Spectatio: Khung kiểm tra ô tô

Spectatio là một khung thử nghiệm nguồn mở được phát triển để thử nghiệm Android Automotive OS (AAOS) trên các thiết bị thực và ảo. Spectatio cung cấp API để thử nghiệm ứng dụng trên thiết bị ô tô, đồng thời là giải pháp có thể mở rộng và mở rộng được sử dụng để xác minh chức năng và hiệu suất của AAOS cũng như các ứng dụng đi kèm.

Thiết kế cấp cao

Khung Spectatio có khả năng thích ứng và mở rộng để triển khai các giao diện người dùng AAOS khác nhau. Nó được sử dụng để kiểm tra chức năng và hiệu suất của AAOS trên phần cứng thiết bị, trình mô phỏng và môi trường ảo hóa.

Hình dưới đây giải thích thiết kế cấp cao của khung Spectatio.

spectatio-design

Hình 1. Thiết kế cấp cao của khung Spectatio

Được xây dựng dựa trên UI Automator , khung Spectatio cung cấp một bộ API để xây dựng các thử nghiệm giao diện người dùng tương tác với các ứng dụng hệ thống và người dùng trên AAOS. Thử nghiệm ô tô sử dụng các API do khung Spectatio cung cấp để thử nghiệm, giúp các thử nghiệm này trở nên độc lập với thiết bị được thử nghiệm (DUT) và có thể mở rộng để thử nghiệm nhiều thiết bị khác nhau, nếu được hỗ trợ.

Hình 1 cho thấy khung Spectatio được mô-đun hóa dựa trên các ứng dụng tham chiếu như Dialer, Medicenter và Cài đặt bằng cách sử dụng các giao diện và trình trợ giúp dành riêng cho ứng dụng, giúp dễ dàng mở rộng cho các ứng dụng mới. Khung Spectatio sử dụng lại các lớp trợ giúp tiện ích và tiêu chuẩn chung. Lớp trình trợ giúp tiêu chuẩn là lớp cha cho tất cả các chức năng của trình trợ giúp ứng dụng và cung cấp các hàm tiêu chuẩn dành riêng cho thiết bị hoặc có thể áp dụng trên các ứng dụng. Các lớp trợ giúp tiện ích cung cấp các tiện ích như đọc hoặc ghi tập tin từ thiết bị.

Ngành kiến ​​​​trúc

Để cung cấp một bộ API nhằm xây dựng các thử nghiệm giao diện người dùng, khung Spectatio triển khai các giao diện và trình trợ giúp dành riêng cho ứng dụng, đồng thời mở rộng lớp trình trợ giúp tiêu chuẩn hiện có và nhập các lớp trình trợ giúp tiện ích.

Hình dưới đây giải thích kiến ​​trúc cấp cao của khung Spectatio và tất cả các thực thể liên quan đến việc triển khai API để thử nghiệm một ứng dụng.

spectatio-arch

Hình 2. Kiến trúc cấp cao của khung Spectatio

Giao diện trình trợ giúp ứng dụng cung cấp bản thiết kế chi tiết để triển khai trình trợ giúp ứng dụng. Nó bao gồm nhiều chức năng trợ giúp khác nhau cần thiết cho việc thử nghiệm ứng dụng. Mỗi ứng dụng có giao diện riêng, chẳng hạn như IAutoSettingHelperIAutoDialHelper . Để biết thêm thông tin và danh sách các chức năng giao diện, hãy xem các chức năng giao diện trợ giúp ứng dụng trên AOSP.

Lớp trình trợ giúp tiêu chuẩn bao gồm các thuộc tính và chức năng tiêu chuẩn được yêu cầu để thiết lập thiết bị nhưng không dành riêng cho bất kỳ ứng dụng nào, chẳng hạn như pressHomescroll . Lớp trình trợ giúp tiêu chuẩn được định nghĩa trong AbstractAutoStandardAppHelper.java .

Các lớp trợ giúp tiện ích được khung sử dụng. Ví dụ: AutoJsonUtility.java là một
lớp tiện ích tải tệp cấu hình JSON của thiết bị nhất định và cập nhật cấu hình khung khi chạy.

Mô-đun triển khai trình trợ giúp ứng dụng là cốt lõi của khung Spectatio. Nó chứa phần triển khai các chức năng trợ giúp được xác định trong giao diện trợ giúp ứng dụng, cần thiết để thử nghiệm ứng dụng trên thiết bị ô tô. Mỗi ứng dụng có cách triển khai riêng, chẳng hạn như SettingHelperImplDialHelperImpl , được các thử nghiệm Ô tô sử dụng để thử nghiệm ứng dụng. Để biết thêm thông tin và danh sách triển khai, hãy xem các chức năng triển khai của trình trợ giúp ứng dụng 'trên AOSP.

Kiểm thử ô tô sử dụng các chức năng triển khai của trình trợ giúp ứng dụng để kiểm tra các hoạt động khác nhau liên quan đến ứng dụng. Sử dụng lớp HelperAccessor để có quyền truy cập vào các chức năng triển khai trình trợ giúp ứng dụng.

Đoạn mã sau đây hiển thị quá trình thiết lập, dọn dẹp và thực hiện thử nghiệm ô tô mẫu.

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class AutoApplicationTest {
 static HelperAccessor<IAutoApplicationHelper> autoApplicationHelper =
     new HelperAccessor<>(IAutoApplicationHelper.class);

 public AutoApplicationTest() {
  // constructor
  // Initialize any attributes that are required for the test execution
 }

 @Before
 public void beforeTest() {
  // Initial setup before each test
  // For example - open the application
  autoApplicationHelper.open();
 }

 @After
 public void afterTest() {
  // Cleanup after each test.
  // For example - exit the application
  autoApplicationHelper.exit();
 }

 @Test
 public void testApplicationFeature() {
  // Test
  // For example - Test if application is open
  assertTrue("Application is not open.", autoApplicationHelper.isOpen());
 }
}

Tùy chỉnh

Khung Spectatio độc lập với giao diện người dùng của thiết bị, do đó, nó có thể mở rộng để thử nghiệm các thiết bị có giao diện người dùng và phần cứng khác nhau. Để đạt được khả năng mở rộng này, Spectatio sử dụng cấu hình thiết bị mặc định dựa trên thiết bị tham chiếu. Để hỗ trợ các cấu hình thiết bị không mặc định, khung sử dụng tệp cấu hình JSON trong thời gian chạy để đặt các thay đổi giao diện người dùng mong muốn cho thiết bị. Tệp cấu hình JSON hỗ trợ các thành phần giao diện người dùng như TEXT , DESCRIPTIONRESOURCE_ID , cùng với cài đặt path và chỉ được chứa thông tin về các thay đổi giao diện người dùng cho DUT. Phần còn lại của các thành phần giao diện người dùng sử dụng các giá trị cấu hình mặc định được cung cấp trong khung.

Cấu hình thiết bị mặc định

Tệp cấu hình JSON mẫu sau đây hiển thị các cấu hình thiết bị có sẵn và các giá trị mặc định của chúng.

Nhấp vào dấu cộng để xem tệp cấu hình JSON mẫu

  {
    "SETTINGS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "SETTINGS_TITLE_TEXT": "Settings",
            "SETTINGS_PACKAGE": "com.android.car.settings",
            "SETTINGS_RRO_PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro",
            "OPEN_SETTINGS_COMMAND": "am start -a android.settings.SETTINGS",
            "OPEN_QUICK_SETTINGS_COMMAND": "am start -n com.android.car.settings/com.android.car.settings.common.CarSettingActivity"
        },
        "QUICK_SETTINGS": {
            "OPEN_MORE_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_1",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NIGHT_MODE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Night mode"
            }
        },
        "DISPLAY": {
            "PATH": "Settings > Display",
            "OPTIONS": [
                "Brightness level"
            ],
            "BRIGHTNESS_LEVEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "seekbar",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "SOUND": {
            "PATH": "Settings > Sound",
            "OPTIONS": [
                "Media volume",
                "Alarm volume"
            ]
        },
        "NETWORK_AND_INTERNET": {
            "PATH": "Settings > Network & internet",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_WIFI": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "master_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "BLUETOOTH": {
            "PATH": "Settings > Bluetooth",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_BLUETOOTH": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "APPS_AND_NOTIFICATIONS": {
            "PATH": "Settings > Apps & notifications",
            "OPTIONS": [
            ],
            "SHOW_ALL_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Show all apps"
            },
            "ENABLE_DISABLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_text",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "DISABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Disable"
            },
            "ENABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Enable"
            },
            "DISABLE_APP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "DISABLE APP"
            },
            "FORCE_STOP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Force stop"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "OK"
            },
            "PERMISSIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Permissions"
            },
            "ALLOW_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Allow"
            },
            "DENY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny"
            },
            "DENY_ANYWAY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny anyway"
            }
        },
        "DATE_AND_TIME": {
            "PATH": "Settings > Date & time",
            "OPTIONS": [
                "Automatic date & time",
        "Automatic time zone"
            ],
            "AUTOMATIC_DATE_AND_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic date & time"
            },
            "AUTOMATIC_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic time zone"
            },
            "SET_DATE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set date"
            },
            "SET_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set time"
            },
            "SELECT_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Select time zone"
            },
            "USE_24_HOUR_FORMAT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Use 24-hour format"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_0",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NUMBER_PICKER_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.NumberPicker"
            },
            "EDIT_TEXT_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            }
        },
        "USERS": {
            "PATH": "Settings > Users",
            "OPTIONS": [
                "Guest"
            ]
        },
        "ACCOUNTS": {
            "PATH": "Settings > Accounts",
            "OPTIONS": [
                "Automatically sync data"
            ],
            "ADD_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "ADD ACCOUNT"
            },
            "ADD_GOOGLE_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Google"
            },
            "SIGN_IN_ON_CAR_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in on car screen"
            },
            "GOOGLE_SIGN_IN_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in to your Google Account"
            },
            "ENTER_EMAIL": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Next"
            },
            "DONE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Done"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            },
            "REMOVE_ACCOUNT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove Account"
            }
        },
        "SYSTEM": {
            "PATH": "Settings > System",
            "OPTIONS": [
                "About", "Legal information"
            ],
            "ABOUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "About"
            },
            "RESET_OPTIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset options"
            },
            "LANGUAGES_AND_INPUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages & input"
            },
            "DEVICE_MODEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Model"
            },
            "ANDROID_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android version"
            },
            "ANDROID_SECURITY_PATCH_LEVEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android security patch level"
            },
            "KERNEL_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Kernel version"
            },
            "BUILD_NUMBER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Build number"
            },
            "RECYCLER_VIEW_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "androidx.recyclerview.widget.RecyclerView"
            },
            "RESET_NETWORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset network"
            },
            "RESET_SETTINGS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET SETTINGS"
            },
            "RESET_APP_PREFERENCES": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset app preferences"
            },
            "RESET_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET APPS"
            },
            "LANGUAGES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages"
            },
            "LANGUAGES_MENU_IN_SELECTED_LANGUAGE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Idiomas"
            }
        },
        "SECURITY": {
            "PATH": "Settings > Security",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro"
            },
            "CHOOSE_LOCK_TYPE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Choose a lock type"
            },
            "LOCK_TYPE_PASSWORD": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Password"
            },
            "LOCK_TYPE_PIN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "PIN"
            },
            "LOCK_TYPE_NONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "None"
            },
            "CONTINUE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Continue"
            },
            "CONFIRM_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Confirm"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "PIN_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "pin_pad",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "ENTER_PIN_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "key_enter",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            }
        }
    },
    "PHONE": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "DIAL_PACKAGE": "com.android.car.dialer",
            "PHONE_ACTIVITY": "com.android.car.dialer/.ui.TelecomActivity",
            "OPEN_DIAL_PAD_COMMAND": "am start -a android.intent.action.DIAL"
        },
        "IN_CALL_VIEW": {
            "DIALED_CONTACT_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_CONTACT_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_phone_number",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "END_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "end_call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MUTE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "mute_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SWITCH_TO_DIAL_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toggle_dialpad_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CHANGE_VOICE_CHANNEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "voice_channel_view",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "VOICE_CHANNEL_CAR": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Car speakers"
            },
            "VOICE_CHANNEL_PHONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Phone"
            }
        },
        "DIAL_PAD_VIEW": {
            "DIAL_PAD_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Dial Pad"
            },
            "DIAL_PAD_FRAGMENT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "dialpad_fragment",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MAKE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DELETE_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "delete_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "CONTACTS_VIEW": {
            "CONTACTS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contacts"
            },
            "CONTACT_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_DETAIL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "show_contact_detail_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "ADD_CONTACT_TO_FAVORITE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_details_favorite_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_CONTACT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_search",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SEARCH_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_search_bar",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_RESULT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_name",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_setting",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_ORDER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contact order"
            },
            "SORT_BY_FIRST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "First name"
            },
            "SORT_BY_LAST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Last Name"
            },
            "CONTACT_TYPE_WORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Work"
            },
            "CONTACT_TYPE_MOBILE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Mobile"
            },
            "CONTACT_TYPE_HOME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Home"
            }
        },
        "CALL_HISTORY_VIEW": {
            "CALL_HISTORY_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Recents"
            },
            "CALL_HISTORY_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "FAVORITES_VIEW": {
            "FAVORITES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Favorites"
            }
        }
    },
    "NOTIFICATIONS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "OPEN_NOTIFICATIONS_COMMAND": "service call statusbar 1"
        },
        "EXPANDED_NOTIFICATIONS_SCREEN": {
            "NOTIFICATION_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CLEAR_ALL_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "clear_all_button",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "STATUS_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_top_navigation_bar_container",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_ICON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "app_icon",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "header_text",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_title",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_BODY": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_content",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CARD_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "card_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            }
        }
    },
    "MEDIA_CENTER": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "MEDIA_CENTER_PACKAGE": "com.android.car.media",
            "MEDIA_ACTIVITY": "com.android.bluetooth/com.android.bluetooth.avrcpcontroller.BluetoothMediaBrowserService"
        },
        "MEDIA_CENTER_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "SHUFFLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "overflow_on",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PLAY_QUEUE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_queue",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "MINIMIZED_MEDIA_CONTROLS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_playback_controls",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME_MINIMIZED_CONTROL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_control_bar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "BACK_BUTTON": {
                "TYPE": "DESCRIPTION",
                "VALUE": "Back"
            }
        },
        "MEDIA_CENTER_ON_HOME_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            }
        }
    }
}
 

Cấu hình thiết bị không mặc định

Mẫu mã sau đây hiển thị ví dụ về tệp cấu hình JSON trong đó cài đặt mặc định bị ghi đè bởi cài đặt trên DUT. Trong ví dụ này:

 • Cài đặt Internet được đặt tên là Network & internet trên các thiết bị tham chiếu và Connectivity trên DUT.
 • Cài đặt ngày và giờ có sẵn tại Settings > Date and time cho các thiết bị tham chiếu và tại Settings > System > Date and time cho DUT.
# JSON configuration file for Reference Device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Network & internet"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Date and time"
    },
    ....
}

# JSON configuration file for non-reference device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Connectivity"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > System > Date and time"
    },
    ....
}

Khi tệp cấu hình JSON đã sẵn sàng, nó sẽ được cung cấp trong thời gian chạy như minh họa trong khối mã sau.

# Push The JSON configuration file to the device
adb -s DEVICE-SERIAL push PATH-OF-JSON-FILE /data/local/tmp/jsonFile.json

Trong các lệnh này:

 • PATH-TO-JSON-FILE : Đường dẫn của file JSON trên máy chủ.
 • DEVICE-SERIAL : ID nối tiếp của DUT. Tham số này không bắt buộc nếu chỉ có một thiết bị được kết nối với máy chủ.

Xây dựng và thực hiện

Khung Spectatio được xây dựng tự động như một phần của APK thử nghiệm. Để xây dựng APK thử nghiệm, cơ sở mã AOSP phải nằm trên máy trạm cục bộ. Sau khi APK thử nghiệm được tạo, người dùng phải cài đặt APK trên thiết bị và thực hiện thử nghiệm.

Mẫu mã sau đây cho thấy quá trình xây dựng, cài đặt và thực thi APK thử nghiệm.

# Build Test APK
make TEST-APK-NAME

# Install Test APK
adb -s DEVICE-SERIAL install -r PATH-FOR-BUILT-TEST-APK


# Execute Test with the JSON file
adb -s DEVICE-SERIAL shell am instrument -w -r -e debug false -e config-file-path /data/local/tmp/jsonFile.json -e class TEST-PACKAGE.TEST-CLASSNAME TEST-PACKAGE/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

Trong các lệnh này:

 • TEST-APK-NAME : Tên của ứng dụng cần kiểm tra. Ví dụ: đặt TEST-APK-NAME thành AndroidAutomotiveSettingsTests để kiểm tra cài đặt Wi-Fi như được chỉ định trong tệp Android.bp . Bạn có thể tìm thấy tên của APK trong tệp Android.bp tương ứng cho bài kiểm tra Ô tô .

 • DEVICE-SERIAL : ID nối tiếp của DUT. Tham số này không bắt buộc nếu chỉ có một thiết bị được kết nối với máy chủ.

 • config-file-path : Tham số tùy chọn chỉ được yêu cầu để cung cấp cấu hình giao diện người dùng thiết bị không mặc định như được chỉ định trong tệp cấu hình JSON . Nếu không được cung cấp, khung sẽ sử dụng các giá trị mặc định để thực hiện kiểm tra.

 • PATH-FOR-BUILT-TEST-APK : Đường dẫn nơi APK thử nghiệm được tạo khi lệnh make được thực thi.

 • TEST-PACKAGE : Tên của gói thử nghiệm.

 • TEST-CLASSNAME : Tên của lớp kiểm tra. Ví dụ: đối với bài kiểm tra Cài đặt Wifi , gói kiểm tra là android.platform.tests và tên lớp kiểm tra là WifiSettingTest .