Kiểm tra bảo mật

Ngoài thử nghiệm nền tảng chung, Android cung cấp các cơ chế bảo mật cụ thể được mô tả trong phần này để phát hiện và tăng cường các thiết bị của bạn chống lại các lỗ hổng bảo mật.

Phần này tóm tắt các công cụ để kiểm tra bảo mật và gỡ lỗi. Nó bao gồm một số công cụ để khai thác, khử trùng và giảm thiểu trước các hành vi khai thác. Để gỡ lỗi chung, hãy xem phần gỡ lỗi .