Stan polecenia

public final enum CommandStatus
extends Enum< CommandStatus >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.util.CommandStatus >
com.android.tradefed.util.CommandStatus


Reprezentuje stan operacji czasowej.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

CommandStatus EXCEPTION

polecenie zgłosiło wyjątek i zakończyło się nieprawidłowo

CommandStatus FAILED

polecenie zostało zakończone, ale nie powiodło się

CommandStatus SUCCESS

polecenie zostało pomyślnie zakończone

CommandStatus TIMED_OUT

polecenie nie zostało zakończone w określonym czasie

Metody publiczne

static CommandStatus valueOf (String name)
static final CommandStatus[] values ()

Wartości wyliczeniowe

WYJĄTEK

public static final CommandStatus EXCEPTION

polecenie zgłosiło wyjątek i zakończyło się nieprawidłowo

PRZEGRANY

public static final CommandStatus FAILED

polecenie zostało zakończone, ale nie powiodło się

POWODZENIE

public static final CommandStatus SUCCESS

polecenie zostało pomyślnie zakończone

PRZEKROCZONO LIMIT CZASU

public static final CommandStatus TIMED_OUT

polecenie nie zostało zakończone w określonym czasie

Metody publiczne

wartość

public static CommandStatus valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
CommandStatus

wartości

public static final CommandStatus[] values ()

Zwroty
CommandStatus[]