface for a ILogOutput singleton logger that multiplexes and manages different loggers.
ILogRegistry.EventType Events that are useful to be logged
ILogSaver Classes which implement this interface provide methods for storing logs to a central location.
ILogSaverListener Allows for ITestInvocationListener s to listen for when log files are saved.
IManagedTestDevice A ITestDevice whose lifecycle is managed.
IManagedTestDevice.DeviceEventResponse Container for a response to a IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent) call
IManagedTestDeviceFactory Creator interface for IManagedTestDevice s
IMetricCollector This interface will be added as a decorator when reporting tests results in order to collect matching metrics.
IMetricCollectorReceiver Interface for IRemoteTest s to implement if they need to get the list of IMetricCollector s for the test run.
IMoblyYamlResultHandler Interface of mobly yaml result handler.
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult Interface of mobly yaml result
IModuleController Interface for controlling if a module should be executed or not.
IModuleController.RunStrategy Enum describing how the module should be executed.
IModuleParameterHandler The interface for parameters of suites modules.
IMultiDeviceRecovery Interface for recovering multiple offline devices.
IMultiDeviceTest This interface is deprecated. This interface is kept temporarily for compatibility but is not actually used anymore. Please do not implement it.
IMultiTargetPreparer Prepares the test environment for several devices together.
INativeDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
INativeDeviceTest Interface for object that needs a reference to a INativeDevice .
InfraErrorIdentifier Error Identifiers from Trade Federation infra, and dependent infra (like Build infra).
InputStreamSource This interface basically wraps an ERROR(/InputStream) to make it clonable.
InstallAllTestZipAppsSetup A ITargetPreparer that installs all apps in a test zip.
InstallApexModuleTargetPreparer
InstallApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more apks located on the filesystem.
InstallBuildEnvApkSetup A ITargetPreparer that installs one or more test apks from an Android platform build env.
InstalledInstrumentationsTest Runs all instrumentation found on current device.
InstantAppHandler Handler for ModuleParameters#INSTANT_APP .
InstrumentationPreparer A ITargetPreparer that runs instrumentation
InstrumentationTest A Test that runs an instrumentation test package on given device.
InvocationContext Generic implementation of a IInvocationContext .
InvocationExecution Class that describes all the invocation steps: build download, target_prep, run tests, clean up.
InvocationLocal <T> This class provides invocation-scope variables.
InvocationMetricLogger A utility class for an invocation to log some metrics.
InvocationMetricLogger.InvocationGroupMetricKey Grouping allows to log several groups under a same key.
InvocationMetricLogger.InvocationMetricKey Some special named key that we will always populate for the invocation.
InvocationStatus A class to store invocation status.
InvocationStatus A helper enum to represent the invocation status
InvocationSummaryHelper Helper class for gathering and reporting TestSummary for set of listeners
InvocationToJUnitResultForwarder A class that listens to ITestInvocationListener events and forwards them to a TestListener .
IPostProcessor Post processors is a Trade Federation object meant to allow the processing of metrics and logs AFTER the tests and BEFORE result reporting.
IRemoteFeature Interface describing a feature in Tradefed that can be executed based on the request.
IRemoteFileResolver Interface for objects that can resolve a remote file into a local one.
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs The args passed to the resolvers
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Class holding information about the resolved file and some metadata.
IRemoteScheduledListenersFeature Extension of IRemoteFeature to support passing in IScheduledInvocationListener s.
IRemoteTest A test that reports results directly to a ITestInvocationListener .
IReportNotExecuted In case of an incomplete execution, IRemoteTest that implements this interface may report their non-executed tests for improved reporting.
IRescheduler Interface for rescheduling a config for future execution.
IResourceMetricCollector The interface for user to implement customized resource collectors.
IRestApiHelper A helper interface for performing REST API calls.
IResumableTest This interface is deprecated. No need for this anymore
IRetryDecision Interface driving the retry decision and applying the filter on the class for more targeted retry.
IRuntimeHintProvider
IRunUtil Interface for running timed operations and system commands.
IRunUtil.EnvPriority Enum that defines whether setting or unsetting a particular env.
IRunUtil.IRunnableResult An interface for asynchronously executing an operation that returns a boolean status.
ISandbox Interface defining a sandbox that can be used to run an invocation.
ISandboxFactory Factory for creating ISandbox .
ISetOptionReceiver Implementation of this interface should have an Option with a "set-option" name linked to HostTest#SET_OPTION_NAME .
IShardableListener A ITestInvocationListener that can be sharded.
IShardableTest A IRemoteTest that can be split into separately executable sub-tests.
IShardHelper Interface of an object that describes the sharding strategy to adopt for a configuration.
IsolatedHostTest Implements a TradeFed runner that uses a subprocess to execute the tests in a low-dependency environment instead of executing them on the main process.
ISupportGranularResults Interface specifying whether a ITestInvocationListener supports receiving the granular results or not.
ISystemStatusChecker An checker that performs checks on system status and returns a boolean to indicate if the system is in an expected state.
ISystemStatusCheckerReceiver A IRemoteTest that requires access to the ISystemStatusChecker from the configuration.
ITargetCleaner This interface is deprecated. tearDown has been moved to the base ITargetPreparer interface.
ITargetPreparer Prepares the test environment for the test run.
ITerribleFailureHandler An interface to handle terrible failures from LogUtil.CLog.wtf(String, Throwable)
ITestAnnotationFilterReceiver A runner that can filter which tests to run based on annotations.
ITestCollector Provides support for test collection; when set, test runner must perform a dry run to collect test cases without actually executing them.
ITestDevice Provides an reliable and slightly higher level API to a ddmlib IDevice .
ITestDevice.ApexInfo A simple struct class to store information about a single APEX
ITestDevice.MountPointInfo A simple struct class to store information about a single mountpoint
ITestDevice.RecoveryMode
ITestFileFilterReceiver A runner that can receive a file specifying which tests to run and/or not to run.
ITestFilterReceiver A runner that can filter which tests to run.
ITestInformationReceiver Interface to receive the TestInformation for some classes.
ITestInvocation Handles one TradeFederation test invocation.
ITestInvocation.ExitInformation Represents some exit information for an invocation.
ITestInvocationListener Listener for test results from the test invocation.
ITestLifeCycleReceiver Receives event notifications during instrumentation test runs.
ITestLogger An entity that can perform logging of data streams of various types.
ITestLoggerReceiver An entity that can be injected with an ITestLogger instance so that it can be used for logging purposes.
ITestsPool Interface describing a pool of tests that we can access and run
ITestSuite Abstract class used to run Test Suite.
ITestSuite.MultiDeviceModuleStrategy
ITestSuiteResultLoader Interface describing an helper to load previous results in a way that can be re-run.
ITestSummaryListener Interface that allows ITestInvocationListener to exchange some limited information via summaries.
ITestsZipInstaller Installs tests from a tests zip file (as outputted by the build system) on a device.
ITokenProvider Interface describing an object that can provide the tokens of a particular device.
ITokenRequest Interface a IRemoteTest can implement to expose the fact that it requires a device with a special token.

J

JarHostTest Test runner for host-side JUnit tests.
JarHostTest.HostTestListener Wrapper listener that forwards all events except testRunStarted() and testRunEnded() to the embedded listener.
JavaCodeCoverageCollector A BaseDeviceMetricCollector that will pull Java coverage measurements off of the device and log them as test artifacts.
JavaCodeCoverageFlusher A utility class that resets and forces a flush of Java code coverage measurements from processes running on the device.
JSONFileKeyStoreClient A sample implementation where a local JSON file acts a key store.
JSONFileKeyStoreFactory Implementation of a JSON KeyStore Factory, which provides a JSONFileKeyStoreClient for accessing a JSON Key Store File.
JsonHttpTestResultReporter A result reporter that encode test metrics results and branch, device info into JSON and POST into an HTTP service endpoint
JUnit4ResultForwarder Result forwarder from JUnit4 Runner.
JUnit4TestFilter Helper Class that provides the filtering for JUnit4 runner by extending the Filter .
JUnitRunUtil A helper class for directing a IRemoteTest#run(TestInformation, ITestInvocationListener) call to a Test#run(TestResult) call.
JUnitToInvocationResultForwarder A class that listens to TestListener events and forwards them to an ITestInvocationListener .
JUnitXmlParser Parser that extracts test result data from JUnit results stored in ant's XMLJUnitResultFormatter and forwards it to a ITestInvocationListener.

K

KeyguardControllerState A container for the keyguard states.
KeyguardStatusChecker Checks the keyguard status after module execution.
KeyStoreException Thrown when a fatal key store error happens.
KillExistingEmulatorPreparer A ITargetPreparer that shuts down a running emulator.
KnownFailurePreparer Target preparer to skip retrying known failure.

L

LabResourceDeviceMonitor The lab resource monitor which initializes/manages the gRPC server for LabResourceService.
LargeOutputReceiver A class designed to help run long running commands collect output.
LastShardDetector When running local sharding, sometimes we only want to execute some actions when the last shard reaches invocationEnded(long) .
LaunchCvdHelper Utility helper to control Launch_cvd in the Cuttlefish VM.
LeakedThreadStatusChecker Status checker to ensure a module does not leak a running Thread.
LegacySubprocessResultsReporter A frozen implementation of the subprocess results reporter which should remain compatible with earlier versions of TF/CTS (eg 8+), despite changes in its superclass.
ListInstrumentationParser A IShellOutputReceiver that parses the output of a 'pm list instrumentation' query
ListInstrumentationParser.InstrumentationTarget
LocalAndroidVirtualDevice The class for local virtual devices running on TradeFed host.
LocalAppBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IBuildInfo based on a provided local path
LocalDeveloper Detects and returns whether this is a local developer running Tradefed.
LocalDeviceBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IDeviceBuildInfo based on a provided filesystem directory path.
LocalEmulatorLaunch A TargetPreparer that launches an emulator locally from an android build environment.
LocalEmulatorSnapshot A TargetPreparer intended for generating a clean emulator snapshot from a android build/development environment
LocalFileHeader LocalFileHeader is a class containing the information of a file/folder inside a zip file.
LocalFileResolver Implementation of IRemoteFileResolver that allows linking local files
LocalFolderBuildProvider A IBuildProvider that constructs a IFolderBuildInfo based on a provided local path
LocalHostResourceManager Manager host resource.
LocalPool Implementation of a pool of local tests
LocalRunInstructionBuilder Utility to compile the instruction to run test locally.
LockSettingsBaselineSetter A setter to remove screen lock settings.
LogcatCrashResultForwarder Special listener: on failures (instrumentation process crashing) it will attempt to extract from the logcat the crash and adds it to the failure message associated with the test.
LogcatEventParser
LogcatEventType Event types for LogcatEventParser .
LogcatOnFailureCollector Collector that will capture and log a logcat when a test case fails.
LogcatReceiver Class that collects logcat in background.
LogcatTimingMetricCollector A metric collector that collects timing information (eg user switch time) from logcat during one or multiple repeated tests by using given regex patterns to parse start and end signals of an event from logcat lines.
LogDataType Represents the data type of log data.
LogFile Class to hold the metadata for a saved log file.
LogFileSaver A helper for ITestInvocationListener 's that will save log data to a file
LogReceiver
LogRegistry A ILogRegistry implementation that multiplexes and manages different loggers, using the appropriate one based on the ThreadGroup of the thread making the call.
LogSaverResultForwarder A ResultForwarder for saving logs with the global file saver.
LogUtil A logging utility class.
LogUtil.CLog A shim class for Log that automatically uses the simple classname of the caller as the log tag

M

MainlineModuleHandler A simple handler class for Mainline Modules that creates a InstallApexModuleTargetPreparer and injects the dynamic link into it based on the given mainline modules to automatically retrieve those modules.
MainlineTestModuleController Base class for a module controller to run tests based on the preloaded mainline modules on the device under test.
ManagedRemoteDevice A device running inside a virtual machine that we manage remotely via a Tradefed instance inside the VM.
ManagedTestDeviceFactory Factory to create the different kind of devices that can be monitored by Tf
MaxSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions above a specified SDK version number.
MergedZipEntryCollection Merge individual zip entries in a large zip file into blocks to minimize the download attempts.
MergeMultiBuildTargetPreparer A IMultiTargetPreparer that allows to pass information from one build to another by naming them and the file key to copy to the other build.
MergeStrategy Describes how the results should be aggregated when multiple attempts are present.
MetricFilePostProcessor Used for uploading the metrics log file collected during the test and run level.
MetricOption Annotation for test methods annotated with @Test , or if the annotation is part of the annotation list of TestDescription that allows to specify some extra parameters useful for: Tuning the behavior of the collectors, filtering some methods.
MetricsXMLResultReporter MetricsXMLResultReporter writes test metrics and run metrics to an XML file in a folder specified by metrics-folder parameter at the invocationEnded phase of the test.
MetricTestCase Extension of TestCase that allows to log metrics when running as part of TradeFed.
MetricTestCase.LogHolder Structure to hold a log file to be reported.
MetricUtil Utility class for pulling metrics from pushed statsd configurations.
MetricUtility Contains common utility methods for storing the test metrics, aggregating the metrics in similar tests and writing the metrics to a file.
MinApiLevelModuleController Base class for a module controller to not run tests when it below a specified API Level.
MinSdkModuleController Base class for a module controller to not run tests on versions below a specified SDK version number.
MixImageZipPreparer An IMultiTargetPreparer that mixes a system build's images in a device build.
MixKernelTargetPreparer A ITargetPreparer that allows to mix a kernel image with the device image.
MoblyBinaryHostTest Host test meant to run a mobly python binary file from the Android Build system (Soong)
MoblyYamlResultControllerInfoHandler Mobly yaml result 'Controller Info' element handler.
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder
MoblyYamlResultHandlerFactory Mobly yaml result handler factory which generates appropriate handler based on result type.
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type
MoblyYamlResultParser Mobly yaml test results parser.
MoblyYamlResultRecordHandler Mobly yaml result 'Record' element handler.
MoblyYamlResultRecordHandler.Record
MoblyYamlResultRecordHandler.Record.Builder
MoblyYamlResultRecordHandler.RecordResult
MoblyYamlResultSummaryHandler Mobly yaml result 'Summary' element handler.
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder
MoblyYamlResultTestNameListHandler Mobly yaml result 'Test Name List' element handler.
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList
MoblyYamlResultTestNameListHandler.TestNameList.Builder
MoblyYamlResultUserDataHandler Mobly yaml result 'User Data' element handler.
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData
MoblyYamlResultUserDataHandler.UserData.Builder
ModifiedFilesParser Class responsible to parse and extract information from modified_files.json.
ModuleDefinition Container for the test run configuration.
ModuleListener Listener attached to each IRemoteTest of each module in order to collect the list of results.
ModuleLogcatCollector Version of logcat collector but for module.
ModuleMerger Helper class for operation related to merging ITestSuite and ModuleDefinition after a split.
ModuleOemTargetPreparer
ModuleParameters Special values associated with the suite "parameter" keys in the metadata of each module.
ModuleParametersHelper Helper to get the IModuleParameterHandler associated with the parameter.
ModulePusher
ModulePusher.ModulePushError Fatal error during Mainline module push.
ModuleSplitter Helper to split a list of modules represented by IConfiguration into a list of execution units represented by ModuleDefinition .
MultiFailureDescription Collect multiple FailureDescription in one holder.
MultiMap <K, V> A ERROR(/Map) that supports multiple values per key.

N

NameMangleListener A proxy listener to translate test method, class, and package names as results are reported.
NativeBenchmarkTest A Test that runs a native benchmark test executable on given device.
NativeBenchmarkTestParser A IShellOutputReceiver that parses the benchmark test data output, collecting metrics on average time per operation.
NativeBridgeModuleController A module controller to check if a device support native bridge.
NativeCodeCoverageFlusher A utility class that clears native coverage measurements and forces a flush of native coverage data from processes on the device.
NativeDevice Default implementation of a ITestDevice Non-full stack android devices.
NativeDevice.AdbAction A ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for running a OS 'adb ....' command.
NativeDevice.AdbShellAction
NativeDevice.RebootDeviceAction ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) for rebooting a device.
NativeDevice.RebootMode A mode of a reboot.
NativeDeviceStateMonitor Helper class for monitoring the state of a IDevice with no framework support.
NativeLeakCollector A ITargetPreparer that runs 'dumpsys meminfo --unreachable -a' to identify the unreachable native memory currently held by each process.
NativeStressTest A Test that runs a native stress test executable on given device.
NativeStressTestParser A IShellOutputReceiver that parses the stress test data output, collecting metrics on number of iterations complete and average time per iteration.
NegativeHandler Handler that specify that nothing should be done and the parameter should not create any extra module.
NestedDeviceStateMonitor Device state monitor that executes extra checks on nested device to accommodate the specifics of the virtualized environment.
NestedRemoteDevice Representation of the device running inside a remote Cuttlefish VM.
NetworkNotAvailableException Thrown when a device is not able to connect to network for testing.
NoApkTestSkipper Special preparer that allows to skip an invocation completely (preparation and tests) if there are no apks to tests.
NoDeviceException Thrown when there's no device to execute a given command.
NoisyDryRunTest Run noisy dry run on a command file.
NoOpConfigOptionValueTransformer An no-op IConfigOptionValueTransformer
NotMultiAbiHandler Special handler that notify the SuiteModuleLoader that the secondary abi should not create a module.
NullDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when IDeviceSelection#nullDeviceRequested() is true

O

OpenObjectLoader Loader for the default objects available in AOSP.
Option Annotates a field as representing a IConfiguration option.
Option.Importance
OptionClass Annotates a class as representing a IConfiguration object.
OptionCopier A helper class that can copy Option field values with same names from one object to another.
OptionDef Holds the details of an Option .
OptionFetcher Helper to get the test options from the parent process.
OptionNotAllowedException Specific ConfigurationException when an option is not allowed to be passed in the command line.
OptionSetter Populates Option fields.
OptionSetter.OptionFieldsForName Container for the list of option fields with given name.
OptionUpdateRule Controls the behavior when an option is specified multiple times.
OtaDeviceBuildInfo A IDeviceBuildInfo used for over-the-air update testing.
OtatoolsBuildInfo An IBuildInfo that contains otatools artifacts.
OtaZipfileBuildProvider Provides a IBuildInfo based on a local OTA zip file.
OxygenClient A class that manages the use of Oxygen client binary to lease or release Oxygen device.
OxygenUtil Utility to interact with Oxygen service.

P

PackageInfo Container for an application's package info parsed from device.
PackageInstalledModuleController Module controller to not run tests when the device has not got the given packages installed.
Pair <A, B> Define our own Pair class which contains two objects.
PairingMultiTargetPreparer A multi-target preparer helps make Bluetooth pairing (and connection) between two devices.
ParallelDeviceExecutor <V> Wrapper of ERROR(/ExecutorService) to execute a function in parallel.
ParentSandboxInvocationExecution Version of InvocationExecution for the parent invocation special actions when running a sandbox.
ParentShardReplicate Replicate a setup for one device to all other devices that will be part of sharding.
PartialZipDownloadCache Utility to cache partial download files based on their content.
PassingTestFileReporter A ITestInvocationListener that saves the list of passing test cases to a test file
PerfettoGenericPostProcessor A post processor that processes text/binary metric perfetto proto file into key-value pairs by recursively expanding the proto messages and fields with string values until the field with numeric value is encountered.
PerfettoGenericPostProcessor.AlternativeParseFormat
PerfettoGenericPostProcessor.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoPreparer Perfetto preparer pushes the config file in to the device at a standard location to which perfetto have access to.
PerfettoPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the perfetto files from the device and collect the metrics from it.
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
PerfettoTraceRecorder A utility class for recording perfetto trace on a ITestDevice .
PrettyPrintDelimiter Helper utility that helps to print delimited message that stands out.
PrettyTestEventLogger Logger matching the events and logging them in order to make it easier to debug.
ProcessInfo Used to store process related(USER, PID, NAME, START TIME IN SECOND SINCE EPOCH) information.
ProfileParameterHandler Base parameter handler for any profile user.
ProfileTargetPreparer Base class for setting up target preparer for any profile user android.os.usertype.profile.XXX .
PropertyChanger A utility class for changing (or adding) items in an Android property file
ProtoResultParser Parser for the Tradefed results proto format.
ProtoResultParser.TestLevel Enumeration representing the current level of the proto being processed.
ProtoResultReporter Result reporter build a TestRecord protobuf with all the results inside.
ProtoUtil Utility methods for dealing with protobuf messages type-agnostically.
ProxyConfiguration Object that allows pointing to a remote configuration to execute.
PsParser Utility used to parse(USER,PID and NAME) from the "ps" command output
PtsBotTest Run PTS-bot tests.
PushFileInvoker This class is deprecated. Use PushFilePreparer instead
PushFilePreparer A ITargetPreparer that attempts to push any number of files from any host path to any device path.
PythonBinaryHostTest Host test meant to run a python binary file from the Android Build system (Soong)

The test runner supports include-filter and exclude-filter.

PythonBinaryHostTest.PythonForwarder Result forwarder to replace the run name by the binary name.
PythonUnitTestResultParser Interprets the output of tests run with Python's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
PythonUnitTestRunner This class is deprecated. Use PythonBinaryHostTest instead.
PythonVirtualenvHelper A helper class for activating Python 3 virtual environment.
PythonVirtualenvPreparer Sets up a Python virtualenv on the host and installs packages.

Q

QuotationAwareTokenizer

R

RebootReasonCollector Collector that collects device reboot during the test run and report them by reason and counts.
RebootTargetPreparer Target preparer that reboots the device.
RecoveryLogPreparer A target preparer used to collect logs before recovery.
RegexTrie <V> The RegexTrie is a trie where each stored segment of the key is a regex ERROR(/Pattern) .
RemoteAndroidDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device connected via adb connect.
RemoteAndroidVirtualDevice Extends RemoteAndroidDevice behavior for a full stack android device running in the Google Compute Engine (Gce).
RemoteAvdIDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() is true
RemoteDynamicPool Implementation of a pool of remote work queued tests
RemoteFileResolver A simple class that allows one to load files from a variety of places using URIs and the service provider functionality.
RemoteFileUtil Utility class to handle file from a remote instance
RemoteInvocationExecution Implementation of InvocationExecution that drives a remote execution.
RemoteInvocationExecution.FileOptionValueTransformer
RemoteSshUtil Utility to execute ssh commands on remote instances.
RemoteTestTimeOutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test config and fail it if it goes over a given timeout.
RemoteZip Utilities to unzip individual files inside a remote zip file.
RemoveSystemAppPreparer A ITargetPreparer for removing an apk from the system partition before a test run.
ReportPassedTests Report in a file possible filters to exclude passed test.
ResolvePartialDownload Resolve a partial download request.
ResourceMetricUtil Utility functions for composing metrics.
ResourceUtil Utility for reading configuration resources.
RestApiHelper A helper class for performing REST API calls.
RestartSystemServerTargetPreparer Target preparer that restarts the system server without rebooting the device.
ResultAggregator Special forwarder that aggregates the results when needed, based on the retry strategy that was taken.
ResultAndLogForwarder Forwarder for results and logs events.
ResultForwarder A ITestInvocationListener that forwards invocation results to a list of other listeners.
ResultsPlayer Special runner that replays the results given to it.
RetentionFileSaver Helper class for creating a .retention file in a directory.
RetryConfigurationFactory Factory that handles retrying a command.
RetryLogSaverResultForwarder Forwarder that also handles passing the current attempt we are at.
RetryPreparationDecision A Class to describe the decisions about whether or not to retry preparation and to fail the module run.
RetryRescheduler A special runner that allows to reschedule a previous run tests that failed or where not executed.
RetryRescheduler.RetryType The types of the tests that can be retried.
RetryResultForwarder An Extension of ResultForwarder that always push to a given attempt number.
RetryResultHelper Helper class to determine which module or test should run or not.
RetryStatistics Structure holding the statistics for a retry session of one IRemoteTest .
RetryStrategy The Retry Strategy to be used when re-running some tests.
RootcanalForwarderPreparer
RootTargetPreparer Target preparer that performs "adb root" or "adb unroot" based on option "force-root".
RunAftersWithInfo
RunBeforesWithInfo
RunCommandTargetPreparer
RunConfigDeviceRecovery Generic base IMultiDeviceRecovery to run a tradefed configuration to do the recovery step.
RunHostCommandTargetPreparer Target preparer to run arbitrary host commands before and after running the test.
RunHostScriptTargetPreparer Target preparer which executes a script before running a test.
RunInterruptedException Thrown when a run operation is interrupted by an external request.
RunNotifierWrapper Wrapper of RunNotifier so we can carry the DeviceNotAvailableException .
RunOnCloneProfileParameterHandler
RunOnCloneProfileTargetPreparer
RunOnSdkSandboxHandler Handler for ModuleParameters#RUN_ON_SDK_SANDBOX .
RunOnSdkSandboxTargetPreparer An ITargetPreparer to marks that tests should run in the sdk sandbox.
RunOnSecondaryUserParameterHandler
RunOnSecondaryUserTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a secondary user in setup, and marks that tests should be run in that user.
RunOnSystemUserTargetPreparer An ITargetPreparer that marks that tests should be run on the user (rather than the current user).
RunOnWorkProfileParameterHandler
RunOnWorkProfileTargetPreparer An ITargetPreparer that creates a work profile in setup, and marks that tests should be run in that user.
RuntimeRestartCollector Collector that collects timestamps of runtime restarts (system server crashes) during the test run, if any.
RunUtil A collection of helper methods for executing operations.
RustBenchmarkResultParser Interprets the output of tests run with Criterion benchmarking framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.
RustBinaryHostTest Host test meant to run a rust binary file from the Android Build system (Soong)
RustBinaryTest A Test that runs a rust binary on given device.
RustTestBase Base class of RustBinaryHostTest and RustBinaryTest
RustTestBase.EnvPair
RustTestBase.Invocation
RustTestResultParser Interprets the output of tests run with Rust's unittest framework and translates it into calls on a series of ITestInvocationListener s.

S

SandboxConfigDump Runner class that creates a IConfiguration based on a command line and dump it to a file.
SandboxConfigDump.DumpCmd
SandboxConfigurationException Special Configuration Exception coming from the Sandbox setup.
SandboxConfigurationFactory Special Configuration factory to handle creation of configurations for Sandboxing purpose.
SandboxConfigUtil A utility class for managing IConfiguration when doing sandboxing.
SandboxedInvocationExecution Special sandbox execution of the invocation: This is the InvocationExection for when we are inside the sandbox running the command.
SandboxInvocationRunner Run the tests associated with the invocation in the sandbox.
SandboxOptions Class that can receive and provide options to a ISandbox .
ScreenshotOnFailureCollector Collector that will capture and log a screenshot when a test case fails.
Sdk28ModuleController A module controller to check if a device is on SDK 28 (Android 9) or above.
Sdk29ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 29 or above.
Sdk30ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 30 or above.
Sdk31ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 31 or above.
Sdk32ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 32 or above.
Sdk33ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 33 or above.
Sdk34ModuleController Only run tests if the device under test is SDK version 34 or above.
SecondaryUserHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER .
SecondaryUserOnDefaultDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_DEFAULT_DISPLAY .
SecondaryUserOnSecondaryDisplayHandler Handler for ModuleParameters#SECONDARY_USER_ON_SECONDARY_DISPLAY .
SemaphoreTokenTargetPreparer This is a preparer used to use token to serialize test excution in tradefed host.
SerializationUtil Utility to serialize/deserialize an object that implements ERROR(/Serializable) .
ServiceAccountKeyCredentialFactory A credential factory to create service account key based oauth Credential .
SettingsBaselineSetter A common setter to handle device baseline settings via ITestDevice.setSetting.
ShardBuildCloner Helper class that handles cloning a build info from the command line.
ShardHelper Helper class that handles creating the shards and scheduling them for an invocation.
ShardListener A ITestInvocationListener that collects results from a invocation shard (aka an invocation split to run on multiple resources in parallel), and forwards them to another listener.
ShardMainResultForwarder A ResultForwarder that combines the results of a sharded test invocations.
ShellOutputReceiverStream Utility subclass of OutputStream that writes into an IShellOutputReceiver.
ShellStatusChecker Check if the shell status is as expected before and after a module run.
ShippingApiLevelModuleController Run tests if the device meets the following conditions:
  • If min-api-level is defined:
    • The device shipped with the min-api-level or later.
ShowmapPullerMetricCollector Base implementation of FilePullerDeviceMetricCollector that allows pulling the showmap files from the device and collect the metrics from it.
SideloadOtaTargetPreparer A target preparer that performs sideload of a specified OTA package, applies the package, waits for device to boot up, and injects the device build properties to use as build info

This target preparer assumes that the device will be in regular adb mode when started, and will ensure that the device exits in the same mode but with the newer build applied.

SimpleFileLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout and to a single log file.
SimplePerfResult Object to hold all simpleperf test results
SimplePerfStatResultParser A utility class to parse simpleperf result.
SimplePerfUtil Utility class to dispatch simple command and collect results
SimplePerfUtil.SimplePerfType Enum of simpleperf command options
SimpleStats A small utility class that calculates a few statistical measures given a numerical dataset.
SizeLimitedOutputStream A thread safe file backed ERROR(/OutputStream) that limits the maximum amount of data that can be written.
SkipHWASanModuleController Base class for a module controller to not run tests on HWASan builds.
Sl4aBluetoothUtil A utility class provides Bluetooth operations on one or two devices using SL4A
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothAccessLevel Enums for Bluetooth device access level which are based on BluetoothDevice.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothConnectionState Enums for Bluetooth connection states which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothPriorityLevel Enums for Bluetooth profile priority level which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aBluetoothUtil.BluetoothProfile Enums for Bluetooth profiles which are based on BluetoothProfile.java
Sl4aClient Sl4A client to interact via RPC with SL4A scripting layer.
Sl4aEventDispatcher Event dispatcher polls for event and queue them by name to be queried.
Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject Object returned by the event poller.
SnapshotInputStreamSource A File-backed InputStreamSource.
SparseImageUtil Utility to unsparse sparse images.
SparseImageUtil.SparseInputStream SparseInputStream read from upstream and detects the data format.
StatsdBeforeAfterGaugeMetricPostProcessor A post processor that processes gauge metrics collected in a "before/after" approach, ie
StatsdEventMetricPostProcessor A post processor that processes event metrics in statsd reports into key-value pairs, using the formatters specified on the processor.
StatsdGenericPostProcessor A post processor that processes binary proto statsd reports into key-value pairs by expanding the report as a tree structure.
StatusCheckerResult Contains the result of a ISystemStatusChecker execution.
StatusCheckerResult.CheckStatus
StdoutLogger A ILeveledLogOutput that directs log messages to stdout.
StopServicesSetup A ITargetPreparer that stops services on the device.
StreamProtoReceiver A receiver that translates proto TestRecord received into Tradefed events.
StreamProtoResultReporter An implementation of ProtoResultReporter
StreamUtil Utility class for managing input streams.
StrictShardHelper Sharding strategy to create strict shards that do not report together,
StringEscapeUtils Utility class for escaping strings for specific formats.
StringUtil Utility class for escaping strings for common string manipulation.
StubBuildProvider No-op empty implementation of a IBuildProvider .
StubDevice Stub placeholder implementation of a IDevice .
StubKeyStoreClient Default stub implementation for KeyStore Client.
StubKeyStoreFactory Default stub implementation for KeyStore Factory
StubLocalAndroidVirtualDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() is true
StubMultiTargetPreparer Placeholder empty implementation of a IMultiTargetPreparer .
StubTargetPreparer Placeholder empty implementation of a ITargetPreparer .
StubTest No-op empty test implementation.
StubTestRunListener Stub implementation of ITestRunListener
SubprocessCommandException A subprocess command failed to run.
SubprocessConfigBuilder Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.
SubprocessEventHelper Helper to serialize/deserialize the events to be passed to the log.
SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo Base Helper for TestIgnored information.
SubprocessEventHelper.FailedTestEventInfo Helper for testFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationEndedEventInfo Helper for invocation ended information.
SubprocessEventHelper.InvocationFailedEventInfo Helper for InvocationFailed information.
SubprocessEventHelper.InvocationStartedEventInfo Helper for invocation started information.
SubprocessEventHelper.LogAssociationEventInfo Helper for logAssociation information.
SubprocessEventHelper.TestEndedEventInfo Helper for testEnded information.
SubprocessEventHelper.TestLogEventInfo Helper for testLog information.
SubprocessEventHelper.TestModuleStartedEventInfo Helper for test module started information.
SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo Helper for testRunEnded Information.
SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo Helper for testRunFailed information
SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo Helper for testRunStarted information
SubprocessEventHelper.TestStartedEventInfo Helper for testStarted information
SubprocessExceptionParser Helper to handle the exception output from standard Tradefed command runners.
SubprocessReportingHelper A class to build a wrapper configuration file to use subprocess results reporter for a cluster command.
SubprocessResultsReporter Implements ITestInvocationListener to be specified as a result_reporter and forward from the subprocess the results of tests, test runs, test invocations.
SubprocessTestResultsParser Extends ERROR(/FileOutputStream) to parse the output before writing to the file so we can generate the test events on the launcher side.
SubprocessTestResultsParser.StatusKeys Relevant test status keys.
SubprocessTfLauncher A IRemoteTest for running tests against a separate TF installation.
SuiteApkInstaller Installs specified APKs for Suite configuration: either from $ANDROID_TARGET_OUT_TESTCASES variable or the ROOT_DIR in build info.
SuiteModuleLoader Retrieves Compatibility test module definitions from the repository.
SuiteModuleLoader.ConfigFilter A ERROR(/FilenameFilter) to find all the config files in a directory.
SuiteResultHolder Helper object to ease up serializing and deserializing the invocation results.
SuiteResultReporter Collect test results for an entire suite invocation and output the final results.
SuiteResultReporter.ModulePrepTimes Object holder for the preparation and tear down time of one module.
SuiteTestFilter Represents a filter for including and excluding tests.
SwitchUserTargetPreparer A ITargetPreparer that switches to the specified user kind in setUp.
SystemServerFileDescriptorChecker Checks if system server appears to be running out of FDs.
SystemServerStatusChecker Check if the pid of system_server has changed from before and after a module run.
SystemUpdaterDeviceFlasher A IDeviceFlasher that relies on the system updater to install a system image bundled in a OTA update package.
SystemUtil Utility class for making system calls.
SystemUtil.EnvVariable

T

TableBuilder Helper class to display a matrix of String elements in a table.
TableFormatter Helper class to display a matrix of String elements so each element column is lined up
TargetFileUtils
TargetFileUtils.FilePermission
TargetSetupError A fatal error occurred while preparing the target for testing.
TarUtil Utility to manipulate a tar file.
TcpDevice A placeholder IDevice used by DeviceManager to allocate when DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() is true
TearDownPassThroughPreparer Allows for running tearDown on preparers that are included in a config as an object.
TelephonyHelper A utility to use and get information related to the telephony.
TelephonyHelper.SimCardInformation An information holder for the sim card related information.
TelephonyTokenProvider Token provider for telephony related tokens.
TemperatureThrottlingWaiter An ITargetPreparer that waits until device's temperature gets down to target
TemplateResolutionError Class extending ConfigurationException for template related error during configuration parsing.
TerribleFailureEmailHandler A simple handler class that sends an email to interested people when a WTF (What a Terrible Failure) error occurs within a Trade Federation instance.
TestAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestContext A class to model a TestContext message of TFC API.
TestDependencyResolver Helper to resolve dependencies if needed.
TestDescription Class representing information about a test case.
TestDescriptionsFile A utility class for marshalling and unmarshalling a list of TestDescriptions to a test file.
TestDevice Implementation of a ITestDevice for a full stack android device
TestDevice.MicrodroidBuilder A builder used to create a Microdroid TestDevice.
TestDeviceOptions Container for ITestDevice Option s
TestDeviceOptions.InstanceType
TestDeviceState A more fully featured representation of device state than DeviceState .
TestEnvironment A class to model a TestEnvironment message returned by TFC API.
TestErrorIdentifier Error identifier from tests and tests runners.
TestFailureListener Listener used to take action such as screenshot, bugreport, logcat collection upon a test failure when requested.
TestFailureModuleController Controller for module that simply want to tune how the tests failures log collected are behaving.
TestFilePushSetup A ITargetPreparer that pushes one or more files/dirs from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto device.
TestFilterHelper Helper class for filtering tests
TestGroupStatus A class to store status of a test group.
TestInfo Stores the test information set in a TEST_MAPPING file.
TestInformation Holder object that contains all the information and dependencies a test runner or test might need to execute properly.
TestInformation.Builder Builder to create a TestInformation instance.
TestInvocation Default implementation of ITestInvocation .
TestInvocation.RunMode The different mode an invocation can run into.
TestInvocation.Stage
TestInvocationManagementServer GRPC server helping to management test invocation and their lifecycle.
TestInvocationManagementServer.InvocationInformation
TestMapping A class for loading a TEST_MAPPING file.
TestMappingSuiteRunner Implementation of BaseTestSuite to run tests specified by option include-filter, or TEST_MAPPING files from build, as a suite.
TestOption Stores the test option details set in a TEST_MAPPING file.
TestOutputUploader Uploads test output files to local file system, GCS, or an HTTP(S) endpoint.
TestRecordInterpreter Utility to convert a TestRecord proto into a more easily manipulable format in Tradefed.
TestRecordProtoUtil Utility to read the TestRecord proto from a file.
TestResource A class to model a TestResource message returned by TFC API.
TestResourceDownloader A class to download test resource files from file system/GCS/HTTP.
TestResult Container for a result of a single test.
TestResultListener A simplification of ITestLifecycleListener for implementers that only care about individual test results.
TestRunnerUtil A utility class to help various test runners.
TestRunResult Holds results from a single test run.
TestRunToTestInvocationForwarder Forwarder from ddmlib ITestRunListener to ITestLifeCycleReceiver .
TestsPoolPoller Tests wrapper that allow to execute all the tests of a pool of tests.
TestSuiteInfo A class that resolves loading of build related metadata for test suite

To properly expose related info, a test suite must include a test-suite-info.properties file in its jar resources

TestSummary A class to represent a test summary.
TestSummary.Type
TestSummary.TypedString
TestSystemAppInstallSetup A ITargetPreparer that installs one or more apps from a IDeviceBuildInfo.getTestsDir() folder onto the /system partition on device.
TestTimeoutEnforcer Listeners that allows to check the execution time of a given test case and fail it if it goes over a given timeout.
TextResultReporter A test result reporter that forwards results to the JUnit text result printer.
TfMetricProtoUtil Utility class to help with the Map to Map transition.
TfObjectTracker A utility to track the usage of the different Trade Fedederation objects.
TfSuiteRunner Implementation of ITestSuite which will load tests from TF jars res/config/suite/ folder.
TfTestLauncher A IRemoteTest for running unit or functional tests against a separate TF installation.
TimeStatusChecker Status checker to ensure that the device and host time are kept in sync.
TimeUtil Contains time related utility methods.
TimeVal This is a sentinel type which wraps a Long .
TimeWaster A simple target preparer to waste time and potentially restart the device.
TokenProperty Supported token with dynamic sharding.
TokenProviderHelper Helper that gives the provider associated to a particular token, in order to find out if a device supports the token.
TraceCmdCollector A IMetricCollector that collects traces during the test using trace-cmd, and logs them to the invocation.
TracePropagatingExecutorService An executor service that forwards tasks to an underlying implementation while propagating the tracing context.
TracingLogger Class that helps to manage tracing for each test invocation.
TradefedConfigObject A class to model a TradefedConfigObject message of TFC API.
TradefedConfigObject.Type A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.
TradefedDelegator Objects that helps delegating the invocation to another Tradefed binary.
TradefedFeatureClient A grpc client to request feature execution from the server.
TradefedFeatureServer A server that responds to requests for triggering features.
TradefedSandbox Sandbox container that can run a Trade Federation invocation.
TradefedSandboxFactory Default implementation for SandboxFactory
TradefedSandboxRunner Runner associated with a TradefedSandbox that will allow executing the sandbox.
TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener A stub IScheduledInvocationListener that does nothing.

U

UiAutomatorRunner Runs UI Automator test on device and reports results.
UiAutomatorTest
UiAutomatorTest.LoggingOption
UiAutomatorTest.TestFailureAction
UnexecutedTestReporterThread Threads that takes care of reporting all unexecuted tests.
UniqueMultiMap <K, V> A MultiMap that ensures unique values for each key.
UsbResetMultiDeviceRecovery A IMultiDeviceRecovery which resets USB buses for offline devices.
UsbResetRunConfigRecovery Allow to trigger a command to reset the USB of a device
UsbResetTest An IRemoteTest that reset the device USB and checks whether the device comes back online afterwards.
UserChecker Checks if users have changed during the test.
UserCleaner A ITargetPreparer that removes secondary users on teardown.
UserHelper
UserInfo Similar to UserInfo class from platform.
UserInfo.UserType Supported variants of a user's type in external APIs.

V

ValidateSuiteConfigHelper This class will help validating that the IConfiguration loaded for the suite are meeting the expected requirements: - No Build providers - No Result reporters
VersionedFile Data structure representing a file that has an associated version.
VersionParser Fetch the version of the running tradefed artifacts.
VisibleBackgroundUserPreparer Target preparer for running tests in a user that is started in the visible in the background.
VmRemoteDevice A Remote virtual device that we will manage from inside the Virtual Machine.

W

WaitDeviceRecovery A simple implementation of a IDeviceRecovery that waits for device to be online and respond to simple commands.
WaitForDeviceDatetimePreparer A ITargetPreparer that waits for datetime to be set on device

Optionally this preparer can force a TargetSetupError if datetime is not set within timeout, or force host datetime onto device,

WifiHelper Helper class for manipulating wifi services on device.
WifiPreparer A ITargetPreparer that configures wifi on the device if necessary.

X

XmlFormattedGeneratorReporter Implementation of the FormattedGeneratorReporter which format the suite results in an xml format.
XmlResultReporter Writes JUnit results to an XML files in a format consistent with Ant's XMLJUnitResultFormatter.
XmlSuiteResultFormatter Utility class to save a suite run as an XML.
XmlSuiteResultFormatter.RunHistory Helper object for JSON conversion.

Y

YamlClassOptionsParser Helper to parse test runner information from the YAML Tradefed Configuration.

Z

ZipCompressionStrategy An ICompressionStrategy for creating zip archives.
ZipUtil A helper class for compression-related operations
ZipUtil2 A helper class for zip extraction that takes POSIX file permissions into account