MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly YAML wynik obsługi elementu „Rekord”.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultRecordHandler ()

Metody publiczne

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

Metody publiczne

uchwyt

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

Wyodrębnia pola danych z wyniku mobly yaml.

Parametry
docMap

Zwroty
MoblyYamlResultRecordHandler.Record