Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Tìm hiểu thêm về các khung và API hệ điều hành Android có sẵn.
Lớp trừu tượng phần cứng (HAL) là giao diện tiêu chuẩn mà các nhà cung cấp phần cứng có thể triển khai để hỗ trợ các trình điều khiển cấp thấp hơn bất khả tri hỗ trợ chức năng tùy chỉnh mà không ảnh hưởng hoặc sửa đổi hệ thống cấp cao hơn.
Ngôn ngữ mô tả giao diện HAL (HIDL) là một hệ thống giao tiếp giữa các quá trình giữa các cơ sở mã được biên dịch độc lập. HIDL chỉ định giao diện giữa HAL và người dùng của nó thông qua các kiểu và lệnh gọi phương thức.
Khuôn khổ Liên đoàn Thương mại là một khuôn khổ thử nghiệm liên tục được thiết kế để chạy thử nghiệm trên các thiết bị Android. Trade Federations là một ứng dụng Java chạy trên máy tính chủ và giao tiếp với một hoặc nhiều thiết bị Android.