بیلدهای انتشار تصویر هسته عمومی (GKI).

این صفحه فهرستی از نسخه های مختلف نسخه های منتشر شده GKI را ارائه می دهد.

برای همگام سازی کد منبع هسته، موارد زیر را اجرا کنید:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

منتشر شده

برای اطلاعات در مورد نسخه های خاص نسخه به موارد زیر مراجعه کنید:

اگر سوالی دارید، یک اشکال را در ردیاب مشکل ثبت کنید.