Przygotowanie urządzeniaActionTarget

public class DeviceActionTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceActionTargetPreparer


ITargetPreparer do wykonywania akcji na urządzeniu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceActionTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

Przygotowanie urządzeniaActionTarget

public DeviceActionTargetPreparer ()

Metody publiczne

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Wstrzykuje instancję ITestLogger

Parametry
testLogger ITestLogger

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
TargetSetupError