TfSuiteRunner

public class TfSuiteRunner
extends ITestSuite

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.ITestSuite
com.android.tradefed.testtype.suite.TfSuiteRunner


Việc triển khai ITestSuite sẽ tải các bài kiểm tra từ thư mục TF jar res/config/suite/.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TfSuiteRunner ()

Phương thức công khai

loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy.

nhà thầu công cộng

TfSuiteRunner

public TfSuiteRunner ()

Phương thức công khai

tải thử nghiệm

public  loadTests ()

Phương pháp trừu tượng để tải cấu hình thử nghiệm sẽ được chạy. Mỗi bài kiểm tra được xác định bởi một IConfiguration và một tên duy nhất mà theo đó nó sẽ báo cáo kết quả.

trả lại