TestMappingSuiteRunner

public class TestMappingSuiteRunner
extends BaseTestSuite

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.BaseTestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TestMappingSuiteRunner


Việc triển khai BaseTestSuite để chạy các thử nghiệm được chỉ định bởi tùy chọn bao gồm bộ lọc hoặc tệp TEST_MAPPING từ bản dựng, dưới dạng một bộ.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TestMappingSuiteRunner ()

Phương thức công khai

void clearTestGroup ()
loadTestInfos ()
loadTests ()

Tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy.

nhà thầu công cộng

TestMappingSuiteRunner

public TestMappingSuiteRunner ()

Phương thức công khai

rõ ràngTestNhóm

public void clearTestGroup ()

tảiTestInfos

public  loadTestInfos ()

trả lại

tải thử nghiệm

public  loadTests ()

Tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy. Mỗi bài kiểm tra được xác định bởi một IConfiguration và một tên duy nhất mà theo đó nó sẽ báo cáo kết quả. Có 2 cách để tải các bài kiểm tra cho TestMappingSuiteRunner :

1. --test-mapping-test-group, chỉ định nhóm kiểm tra trong tệp TEST_MAPPING. Trình chạy sẽ phân tích cú pháp tất cả các tệp TEST_MAPPING trong mã nguồn thông qua tạo phần mềm xây dựng test_mappings.zip và tải các thử nghiệm được nhóm theo nhóm thử nghiệm nhất định.

2. --include-filter, chỉ định tên của thử nghiệm sẽ chạy. Trường hợp sử dụng là để kiểm tra trước khi chỉ chạy danh sách các bài kiểm tra liên quan đến Cls cần xác minh. Danh sách các bài kiểm tra được tổng hợp từ các tệp TEST_MAPPING có liên quan trong mã nguồn đã sửa đổi.

trả lại
bản đồ tên thử nghiệm tới đối tượng IConfiguration của từng thử nghiệm.