XmlFormattedGeneratorReporter

public class XmlFormattedGeneratorReporter
extends FormattedGeneratorReporter

java.lang.Object
com.android.tradefed.result.CollectingTestListener
com.android.tradefed.result.suite.SuiteResultReporter
com.android.tradefed.result.suite.FormattedGeneratorReporter
com.android.tradefed.result.suite.XmlFormattedGeneratorReporter


Việc triển khai FormattedGeneratorReporter định dạng bộ kết quả ở định dạng xml.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

XmlFormattedGeneratorReporter ()

Phương thức công khai

IFormatterGenerator createFormatter ()

Tạo IFormatterGenerator để sử dụng.

File createResultDir ()

Trả về thư mục kết quả sẽ được sử dụng để lưu trữ kết quả.

final void finalizeResults ( IFormatterGenerator generator, SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo một số kết quả được định dạng.

void postFormattingStep (File resultDir, File reportFile)

Bước định dạng bài đăng cho phép thực hiện hành động sau khi báo cáo được tạo.

void preFormattingSetup ( IFormatterGenerator formater)

Bước định dạng trước cho phép thực hiện hành động trước khi báo cáo được tạo.

nhà thầu công cộng

XmlFormattedGeneratorReporter

public XmlFormattedGeneratorReporter ()

Phương thức công khai

tạoFormatter

public IFormatterGenerator createFormatter ()

Tạo IFormatterGenerator để sử dụng. Có thể được ghi đè để thay đổi định dạng.

trả lại
IFormatterGenerator

tạoResultDir

public File createResultDir ()

Trả về thư mục kết quả sẽ được sử dụng để lưu trữ kết quả.

trả lại
File

chốt kết quả

public final void finalizeResults (IFormatterGenerator generator, 
        SuiteResultHolder resultHolder)

Bước xử lý bằng cách sử dụng IFormatterGeneratorSuiteResultHolder để tạo một số kết quả được định dạng.

postFormattingBước

public void postFormattingStep (File resultDir, 
        File reportFile)

Bước định dạng bài đăng cho phép thực hiện hành động sau khi báo cáo được tạo.

Thông số
resultDir File : Thư mục chứa kết quả.

reportFile File : Tệp báo cáo được tạo.

định dạng trướcCài đặt

public void preFormattingSetup (IFormatterGenerator formater)

Bước định dạng trước cho phép thực hiện hành động trước khi báo cáo được tạo.

Thông số
formater IFormatterGenerator : IFormatterGenerator sẽ được sử dụng để tạo.