Procedura obsługi stanu polecenia

public class CommandStatusHandler
extends Object implements ICommandScheduler.IScheduledInvocationListener

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.service.management.CommandStatusHandler


Handler pomagający monitorować i aktualizować status wywołania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CommandStatusHandler ()

Metody publiczne

InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Zwraca aktualnie znany stan wywołania.

void invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates) invocationComplete ( IInvocationContext context, devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, łącznie ze wszystkimi zdarzeniami ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

void invocationInitiated ( IInvocationContext context)

Wywołanie zwrotne po zainicjowaniu wywołania.

Konstruktorzy publiczni

Procedura obsługi stanu polecenia

public CommandStatusHandler ()

Metody publiczne

pobierz bieżący stan

public InvocationStatus.Status getCurrentStatus ()

Zwraca aktualnie znany stan wywołania.

Zwroty
InvocationStatus.Status

wywołanieUkończono

public void invocationComplete (IInvocationContext context, 
                 devicesStates)

Wywołanie zwrotne po zakończeniu całego wywołania, łącznie ze wszystkimi zdarzeniami ITestInvocationListener.invocationEnded(long) .

wywołanie zainicjowane

public void invocationInitiated (IInvocationContext context)

Wywołanie zwrotne po zainicjowaniu wywołania. Jest to wywoływane przed pobraniem jakichkolwiek kompilacji.