GlobalFilterGetter

public class GlobalFilterGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.GlobalFilterGetter


Triển khai dịch vụ trả về các bộ lọc của một lệnh gọi nhất định.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

nhà thầu công cộng

GlobalFilterGetter ()

Phương thức công khai

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

String getName ()

Tên của tính năng.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Lĩnh vực

GLOBAL_FILTER_GETTER

public static final String GLOBAL_FILTER_GETTER

nhà thầu công cộng

GlobalFilterGetter

public GlobalFilterGetter ()

Phương thức công khai

hành hình

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

Trả về một FeatureResponse dựa trên yêu cầu.

Thông số
request FeatureRequest

trả lại
FeatureResponse

getName

public String getName ()

Tên của tính năng. Phải khớp với FeatureRequest#getName() .

trả lại
String

thiết lập cấu hình

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Tiêm IConfiguration đang sử dụng.

Thông số
configuration IConfiguration