Stan wywołania

public class InvocationStatus
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Klasa przechowująca stan wywołania.

Obejmuje to również statusy grup testowych uruchamianych w ramach wywołania.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

InvocationStatus ()

Metody publiczne

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Konstruktorzy publiczni

Stan wywołania

public InvocationStatus ()

Metody publiczne

dodajStatusGrupyTestowej

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Parametry
progress TestGroupStatus

pobierzStatusyGrupyTestowej

public  getTestGroupStatuses ()

Zwroty

do JSON

public JSONObject toJSON ()

Zwroty
JSONObject

Rzuca
JSONException