GỉNhị PhânMáy Chủ

public class RustBinaryHostTest
extends RustTestBase implements IBuildReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase
com.android.tradefed.testtype.rust.RustBinaryHostTest


Kiểm tra máy chủ có nghĩa là chạy tệp nhị phân gỉ từ hệ thống Android Build (Soong)

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RustBinaryHostTest ()

Phương thức công khai

final void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)
void setBuild ( IBuildInfo buildInfo)

phương pháp được bảo vệ

findFiles ()

nhà thầu công cộng

GỉNhị PhânMáy Chủ

public RustBinaryHostTest ()

Phương thức công khai

chạy

public final void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Thông số
testInfo TestInformation

listener ITestInvocationListener

ném
DeviceNotAvailableException

thiết lậpBuild

public void setBuild (IBuildInfo buildInfo)

Thông số
buildInfo IBuildInfo

phương pháp được bảo vệ

tìm tập tin

protected  findFiles ()

trả lại