Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject

public static class Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.util.sl4a.Sl4aEventDispatcher.EventSl4aObject


Obiekt zwrócony przez moduł odpytujący zdarzenie.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

EventSl4aObject (JSONObject response)

Metody publiczne

String getData ()
String getName ()
long getTime ()
String toString ()

Konstruktorzy publiczni

ZdarzenieSl4aObiekt

public EventSl4aObject (JSONObject response)

Parametry
response JSONObject

Rzuca
JSONException

Metody publiczne

otrzymać dane

public String getData ()

Zwroty
String

pobierzNazwę

public String getName ()

Zwroty
String

uzyskać czas

public long getTime ()

Zwroty
long

doString

public String toString ()

Zwroty
String