شناسنامه

Identity Credential API یک رابط برای یک فروشگاه امن برای اسناد هویتی کاربر فراهم می کند. این APIها با سرویس سیستم credstore ارتباط برقرار می کنند که به نوبه خود از Identity Credential HAL برای ارتباط با Secure Hardware استفاده می کند.

Identity Credential HAL از طریق IIdentityCredentialStore قابل دسترسی است که رابطی را برای یک فروشگاه امن برای اسناد هویتی کاربر فراهم می کند. تا حد امکان، مشخص کردن قالب‌های پیام و معنایی ارتباط با دستگاه‌های تأیید اعتبار و مقامات صادرکننده (IA) خارج از محدوده این HAL است. این رابط را با فضای ذخیره‌سازی امن فراهم می‌کند، اما برای اجرای پروتکل‌های ارائه و تأیید و فرآیندهای مناسب برای نوع اعتبارنامه خاص، به یک برنامه اندرویدی خاص نیاز است.

دستورالعمل های پیاده سازی و اطلاعات آزمون VTS را می توان در آدرس زیر مشاهده کرد: