Thử lạiRescheduler

public final class RetryRescheduler
extends Object implements IRemoteTest , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryRescheduler


Một trình chạy đặc biệt cho phép lên lịch lại một lần chạy thử nghiệm trước đó không thành công hoặc không được thực thi.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String PREVIOUS_LOADER_NAME

nhà thầu công cộng

RetryRescheduler ()

Phương thức công khai

IConfiguration getRetryConfiguration ()

Trả về IConfiguration cần thử lại.

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Lĩnh vực

PREVIOUS_LOADER_NAME

public static final String PREVIOUS_LOADER_NAME

nhà thầu công cộng

Thử lạiRescheduler

public RetryRescheduler ()

Phương thức công khai

getRetryConfiguration

public IConfiguration getRetryConfiguration ()

Trả về IConfiguration cần thử lại.

trả lại
IConfiguration

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

ném
DeviceNotAvailableException

thiết lập cấu hình

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration