Pomocnik parametrów modułu

public final class ModuleParametersHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.params.ModuleParametersHelper


Pomocnik, aby uzyskać IModuleParameterHandler powiązany z parametrem.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ModuleParametersHelper ()

Metody publiczne

static resolveParam ( ModuleParameters param, boolean withOptional)

Pobierz wszystkie ModuleParameters , które są podparametrami danego ModuleParameters .

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik parametrów modułu

public ModuleParametersHelper ()

Metody publiczne

rozwiązaćParam

public static  resolveParam (ModuleParameters param, 
                boolean withOptional)

Pobierz wszystkie ModuleParameters , które są podparametrami danego ModuleParameters .

Spowoduje to rekurencyjne rozwiązywanie podgrup i zwróci tylko ModuleParameters , które nie są grupami.

Jeśli param nie jest grupą, wówczas zwrócony zostanie pojedynczy zestaw zawierający param , niezależnie od withOptional .

Parametry
param ModuleParameters

withOptional boolean : Określa, czy sprawdzać także opcjonalne grupy parametrów.

Zwroty