PlikIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Monitoruje pliki i wykonuje wywołanie zwrotne, jeśli były one bezczynne (tj. żaden z nich nie został zmodyfikowany) zbyt długo.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Konstruuje monitor plików z domyślnym executorem.

Metody publiczne

void start ()

Rozpoczyna monitorowanie plików.

void stop ()

Zatrzymuje monitorowanie plików.

Konstruktorzy publiczni

PlikIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Konstruuje monitor plików z domyślnym executorem.

Parametry
timeout Duration : maksymalny czas bezczynności

callback Runnable : wywołanie zwrotne do wykonania, jeśli bezczynność trwa zbyt długo

files File : pliki do monitorowania

Metody publiczne

początek

public void start ()

Rozpoczyna monitorowanie plików. Nie ma operacji, jeśli już się rozpoczęło.

zatrzymywać się

public void stop ()

Zatrzymuje monitorowanie plików. Brak operacji, jeśli został już zatrzymany.