Phát triển GKI

Hướng dẫn này cung cấp cái nhìn tổng quan ở mức độ cao về phát triển GKI.

Xem lại tài liệu hiện có

Trước khi bạn bắt đầu phát triển GKI, hãy đọc các tài liệu sau:

Xây dựng, giám sát và thử nghiệm

Khi xây dựng, giám sát và thử nghiệm việc triển khai GKI của bạn, hãy làm theo các nguyên tắc sau:

Thực hiện theo quy trình vá

Trước khi tạo và gửi bản vá, hãy gửi bản vá ngược dòng tới LKML . Nếu bản vá không thể được cập nhật trước, hãy giải thích lý do cơ bản của lỗi . Để biết thêm thông tin về việc vá lỗi, hãy xem Phát triển mã hạt nhân cho GKI .

Cách báo cáo lỗi kernel hoặc liên hệ với chúng tôi

  • Để báo cáo lỗi, hãy nhấp vào liên kết Kernel (GKI) File a bug trên trang Báo cáo lỗi .

  • Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến GKI hoặc kernel, hãy gửi email tới kernel-team@android.com .