Kompiluj wersję serializowaną

public class BuildSerializedVersion
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Klasa zawierająca bieżącą wersję serializacji wszystkich IBuildInfo . Pozwala to zsynchronizować wszystkie informacje o kompilacji wersji serializacji i zaktualizować je wszystkie razem, jeśli zostanie dokonana niezgodna zmiana.

Streszczenie

Stałe

long VERSION

Konstruktorzy publiczni

BuildSerializedVersion ()

Stałe

WERSJA

public static final long VERSION

Wartość stała: 1 (0x0000000000000001)

Konstruktorzy publiczni

Kompiluj wersję serializowaną

public BuildSerializedVersion ()