Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

安全增强功能

Android 一直在不断改进其安全功能和产品/服务。您可以在左侧导航栏中查看各个版本的增强功能列表。