جزئیات انتشار Android Automotive 13 QPR3

این صفحه ویژگی های جدید ارائه شده در Android Automotive 13 QPR3 را خلاصه می کند.

امکانات

این نسخه قابلیت تزریق InputEvent به فعالیت میزبانی TaskView را فراهم می کند.

انطباق

تست های سازگاری اندروید روی سخت افزار مرجع داخلی اجرا شد. مجموعه تست سازگاری (CTS) ، مجموعه تست امنیتی (STS) ، مجموعه تست فروشنده (VTS) و مجموعه آزمایشی CTS-on-GSI بر روی این سازه اجرا شد.