MoblyYamlResultHandlerFactory

public class MoblyYamlResultHandlerFactory
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultHandlerFactory


Fabryka obsługi wyników Mobly YAML, która generuje odpowiednią procedurę obsługi na podstawie typu wyniku.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Metody publiczne

IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Konstruktorzy publiczni

MoblyYamlResultHandlerFactory

public MoblyYamlResultHandlerFactory ()

Metody publiczne

getHandler

public IMoblyYamlResultHandler getHandler (String resultType)

Parametry
resultType String

Zwroty
IMoblyYamlResultHandler

Rzuca
MoblyYamlResultHandlerFactory.InvalidResultTypeException