NestedTừ XaThiết Bị

public class NestedRemoteDevice
extends TestDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.NestedRemoteDevice


Đại diện của thiết bị chạy bên trong máy ảo Cuttlefish từ xa. Nó sẽ thay đổi hành vi TestDevice của thiết bị cục bộ trong một số trường hợp để tận dụng lợi thế của thiết lập.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NestedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo NestedRemoteDevice .

Phương thức công khai

final boolean resetVirtualDevice ()

Gỡ bỏ và khôi phục thiết bị ảo để có thể tiến hành thử nghiệm.

nhà thầu công cộng

NestedTừ XaThiết Bị

public NestedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo NestedRemoteDevice .

Thông số
device IDevice : IDevice được liên kết

stateMonitor IDeviceStateMonitor : cơ chế IDeviceStateMonitor để sử dụng

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor để thông báo về các thay đổi trạng thái phân bổ.

Phương thức công khai

đặt lạiThiết bị ảo

public final boolean resetVirtualDevice ()

Gỡ bỏ và khôi phục thiết bị ảo để có thể tiến hành thử nghiệm.

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException