Bản dựng phát hành hình ảnh hạt nhân chung (GKI)

Trang này cung cấp danh sách các phiên bản khác nhau của bản phát hành GKI .

Thực hiện thao tác sau để đồng bộ mã nguồn kernel:

repo init -u https://android.googlesource.com/kernel/manifest
mv <kernel_manifest.xml> .repo/manifests
repo init -m manifest.xml
repo sync

phát hành

Hãy tham khảo phần sau để biết thông tin về các bản phát hành cụ thể:

Nếu bạn có thắc mắc, hãy gửi lỗi vào Công cụ theo dõi vấn đề .