ชุดหูฟัง USB: ข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์

เพื่อให้ชุดหูฟัง USB ทำงานได้อย่างราบรื่นในระบบนิเวศของ Android อุปกรณ์ Android ต้องรองรับอย่างสม่ำเสมอ เอกสารนี้ระบุลักษณะการทำงานของ USB เพื่อรองรับชุดหูฟังและอะแดปเตอร์ USB ในระบบนิเวศของ Android

การทำแผนที่ซอฟต์แวร์

ต้องใช้ชุดหูฟัง USB ที่เข้ากันได้เพื่อรองรับการแมป HID ที่เข้ากันได้ จำเป็นต้องมีการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการแมปรหัสต่อไปนี้

ฟังก์ชัน การแมป บริบท พฤติกรรม
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0CD
คีย์เคอร์เนล : KEY_PLAYPAUSE
คีย์ Android : KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
การเล่นสื่อ อินพุต : กดสั้น ๆ
เอาต์พุต : เล่นหรือหยุดชั่วคราว
อินพุต : กดแบบยาว
เอาต์พุต : เรียกใช้คำสั่งเสียง
ส่ง : android.speech.action.VOICE_SEARCH_HANDS_FREE หากอุปกรณ์ล็อกหรือปิดหน้าจอ ส่ง android.speech.RecognizerIntent.ACTION_WEB_SEARCH อย่างอื่น
สายเรียกเข้า อินพุต : กดสั้น ๆ
เอาท์พุต : รับสาย
อินพุต : กดแบบยาว
เอาท์พุท : ปฏิเสธการโทร
กำลังโทรอยู่ อินพุต : กดสั้น ๆ
เอาต์พุต : วางสาย
อินพุต : กดแบบยาว
เอาต์พุต : ปิดเสียงหรือเปิดเสียงไมโครโฟน
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0E9
คีย์เคอร์เนล : KEY_VOLUMEUP
คีย์ Android : VOLUME_UP
การเล่นสื่อการโทรที่กำลังดำเนินอยู่ อินพุต : กดสั้นหรือยาว
เอาต์พุต : เพิ่มระดับเสียงของระบบหรือชุดหูฟัง
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0EA
คีย์เคอร์เนล : KEY_VOLUMEDOWN
คีย์ Android : VOLUME_DOWN
การเล่นสื่อการโทรที่กำลังดำเนินอยู่ อินพุต : กดสั้นหรือยาว
เอาต์พุต : ลดระดับเสียงของระบบหรือชุดหูฟัง
หน้าการใช้งาน HID : 0x0C
การใช้งาน HID : 0x0CF
คีย์เคอร์เนล : KEY_VOICECOMMAND
คีย์ Android : KEYCODE_VOICE_ASSIST
ทั้งหมด. สามารถทริกเกอร์ในอินสแตนซ์ใดก็ได้ อินพุต : กดสั้นหรือยาว
เอาต์พุต : เรียกใช้คำสั่งเสียง

ฮาร์ดแวร์

ผู้ผลิตอุปกรณ์ควรดู USB Digital Audio สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน USB บน Android ผู้ผลิตอุปกรณ์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ส่วน USB ของ Android CDD