Analizator treści obrazu

public class ImageContentAnalyzer
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.build.content.ImageContentAnalyzer


Analizator do analizy zawartości obrazu urządzenia

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, contexts) ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, contexts)

Metody publiczne

ContentAnalysisResults evaluate ()

Konstruktorzy publiczni

Analizator treści obrazu

public ImageContentAnalyzer (boolean presubmitMode, 
                 contexts)

Parametry
presubmitMode boolean

contexts

Metody publiczne

oceniać

public ContentAnalysisResults evaluate ()

Zwroty
ContentAnalysisResults