Wynik testu urządzenia

public class DeviceTestResult
extends TestResult

Obiekt Java.lang.Object
junit.framework.TestResult
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult


Specjalizacja TestResult , która zostanie przerwana w przypadku wystąpienia DeviceNotAvailableException

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

Konstruktorzy publiczni

DeviceTestResult ()

Metody publiczne

void endTest (Test test)

void runProtected (Test test, Protectable p)

Uruchamia przypadek testowy.

void setTestInfo ( TestInformation testInfo)
void startTest (Test test)

Metody chronione

void run (TestCase test)

Konstruktorzy publiczni

Wynik testu urządzenia

public DeviceTestResult ()

Metody publiczne

koniec testu

public void endTest (Test test)

Parametry
test Test

Uruchom Chroniony

public void runProtected (Test test, 
                Protectable p)

Uruchamia przypadek testowy.

Parametry
test Test

p Protectable

Rzuca
DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException jeśli wystąpi wyjątek DeviceNotAvailableException

setTestInfo

public void setTestInfo (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

rozpocznijTest

public void startTest (Test test)

Parametry
test Test

Metody chronione

uruchomić

protected void run (TestCase test)

Parametry
test TestCase