Spectatio:汽車測試框架

Spectatio 是一個開源測試框架,專為在真實和虛擬設備上測試 Android 汽車作業系統 (AAOS) 而開發。 Spectatio 提供用於測試汽車設備上的應用程式的 API,是一種可擴展且可擴展的解決方案,用於驗證 AAOS 及其應用程式的功能和性能。

高層設計

Spectatio 框架對於各種 AAOS UI 實作具有適應性和可擴展性。它用於測試 AAOS 在設備硬體、模擬器和虛擬化環境上的功能和效能。

下圖解釋了 Spectatio 框架的高層設計。

spectatio-design

圖 1. Spectatio 框架高層設計

Spectatio 框架建構於UI Automator之上,提供了一組 API 來建立與 AAOS 上的使用者和系統應用程式互動的 UI 測試。汽車測試使用 Spectatio 框架提供的 API 進行測試,這使得這些測試獨立於被測設備 (DUT),並且可擴展以測試各種設備(如果支援)。

圖 1 顯示,Spectatio 框架是基於參考應用程式(例如 Dialer、Medicenter 和 Settings)使用特定於應用程式的介面和幫助程式進行模組化的,從而可以輕鬆擴展新應用程式。 Spectatio 框架重複使用了通用標準和實用幫助程式類別。標準幫助程式類別是所有應用程式幫助程式函數的父類,並提供特定於裝置或跨應用程式適用的標準函數。實用程式可協助程式類別提供實用程序,例如從裝置讀取或寫入檔案。

建築學

為了提供一組 API 來建立 UI 測試,Spectatio 框架實作了特定於應用程式的介面和幫助程序,同時擴展了現有的標準幫助程式類別並匯入了實用程式幫助程式類別。

下圖解釋了 Spectatio 框架的高階架構以及參與實作用於測試應用程式的 API 的所有實體。

spectatio-arch

圖 2.Spectatio框架高層架構

應用程式助手介面提供了應用程式助手的實作藍圖。它由測試應用程式所需的各種輔助函數組成。每個應用程式都有自己的介面,例如IAutoSettingHelperIAutoDialHelper 。如需更多資訊和介面函數列表,請參閱 AOSP 上的應用程式幫助器介面函數

標準幫助程式類別由裝置設定所需的標準屬性和函數組成,但不特定於任何應用程序,例如pressHomescroll 。標準幫助器類別在AbstractAutoStandardAppHelper.java中定義。

實用程式幫助器類別由框架使用。例如, AutoJsonUtility.java是一個
載入給定設備 JSON 設定檔並在運行時更新框架配置的實用程式類別。

應用程式幫助器實作模組是Spectatio框架的核心。它包含應用程式幫助程式介面中定義的幫助程式函數的實現,這是在汽車設備上測試應用程式所需的。每個應用程式都有自己的實現,例如SettingHelperImplDialHelperImpl ,汽車測試使用它們來測試應用程式。有關更多資訊和實作列表,請參閱 AOSP 上的應用程式幫助器實作函數

汽車測試使用應用程式幫助器實作函數來測試與應用程式相關的各種操作。使用HelperAccessor類別來存取應用程式幫助器實作函數。

以下程式碼顯示了範例汽車測試的設定、清理和執行。

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class AutoApplicationTest {
 static HelperAccessor<IAutoApplicationHelper> autoApplicationHelper =
     new HelperAccessor<>(IAutoApplicationHelper.class);

 public AutoApplicationTest() {
  // constructor
  // Initialize any attributes that are required for the test execution
 }

 @Before
 public void beforeTest() {
  // Initial setup before each test
  // For example - open the application
  autoApplicationHelper.open();
 }

 @After
 public void afterTest() {
  // Cleanup after each test.
  // For example - exit the application
  autoApplicationHelper.exit();
 }

 @Test
 public void testApplicationFeature() {
  // Test
  // For example - Test if application is open
  assertTrue("Application is not open.", autoApplicationHelper.isOpen());
 }
}

客製化

Spectatio 框架獨立於裝置 UI,因此可擴充以測試具有不同 UI 和硬體的裝置。為了實現這種可擴展性,Spectatio 使用基於參考設備的預設設備配置。為了支援非預設設備配置,框架在運行時使用 JSON 設定檔來設定設備所需的 UI 變更。 JSON 設定檔支援TEXTDESCRIPTIONRESOURCE_ID等 UI 元素以及path設置,並且必須僅包含有關 DUT UI 變更的資訊。其餘 UI 元素使用框架中提供的預設配置值。

預設設備配置

以下範例 JSON 設定檔顯示了可用的裝置配置及其預設值。

點擊加號可查看範例 JSON 設定文件

  {
    "SETTINGS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "SETTINGS_TITLE_TEXT": "Settings",
            "SETTINGS_PACKAGE": "com.android.car.settings",
            "SETTINGS_RRO_PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro",
            "OPEN_SETTINGS_COMMAND": "am start -a android.settings.SETTINGS",
            "OPEN_QUICK_SETTINGS_COMMAND": "am start -n com.android.car.settings/com.android.car.settings.common.CarSettingActivity"
        },
        "QUICK_SETTINGS": {
            "OPEN_MORE_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_1",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NIGHT_MODE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Night mode"
            }
        },
        "DISPLAY": {
            "PATH": "Settings > Display",
            "OPTIONS": [
                "Brightness level"
            ],
            "BRIGHTNESS_LEVEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "seekbar",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "SOUND": {
            "PATH": "Settings > Sound",
            "OPTIONS": [
                "Media volume",
                "Alarm volume"
            ]
        },
        "NETWORK_AND_INTERNET": {
            "PATH": "Settings > Network & internet",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_WIFI": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "master_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "BLUETOOTH": {
            "PATH": "Settings > Bluetooth",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_BLUETOOTH": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "APPS_AND_NOTIFICATIONS": {
            "PATH": "Settings > Apps & notifications",
            "OPTIONS": [
            ],
            "SHOW_ALL_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Show all apps"
            },
            "ENABLE_DISABLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_text",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "DISABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Disable"
            },
            "ENABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Enable"
            },
            "DISABLE_APP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "DISABLE APP"
            },
            "FORCE_STOP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Force stop"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "OK"
            },
            "PERMISSIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Permissions"
            },
            "ALLOW_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Allow"
            },
            "DENY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny"
            },
            "DENY_ANYWAY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny anyway"
            }
        },
        "DATE_AND_TIME": {
            "PATH": "Settings > Date & time",
            "OPTIONS": [
                "Automatic date & time",
        "Automatic time zone"
            ],
            "AUTOMATIC_DATE_AND_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic date & time"
            },
            "AUTOMATIC_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic time zone"
            },
            "SET_DATE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set date"
            },
            "SET_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set time"
            },
            "SELECT_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Select time zone"
            },
            "USE_24_HOUR_FORMAT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Use 24-hour format"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_0",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NUMBER_PICKER_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.NumberPicker"
            },
            "EDIT_TEXT_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            }
        },
        "USERS": {
            "PATH": "Settings > Users",
            "OPTIONS": [
                "Guest"
            ]
        },
        "ACCOUNTS": {
            "PATH": "Settings > Accounts",
            "OPTIONS": [
                "Automatically sync data"
            ],
            "ADD_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "ADD ACCOUNT"
            },
            "ADD_GOOGLE_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Google"
            },
            "SIGN_IN_ON_CAR_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in on car screen"
            },
            "GOOGLE_SIGN_IN_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in to your Google Account"
            },
            "ENTER_EMAIL": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Next"
            },
            "DONE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Done"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            },
            "REMOVE_ACCOUNT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove Account"
            }
        },
        "SYSTEM": {
            "PATH": "Settings > System",
            "OPTIONS": [
                "About", "Legal information"
            ],
            "ABOUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "About"
            },
            "RESET_OPTIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset options"
            },
            "LANGUAGES_AND_INPUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages & input"
            },
            "DEVICE_MODEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Model"
            },
            "ANDROID_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android version"
            },
            "ANDROID_SECURITY_PATCH_LEVEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android security patch level"
            },
            "KERNEL_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Kernel version"
            },
            "BUILD_NUMBER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Build number"
            },
            "RECYCLER_VIEW_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "androidx.recyclerview.widget.RecyclerView"
            },
            "RESET_NETWORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset network"
            },
            "RESET_SETTINGS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET SETTINGS"
            },
            "RESET_APP_PREFERENCES": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset app preferences"
            },
            "RESET_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET APPS"
            },
            "LANGUAGES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages"
            },
            "LANGUAGES_MENU_IN_SELECTED_LANGUAGE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Idiomas"
            }
        },
        "SECURITY": {
            "PATH": "Settings > Security",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro"
            },
            "CHOOSE_LOCK_TYPE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Choose a lock type"
            },
            "LOCK_TYPE_PASSWORD": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Password"
            },
            "LOCK_TYPE_PIN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "PIN"
            },
            "LOCK_TYPE_NONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "None"
            },
            "CONTINUE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Continue"
            },
            "CONFIRM_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Confirm"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "PIN_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "pin_pad",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "ENTER_PIN_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "key_enter",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            }
        }
    },
    "PHONE": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "DIAL_PACKAGE": "com.android.car.dialer",
            "PHONE_ACTIVITY": "com.android.car.dialer/.ui.TelecomActivity",
            "OPEN_DIAL_PAD_COMMAND": "am start -a android.intent.action.DIAL"
        },
        "IN_CALL_VIEW": {
            "DIALED_CONTACT_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_CONTACT_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_phone_number",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "END_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "end_call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MUTE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "mute_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SWITCH_TO_DIAL_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toggle_dialpad_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CHANGE_VOICE_CHANNEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "voice_channel_view",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "VOICE_CHANNEL_CAR": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Car speakers"
            },
            "VOICE_CHANNEL_PHONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Phone"
            }
        },
        "DIAL_PAD_VIEW": {
            "DIAL_PAD_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Dial Pad"
            },
            "DIAL_PAD_FRAGMENT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "dialpad_fragment",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MAKE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DELETE_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "delete_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "CONTACTS_VIEW": {
            "CONTACTS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contacts"
            },
            "CONTACT_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_DETAIL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "show_contact_detail_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "ADD_CONTACT_TO_FAVORITE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_details_favorite_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_CONTACT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_search",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SEARCH_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_search_bar",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_RESULT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_name",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_setting",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_ORDER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contact order"
            },
            "SORT_BY_FIRST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "First name"
            },
            "SORT_BY_LAST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Last Name"
            },
            "CONTACT_TYPE_WORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Work"
            },
            "CONTACT_TYPE_MOBILE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Mobile"
            },
            "CONTACT_TYPE_HOME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Home"
            }
        },
        "CALL_HISTORY_VIEW": {
            "CALL_HISTORY_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Recents"
            },
            "CALL_HISTORY_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "FAVORITES_VIEW": {
            "FAVORITES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Favorites"
            }
        }
    },
    "NOTIFICATIONS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "OPEN_NOTIFICATIONS_COMMAND": "service call statusbar 1"
        },
        "EXPANDED_NOTIFICATIONS_SCREEN": {
            "NOTIFICATION_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CLEAR_ALL_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "clear_all_button",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "STATUS_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_top_navigation_bar_container",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_ICON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "app_icon",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "header_text",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_title",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_BODY": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_content",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CARD_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "card_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            }
        }
    },
    "MEDIA_CENTER": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "MEDIA_CENTER_PACKAGE": "com.android.car.media",
            "MEDIA_ACTIVITY": "com.android.bluetooth/com.android.bluetooth.avrcpcontroller.BluetoothMediaBrowserService"
        },
        "MEDIA_CENTER_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "SHUFFLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "overflow_on",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PLAY_QUEUE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_queue",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "MINIMIZED_MEDIA_CONTROLS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_playback_controls",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME_MINIMIZED_CONTROL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_control_bar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "BACK_BUTTON": {
                "TYPE": "DESCRIPTION",
                "VALUE": "Back"
            }
        },
        "MEDIA_CENTER_ON_HOME_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            }
        }
    }
}
 

非預設設備配置

以下程式碼範例顯示了 JSON 設定檔的範例,其中預設設定被 DUT 上的設定覆蓋。在這個例子中:

 • Internet 設定在參考裝置上命名為Network & internet ,在 DUT 上命名為Connectivity
 • 日期和時間設定可在參考設備的Settings > Date and time以及 DUT Settings > System > Date and time中進行。
# JSON configuration file for Reference Device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Network & internet"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Date and time"
    },
    ....
}

# JSON configuration file for non-reference device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Connectivity"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > System > Date and time"
    },
    ....
}

當 JSON 設定檔準備好後,它會在運行時提供,如下列程式碼區塊所示。

# Push The JSON configuration file to the device
adb -s DEVICE-SERIAL push PATH-OF-JSON-FILE /data/local/tmp/jsonFile.json

在這些命令中:

 • PATH-TO-JSON-FILE :主機上 JSON 檔案的路徑。
 • DEVICE-SERIAL :DUT 的序列 ID。如果只有一台裝置連接到主機,則不需要此參數。

建設與執行

Spectatio 框架作為測試 APK 的一部分自動建置。要建置測試 APK,AOSP 程式碼庫必須駐留在本機工作站上。建置測試 APK 後,使用者必須在裝置上安裝 APK 並執行測試。

以下程式碼範例顯示了測試 APK 的建置、安裝和執行。

# Build Test APK
make TEST-APK-NAME

# Install Test APK
adb -s DEVICE-SERIAL install -r PATH-FOR-BUILT-TEST-APK


# Execute Test with the JSON file
adb -s DEVICE-SERIAL shell am instrument -w -r -e debug false -e config-file-path /data/local/tmp/jsonFile.json -e class TEST-PACKAGE.TEST-CLASSNAME TEST-PACKAGE/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

在這些命令中:

 • TEST-APK-NAME :要測試的應用程式的名稱。例如,將TEST-APK-NAME設定為AndroidAutomotiveSettingsTests以測試Android.bp檔案中指定的 Wi-Fi 設定。 APK 的名稱可以在汽車測試的對應Android.bp檔案中找到。

 • DEVICE-SERIAL :DUT 的序列 ID。如果只有一台裝置連接到主機,則不需要此參數。

 • config-file-path :可選參數,僅在提供JSON 設定檔中指定的非預設裝置 UI 設定時才需要。如果未提供,框架將使用預設值來執行測試。

 • PATH-FOR-BUILT-TEST-APK :執行make指令時建立測試 APK 的路徑。

 • TEST-PACKAGE :測試包的名稱。

 • TEST-CLASSNAME :測試類別的名稱。例如,對於Wifi 設定測試,測試包為android.platform.tests ,測試類別名稱為WifiSettingTest