Video hướng dẫn

Các video hướng dẫn về Bộ kiểm tra dành cho nhà cung cấp (VTS) cung cấp chi tiết về cách chạy và phát triển VTS và CTS-on-GSI trên Android 9 (trở lên) và Android 8.1.

Video dành cho Android 9 (và cao hơn)

Chủ thể Đề tài Video
lời mở đầu Tổng quan Bộ kiểm tra nhà cung cấp Android
Hướng dẫn sử dụng Cách chạy VTS và CTS-on-GSI Cách chạy VTS và CTS-on-GSI
Làm thế nào để flash GSI Cách flash hình ảnh hệ thống chung
Khung kiểm tra nhà cung cấp (VTF) Khung kiểm tra

Thay đổi khung kiểm tra

Khung kiểm tra trên SAC

Tối ưu hóa thời gian thử nghiệm Tối ưu hóa thời gian thử nghiệm --
Kiểm tra nhiều thiết bị Kiểm tra nhiều thiết bị
Phát triển thử nghiệm cơ bản Kiểm tra VTS Kiểm tra VTS
Mẫu thử nghiệm Mẫu thử nghiệm
Phát triển và hiểu các bài kiểm tra HAL Bài kiểm tra có điều kiện Bài kiểm tra có điều kiện --
Tên dịch vụ Kiểm tra nhận thức Tên dịch vụ Aware HAL Kiểm tra
Thử nghiệm mở rộng HAL Thử nghiệm mở rộng HAL
Khả năng tương thích ngược của khung Khả năng tương thích ngược của Android Framework
Kiểm tra giao diện khác Kiểm tra hạt nhân Kiểm tra hạt nhân --
Kiểm tra VNDK --
Kiểm tra phi chức năng Hồ sơ hiệu suất Hỗ trợ VTS để kiểm tra hiệu suất
làm mờ Làm mờ giao diện HIDL và HAL
Cơ sở hạ tầng kiểm tra nhà cung cấp (VTI) Mã số bảo hiểm Thiết bị bảo hiểm và Bộ sưu tập trong VTS
Kiểm tra ghi và phát lại Kiểm tra ghi và phát lại
Tự động hóa đầu cuối Cơ sở hạ tầng đo lường tự động --
bảng điều khiển Bảng điều khiển tích hợp liên tục
phần kết kỹ thuật đối tác Sẵn sàng cho âm bổng --
Phần kết luận Kêu gọi đóng góp

Video cho Android 8.1

Chủ thể Đề tài Video
lời mở đầu Tổng quan Sản phẩm Bộ kiểm tra dành cho nhà cung cấp Android (VTS)
Hướng dẫn sử dụng Cách chạy VTS và CTS-on-GSI Cách chạy VTS
Làm thế nào để flash GSI Cách flash hình ảnh hệ thống chung
Khung kiểm tra nhà cung cấp (VTF) Khung kiểm tra

Khung kiểm tra VTS

Khung kiểm tra trên SAC

Phát triển thử nghiệm cơ bản Kiểm tra VTS Kiểm tra VTS
Mẫu thử nghiệm Mẫu thử nghiệm
Kiểm tra giao diện khác Kiểm tra hạt nhân Kiểm tra hạt nhân --
Kiểm tra VNDK --
Kiểm tra phi chức năng Hồ sơ hiệu suất Kiểm tra năng suất
làm mờ Làm mờ giao diện HIDL và HAL
Cơ sở hạ tầng kiểm tra nhà cung cấp (VTI) Mã số bảo hiểm Thiết bị bảo hiểm và Bộ sưu tập trong VTS
Kiểm tra ghi và phát lại Kiểm tra ghi và phát lại
bảng điều khiển Bảng điều khiển tích hợp liên tục
phần kết Phần kết luận Các kế hoạch trong tương lai