Ngoài điện thoại và máy tính bảng, hệ điều hành Android còn đóng vai trò là nền tảng cho nhiều loại phần cứng và công nghệ, bao gồm các mạng công ty thống nhất và các thiết bị giải trí.
Tạo các thiết bị Android ảo có thể định cấu hình có thể chạy cả từ xa và cục bộ.
Thiết lập và quản lý các thiết bị chạy Android 5.0 trở lên trên mạng công ty hoặc môi trường doanh nghiệp.
Khung đầu vào Android TV (TIF) đơn giản hóa việc phân phối nội dung trực tiếp tới Android TV.