IRestApiHelper

public interface IRestApiHelper

com.android.tradefed.util.IRestApiHelper


Interfejs pomocniczy do wykonywania wywołań API REST.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract HttpResponse execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data) execute (String method, String[] uriParts, options, JSONObject data)

Wykonuje żądanie API.

Metody publiczne

wykonać

public abstract HttpResponse execute (String method, 
        String[] uriParts, 
         options, 
        JSONObject data)

Wykonuje żądanie API.

Parametry
method String : metoda HTTP żądania

uriParts String : Części URI zakodowane w adresie URL, które mają zostać użyte do skonstruowania identyfikatora URI żądania.

options : niezakodowane nazwy parametrów i wartości użyte do skonstruowania ciągu zapytania

data JSONObject : dane, które mają zostać przesłane wraz z żądaniem

Zwroty
HttpResponse obiekt HttpResponse

Rzuca
Wyjątek IO