Narzędzie do rozpoznawania plików HttpRemoteFile

public class HttpRemoteFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver


Implementacja IRemoteFileResolver umożliwiającego zdalne pobieranie plików poprzez http

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL_HTTP

Konstruktorzy publiczni

HttpRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Metody chronione

IHttpHelper getDownloader ()

Pola

PROTOCOL_HTTP

public static final String PROTOCOL_HTTP

Konstruktorzy publiczni

Narzędzie do rozpoznawania plików HttpRemoteFile

public HttpRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String

rozwiązać plik zdalny

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Parametry
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs opisujący pilota do pobrania i sposób.

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Rozwiązana reprezentacja pliku lokalnego.

Rzuca
BuildRetrievalError

Metody chronione

pobierz Downloader

protected IHttpHelper getDownloader ()

Zwroty
IHttpHelper