Interpreter rekordu testowego

public class TestRecordInterpreter
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TestRecordInterpreter


Narzędzie do konwersji proto TestRecord na łatwiejszy w obsłudze format w Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

TestRecordInterpreter ()

Metody publiczne

static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Przekonwertuj TestRecord na CollectingTestListener .

Konstruktorzy publiczni

Interpreter rekordu testowego

public TestRecordInterpreter ()

Metody publiczne

zinterpretować nagranie

public static CollectingTestListener interpreteRecord (TestRecordProto.TestRecord record)

Przekonwertuj TestRecord na CollectingTestListener .

Parametry
record TestRecordProto.TestRecord : Pełny TestRecord .

Zwroty
CollectingTestListener Wypełniony obiekt CollectingTestListener z wynikami.