Khả năng kết nối

Phần này mô tả việc triển khai các giao thức kết nối tiêu chuẩn của Android và mô tả việc sử dụng các tính năng liên quan, bao gồm Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Điện thoại, v.v.

Làm theo hướng dẫn trong phần này để đảm bảo các thiết bị Android của bạn được kết nối đúng cách.