Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English
Ngôn ngữ mô tả giao diện HAL (HIDL) chỉ định giao diện giữa HAL và người dùng. Nó định nghĩa các kiểu và các cuộc gọi phương thức, được thu thập vào các giao diện và gói. HIDL là một hệ thống để giao tiếp giữa các cơ sở mã có thể được biên dịch độc lập và dành cho giao tiếp giữa các quá trình.
HAL xác định giao diện chuẩn cho các nhà cung cấp phần cứng triển khai, điều này cho phép Android không tin vào việc triển khai trình điều khiển cấp thấp hơn. Sử dụng HAL cho phép bạn thực hiện chức năng mà không ảnh hưởng hoặc sửa đổi hệ thống cấp cao hơn.
Khung kiểm tra liên tục được thiết kế để chạy thử nghiệm trên thiết bị Android. Đây là một ứng dụng Java chạy trên máy tính chủ và giao tiếp với một hoặc nhiều thiết bị Android bằng ddmlib qua adb.