Quản LýThiết Bị Từ Xa

public class ManagedRemoteDevice
extends TestDevice implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.ManagedRemoteDevice


Một thiết bị chạy bên trong máy ảo mà chúng tôi quản lý từ xa thông qua phiên bản Tradefed bên trong máy ảo.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ManagedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo ManagedRemoteDevice .

Phương thức công khai

TestDeviceOptions getOptions ()

Ghi đè trình khởi động cơ sở để có thể giải quyết các tùy chọn động trước khi thực hiện thiết lập từ xa.

void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Các bước bổ sung để dọn dẹp theo yêu cầu cụ thể của thiết bị sẽ được thực thi sau khi lệnh gọi hoàn tất.

void preInvocationSetup ( IBuildInfo info, MultiMap <String, String> attributes)

Các bước bổ sung cho thiết lập bắt buộc cụ thể của thiết bị sẽ được thực thi trên thiết bị trước quy trình gọi.

nhà thầu công cộng

Quản LýThiết Bị Từ Xa

public ManagedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo ManagedRemoteDevice .

Thông số
device IDevice : IDevice được liên kết

stateMonitor IDeviceStateMonitor : cơ chế IDeviceStateMonitor để sử dụng

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor để thông báo về các thay đổi trạng thái phân bổ.

Phương thức công khai

getOptions

public TestDeviceOptions getOptions ()

Ghi đè trình khởi động cơ sở để có thể giải quyết các tùy chọn động trước khi thực hiện thiết lập từ xa.

trả lại
TestDeviceOptions TestDeviceOptions liên quan đến thiết bị được kiểm tra.

bài đăngLời cầu nguyệnTearDown

public void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Các bước bổ sung để dọn dẹp theo yêu cầu cụ thể của thiết bị sẽ được thực thi sau khi lệnh gọi hoàn tất.

Thông số
exception Throwable : nếu có, ngoại lệ cuối cùng được đưa ra do lỗi gọi.

cài đặt trước

public void preInvocationSetup (IBuildInfo info, 
        MultiMap<String, String> attributes)

Các bước bổ sung cho thiết lập bắt buộc cụ thể của thiết bị sẽ được thực thi trên thiết bị trước quy trình gọi.

Thông số
info IBuildInfo : IBuildInfo của thiết bị.

attributes MultiMap : Các thuộc tính được lưu trữ trong ngữ cảnh gọi

ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError