Mã Phạm Vi Kiểm Tra

public class CodeCoverageTest
extends InstrumentationTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.InstrumentationTest
com.android.tradefed.testtype.CodeCoverageTest


Thử nghiệm chạy gói thử nghiệm thiết bị trên một thiết bị nhất định và tạo báo cáo phạm vi mã. Yêu cầu một ứng dụng công cụ emma.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

nhà thầu công cộng

CodeCoverageTest ()

Phương thức công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Lĩnh vực

COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

public static final String COVERAGE_REMOTE_FILE_LABEL

nhà thầu công cộng

Mã Phạm Vi Kiểm Tra

public CodeCoverageTest ()

Phương thức công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
DeviceNotAvailableException