Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cải tiến bảo mật

Android liên tục cải thiện các khả năng và dịch vụ bảo mật của mình. Xem danh sách các cải tiến theo bản phát hành trong điều hướng bên trái.