FormattedGeneratorReporter

public abstract class FormattedGeneratorReporter
extends SuiteResultReporter implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter
com.android.tradefed.result.suite.FormattedGeneratorReporter


Trình báo cáo cho phép tạo báo cáo ở một định dạng cụ thể. TODO: sửa tệp đã ghi

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

FormattedGeneratorReporter ()

Phương thức công khai

abstract IFormatterGenerator createFormatter ()

Trả về phiên bản mới của IFormatterGenerator để sử dụng.

abstract void finalizeResults ( IFormatterGenerator generator, SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo một số kết quả được định dạng.

final IConfiguration getConfiguration ()
final void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lời gọi đã kết thúc, cho dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

void invocationFailed ( FailureDescription failure)
void invocationFailed (Throwable cause)

Báo cáo một lệnh gọi không đầy đủ do một số điều kiện lỗi.

final void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

nhà thầu công cộng

FormattedGeneratorReporter

public FormattedGeneratorReporter ()

Phương thức công khai

tạoFormatter

public abstract IFormatterGenerator createFormatter ()

Trả về phiên bản mới của IFormatterGenerator để sử dụng.

trả lại
IFormatterGenerator

chốt kết quả

public abstract void finalizeResults (IFormatterGenerator generator, 
                SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo một số kết quả được định dạng.

nhận cấu hình

public final IConfiguration getConfiguration ()

trả lại
IConfiguration

lời gọiĐã kết thúc

public final void invocationEnded (long elapsedTime)

Báo cáo rằng lời gọi đã kết thúc, cho dù thành công hay do một số điều kiện lỗi.

Sẽ được gọi tự động bởi khung TradeFederation.

Thông số
elapsedTime long : thời gian đã trôi qua của lời gọi tính bằng ms

lời gọiThất bại

public void invocationFailed (FailureDescription failure)

Thông số
failure FailureDescription

lời gọiThất bại

public void invocationFailed (Throwable cause)

Báo cáo một lệnh gọi không đầy đủ do một số điều kiện lỗi.

Sẽ được gọi tự động bởi khung TradeFederation.

Thông số
cause Throwable : nguyên nhân Throwable của sự thất bại

thiết lập cấu hình

public final void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration