IConfigurationReceiver

public interface IConfigurationReceiver

com.android.tradefed.config.IConfigurationReceiver


Giao diện đơn giản để thể hiện đối tượng chấp nhận IConfiguration .

Các thử nghiệm hoặc các đối tượng cấu hình khác nên triển khai giao diện này nếu chúng cần quyền truy cập vào IConfiguration mà chúng được đưa vào.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Phương pháp công khai

setConfiguration

public abstract void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration