Obiekt TradefedConfig

public class TradefedConfigObject
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject


Klasa służąca do modelowania komunikatu TradefedConfigObject interfejsu API TFC.

Komunikat TradefedConfigObject jest częścią komunikatu TestEnvironment i służy do przekazywania dodatkowych elementów ITargetPreparer lub ITestInvocationListener , które mają zostać dodane do konfiguracji programu uruchamiającego polecenia klastra.

Streszczenie

Metody publiczne

static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)
static fromJsonArray (JSONArray arr)
String getClassName ()
MultiMap <String, String> getOptionValues ()
TradefedConfigObject.Type getType ()

Metody publiczne

od Jsona

public static TradefedConfigObject fromJson (JSONObject json)

Parametry
json JSONObject

Zwroty
TradefedConfigObject

Rzuca
JSONException

z JsonArray

public static  fromJsonArray (JSONArray arr)

Parametry
arr JSONArray

Zwroty

Rzuca
JSONException

pobierzNazwęKlasy

public String getClassName ()

Zwroty
String

pobierz wartości opcji

public MultiMap<String, String> getOptionValues ()

Zwroty
MultiMap <String, String>

pobierzTyp

public TradefedConfigObject.Type getType ()

Zwroty
TradefedConfigObject.Type