คำจำกัดความความเข้ากันได้ของ Android 12

1. บทนำ

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อุปกรณ์เข้ากันได้กับ Android 12

การใช้คำว่า "ต้อง" "ต้องไม่" "จำเป็น" "ไม่ควร" "ไม่ควร" "ไม่ควร" "แนะนำ" "อาจ" และ "ไม่บังคับ" เป็นไปตาม IETF มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน RFC2119

ตามที่ใช้ในเอกสารนี้ “ผู้ปรับใช้อุปกรณ์” หรือ “ผู้ปรับใช้” คือบุคคลหรือองค์กรที่พัฒนาโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่ใช้ Android 12 “การใช้งานอุปกรณ์” หรือ “การใช้งาน” คือโซลูชันฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

เพื่อให้ได้รับการพิจารณาว่าเข้ากันได้กับ Android 12 การใช้งานอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่นำเสนอในคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้ ซึ่งรวมถึงเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลอ้างอิง

ไหนคำนิยามนี้หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ที่อธิบายไว้ใน มาตรา 10 จะเงียบคลุมเครือหรือไม่สมบูรณ์ก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ดำเนินอุปกรณ์เพื่อให้เข้ากันกับการใช้งานที่มีอยู่

ด้วยเหตุนี้ โครงการ Android ที่มาเปิด เป็นทั้งการอ้างอิงและการดำเนินการที่ต้องการของ Android ผู้ดำเนินการอุปกรณ์ได้รับการแนะนำอย่างยิ่งให้วางการใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในซอร์สโค้ด "อัปสตรีม" ที่มีให้จากโครงการโอเพ่นซอร์ส Android แม้ว่าส่วนประกอบบางอย่างจะถูกแทนที่โดยสมมุติฐานด้วยการใช้งานทางเลือก แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าอย่าปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ เนื่องจากการทดสอบซอฟต์แวร์จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นอย่างมาก เป็นความรับผิดชอบของผู้นำไปใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าความเข้ากันได้ทางพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์กับการใช้งาน Android มาตรฐาน รวมถึงและนอกเหนือจากชุดทดสอบความเข้ากันได้ สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าการแทนที่และการแก้ไขส่วนประกอบบางอย่างไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในเอกสารนี้

ทรัพยากรจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับในเอกสารนี้ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก Android SDK และจะทำงานเหมือนกับข้อมูลในเอกสารประกอบของ SDK นั้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกรณีที่ข้อกำหนดความเข้ากันได้นี้หรือชุดทดสอบความเข้ากันได้ไม่เห็นด้วยกับเอกสารประกอบของ SDK เอกสาร SDK จะถือว่าเชื่อถือได้ รายละเอียดทางเทคนิคใดๆ ที่ระบุในแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงตลอดทั้งเอกสารนี้จะพิจารณาโดยรวมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

1.1 โครงสร้างเอกสาร

1.1.1. ข้อกำหนดตามประเภทอุปกรณ์

ส่วนที่ 2 มีทุกความต้องการที่นำไปใช้กับอุปกรณ์ประเภทที่เฉพาะเจาะจง ส่วนย่อยของแต่ละ ส่วนที่ 2 จะทุ่มเทให้กับประเภทของอุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจง

ทุกความต้องการอื่น ๆ ที่นำไปใช้ในระดับสากล Android การใช้งานอุปกรณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในส่วนหลัง ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเหล่านี้เรียกว่า "ข้อกำหนดหลัก" ในเอกสารนี้

1.1.2. รหัสข้อกำหนด

กำหนด ID ข้อกำหนดสำหรับข้อกำหนด MUST

 • ID ถูกกำหนดไว้สำหรับข้อกำหนด MUST เท่านั้น
 • ข้อกำหนดที่แนะนำอย่างยิ่งถูกทำเครื่องหมายเป็น [SR] แต่ไม่ได้กำหนด ID
 • รหัสประกอบด้วย : รหัสประเภทอุปกรณ์ - รหัสเงื่อนไข - รหัสข้อกำหนด (เช่น C-0-1)

แต่ละ ID ถูกกำหนดดังนี้:

 • ประเภทอุปกรณ์ ID (ดูเพิ่มเติมใน 2 ประเภทอุปกรณ์ )
  • C: Core (ข้อกำหนดที่ใช้กับการใช้งานอุปกรณ์ Android ทั้งหมด)
  • H: อุปกรณ์พกพา Android
  • T: อุปกรณ์โทรทัศน์ Android
  • ตอบ: การใช้งาน Android Automotive
  • W: การใช้งาน Android Watch
  • แท็บ: การใช้งานแท็บเล็ต Android
 • รหัสเงื่อนไข
  • เมื่อข้อกำหนดไม่มีเงื่อนไข ID นี้จะถูกตั้งค่าเป็น 0
  • เมื่อข้อกำหนดเป็นแบบมีเงื่อนไข จะมีการกำหนด 1 สำหรับเงื่อนไขที่ 1 และจำนวนจะเพิ่มขึ้น 1 ภายในส่วนเดียวกันและประเภทอุปกรณ์เดียวกัน
 • รหัสข้อกำหนด
  • ID นี้เริ่มต้นจาก 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 ภายในส่วนเดียวกันและเงื่อนไขเดียวกัน

1.1.3. รหัสข้อกำหนดในส่วน2

รหัสความต้องการใน ส่วนที่ 2 มีสองส่วน อันดับแรกสอดคล้องกับรหัสส่วนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ส่วนที่สองระบุฟอร์มแฟคเตอร์และข้อกำหนดเฉพาะของฟอร์มแฟคเตอร์

รหัสส่วนที่ตามด้วยรหัสข้อกำหนดที่อธิบายไว้ข้างต้น

 • รหัสใน ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยมาตรา ID / ประเภทอุปกรณ์ ID - สภาพ ID - ID ที่ต้องการ (เช่น 7.4.3 / A-0-1)

2. ประเภทอุปกรณ์

โครงการโอเพ่นซอร์สของ Android มีชุดซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ประเภทต่างๆ และฟอร์มแฟคเตอร์ เพื่อรองรับการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์สแต็ค รวมถึง OS ทดแทนหรือการใช้งานเคอร์เนลสำรอง ถูกคาดหวังให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 9 และที่อื่นๆ ภายใน CDD นี้ มีอุปกรณ์บางประเภทที่มีระบบนิเวศการกระจายแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีขึ้น

ส่วนนี้อธิบายประเภทอุปกรณ์เหล่านั้น ตลอดจนข้อกำหนดและคำแนะนำเพิ่มเติมที่ใช้ได้กับอุปกรณ์แต่ละประเภท

การใช้งานอุปกรณ์ Android ทั้งหมดที่ไม่เข้ากับประเภทอุปกรณ์ที่อธิบายไว้จะต้องยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในส่วนอื่นๆ ของคำจำกัดความความเข้ากันได้นี้

2.1 การกำหนดค่าอุปกรณ์

สำหรับความแตกต่างที่สำคัญในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ตามประเภทอุปกรณ์ โปรดดูข้อกำหนดเฉพาะของอุปกรณ์ที่ตามมาในหัวข้อนี้

2.2. ข้อกำหนดมือถือ

อุปกรณ์ Android มือถือหมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ Android ที่มักจะถูกนำมาใช้โดยถือไว้ในมือเช่นเครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์หรือแท็บเล็

การใช้งานอุปกรณ์ Android จะจัดอยู่ในประเภทอุปกรณ์พกพา หากเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • มีแหล่งพลังงานที่ให้ความคล่องตัว เช่น แบตเตอรี่
 • มีขนาดหน้าจอในแนวทแยงทางกายภาพในช่วง 3.3 นิ้ว (หรือ 2.5 นิ้วสำหรับอุปกรณ์ที่เปิดตัวในระดับ API ที่เก่ากว่า Android 11) ถึง 8 นิ้ว

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของส่วนนี้มีไว้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ Android Handheld โดยเฉพาะ

หมายเหตุ: ความต้องการที่ไม่ได้นำไปใช้กับอุปกรณ์ Android แท็บเล็ตมีเครื่องหมาย *

2.2.1. ฮาร์ดแวร์

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.1 .1.1 / H-0-1] ต้องมีการแสดงผลของ Android ที่เข้ากันได้อย่างน้อยหนึ่งที่ตรงกับความต้องการทั้งหมดที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้
 • [ 7.1 .1.3 / H-SR] ขอแนะนำเพื่อให้ผู้ใช้ affordance เพื่อเปลี่ยนขนาดการแสดงผล (ความหนาแน่นหน้าจอ)

 • [ 7.1 .1.1 / H-0-2] องค์ประกอบต้องรองรับ GPU ของบัฟเฟอร์กราฟิกอย่างน้อยมีขนาดใหญ่เป็นความละเอียดสูงสุดของใด ๆ ในตัวจอแสดงผล

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพารองรับการหมุนหน้าจอซอฟต์แวร์ จะ:

 • [ 7.1 .1.1 / H-1-1] * จะต้องทำให้หน้าจอตรรกะที่มีอยู่สำหรับการใช้งานของบุคคลที่สามจะมีอย่างน้อย 2 นิ้วบนขอบสั้น (s) และ 2.7 นิ้วบนขอบยาว (s) อุปกรณ์ที่เปิดตัวในระดับ API ก่อนหน้าของเอกสารนี้ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพาไม่รองรับการหมุนหน้าจอของซอฟต์แวร์ จะ:

 • [ 7.1 .1.1 / H-2-1] * จะต้องทำให้หน้าจอตรรกะที่มีอยู่สำหรับการใช้งานของบุคคลที่สามเป็นอย่างน้อย 2.7 นิ้วบนขอบสั้น (s) อุปกรณ์ที่เปิดตัวในระดับ API ก่อนหน้าของเอกสารนี้ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์ที่เรียกร้องการสนับสนุนสำหรับการแสดงสูงช่วงแบบไดนามิกผ่าน Configuration.isScreenHdr() พวกเขา:

 • [ 7.1 .4.5 / H-1-1] ต้องโฆษณาสนับสนุนสำหรับ EGL_EXT_gl_colorspace_bt2020_pq , EGL_EXT_surface_SMPTE2086_metadata , EGL_EXT_surface_CTA861_3_metadata , VK_EXT_swapchain_colorspace และ VK_EXT_hdr_metadata นามสกุล

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.1 .4.6 / H-0-1] รายงานต้องไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ GPU โปรไฟล์ความสามารถในการผ่านคุณสมบัติระบบ graphics.gpu.profiler.support

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์ประกาศการสนับสนุนผ่านคุณสมบัติระบบ graphics.gpu.profiler.support พวกเขา:

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.1 0.5 / H-0-1] ต้องรวมถึงการสนับสนุนมรดกโหมดที่เข้ากันเป็นแอพลิเคชันที่ดำเนินการโดย Android รหัสต้นน้ำโอเพนซอร์ส กล่าวคือ การใช้งานอุปกรณ์ต้องไม่เปลี่ยนแปลงทริกเกอร์หรือเกณฑ์ที่เปิดใช้งานโหมดความเข้ากันได้ และต้องไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานของโหมดความเข้ากันได้ด้วย
 • [ 7.2 0.1 / H-0-1] ต้องรวมถึงการสนับสนุนบุคคลที่สามป้อนข้อมูลวิธี Editor (IME) การใช้งาน
 • [ 7.2 0.3 / H-0-3] ต้องจัดให้มีฟังก์ชั่นหลักในทุก Android ที่รองรับการแสดงผลที่ให้หน้าจอที่บ้าน
 • [ 7.2 0.3 / H-0-4] ต้องจัดให้มีฟังก์ชั่นกลับในทุกการแสดงของ Android ได้และฟังก์ชั่นล่าสุดอย่างน้อยหนึ่งของการแสดงของ Android ที่เข้ากันได้
 • [ 7.2 0.3 / H-0-2] ต้องส่งทั้งปกติและยาวเหตุการณ์กดของฟังก์ชั่นกลับ ( KEYCODE_BACK ) ไปยังโปรแกรมประยุกต์เบื้องหน้า เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องไม่ถูกใช้งานโดยระบบและสามารถเรียกใช้งานได้จากภายนอกอุปกรณ์ Android (เช่น แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android)
 • [ 7.2 0.4 / H-0-1] ต้องสนับสนุนการป้อนข้อมูลหน้าจอสัมผัส
 • [ 7.2 0.4 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการเปิดตัวที่ผู้ใช้เลือกแอปผู้ช่วยในคำอื่น ๆ app ที่ดำเนิน VoiceInteractionService หรือกิจกรรมการจัดการ ACTION_ASSIST บนยาวกดของ KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE หรือ KEYCODE_HEADSETHOOK ถ้ากิจกรรมเบื้องหน้าไม่ได้ จัดการกับเหตุการณ์กดค้างเหล่านั้น
 • [ 7.3 0.1 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการรวม accelerometer 3 แกน

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพารวมถึงมาตรความเร่งแบบ 3 แกน จะ:

 • [ 7.3 0.1 / H-1-1] จะต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ถึงความถี่ของการไม่น้อยกว่า 100 เฮิร์ตซ์

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์รวมถึง GPS / รับ GNSS และรายงานความสามารถในการใช้งานผ่าน android.hardware.location.gps มีธงพวกเขา:

 • [ 7.3 0.3 / H-2-1] ต้องรายงานการตรวจวัด GNSS เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะพบแม้ว่าสถานที่คำนวณได้จาก GPS / GNSS ยังไม่ได้รับรายงาน
 • [ 7.3 0.3 / H-2-2] ต้องรายงาน pseudoranges GNSS และอัตรา pseudorange ว่าอยู่ในสภาพที่เปิดท้องฟ้าหลังจากระบุสถานที่ในขณะที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายที่มีน้อยกว่า 0.2 เมตรต่อวินาทีกำลังสองของการเร่งความเร็ว, มีเพียงพอที่จะคำนวณ ตำแหน่งในระยะ 20 เมตร และความเร็วภายใน 0.2 เมตรต่อวินาที อย่างน้อย 95% ของเวลา

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพารวมถึงไจโรสโคปแบบ 3 แกน จะ:

 • [ 7.3 0.4 / H-3-1] จะต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ถึงความถี่ของการไม่น้อยกว่า 100 เฮิร์ตซ์
 • [ 7.3 0.4 / H-3-2] ต้องมีความสามารถในการวัดการวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงถึง 1000 องศาต่อวินาที

การใช้งานอุปกรณ์มือถือที่สามารถทำให้การโทรด้วยเสียงและระบุค่าอื่นที่ไม่ใช่ใด ๆ PHONE_TYPE_NONE ใน getPhoneType :

 • [ 7.3 0.8 / H] ควรจะรวมถึงเซ็นเซอร์ความใกล้ชิด

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.3 0.11 / H-SR] จะแนะนำให้เซ็นเซอร์การสนับสนุนการก่อให้เกิดมี 6 องศาอิสระ
 • [ 7.4 0.3 / H] ควรรวมถึงการสนับสนุนบลูทู ธ และบลูทู ธ LE

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีการเชื่อมต่อแบบมิเตอร์ พวกเขา:

 • [ 7.4 0.7 / H-1-1] ต้องจัดให้มีโหมดประหยัดข้อมูล

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์กล้องตรรกะที่ความสามารถในการใช้รายการ CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_LOGICAL_MULTI_CAMERA พวกเขา:

 • [ 7.5 0.4 / H-1-1] ต้องมีข้อมูลปกติของมุมมอง (FOV) โดยค่าเริ่มต้นและมันจะต้องอยู่ระหว่าง 50 และ 90 องศา

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.6 0.1 / H-0-1] ต้องมีอย่างน้อย 4 GB ของการจัดเก็บไม่ระเหยใช้ได้สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอพลิเคชัน (aka "/ ข้อมูล" พาร์ทิชัน)
 • [ 7.6 0.1 / H-0-2] ต้องกลับ“จริง” สำหรับ ActivityManager.isLowRamDevice() เมื่อมีน้อยกว่าหน่วยความจำ 1GB สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพาประกาศรองรับ ABI แบบ 32 บิตเท่านั้น:

 • [ 7.6 0.1 / H-1-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อย 416MB ถ้าใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง qHD (เช่น FWVGA)

 • [ 7.6 0.1 / H-2-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อย 592MB ถ้าใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง HD + (เช่น HD, WSVGA)

 • [ 7.6 0.1 / H-3-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อย 896MB ถ้าใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง FHD (เช่น WSXGA +)

 • [ 7.6 0.1 / H-4-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อยถ้า 1344MB ใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง QHD (เช่น QWXGA)

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพาประกาศรองรับ ABI แบบ 32 บิตและ 64 บิต:

 • [ 7.6 0.1 / H-5-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อย 816MB ถ้าใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง qHD (เช่น FWVGA)

 • [ 7.6 0.1 / H-6-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อย 944MB ถ้าใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง HD + (เช่น HD, WSVGA)

 • [ 7.6 0.1 / H-7-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อยถ้า 1280MB ใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง FHD (เช่น WSXGA +)

 • [ 7.6 0.1 / H-8-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อยถ้า 1824MB ใช้แสดงเริ่มต้น framebuffer ความละเอียดสูงถึง QHD (เช่น QWXGA)

โปรดทราบว่า "หน่วยความจำที่มีให้สำหรับเคอร์เนลและ userspace" ด้านบนหมายถึงพื้นที่หน่วยความจำที่ให้ไว้เพิ่มเติมจากหน่วยความจำที่ทุ่มเทให้กับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว เช่น วิทยุ วิดีโอ และอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเคอร์เนลในการใช้งานอุปกรณ์

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีหน่วยความจำน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ จะ:

 • [ 7.6 0.1 / H-9-1] ต้องประกาศคุณลักษณะธง android.hardware.ram.low
 • [ 7.6 0.1 / H-9-2] ต้องมีอย่างน้อย 1.1 GB ของการจัดเก็บไม่ระเหยสำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอพลิเคชัน (aka "/ ข้อมูล" พาร์ทิชัน)

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีหน่วยความจำมากกว่า 1GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ จะ:

 • [ 7.6 0.1 / H-10-1] ต้องมีอย่างน้อย 4GB ของการจัดเก็บไม่ระเหยใช้ได้สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอพลิเคชัน (aka "/ ข้อมูล" พาร์ทิชัน)
 • ควรประกาศคุณลักษณะธง android.hardware.ram.normal

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีหน่วยความจำมากกว่าหรือเท่ากับ 2GB และน้อยกว่า 4GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้: * [7.6.1/H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้รองรับพื้นที่ผู้ใช้แบบ 32 บิตเท่านั้น (ทั้งแอปและ รหัสระบบ)

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีหน่วยความจำน้อยกว่า 2GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ จะต้อง: * [7.6.1/H-1-1] ต้องรองรับ ABI แบบ 32 บิตเท่านั้น

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.6 0.2 / H-0-1] ต้องไม่ให้แอพลิเคชันที่ใช้ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ลิ่ม
 • [ 7.7 0.1 / H] ควรจะมีพอร์ต USB สนับสนุนโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีพอร์ต USB ที่รองรับโหมดอุปกรณ์ต่อพ่วง พวกเขา:

 • [ 7.7 0.1 / H-1-1] ต้องใช้อุปกรณ์เสริม Android เปิด (AOA) API

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีพอร์ต USB ที่รองรับโหมดโฮสต์ จะ:

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 7.8 0.1 / H-0-1] ต้องมีไมโครโฟน
 • [ 7.8 0.2 / H-0-1] จะต้องมีสัญญาณเสียงและประกาศ android.hardware.audio.output

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพทั้งหมดสำหรับการรองรับโหมด VR และรวมการสนับสนุนไว้ด้วย สิ่งเหล่านี้:

 • [ 7.9 0.1 / H-1-1] ต้องประกาศ android.hardware.vr.high_performance ธงคุณลักษณะ
 • [ 7.9 0.1 / H-1-2] จะต้องมีการประยุกต์ใช้ในการดำเนินการ android.service.vr.VrListenerService ที่สามารถเปิดใช้งานโดยการใช้งานผ่านทาง VR android.app.Activity#setVrModeEnabled

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์รวมถึงหนึ่งหรือพอร์ต USB-C มากขึ้น (s) ในโหมดโฮสต์และดำเนินการ (ระดับเสียง USB) นอกเหนือไปจากความต้องการใน ส่วน 7.7.2 พวกเขา:

 • [ 7.8 .2.2 / H-1-1] ต้องจัดให้มีการทำแผนที่ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ของรหัส HID:
การทำงาน การทำแผนที่ บริบท พฤติกรรม
NS หน้า HID การใช้งาน: 0x0C
การใช้งาน HID: 0x0CD
Kernel สำคัญ: KEY_PLAYPAUSE
คีย์ Android: KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
การเล่นสื่อ การป้อนข้อมูล: กดสั้น ๆ
เอาท์พุท: เล่นหรือหยุดการทำงานชั่วคราว
การป้อนข้อมูล: ลองกด
ขาออกคำสั่งเสียงเปิดตัว
ส่ง: android.speech.action.VOICE_SEARCH_HANDS_FREE หากอุปกรณ์ถูกล็อกหรือหน้าจอปิด ส่ง android.speech.RecognizerIntent.ACTION_WEB_SEARCH มิฉะนั้น
สายเรียกเข้า การป้อนข้อมูล: กดสั้น ๆ
ขาออกรับสาย
การป้อนข้อมูล: ลองกด
เอาท์พุท: ปฏิเสธสาย
กำลังโทร การป้อนข้อมูล: กดสั้น ๆ
เอาท์พุท: วางสาย
การป้อนข้อมูล: ลองกด
ขาออกปิดหรือเปิดเสียงไมโครโฟน
NS หน้า HID การใช้งาน: 0x0C
การใช้งาน HID: 0x0E9
Kernel สำคัญ: KEY_VOLUMEUP
คีย์ Android: VOLUME_UP
การเล่นสื่อ, การโทรต่อเนื่อง การป้อนข้อมูล: สั้นหรือยาวกด
เอาท์พุท: เพิ่มระบบหรือชุดหูฟังปริมาณ
หน้า HID การใช้งาน: 0x0C
การใช้งาน HID: 0x0EA
Kernel สำคัญ: KEY_VOLUMEDOWN
คีย์ Android: VOLUME_DOWN
การเล่นสื่อ, การโทรต่อเนื่อง การป้อนข้อมูล: สั้นหรือยาวกด
เอาท์พุท: ลดระบบหรือชุดหูฟังปริมาณ
NS หน้า HID การใช้งาน: 0x0C
การใช้งาน HID: 0x0CF
Kernel สำคัญ: KEY_VOICECOMMAND
คีย์ Android: KEYCODE_VOICE_ASSIST
ทั้งหมด. สามารถทริกเกอร์ได้ในทุกกรณี การป้อนข้อมูล: สั้นหรือยาวกด
ขาออกคำสั่งเสียงเปิดตัว
 • [ 7.8 .2.2 / H-1-2] ต้องไก ACTION_HEADSET_PLUG เมื่อเสียบปลั๊ก แต่หลังจากการเชื่อมต่อ USB และเสียงปลายทางได้รับการระบุอย่างถูกต้องเพื่อที่จะระบุประเภทของการเชื่อมต่อขั้ว

เมื่อตรวจพบเทอร์มินัลเสียง USB ประเภท 0x0302 พวกเขา:

 • [ 7.8 .2.2 / H-2-1] ต้องออกอากาศ ACTION_HEADSET_PLUG เจตนาด้วย "ไมโครโฟน" ชุดพิเศษ 0

เมื่อตรวจพบเทอร์มินัลเสียง USB ประเภท 0x0402 พวกเขา:

 • [ 7.8 .2.2 / H-3-1] ต้องออกอากาศ ACTION_HEADSET_PLUG เจตนาด้วย "ไมโครโฟน" ชุดพิเศษ 1

เมื่อ API AudioManager.getDevices() ถูกเรียกในขณะที่อุปกรณ์ต่อพ่วง USB เชื่อมต่ออยู่ พวกเขา:

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-1] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET และบทบาท isSink () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วเป็น 0x0302

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-2] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET และบทบาท isSink () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วเป็น 0x0402

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-3] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_HEADSET และบทบาท isSource () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วเป็น 0x0402

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-4] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE และบทบาท isSink () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วคือ 0x603

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-5] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE และบทบาท isSource () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วคือ 0x604

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-6] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE และบทบาท isSink () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วคือ 0x400

 • [ 7.8 .2.2 / H-4-7] ต้องแสดงรายการอุปกรณ์ประเภท AudioDeviceInfo.TYPE_USB_DEVICE และบทบาท isSource () ถ้าเสียง USB ฟิลด์ประเภทขั้วคือ 0x400

 • [ 7.8 .2.2 / H-SR] ขอแนะนำเมื่อการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่อพ่วง USB เสียง-C เพื่อดำเนินการแจงนับอธิบาย USB ระบุประเภทขั้วและการออกอากาศ ACTION_HEADSET_PLUG เจตนาในน้อยกว่า 1,000 มิลลิวินาที

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์ประกาศ android.hardware.audio.output และ android.hardware.microphone พวกเขา:

 • [5.6(#5_6_audio-latency)/H-1-1] ต้องมีเวลาในการตอบสนองแบบ Round-Trip ต่อเนื่องเฉลี่ยที่ 800 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่าในการวัด 5 ครั้ง โดยมีค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยน้อยกว่า 100 มิลลิวินาที บนเส้นทางที่รองรับอย่างน้อยหนึ่งเส้นทาง

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีแอ๊คทูเอเตอร์แบบแฮบติคอย่างน้อยหนึ่งตัว สิ่งเหล่านี้:

 • [ 7.10 / H] * ไม่ควรใช้การหมุนมวลประหลาด (ERM) กระตุ้นสัมผัส (สั่น)
 • [ 7.10 / H] * ควรวางตำแหน่งการวางตำแหน่งของตัวกระตุ้นที่อยู่ใกล้สถานที่อุปกรณ์ที่มักจะจัดขึ้นหรือสัมผัสด้วยมือ
 • [ 7.10 / H] * ควรใช้ค่าคงที่ส่วนกลางทั้งหมดสำหรับ haptics ชัดเจน ใน android.view.HapticFeedbackConstants คือ (CLOCK_TICK, CONTEXT_CLICK, KEYBOARD_PRESS, KEYBOARD_RELEASE, KEYBOARD_TAP, LONG_PRESS, TEXT_HANDLE_MOVE, VIRTUAL_KEY, VIRTUAL_KEY_RELEASE ยืนยันปฏิเสธ GESTURE_START และ GESTURE_END)
 • [ 7.10 / H] * ควรใช้ค่าคงที่ส่วนกลางทั้งหมดสำหรับ haptics ชัดเจน ใน android.os.VibrationEffect คือ (EFFECT_TICK, EFFECT_CLICK, EFFECT_HEAVY_CLICK และ EFFECT_DOUBLE_CLICK) และค่าคงที่ส่วนกลางทั้งหมดสำหรับ haptics ที่อุดมไปด้วย ใน android.os.VibrationEffect.Composition คือ (PRIMITIVE_CLICK และ PRIMITIVE_TICK ).
 • [ 7.10 / H] * ควรใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้คงสัมผัส แมป
 • [ 7.10 / H] * ควรเป็นไปตาม การประเมินคุณภาพ สำหรับ [createOneShot ()] (https://developer.android.com/reference/android/os/VibrationEffect#createOneShot (ยาว% 20int)) และ [createWaveform ()] ( https://developer.android.com/reference/android/os/VibrationEffect#createWaveform(long[],%20int)) API
 • [ 7.10 / H] * ควรตรวจสอบความสามารถในการปรับขยายความกว้างโดยการทำงาน [android.os.Vibrator.hasAmplitudeControl ()] (https://developer.android.com/reference/android/os/Vibrator#hasAmplitudeControl ())

ตัวกระตุ้นเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์เชิงเส้น (LRA) คือระบบสปริงมวลเดียวซึ่งมีความถี่เรโซแนนซ์ที่โดดเด่น โดยที่มวลแปลไปในทิศทางของการเคลื่อนที่ที่ต้องการ

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีตัวกระตุ้นเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์อย่างน้อยหนึ่งตัว สิ่งเหล่านี้:

 • [ 7.10 / H] * ควรย้ายตัวกระตุ้นสัมผัสในแกน X ของแนวตั้ง

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีตัวกระตุ้นแบบสัมผัสซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเรโซแนนซ์เรโซแนนซ์เชิงเส้นแกน X (LRA) สิ่งเหล่านี้:

 • [ 7.10 / H] * ควรมีความถี่จังหวะของแกน X LRA จะอยู่ภายใต้ 200 เฮิร์ตซ์

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพาเป็นไปตามการแมปค่าคงที่แบบสัมผัส สิ่งเหล่านี้:

 • [7.10/H]* ควรตรวจสอบสถานะการใช้งานโดยเรียกใช้ [android.os.Vibrator.areAllEffectsSupported()](https://developer.android.com/reference/android/os/Vibrator#areAllEffectsSupported(int...) ) และ android.os.Vibrator.arePrimitvesSupported () ของ API
 • [ 7.10 / H] * ควรดำเนินการ ประเมินคุณภาพ สำหรับค่าคงที่สัมผัส
 • [7.10 / H] * ควรให้การสนับสนุนทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงของความล้มเหลวตามที่อธิบายไว้ ที่นี่

2.2.2. มัลติมีเดีย

การใช้งานอุปกรณ์พกพาต้องสนับสนุนรูปแบบการเข้ารหัสและถอดรหัสเสียงต่อไปนี้ และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • [ 5.1 / H-0-1] AMR-NB
 • [ 5.1 / H-0-2] AMR-WB
 • [ 5.1 / H-0-3] MPEG-4 AAC โปรไฟล์ (AAC LC)
 • [ 5.1 / H-0-4] MPEG-4 AAC ฯพณฯ ข้อมูลส่วนตัว (AAC +)
 • [ 5.1 / H-0-5] AAC ELD (ปรับปรุงล่าช้าต่ำ AAC)

การใช้งานอุปกรณ์พกพาต้องรองรับรูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • [ 5.2 / H-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.2 / H-0-2] VP8

การใช้งานอุปกรณ์พกพาต้องรองรับรูปแบบการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • [ 5.3 / H-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.3 / H-0-2] H.265 HEVC
 • [ 5.3 / H-0-3] MPEG-4 SP
 • [ 5.3 / H-0-4] VP8
 • [ 5.3 / H-0-5] VP9

2.2.3. ซอฟต์แวร์

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 3.2.3.1 / H-0-1] ต้องมีโปรแกรมที่จับ ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE และ ACTION_CREATE_DOCUMENT เจตนาที่อธิบายไว้ในเอกสาร SDK และให้ affordance ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ให้บริการเอกสารโดยใช้ DocumentsProvider API
 • [ 3.2.3.1 / H-0-2] * ต้องโหลดหนึ่งหรือโปรแกรมหรือส่วนบริการที่มีการจัดการความตั้งใจทั้งหมดของประชาชนรูปแบบตัวกรองความตั้งใจที่กำหนดโดยเจตนาการประยุกต์ใช้ต่อไปจดทะเบียนเพิ่มเติม ที่นี่
 • [ 3.2.3.1 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการโหลดแอพลิเคชันอีเมลที่สามารถจัดการ ACTION_SENDTO หรือ ACTION_SEND หรือ ACTION_SEND_MULTIPLE เจตนาที่จะส่งอีเมล์
 • [ 3.4 0.1 / H-0-1] ต้องจัดให้มีการดำเนินงานที่สมบูรณ์ของ android.webkit.Webview API
 • [ 3.4 0.2 / H-0-1] จะต้องมีโปรแกรมเดี่ยวเบราว์เซอร์สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการท่องเว็บ
 • [ 3.8 0.1 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการดำเนินการปล่อยค่าเริ่มต้นที่สนับสนุนในแอปปักหมุดของทางลัด, เครื่องมือและ widgetFeatures
 • [ 3.8 0.1 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการดำเนินการปล่อยค่าเริ่มต้นที่ให้การเข้าถึงที่รวดเร็วในการลัดเพิ่มเติมให้โดยปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน ShortcutManager API
 • [ 3.8 0.1 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการรวมแอพพลิเคปล่อยเริ่มต้นที่ป้ายแสดงไอคอนแอป
 • [ 3.8 0.2 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการสนับสนุนเครื่องมือแอปของบุคคลที่สาม
 • [ 3.8 0.3 / H-0-1] ต้องอนุญาตให้ปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ของเหตุการณ์ที่น่าทึ่งผ่าน Notification และ NotificationManager เรียน API
 • [ 3.8 0.3 / H-0-2] ต้องสนับสนุนการแจ้งเตือนที่อุดมไปด้วย
 • [ 3.8 0.3 / H-0-3] ต้องสนับสนุนการแจ้งเตือนหัวขึ้น
 • [ 3.8 0.3 / H-0-4] จะต้องมีร่มเงาการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ความสามารถในการควบคุมโดยตรง (เช่นตอบเลื่อนยกเลิกบล็อก) การแจ้งเตือนผ่านผู้ใช้ affordance เช่นปุ่มกระทำหรือแผงควบคุมเป็นดำเนินการ ใน อบต.
 • [ 3.8 0.3 / H-0-5] ต้องแสดงตัวเลือกให้ผ่าน RemoteInput.Builder setChoices() ในหน้าต่างแจ้งเตือน
 • [ 3.8 0.3 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการแสดงเป็นตัวเลือกแรกให้ผ่าน RemoteInput.Builder setChoices() ในหน้าต่างแจ้งเตือนโดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้เพิ่มเติม
 • [ 3.8 0.3 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการแสดงทุกทางเลือกให้ผ่าน RemoteInput.Builder setChoices() ในหน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ขยายการแจ้งเตือนทั้งหมดในหน้าต่างแจ้งเตือน
 • [ 3.8 .3.1 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการกระทำการแสดงผลที่ Notification.Action.Builder.setContextual ถูกกำหนดให้เป็น true ในสายที่มีการตอบกลับแสดงโดย Notification.Remoteinput.Builder.setChoices
 • [ 3.8 0.4 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการดำเนินการเป็นผู้ช่วยในอุปกรณ์ในการจัดการ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพาสนับสนุนการดำเนินการ Assist พวกเขา:

 • [ 3.8 0.4 / H-SR] ขอแนะนำให้ใช้กดยาวบน HOME ที่สำคัญเป็นปฏิสัมพันธ์ที่กำหนดจะเปิดตัวแอพพลิเคช่วยตามที่อธิบายไว้ใน ส่วน 7.2.3 ต้องเปิดการใช้งานที่เลือกแอปผู้ช่วยในคำอื่น ๆ app ที่ดำเนิน VoiceInteractionService หรือกิจกรรมการจัดการ ACTION_ASSIST เจตนา

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์สนับสนุน conversation notifications และกลุ่มพวกเขาเป็นส่วนที่แยกต่างหากจากการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนที่ไม่ใช่การสนทนาเงียบพวกเขา:

 • [ 3.8 -1-1 H 0.4 /] * การแจ้งเตือนการสนทนาที่แสดงต้องไปข้างหน้าของการแจ้งเตือนการสนทนาที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นของการแจ้งเตือนบริการเบื้องหน้าอย่างต่อเนื่องและ ความสำคัญ: สูง การแจ้งเตือน

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพา Android รองรับการล็อกหน้าจอ พวกเขา:

 • [ 3.8 .10 / H-1-1] ต้องแสดงการแจ้งเตือนล็อคหน้าจอรวมทั้งแม่แบบการแจ้งเตือนสื่อ

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพารองรับการล็อกหน้าจอที่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้:

 • [ 3.9 / H-1-1] จะต้องดำเนินการเต็มรูปแบบของ การบริหารจัดการอุปกรณ์ นโยบายที่กำหนดไว้ในเอกสารของ Android SDK
 • [ 3.9 / H-1-2] ต้องประกาศการสนับสนุนของโปรไฟล์การจัดการผ่านที่ android.software.managed_users มีธงยกเว้นเมื่ออุปกรณ์ที่มีการกำหนดค่าเพื่อที่มันจะ รายงาน ตัวเองเป็นอุปกรณ์ RAM ต่ำหรือเพื่อที่จะจัดสรรภายใน ( ไม่สามารถถอดออกได้) ที่เก็บข้อมูลเป็นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการสนับสนุน ControlsProviderService และ Control APIs และช่วยให้การใช้งานของบุคคลที่สามที่จะเผยแพร่ device controls แล้วพวกเขา:

 • [ 3.8 0.16 / H-1-1] ต้องประกาศคุณลักษณะธง android.software.controls และตั้งค่าให้ true
 • [ 3.8 0.16 / H-1-2] ต้องให้ affordance ผู้ใช้ที่มีความสามารถในการเพิ่มแก้ไขเลือกและการใช้งานการควบคุมอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ชื่นชอบจากการควบคุมการลงทะเบียนโดยการใช้งานของบุคคลที่สามผ่าน ControlsProviderService และ Control APIs .
 • [ 3.8 0.16 / H-1-3] ต้องให้เข้าถึงผู้ใช้นี้ affordance ภายในสามโต้ตอบจากเริ่มต้นเปิด
 • [ 3.8 0.16 / H-1-4] อย่างถูกต้องจะต้องทำให้ผู้ใช้นี้ affordance ชื่อและไอคอนของแต่ละแอปของบุคคลที่สามที่ให้การควบคุมผ่านทางที่ ControlsProviderService API เช่นเดียวกับสาขาที่ระบุให้โดย Control APIs

ในทางกลับกัน หากการใช้งานอุปกรณ์พกพาไม่นำการควบคุมดังกล่าวไปใช้ จะ:

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 3.10 / H-0-1] จะต้องสนับสนุนการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม
 • [ 3.10 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการเข้าถึงบริการโหลดบนอุปกรณ์เทียบเคียงกับหรือการทำงานเกินสลับการเข้าถึงและการ TalkBack (สำหรับภาษาที่สนับสนุนโดยเครื่องยนต์ข้อความเป็นคำพูดที่ติดตั้ง) การเข้าถึงบริการตามที่กำหนดไว้ใน การเปิด talkback แหล่งที่มาของโครงการ
 • [ 3.11 / H-0-1] การติดตั้งการสนับสนุนต้องของบุคคลที่สาม TTS เครื่องยนต์
 • [ 3.11 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการรวมเครื่องยนต์ TTS สนับสนุนภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์
 • [ 3.13 / H-SR] ขอแนะนำให้มีการรวมองค์ประกอบด่วนการตั้งค่า UI

ถ้า Android การใช้งานอุปกรณ์มือถือประกาศ FEATURE_BLUETOOTH หรือ FEATURE_WIFI การสนับสนุนพวกเขา:

 • [ 3.16 / H-1-1] ต้องสนับสนุนคุณสมบัติการจับคู่อุปกรณ์สหาย

หากฟังก์ชันการนำทางเป็นการกระทำบนหน้าจอที่ใช้ท่าทางสัมผัส:

 • [ 7.2 0.3 / H] โซนรับรู้ท่าทางสำหรับฟังก์ชั่นบ้านควรจะไม่สูงกว่า 32 DP ในระดับความสูงจากด้านล่างของหน้าจอ

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพามีฟังก์ชันการนำทางเป็นท่าทางจากที่ใดก็ได้ที่ขอบด้านซ้ายและขวาของหน้าจอ:

 • [ 7.2 0.3 / H-0-1] พื้นที่ท่าทางฟังก์ชั่นนำทางต้องน้อยกว่า 40 DP กว้างในแต่ละด้าน พื้นที่รูปแบบลายเส้นควรมีความกว้าง 24 dp โดยค่าเริ่มต้น

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพารองรับหน้าจอล็อกที่ปลอดภัยและมีหน่วยความจำมากกว่าหรือเท่ากับ 2GB สำหรับเคอร์เนลและพื้นที่ผู้ใช้ จะ:

 • [3.9 / H-1-2] ต้องประกาศการสนับสนุนของโปรไฟล์การจัดการผ่าน android.software.managed_users มีธง

2.2.4. ประสิทธิภาพและพลัง

 • [ 8.1 / H-0-1] แฝงกรอบที่สอดคล้องกัน เวลาแฝงของเฟรมที่ไม่สอดคล้องกันหรือความล่าช้าในการแสดงเฟรมจะต้องไม่เกิดขึ้นบ่อยกว่า 5 เฟรมในหนึ่งวินาที และควรต่ำกว่า 1 เฟรมในหนึ่งวินาที
 • [ 8.1 / H-0-2] แฝงอินเตอร์เฟซผู้ใช้ การนำอุปกรณ์ไปใช้งานต้องรับประกันประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มีเวลาแฝงต่ำ โดยการเลื่อนรายการรายการ 10,000 รายการตามที่กำหนดโดย Android Compatibility Test Suite (CTS) ในเวลาน้อยกว่า 36 วินาที
 • [ 8.1 / H-0-3] เปลี่ยนงาน เมื่อมีการเปิดแอปพลิเคชั่นหลายตัว การเปิดแอปพลิเคชั่นที่รันอยู่แล้วอีกครั้งหลังจากเปิดตัวแล้ว ต้องใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาที

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 8.2 / H-0-1] ต้องให้แน่ใจว่ามีสมรรถนะในการเขียนต่อเนื่องอย่างน้อย 5 MB / s
 • [ 8.2 / H-0-2] ต้องให้แน่ใจว่ามีการเขียนแบบสุ่มอย่างน้อย 0.5 MB / s
 • [ 8.2 / H-0-3] ต้องให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการอ่านต่อเนื่องอย่างน้อย 15 MB / s
 • [ 8.2 / H-0-4] ต้องให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการทำงานที่สุ่มอ่านอย่างน้อย 3.5 MB / s

หากการนำอุปกรณ์พกพาไปใช้มีคุณสมบัติในการปรับปรุงการจัดการพลังงานของอุปกรณ์ที่รวมอยู่ใน AOSP หรือขยายคุณสมบัติที่รวมอยู่ใน AOSP จะมีลักษณะดังนี้:

 • [ 8.3 / H-1-1] ต้องให้ affordance ผู้ใช้เปิดใช้งานและปิดใช้งานคุณลักษณะประหยัดแบตเตอรี่
 • [ 8.3 / H-1-2] ต้องให้ affordance ใช้เพื่อแสดงปพลิเคชันทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นจาก App สแตนด์บายและ Doze โหมดประหยัดพลังงาน

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 8.4 / H-0-1] ต้องให้รายละเอียดการใช้พลังงานต่อองค์ประกอบที่กำหนด ค่าการบริโภคในปัจจุบัน สำหรับแต่ละส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และท่อระบายน้ำแบตเตอรี่โดยประมาณที่เกิดจากองค์ประกอบในช่วงเวลาที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ของ Android โครงการโอเพนซอร์ส
 • [ 8.4 / H-0-2] ต้องรายงานค่าการใช้พลังงานทั้งหมดใน milliampere ชั่วโมง (mAh)
 • [ 8.4 รายงานต้องใช้พลังงาน / H-0-3] CPU ต่อโพสต์ของแต่ละขั้นตอน ใน Android โครงการที่มาเปิดตรงตามความต้องการผ่าน uid_cputime การดำเนินเคอร์เนลโมดูล
 • [ 8.4 / H-0-4] จะต้องทำให้การใช้พลังงานนี้สามารถใช้ได้ผ่านทาง adb shell dumpsys batterystats เปลือกคำสั่งเพื่อนักพัฒนาแอป
 • [ 8.4 / H] ควรนำมาประกอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของตัวเองถ้าไม่สามารถที่จะใช้พลังงานส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แอตทริบิวต์แอพลิเคชัน

หากการใช้งานอุปกรณ์พกพารวมถึงหน้าจอหรือเอาต์พุตวิดีโอ จะ:

 • [ 8.4 / H-1-1] ต้องให้เกียรติ android.intent.action.POWER_USAGE_SUMMARY เจตนาและแสดงเมนูการตั้งค่าที่แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจนี้

2.2.5. โมเดลความปลอดภัย

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 9.1 / H-0-1] ต้องอนุญาตให้ปพลิเคชันของบุคคลที่สามในการเข้าถึงสถิติการใช้งานผ่านทาง android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS ได้รับอนุญาตและให้กลไกการใช้งานที่สามารถเข้าถึงเพื่ออนุญาตหรือเพิกถอนการเข้าถึงแอพพลิเคดังกล่าวในการตอบสนองต่อ android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS เจตนา

การใช้งานอุปกรณ์พกพา:

 • [ 9.11 / H-0-2] ต้องสำรองการดำเนินการเก็บคีย์กับสภาพแวดล้อมการดำเนินการแยก
 • [ 9.11 / H-0-3] ต้องมีการใช้งานของอาร์เอส, AES, ECDSA และ HMAC ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสลับและ MD5, SHA1 และฟังก์ชันแฮช SHA-2 ครอบครัวที่จะต้องสนับสนุนขั้นตอนวิธีการการสนับสนุนระบบ Android Keystore ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย แยกจากโค้ดที่ทำงานบนเคอร์เนลขึ้นไป การแยกอย่างปลอดภัยต้องบล็อกกลไกที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยที่เคอร์เนลหรือรหัสพื้นที่ผู้ใช้อาจเข้าถึงสถานะภายในของสภาพแวดล้อมแบบแยกอิสระ ซึ่งรวมถึง DMA ต้นน้ำ Android Open Source Project (AOSP) ตรงกับความต้องการนี้โดยใช้ Trusty การดำเนินงาน แต่อีกวิธีที่ ARM TrustZone หรือบุคคลที่สามการตรวจสอบการดำเนินงานที่เชื่อถือได้ของการแยก hypervisor ตามที่เหมาะสมเป็นตัวเลือกอื่น
 • [ 9.11 / H-0-4] ต้องดำเนินการตรวจสอบการล็อคหน้าจอในสภาพแวดล้อมการดำเนินการแยกและเมื่อประสบความสำเร็จให้ปุ่มตรวจสอบผูกพันที่จะใช้ ต้องจัดเก็บข้อมูลรับรองการล็อกหน้าจอในลักษณะที่อนุญาตให้เฉพาะสภาพแวดล้อมการทำงานที่แยกออกมาเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของหน้าจอล็อก ต้นน้ำ Android เปิดโครงการมาให้ ยามฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) และ Trusty ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการนี้
 • [ 9.11 / H-0-5] ต้องสนับสนุนการรับรองที่สำคัญที่สำคัญพยานการลงนามในการป้องกันโดยฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้และการลงนามจะดำเนินการในฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้ ต้องแชร์คีย์การรับรองความถูกต้องในอุปกรณ์จำนวนมากเพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้คีย์เป็นตัวระบุอุปกรณ์ วิธีหนึ่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้คือการแชร์คีย์การรับรองเดียวกัน เว้นแต่จะมีการผลิต SKU ที่ระบุอย่างน้อย 100,000 หน่วย หากมีการผลิต SKU มากกว่า 100,000 หน่วย อาจมีการใช้คีย์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละ 100,000 หน่วย
 • [9/H-0-1] ต้องประกาศคุณลักษณะ 'android.hardware.security.model.compatible'

ทราบว่าหากการดำเนินงานอุปกรณ์ที่มีการเปิดตัวแล้วในรุ่นก่อนหน้า Android ของอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากความต้องการที่จะมี keystore รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมการดำเนินการแยกและสนับสนุนการรับรองที่สำคัญนอกจากจะประกาศ android.hardware.fingerprint คุณลักษณะที่ ต้องการที่เก็บคีย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมการทำงานแบบแยกส่วน

เมื่อการใช้งานอุปกรณ์พกพารองรับการล็อกหน้าจอที่ปลอดภัย สิ่งเหล่านี้:

 • [ 9.11 / H-1-1] ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกหมดเวลาการนอนหลับที่สั้นที่สุดที่เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนจากการปลดล็อคให้กับรัฐล็อค 15 วินาทีหรือน้อยกว่า
 • [ 9.11 / H-1-2] ต้องให้ affordance ผู้ใช้ในการแจ้งเตือนซ่อนและปิดการใช้งานทุกรูปแบบของการตรวจสอบยกเว้นสำหรับการตรวจสอบหลักที่อธิบายไว้ใน 9.11.1 ล็อคหน้าจอการรักษาความปลอดภัย AOSP ตรงตามข้อกำหนดในโหมดล็อกดาวน์

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์รวมถึงผู้ใช้หลายคนและไม่ได้ประกาศ android.hardware.telephony ธงคุณลักษณะพวกเขา:

 • [ 9.5 / H-2-1] ต้องสนับสนุนโปรไฟล์ จำกัด ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้เจ้าของอุปกรณ์ในการจัดการผู้ใช้เพิ่มเติมและความสามารถของพวกเขาในอุปกรณ์ ด้วยโปรไฟล์ที่จำกัด เจ้าของอุปกรณ์สามารถตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่แยกจากกันได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ใช้เพิ่มเติมทำงานด้วยความสามารถในการจัดการข้อจำกัดที่ละเอียดยิ่งขึ้นในแอปที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์รวมถึงผู้ใช้หลายคนและประกาศ android.hardware.telephony ธงคุณลักษณะพวกเขา:

 • [ 9.5 / H-3-1] ต้องไม่สนับสนุนโปรไฟล์ จำกัด แต่ต้องสอดคล้องกับการดำเนินงานของการควบคุม AOSP เพื่อเปิด / ปิดการใช้งานผู้ใช้งานอื่นเข้าถึงโทรออกด้วยเสียงและ SMS

Android ผ่าน System API VoiceInteractionService รองรับกลไกสำหรับการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการที่ปลอดภัยตลอดเวลาโดยไม่มีการระบุการเข้าถึงไมโครโฟน

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนระบบ API HotwordDetectionService หรือกลไกอื่นในการตรวจหาคำที่นิยมโดยไม่บอกเข้าถึงไมค์พวกเขา:

 • [9.8/H-1-1] ต้องแน่ใจว่าบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบหรือ ContentCaptureService เท่านั้น
 • [9.8 / H-1-2] ต้องให้แน่ใจว่าการให้บริการการตรวจสอบคำที่นิยมไมค์เท่านั้นที่สามารถส่งข้อมูลเสียงหรือข้อมูลที่ได้มาจากการไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบผ่าน HotwordDetectionService API หรือ ContentCaptureService ผ่าน ContentCaptureManager API
 • [9.8/H-1-3] ต้องไม่ส่งเสียงไมโครโฟนที่ยาวเกิน 30 วินาทีสำหรับคำขอที่ทริกเกอร์ด้วยฮาร์ดแวร์แต่ละรายการไปยังบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ
 • [9.8/H-1-4] ต้องไม่จัดหาเสียงไมค์บัฟเฟอร์ที่เก่ากว่า 8 วินาทีสำหรับคำขอแต่ละรายการไปยังบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ
 • [9.8/H-1-5] ต้องไม่จัดหาเสียงไมค์บัฟเฟอร์ที่เก่ากว่า 30 วินาทีให้กับบริการโต้ตอบด้วยเสียงหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน
 • [9.8/H-1-6] ต้องไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลมากกว่า 100 ไบต์ออกจากบริการตรวจหาคำที่นิยมในผลลัพธ์ของคำที่นิยมที่ประสบความสำเร็จแต่ละรายการ
 • [9.8/H-1-7] ต้องไม่อนุญาตการส่งข้อมูลมากกว่า 5 บิตออกจากบริการตรวจหาคำที่นิยมในผลลัพธ์คำให้การเชิงลบแต่ละรายการ
 • [9.8/H-1-8] ต้องอนุญาตเฉพาะการส่งข้อมูลออกจากบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการในคำขอตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งให้ดำเนินการจากเซิร์ฟเวอร์ระบบ
 • [9.8/H-1-9] ต้องไม่อนุญาตแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ติดตั้งได้เพื่อให้บริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ
 • [9.8/H-1-10] ต้องไม่ปรากฏในข้อมูลเชิงปริมาณ UI เกี่ยวกับการใช้ไมโครโฟนโดยบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ
 • [9.8/H-1-11] ต้องบันทึกจำนวนไบต์ที่รวมอยู่ในการส่งข้อมูลทุกครั้งจากบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้สำหรับนักวิจัยด้านความปลอดภัย
 • [9.8/H-1-12] ต้องสนับสนุนโหมดดีบักที่บันทึกเนื้อหาดิบของการส่งข้อมูลทุกครั้งจากบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้สำหรับนักวิจัยด้านความปลอดภัย
 • [9.8/H-1-13] ต้องรีสตาร์ทกระบวนการที่โฮสต์บริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการใหม่อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ ชั่วโมงหรือทุกๆ 30 เหตุการณ์ที่ทริกเกอร์ด้วยฮาร์ดแวร์ แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน
 • [9.8/H-1-14] ต้องแสดงตัวระบุไมโครโฟนตามที่กำหนดใน [9.8/C-3-1] เมื่อผลลัพธ์คำสั่งให้ดำเนินการที่ประสบความสำเร็จถูกส่งไปยังบริการโต้ตอบด้วยเสียงหรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน
 • [9.8/H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อนตั้งค่าแอปพลิเคชันเป็นผู้ให้บริการตรวจหาคำที่นิยม
 • [9.8/H-SR] ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างออกจากบริการตรวจจับคำสั่งให้ดำเนินการ

หากการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ระบบ API HotwordDetectionService หรือกลไกที่คล้ายกันในการตรวจหาคำที่นิยมโดยไม่ต้องมีข้อบ่งชี้การใช้งานไมค์แอพลิเคชัน:

 • [9.8/H-2-1] ต้องแจ้งผู้ใช้อย่างชัดเจนสำหรับวลีคำที่นิยมแต่ละวลีที่รองรับ
 • [9.8/H-2-2] ต้องไม่เก็บข้อมูลเสียงดิบหรือข้อมูลที่ได้จากข้อมูลดังกล่าว ผ่านบริการตรวจจับคำที่นิยม
 • [9.8 / H-2-3] ต้องไม่ส่งจากการให้บริการการตรวจสอบคำที่นิยม, ข้อมูลเสียงข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้าง (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงคำที่นิยมของตัวเองยกเว้นไป ContentCaptureService

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์ประกาศ android.hardware.microphone พวกเขา:

 • [ 9.8.2 / H-4-1] ต้องแสดงตัวบ่งชี้ไมโครโฟนเมื่อแอปเข้าถึงข้อมูลเสียงจากไมโครโฟน แต่ไม่เมื่อไมโครโฟนมีการเข้าถึงโดยเฉพาะ HotwordDetectionService , SOURCE_HOTWORD , ContentCaptureService หรือแอปที่ถือครองบทบาทที่เรียกว่าออกมาใน ส่วน 9.1 มีระบุ CDD [C-4-X] .
 • [ 9.8.2 / H-4-2] ต้องแสดงรายการของแอปล่าสุดและ Active ใช้ไมโครโฟนที่ส่งกลับจาก PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() พร้อมกับข้อความระบุแหล่งที่มาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
 • [ 9.8.2 / H-4-3] ต้องไม่ซ่อนตัวบ่งชี้ไมโครโฟนสำหรับปพลิเคชันระบบที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มองเห็นหรือโต้ตอบกับผู้ใช้โดยตรง
 • [ 9.8.2 / H-4-4] ต้องแสดงรายการของแอปล่าสุดและ Active ใช้ไมโครโฟนที่ส่งกลับจาก PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() พร้อมกับข้อความระบุแหล่งที่มาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์ประกาศ android.hardware.camera.any พวกเขา:

 • [ 9.8.2 / H-5-1] ต้องแสดงตัวบ่งชี้กล้องเมื่อแอปจะมีการเข้าถึงข้อมูลกล้องอยู่ แต่ไม่ได้เมื่อกล้องเป็นเพียงการเข้าถึงโดย app (s) ถือบทบาทที่เรียกว่าออกมาใน ส่วน 9.1 กับตัวระบุ CDD [C-4-X].
 • [ 9.8.2 / H-5-2] ต้องแสดงปพลิเคชันที่ใช้งานล่าสุดและใช้กล้องที่ส่งกลับจาก PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() พร้อมกับข้อความระบุแหล่งที่มาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา
 • [ 9.8.2 / H-5-3] ต้องไม่ซ่อนตัวบ่งชี้กล้องสำหรับการปพลิเคชันระบบที่มีอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มองเห็นหรือโต้ตอบกับผู้ใช้โดยตรง

2.2.6. เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และความเข้ากันได้ของตัวเลือก

การใช้งานอุปกรณ์พกพา (* ไม่สามารถใช้ได้กับแท็บเล็ต):

 • [ 6.1 / H-0-1] * ต้องสนับสนุนคำสั่งเปลือก cmd testharness

การใช้งานอุปกรณ์พกพา (* ไม่สามารถใช้ได้กับแท็บเล็ต):

 • เพอร์เฟตโต
  • [ 6.1 / H-0-2] * ต้องเปิดเผย /system/bin/perfetto ไบนารีให้กับผู้ใช้เปลือกซึ่งสอดคล้องกับ cmdline เอกสาร Perfetto
  • [ 6.1 / H-0-3] * ไบนารี Perfetto ต้องยอมรับเป็นใส่ protobuf การตั้งค่าที่สอดคล้องกับสคีที่กำหนดไว้ใน เอกสาร Perfetto
  • [ 6.1 / H-0-4] * The Perfetto ไบนารีต้องเขียนเป็นผลผลิตร่องรอย protobuf ที่สอดคล้องกับสคีที่กำหนดไว้ใน เอกสาร Perfetto
  • [ 6.1 / H-0-5] * จะต้องให้ผ่านไบนารี Perfetto อย่างน้อยแหล่งข้อมูลที่อธิบายไว้ใน เอกสาร Perfetto
  • [ 6.1 / H-0-6] * The Perfetto สืบภูตต้องเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น (ทรัพย์สินระบบ persist.traced.enable )

2.2.7. คลาสประสิทธิภาพสื่อมือถือ

ดูหัวข้อ 7.11 สำหรับคำจำกัดความของคลาสประสิทธิภาพสื่อ

2.2.7.1. สื่อ

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.R สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [5.1 / H-1-1] ต้องโฆษณาจำนวนสูงสุดของช่วงการถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำงานควบคู่กันไปในการรวมตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ผ่านทาง CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() และ VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() วิธีการ
 • [5.1/H-1-2] ต้องรองรับ 6 อินสแตนซ์ของเซสชันตัวถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ (AVC หรือ HEVC) ในชุดตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ที่ทำงานพร้อมกันที่ความละเอียด 720p @ 30 fps
 • [5.1 / H-1-3] ต้องโฆษณาจำนวนสูงสุดของช่วงการเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำงานควบคู่กันไปในการรวมตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ผ่านทาง CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() และ VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() วิธีการ
 • [5.1/H-1-4] ต้องรองรับ 6 อินสแตนซ์ของเซสชันการเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ (AVC หรือ HEVC) ในชุดตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานพร้อมกันที่ความละเอียด 720p @ 30 fps
 • [5.1 / H-1-5] ต้องโฆษณาจำนวนสูงสุดของการเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์และถอดรหัสการประชุมที่สามารถทำงานควบคู่กันไปในการรวมตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ผ่านทาง CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() และ VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() วิธีการ
 • [5.1/H-1-6] ต้องรองรับ 6 อินสแตนซ์ของตัวถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์และเซสชันตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ (AVC หรือ HEVC) ในชุดตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานพร้อมกันที่ความละเอียด 720p@30 fps
 • [5.1/H-1-7] ต้องมีเวลาแฝงในการเริ่มต้นตัวแปลงสัญญาณที่ 65 ms หรือน้อยกว่าสำหรับเซสชันการเข้ารหัสวิดีโอ 1080p หรือเล็กกว่าสำหรับตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเมื่ออยู่ภายใต้การโหลด โหลดที่นี่ถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ร่วมกับการเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอเสียง 1080p
 • [5.1/H-1-8] ต้องมีเวลาแฝงในการเริ่มต้นตัวแปลงสัญญาณที่ 50 ms หรือน้อยกว่าสำหรับเซสชันการเข้ารหัสเสียงที่มีบิตเรต 128 kbps หรือต่ำกว่าสำหรับตัวเข้ารหัสเสียงทั้งหมดเมื่ออยู่ภายใต้การโหลด การโหลดที่นี่ถูกกำหนดให้เป็นวิดีโอ 1080p ถึง 720p ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน เฉพาะเซสชันการแปลงรหัสโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ร่วมกับการเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอและเสียง 1080p
 • [5.3/H-1-1] ต้องไม่ดร็อปมากกว่า 1 เฟรมใน 10 วินาที (เช่น เฟรมดร็อปน้อยกว่า 0.333 เปอร์เซ็นต์) สำหรับเซสชันวิดีโอ 1080p 30 fps ภายใต้การโหลด โหลดถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ เช่นเดียวกับการเล่นเสียง AAC 128 kbps
 • [5.3/H-1-2] ต้องไม่ดร็อปมากกว่า 1 เฟรมใน 10 วินาทีระหว่างการเปลี่ยนแปลงความละเอียดของวิดีโอในเซสชันวิดีโอ 30 fps ภายใต้การโหลด โหลดถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ รวมถึงการเล่นเสียง AAC 128Kbps
 • [5.6/H-1-1] ต้องมีเวลาแฝงการแตะเพื่อโทนน้อยกว่า 100 มิลลิวินาทีโดยใช้การทดสอบการแตะเพื่อโทนของ OboeTester หรือการทดสอบการแตะเพื่อโทนเสียงของ CTS Verifier

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.S สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [5.1 / H-1-1] ต้องโฆษณาจำนวนสูงสุดของช่วงการถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำงานควบคู่กันไปในการรวมตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ผ่านทาง CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() และ VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() วิธีการ
 • [5.1/H-1-2] ต้องรองรับเซสชันตัวถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ 6 อินสแตนซ์ (AVC, HEVC, VP9* หรือใหม่กว่า) ในชุดตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานพร้อมกันที่ความละเอียด 720p @ 30 fps *จำเป็นต้องมีเพียง 2 อินสแตนซ์หากมีตัวแปลงสัญญาณ VP9
 • [5.1 / H-1-3] ต้องโฆษณาจำนวนสูงสุดของช่วงการเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ที่สามารถทำงานควบคู่กันไปในการรวมตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ผ่านทาง CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() และ VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() วิธีการ
 • [5.1/H-1-4] ต้องรองรับ 6 อินสแตนซ์ของเซสชันการเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ (AVC, HEVC, VP9* หรือใหม่กว่า) ในชุดตัวแปลงสัญญาณใดๆ ที่ทำงานพร้อมกันที่ความละเอียด 720p @ 30fps *จำเป็นต้องมีเพียง 2 อินสแตนซ์หากมีตัวแปลงสัญญาณ VP9
 • [5.1 / H-1-5] ต้องโฆษณาจำนวนสูงสุดของการเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์และถอดรหัสการประชุมที่สามารถทำงานควบคู่กันไปในการรวมตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ผ่านทาง CodecCapabilities.getMaxSupportedInstances() และ VideoCapabilities.getSupportedPerformancePoints() วิธีการ
 • [5.1/H-1-6] ต้องรองรับ 6 อินสแตนซ์ของตัวถอดรหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์และเซสชันตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ (AVC, HEVC, VP9* หรือใหม่กว่า) ในชุดตัวแปลงสัญญาณที่ทำงานพร้อมกันที่ความละเอียด 720p@30fps *จำเป็นต้องมีเพียง 2 อินสแตนซ์หากมีตัวแปลงสัญญาณ VP9
 • [5.1/H-1-7] ต้องมีเวลาแฝงในการเริ่มต้นตัวแปลงสัญญาณที่ 50 ms หรือน้อยกว่าสำหรับเซสชันการเข้ารหัสวิดีโอ 1080p หรือเล็กกว่าสำหรับตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเมื่ออยู่ภายใต้การโหลด โหลดที่นี่ถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ร่วมกับการเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอเสียง 1080p
 • [5.1/H-1-8] ต้องมีเวลาแฝงในการเริ่มต้นตัวแปลงสัญญาณที่ 40 ms หรือน้อยกว่าสำหรับเซสชันการเข้ารหัสเสียงที่มีบิตเรต 128 kbps หรือต่ำกว่าสำหรับตัวเข้ารหัสเสียงทั้งหมดเมื่ออยู่ภายใต้การโหลด โหลดที่นี่ถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ร่วมกับการเริ่มต้นการบันทึกวิดีโอเสียง 1080p
 • [5.3/H-1-1] ต้องไม่ดร็อปมากกว่า 2 เฟรมใน 10 วินาที (เช่น เฟรมดร็อปน้อยกว่า 0.333 เปอร์เซ็นต์) สำหรับเซสชันวิดีโอ 1080p 60 fps ภายใต้การโหลด โหลดถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ เช่นเดียวกับการเล่นเสียง AAC 128 kbps
 • [5.3/H-1-2] ต้องไม่ปล่อยเกิน 2 เฟรมใน 10 วินาทีระหว่างการเปลี่ยนแปลงความละเอียดของวิดีโอในเซสชันวิดีโอ 60 fps ภายใต้การโหลด โหลดถูกกำหนดให้เป็นเซสชันการแปลงรหัสเฉพาะวิดีโอ 1080p ถึง 720p พร้อมกันโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอฮาร์ดแวร์ เช่นเดียวกับการเล่นเสียง AAC 128 kbps
 • [5.6/H-1-1] ต้องมีเวลาแฝงการแตะเพื่อโทนน้อยกว่า 100 มิลลิวินาทีโดยใช้การทดสอบการแตะเพื่อโทนของ OboeTester หรือการทดสอบการแตะเพื่อโทนเสียงของ CTS Verifier

2.2.7.2. กล้อง

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.R สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [7.5/H-1-1] ต้องมีกล้องด้านหลังหลักที่มีความละเอียดอย่างน้อย 12 ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4k@30fps กล้องด้านหลังหลักคือกล้องด้านหลังที่มี ID กล้องต่ำสุด
 • [7.5/H-1-2] ต้องมีกล้องหน้าหลักที่มีความละเอียดอย่างน้อย 4 ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวิดีโอที่ 1080p@30fps กล้องหน้าหลักคือกล้องหน้าที่มี ID กล้องต่ำสุด
 • [7.5/H-1-3] ต้องรองรับ android.info.supportedHardwareLevel คุณสมบัติเป็น FULL หรือดีกว่าสำหรับ back Primary และ LIMITED หรือดีกว่าสำหรับกล้องหลักด้านหน้า
 • [7.5/H-1-4] ต้องรองรับ CameraMetadata.SENSOR_INFO_TIMESTAMP_SOURCE_REALTIME สำหรับกล้องหลักทั้งสอง
 • [7.5/H-1-5] ต้องมีกล้อง2 เวลาแฝงในการจับภาพ JPEG < 1000 มิลลิวินาทีสำหรับความละเอียด 1080p ที่วัดโดยกล้อง CTS การทดสอบประสิทธิภาพภายใต้สภาพแสง ITS (3000K) สำหรับกล้องหลักทั้งสองตัว
 • [7.5/H-1-6] ต้องมีเวลาในการตอบสนองเริ่มต้นของกล้อง 2 (เปิดกล้องไปที่เฟรมแสดงตัวอย่างแรก) < 600 มิลลิวินาทีตามที่วัดโดยกล้อง CTS PerformanceTest ภายใต้สภาพแสง ITS (3000K) สำหรับกล้องหลักทั้งสองตัว

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.S สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [7.5/H-1-1] ต้องมีกล้องด้านหลังหลักที่มีความละเอียดอย่างน้อย 12 ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4k@30fps กล้องด้านหลังหลักคือกล้องด้านหลังที่มี ID กล้องต่ำสุด
 • [7.5/H-1-2] ต้องมีกล้องหน้าหลักที่มีความละเอียดอย่างน้อย 5 ล้านพิกเซลและรองรับการถ่ายวิดีโอที่ 1080p@30fps กล้องหน้าหลักคือกล้องหน้าที่มี ID กล้องต่ำสุด
 • [7.5 / H-1-3] ต้องสนับสนุน android.info.supportedHardwareLevel อสังหาริมทรัพย์ FULL หรือดีกว่าสำหรับกล้องทั้งสองหลัก
 • [7.5 / H-1-4] สนับสนุนต้อง CameraMetadata.SENSOR_INFO_TIMESTAMP_SOURCE_REALTIME สำหรับกล้องทั้งสองหลัก
 • [7.5/H-1-5] ต้องมีกล้อง2 เวลาแฝงในการจับภาพ JPEG < 1000 ms สำหรับความละเอียด 1080p ที่วัดโดยกล้อง CTS PerformanceTest ภายใต้สภาพแสง ITS (3000K) สำหรับกล้องหลักทั้งสองตัว
 • [7.5/H-1-6] ต้องมีเวลาในการตอบสนองเริ่มต้นของกล้อง 2 (เปิดกล้องไปที่เฟรมแสดงตัวอย่างแรก) < 500 มิลลิวินาทีตามที่วัดโดยกล้อง CTS PerformanceTest ภายใต้สภาพแสง ITS (3000K) สำหรับกล้องหลักทั้งสองตัว
 • [7.5/H-1-7] สำหรับแอปที่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 31 หรือสูงกว่า อุปกรณ์กล้องต้องไม่รองรับความละเอียดในการจับภาพ JPEG ที่เล็กกว่า 1080p สำหรับกล้องหลักทั้งสองตัว
 • [7.5 / H-1-8] ต้องสนับสนุน CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_RAW และ android.graphics.ImageFormat.RAW_SENSOR สำหรับกล้องด้านหลังหลัก

2.2.7.3. ฮาร์ดแวร์

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.R สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [7.1.1.1/H-1-1] ต้องมีความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1080p
 • [7.1.1.3/H-1-1] ต้องมีความหนาแน่นของหน้าจออย่างน้อย 400 dpi
 • [7.6.1/H-1-1] ต้องมีหน่วยความจำกายภาพอย่างน้อย 6 GB

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.S สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [7.1.1.1/H-2-1] ต้องมีความละเอียดหน้าจอไม่ต่ำกว่า 1080p
 • [7.1.1.3/H-2-1] ต้องมีความหนาแน่นของหน้าจออย่างน้อย 400 dpi
 • [7.6.1/H-2-1] ต้องมีหน่วยความจำกายภาพอย่างน้อย 6 GB

2.2.7.4. ประสิทธิภาพ

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.R สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [8.2/H-1-1] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนแบบต่อเนื่องอย่างน้อย 100 MB/s
 • [8.2/H-1-2] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนแบบสุ่มอย่างน้อย 10 MB/s
 • [8.2/H-1-3] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการอ่านตามลำดับอย่างน้อย 200 MB/s
 • [8.2/H-1-4] ต้องให้ประสิทธิภาพการอ่านแบบสุ่มอย่างน้อย 25 MB/s

ถ้ามือถือใช้งานอุปกรณ์กลับ android.os.Build.VERSION_CODES.S สำหรับ android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS แล้วพวกเขา:

 • [8.2/H-2-1] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนต่อเนื่องอย่างน้อย 125 MB/s
 • [8.2/H-2-2] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการเขียนแบบสุ่มอย่างน้อย 10 MB/s
 • [8.2/H-2-3] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการอ่านตามลำดับอย่างน้อย 250 MB/s
 • [8.2/H-2-4] ต้องแน่ใจว่าประสิทธิภาพการอ่านแบบสุ่มอย่างน้อย 40 MB/s

2.3. ข้อกำหนดทางโทรทัศน์

อุปกรณ์ Android โทรทัศน์หมายถึงการใช้งานอุปกรณ์ Android ที่เป็นอินเตอร์เฟซความบันเทิงสำหรับการบริโภคสื่อดิจิตอล, ภาพยนตร์, เกมส์, ปพลิเคชันและ / หรือโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดสำหรับผู้ใช้นั่งอยู่เกี่ยวกับฟุตสิบออกไป (เป็น“กลับยัน” หรือ“ผู้ใช้ 10 ฟุต อินเตอร์เฟซ").

การใช้งานอุปกรณ์ Android จะถูกจัดประเภทเป็นโทรทัศน์ หากเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • ได้จัดเตรียมกลไกในการควบคุมส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่แสดงผลบนจอแสดงผลจากระยะไกลซึ่งอาจอยู่ห่างจากผู้ใช้สิบฟุต
 • มีหน้าจอแบบฝังตัวที่มีความยาวแนวทแยงมากกว่า 24 นิ้ว หรือมีพอร์ตเอาท์พุตวิดีโอ เช่น VGA, HDMI, DisplayPort หรือพอร์ตไร้สายสำหรับแสดงผล

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือของส่วนนี้มีไว้สำหรับการใช้งานอุปกรณ์ Android Television โดยเฉพาะ

2.3.1. ฮาร์ดแวร์

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 7.2 0.2 / T-0-1] ต้องสนับสนุน แผ่น D
 • [ 7.2 0.3 / T-0-1] ต้องให้บ้านและกลับฟังก์ชั่น
 • [ 7.2 0.3 / T-0-2] ต้องส่งทั้งปกติและยาวเหตุการณ์กดของฟังก์ชั่นกลับ ( KEYCODE_BACK ) ไปยังโปรแกรมประยุกต์เบื้องหน้า
 • [ 7.2 .6.1 / T-0-1] ต้องรวมถึงการสนับสนุนสำหรับตัวควบคุมเกมและประกาศ android.hardware.gamepad ธงคุณลักษณะ
 • [ 7.2 0.7 / T] ควรจัดให้มีการควบคุมระยะไกลจากการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง นำทาง Non-Touch และ แกนปุ่ม navigation ปัจจัยการผลิต

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์มีไจโรสโคปแบบ 3 แกน พวกเขา:

 • [ 7.3 0.4 / T-1-1] จะต้องสามารถรายงานเหตุการณ์ถึงความถี่ของการไม่น้อยกว่า 100 เฮิร์ตซ์
 • [ 7.3 0.4 / T-1-2] ต้องมีความสามารถในการวัดการวางแนวทางการเปลี่ยนแปลงถึง 1000 องศาต่อวินาที

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 7.4 0.3 / T-0-1] ต้องรองรับบลูทู ธ และบลูทู ธ LE
 • [ 7.6 0.1 / T-0-1] ต้องมีอย่างน้อย 4 GB ของการจัดเก็บไม่ระเหยใช้ได้สำหรับข้อมูลส่วนตัวของแอพลิเคชัน (aka "/ ข้อมูล" พาร์ทิชัน)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์มีพอร์ต USB ที่รองรับโหมดโฮสต์ จะ:

 • [ 7.5 0.3 / T-1-1] ต้องรวมถึงการสนับสนุนกล้องภายนอกที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB นี้ แต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเสมอ

หากการใช้งานอุปกรณ์ทีวีเป็นแบบ 32 บิต:

 • [ 7.6 0.1 / T-1-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อย 896MB ถ้ามีความหนาแน่นต่อไปนี้มีการใช้

  • 400dpi หรือสูงกว่าในหน้าจอขนาดเล็ก/ปกติ
  • xhdpi หรือสูงกว่าในหน้าจอขนาดใหญ่
  • tvdpi หรือสูงกว่าในหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

หากการใช้งานอุปกรณ์ทีวีเป็นแบบ 64 บิต:

 • [ 7.6 0.1 / T-2-1] หน่วยความจำที่สามารถใช้ได้กับเคอร์เนลและ userspace ต้องมีอย่างน้อยถ้า 1280MB ใด ๆ ของความหนาแน่นต่อไปนี้มีการใช้

  • 400dpi หรือสูงกว่าในหน้าจอขนาดเล็ก/ปกติ
  • xhdpi หรือสูงกว่าในหน้าจอขนาดใหญ่
  • tvdpi หรือสูงกว่าในหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ

โปรดทราบว่า "หน่วยความจำที่มีให้สำหรับเคอร์เนลและ userspace" ด้านบนหมายถึงพื้นที่หน่วยความจำที่ให้ไว้เพิ่มเติมจากหน่วยความจำที่ทุ่มเทให้กับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว เช่น วิทยุ วิดีโอ และอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเคอร์เนลในการใช้งานอุปกรณ์

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 7.8 0.1 / T] ควรมีไมโครโฟน
 • [ 7.8 0.2 / T-0-1] จะต้องมีสัญญาณเสียงและประกาศ android.hardware.audio.output

2.3.2. มัลติมีเดีย

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับรูปแบบการเข้ารหัสและถอดรหัสเสียงต่อไปนี้ และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • [ 5.1 / T-0-1] MPEG-4 AAC โปรไฟล์ (AAC LC)
 • [ 5.1 / T-0-2] MPEG-4 AAC ฯพณฯ ข้อมูลส่วนตัว (AAC +)
 • [ 5.1 / T-0-3] AAC ELD (ปรับปรุงล่าช้าต่ำ AAC)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับรูปแบบการเข้ารหัสวิดีโอต่อไปนี้และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

 • [ 5.2 / T-0-1] H.264
 • [ 5.2 / T-0-2] VP8

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 5.2 0.2 / T-SR] ขอแนะนำให้มีการเข้ารหัส H.264 การสนับสนุนของ 720p และ 1080p ความละเอียดวิดีโอที่ 30 เฟรมต่อวินาที

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับรูปแบบการถอดรหัสวิดีโอต่อไปนี้และทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม:

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับการถอดรหัส MPEG-2 ตามรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.1 ที่อัตราเฟรมวิดีโอมาตรฐานและความละเอียดสูงสุดและรวมถึง:

 • [ 5.3.1 / T-1-1] HD 1080p ที่ 59.94 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์หลักระดับสูง
 • [ 5.3.1 / T-1-2] HD 1080i ที่ 59.94 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์หลักระดับสูง พวกเขาต้อง deinterlace วิดีโอ MPEG-2 แบบอินเทอร์เลซและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับการถอดรหัส H.264 ตามรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.4 ที่อัตราเฟรมวิดีโอมาตรฐานและความละเอียดสูงสุดและรวมถึง:

 • [ 5.3.4 / T-1-1] HD 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์พื้นฐาน
 • [ 5.3.4 / T-1-2] HD 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์หลัก
 • [ 5.3.4 / T-1-3] HD 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาทีที่มีรายละเอียดสูงระดับ 4.2

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ที่มีตัวถอดรหัสฮาร์ดแวร์ H.265 ต้องรองรับการถอดรหัส H.265 ตามรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.5 ที่อัตราเฟรมวิดีโอมาตรฐานและความละเอียดสูงสุดและรวมถึง:

 • [ 5.3.5 / T-1-1] HD 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับหลักข้อมูลส่วนตัวระดับ 4.1

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ที่มีตัวถอดรหัสฮาร์ดแวร์ H.265 รองรับการถอดรหัส H.265 และโปรไฟล์การถอดรหัส UHD สิ่งเหล่านี้:

 • [ 5.3.5 / T-2-1] ต้องสนับสนุน UHD รายละเอียดการถอดรหัสที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์ของเงินกองทุนชั้นที่ Main10 Level 5 หลัก

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ต้องรองรับการถอดรหัส VP8 ตามรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.6 ที่อัตราเฟรมวิดีโอมาตรฐานและความละเอียดสูงสุดและรวมถึง:

 • [ 5.3.6 / T-1-1] HD 1080p ที่ 60 เฟรมต่อรายละเอียดการถอดรหัสที่สอง

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ที่มีตัวถอดรหัสฮาร์ดแวร์ VP9 ต้องรองรับการถอดรหัส VP9 ตามรายละเอียดในหัวข้อ 5.3.7 ที่อัตราเฟรมวิดีโอมาตรฐานและความละเอียดสูงสุดและรวมถึง:

 • [ 5.3.7 / T-1-1] HD 1080p ที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์ 0 (8 บิตความลึกของสี)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ที่มีตัวถอดรหัสฮาร์ดแวร์ VP9 รองรับการถอดรหัส VP9 และโปรไฟล์การถอดรหัส UHD สิ่งเหล่านี้:

 • [ 5.3.7 / T-2-1] ต้องสนับสนุน UHD รายละเอียดการถอดรหัสที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์ 0 (8 บิตความลึกของสี)
 • [ 5.3.7 / T-2-1] ขอแนะนำให้การสนับสนุน UHD รายละเอียดการถอดรหัสที่ 60 เฟรมต่อวินาทีกับโปรไฟล์ 2 (10 บิตความลึกของสี)

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 5.5 / T-0-1] ต้องรวมถึงการสนับสนุนระบบเสียงโทและดิจิตอลปริมาณการส่งออกลดทอนเสียงในผลการสนับสนุนยกเว้นสำหรับการส่งออกการส่งผ่านเสียงที่ถูกบีบอัด (ที่ไม่มีการถอดรหัสเสียงจะทำบนอุปกรณ์)

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ไม่มีจอแสดงผลในตัว แต่รองรับจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI แทน:

 • [ 5.8 / T-0-1] ต้องตั้งค่าโหมดช่องต่อ HDMI เพื่อเลือกความละเอียดสูงสุดที่ได้รับการสนับสนุนที่มีทั้ง 50Hz หรือ 60Hz อัตราการรีเฟรช
 • [ 5.8 / T-SR] ขอแนะนำเพื่อให้เลือกผู้ใช้สามารถกำหนดค่า HDMI อัตราการรีเฟรช
 • [ 5.8 ] ควรตั้งค่าโหมดการส่งออกอัตราการรีเฟรช HDMI ทั้ง 50Hz หรือ 60Hz ขึ้นอยู่กับอัตราการรีเฟรชวิดีโอสำหรับภูมิภาคอุปกรณ์ที่มีการขายใน

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ไม่มีจอแสดงผลในตัว แต่รองรับจอแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI แทน:

 • [ 5.8 / T-1-1] ต้องรองรับ HDCP 2.2

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ไม่รองรับการถอดรหัส UHD แต่รองรับการแสดงผลภายนอกที่เชื่อมต่อผ่าน HDMI แทน พวกเขา:

 • [ 5.8 / T-2-1] ต้องรองรับ HDCP 1.4

2.3.3. ซอฟต์แวร์

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 3 / T-0-1] ต้องประกาศคุณสมบัติ android.software.leanback และ android.hardware.type.television
 • [ 3.2.3.1 / T-0-1] ต้องพรีโหลดหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งโปรแกรมหรือส่วนบริการที่มีการจัดการความตั้งใจทั้งหมดของประชาชนรูปแบบตัวกรองความตั้งใจที่กำหนดโดยเจตนาต่อไปนี้แอพลิเคชันที่ระบุไว้ ที่นี่
 • [ 3.4 0.1 / T-0-1] ต้องจัดให้มีการดำเนินงานที่สมบูรณ์ของ android.webkit.Webview API

หากการใช้งานอุปกรณ์ Android Television รองรับการล็อกหน้าจอ สิ่งเหล่านี้:

 • [ 3.8 .10 / T-1-1] ต้องแสดงการแจ้งเตือนล็อคหน้าจอรวมทั้งแม่แบบการแจ้งเตือนสื่อ

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 3.8 0.14 / T-SR] ขอแนะนำให้มีการสนับสนุนภาพในภาพ (PIP) โหมดหลายหน้าต่าง
 • [ 3.10 / T-0-1] จะต้องสนับสนุนการเข้าถึงบริการของบุคคลที่สาม
 • [ 3.10 / T-SR] ขอแนะนำให้มีการเข้าถึงบริการโหลดบนอุปกรณ์เทียบเคียงกับหรือการทำงานเกินสลับการเข้าถึงและการ TalkBack (สำหรับภาษาที่สนับสนุนโดยเครื่องยนต์ข้อความเป็นคำพูดที่ติดตั้ง) การเข้าถึงบริการตามที่กำหนดไว้ใน การเปิด talkback แหล่งที่มาของโครงการ

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์รายงานคุณลักษณะ android.hardware.audio.output พวกเขา:

 • [ 3.11 / T-SR] ขอแนะนำให้มีการรวมเครื่องยนต์ TTS สนับสนุนภาษาที่มีอยู่ในอุปกรณ์
 • [ 3.11 / T-1-1] การติดตั้งการสนับสนุนต้องของบุคคลที่สาม TTS เครื่องยนต์

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 3.12 / T-0-1] ต้องสนับสนุนกรอบอินพุตทีวี

2.3.4. ประสิทธิภาพและพลัง

 • [ 8.1 / T-0-1] แฝงกรอบที่สอดคล้องกัน เวลาแฝงของเฟรมที่ไม่สอดคล้องกันหรือความล่าช้าในการแสดงเฟรมจะต้องไม่เกิดขึ้นบ่อยกว่า 5 เฟรมในหนึ่งวินาที และควรต่ำกว่า 1 เฟรมในหนึ่งวินาที
 • [ 8.2 / T-0-1] ต้องให้แน่ใจว่ามีการเขียนตามลำดับอย่างน้อย 5MB / s
 • [ 8.2 / T-0-2] ต้องให้แน่ใจว่ามีการเขียนแบบสุ่มอย่างน้อย 0.5MB / s
 • [ 8.2 / T-0-3] ต้องให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการอ่านต่อเนื่องอย่างน้อย 15MB / s
 • [ 8.2 / T-0-4] ต้องให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพการทำงานที่สุ่มอ่านอย่างน้อย 3.5MB / s

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์มีคุณสมบัติในการปรับปรุงการจัดการพลังงานของอุปกรณ์ที่รวมอยู่ใน AOSP หรือขยายคุณสมบัติที่รวมอยู่ใน AOSP จะมีคุณสมบัติดังนี้:

 • [ 8.3 / T-1-1] ต้องให้ affordance ผู้ใช้เปิดใช้งานและปิดใช้งานคุณลักษณะประหยัดแบตเตอรี่

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์ไม่มีแบตเตอรี่:

หากการใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์มีแบตเตอรี่:

 • [ 8.3 / T-1-3] ต้องให้ affordance ใช้เพื่อแสดงปพลิเคชันทั้งหมดที่ได้รับการยกเว้นจาก App สแตนด์บายและ Doze โหมดประหยัดพลังงาน

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 8.4 / T-0-1] ต้องให้รายละเอียดการใช้พลังงานต่อองค์ประกอบที่กำหนด ค่าการบริโภคในปัจจุบัน สำหรับแต่ละส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และท่อระบายน้ำแบตเตอรี่โดยประมาณที่เกิดจากองค์ประกอบในช่วงเวลาที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์ของ Android โครงการโอเพนซอร์ส
 • [ 8.4 / T-0-2] ต้องรายงานค่าการใช้พลังงานทั้งหมดใน milliampere ชั่วโมง (mAh)
 • [ 8.4 รายงานต้องใช้พลังงาน / T-0-3] CPU ต่อโพสต์ของแต่ละขั้นตอน ใน Android โครงการที่มาเปิดตรงตามความต้องการผ่าน uid_cputime การดำเนินเคอร์เนลโมดูล
 • [ 8.4 / T] ควรนำมาประกอบกับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ของตัวเองถ้าไม่สามารถฮาร์ดแวร์แอตทริบิวต์การใช้พลังงานส่วนประกอบโปรแกรมประยุกต์
 • [ 8.4 / T-0-4] จะต้องทำให้การใช้พลังงานนี้สามารถใช้ได้ผ่านทาง adb shell dumpsys batterystats เปลือกคำสั่งเพื่อนักพัฒนาแอป

2.3.5. โมเดลความปลอดภัย

การใช้งานอุปกรณ์โทรทัศน์:

 • [ 9.11 / T-0-1] ต้องสำรองการดำเนินการเก็บคีย์กับสภาพแวดล้อมการดำเนินการแยก
 • [ 9.11 / T-0-2] ต้องมีการใช้งานของอาร์เอส, AES, ECDSA และ HMAC ขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสลับและ MD5, SHA1 และ SHA-2 ฟังก์ชันแฮชครอบครัวที่จะต้องสนับสนุนขั้นตอนวิธีการการสนับสนุนระบบ Android Keystore ของในพื้นที่ที่จะถูกแยกออกอย่างปลอดภัย from the code running on the kernel and above. Secure isolation MUST block all potential mechanisms by which kernel or userspace code might access the internal state of the isolated environment, including DMA. The upstream Android Open Source Project (AOSP) meets this requirement by using the Trusty implementation, but another ARM TrustZone-based solution or a third-party reviewed secure implementation of a proper hypervisor-based isolation are alternative options.
 • [ 9.11 /T-0-3] MUST perform the lock screen authentication in the isolated execution environment and only when successful, allow the authentication-bound keys to be used. Lock screen credentials MUST be stored in a way that allows only the isolated execution environment to perform lock screen authentication. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) and Trusty, which can be used to satisfy this requirement.
 • [ 9.11 /T-0-4] MUST support key attestation where the attestation signing key is protected by secure hardware and signing is performed in secure hardware. The attestation signing keys MUST be shared across large enough number of devices to prevent the keys from being used as device identifiers. One way of meeting this requirement is to share the same attestation key unless at least 100,000 units of a given SKU are produced. If more than 100,000 units of an SKU are produced, a different key MAY be used for each 100,000 units.
 • [9/T-0-1] MUST declare the 'android.hardware.security.model.compatible' feature.

Note that if a device implementation is already launched on an earlier Android version, such a device is exempted from the requirement to have a keystore backed by an isolated execution environment and support the key attestation, unless it declares the android.hardware.fingerprint feature which requires a keystore backed by an isolated execution environment.

If Television device implementations support a secure lock screen, they:

 • [ 9.11 /T-1-1] MUST allow the user to choose the Sleep timeout for transition from the unlocked to the locked state, with a minimum allowable timeout up to 15 seconds or less.

If Television device implementations include multiple users and do not declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [ 9.5 /T-2-1] MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.

If Television device implementations include multiple users and declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [ 9.5 /T-3-1] MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.

If Television device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [[ 9.8.2 /T-4-1] MUST display the microphone indicator when an app is accessing audio data from the microphone, but not when the microphone is only accessed by HotwordDetectionService, SOURCE_HOTWORD, ContentCaptureService, or apps holding the roles called out in Section 9.1 Permissions with CDD identifier C-3-X].
 • [[ 9.8.2 /T-4-2] MUST not hide the microphone indicator for system apps that have visible user interfaces or direct user interaction.

If Television device implementations declare android.hardware.camera.any , they:

 • [[ 9.8.2 /T-5-1] MUST display the camera indicator when an app is accessing live camera data, but not when the camera is only being accessed by app(s) holding the roles called out in Section 9.1 Permissions with CDD identifier [C-3-X].
 • [[ 9.8.2 /T-5-2] MUST not hide the camera indicator for system apps that have visible user interfaces or direct user interaction.

2.3.6. Developer Tools and Options Compatibility

Television device implementations:

2.4. Watch Requirements

An Android Watch device refers to an Android device implementation intended to be worn on the body, perhaps on the wrist.

Android device implementations are classified as a Watch if they meet all the following criteria:

 • Have a screen with the physical diagonal length in the range from 1.1 to 2.5 inches.
 • Have a mechanism provided to be worn on the body.

The additional requirements in the rest of this section are specific to Android Watch device implementations.

2.4.1. ฮาร์ดแวร์

Watch device implementations:

 • [ 7.1 .1.1/W-0-1] MUST have a screen with the physical diagonal size in the range from 1.1 to 2.5 inches.

 • [ 7.2 .3/W-0-1] MUST have the Home function available to the user, and the Back function except for when it is in UI_MODE_TYPE_WATCH .

 • [ 7.2 .4/W-0-1] MUST support touchscreen input.

 • [ 7.3 .1/W-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis accelerometer.

If Watch device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag, they:

 • [ 7.3 .3/W-1-1] MUST report GNSS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.
 • [ 7.3 .3/W-1-2] MUST report GNSS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

If Watch device implementations include a 3-axis gyroscope, they:

 • [ 7.3 .4/W-2-1] MUST be capable of measuring orientation changes up to 1000 degrees per second.

Watch device implementations:

 • [ 7.4 .3/W-0-1] MUST support Bluetooth.

 • [ 7.6 .1/W-0-1] MUST have at least 1 GB of non-volatile storage available for application private data (aka "/data" partition).

 • [ 7.6 .1/W-0-2] MUST have at least 416 MB memory available to the kernel and userspace.

 • [ 7.8 .1/W-0-1] MUST include a microphone.

 • [ 7.8 .2/W] MAY have audio output.

2.4.2. มัลติมีเดีย

No additional requirements.

2.4.3. ซอฟต์แวร์

Watch device implementations:

 • [ 3 /W-0-1] MUST declare the feature android.hardware.type.watch .
 • [ 3 /W-0-2] MUST support uiMode = UI_MODE_TYPE_WATCH .
 • [ 3.2.3.1 /W-0-1] MUST preload one or more applications or service components with an intent handler, for all the public intent filter patterns defined by the following application intents listed here .

Watch device implementations:

 • [ 3.8 .4/W-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement an assistant on the device to handle the Assist action .

Watch device implementations that declare the android.hardware.audio.output feature flag:

 • [ 3.10 /W-1-1] MUST support third-party accessibility services.
 • [ 3.10 /W-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to preload accessibility services on the device comparable with or exceeding functionality of the Switch Access and TalkBack (for languages supported by the preinstalled Text-to-speech engine) accessibility services as provided in the talkback open source project .

If Watch device implementations report the feature android.hardware.audio.output, they:

 • [ 3.11 /W-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a TTS engine supporting the languages available on the device.

 • [ 3.11 /W-0-1] MUST support installation of third-party TTS engines.

2.4.4. ประสิทธิภาพและพลัง

If Watch device implementations include features to improve device power management that are included in AOSP or extend the features that are included in AOSP, they:

 • [ 8.3 /W-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide user affordance to display all apps that are exempted from App Standby and Doze power-saving modes.
 • [ 8.3 /W-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide user affordance to enable and disable the battery saver feature.

Watch device implementations:

 • [ 8.4 /W-0-1] MUST provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
 • [ 8.4 /W-0-2] MUST report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
 • [ 8.4 /W-0-3] MUST report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • [ 8.4 /W-0-4] MUST make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.
 • [ 8.4 /W] SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.

2.4.5. Security Model

Watch device implementations:

 • [9/H-0-1] MUST declare the 'android.hardware.security.model.compatible' feature.

If Watch device implementations include multiple users and do not declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [ 9.5 /W-1-1] MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.

If Watch device implementations include multiple users and declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [ 9.5 /W-2-1] MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.

2.5. Automotive Requirements

Android Automotive implementation refers to a vehicle head unit running Android as an operating system for part or all of the system and/or infotainment functionality.

Android device implementations are classified as an Automotive if they declare the feature android.hardware.type.automotive or meet all the following criteria.

 • Are embedded as part of, or pluggable to, an automotive vehicle.
 • Are using a screen in the driver's seat row as the primary display.

The additional requirements in the rest of this section are specific to Android Automotive device implementations.

2.5.1. ฮาร์ดแวร์

Automotive device implementations:

 • [ 7.1 .1.1/A-0-1] MUST have a screen at least 6 inches in physical diagonal size.
 • [ 7.1 .1.1/A-0-2] MUST have a screen size layout of at least 750 dp x 480 dp.

 • [ 7.2 .3/A-0-1] MUST provide the Home function and MAY provide Back and Recent functions.

 • [ 7.2 .3/A-0-2] MUST send both the normal and long press event of the Back function ( KEYCODE_BACK ) to the foreground application.

 • [ 7.3 /A-0-1] MUST implement and report GEAR_SELECTION , NIGHT_MODE , PERF_VEHICLE_SPEED and PARKING_BRAKE_ON .

 • [ 7.3 /A-0-2] The value of the NIGHT_MODE flag MUST be consistent with dashboard day/night mode and SHOULD be based on ambient light sensor input. The underlying ambient light sensor MAY be the same as Photometer .

 • [ 7.3 /A-0-3] MUST provide sensor additional info field TYPE_SENSOR_PLACEMENT as part of SensorAdditionalInfo for every sensor provided.

 • [ 7.3 /A-0-1] MAY dead reckon Location by fusing GPS/GNSS with additional sensors. If Location is dead reckoned, it is STRONGLY RECOMMENDED to implement and report the corresponding Sensor types and/or Vehicle Property IDs used.

 • [ 7.3 /A-0-2] The Location requested via LocationManager#requestLocationUpdates() MUST NOT be map matched.

If Automotive device implementations support OpenGL ES 3.1, they:

 • [ 7.1 .4.1/A-0-1] MUST declare OpenGL ES 3.1 or higher.
 • [ 7.1 .4.1/A-0-2] MUST support Vulkan 1.1.
 • [ 7.1 .4.1/A-0-3] MUST include Vulkan loader and export all symbols.

If Automotive device implementations include a 3-axis accelerometer, they:

If Automotive device implementations include a 3-axis gyroscope, they:

 • [ 7.3 .4/A-2-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 100 Hz.
 • [ 7.3 .4/A-2-3] MUST be capable of measuring orientation changes up to 250 degrees per second.
 • [ 7.3 .4/A-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to configure the gyroscope's measurement range to +/-250dps in order to maximize the resolution possible

If Automotive device implementations include a GPS/GNSS receiver, but do not include cellular network-based data connectivity, they:

 • [ 7.3 .3/A-3-1] MUST determine location the very first time the GPS/GNSS receiver is turned on or after 4+ days within 60 seconds.
 • [ 7.3 .3/A-3-2] MUST meet the time-to-first-fix criteria as described in 7.3.3/C-1-2 and 7.3.3/C-1-6 for all other location requests (ie requests which are not the first time ever or after 4+ days). The requirement 7.3.3/C-1-2 is typically met in vehicles without cellular network-based data connectivity, by using GNSS orbit predictions calculated on the receiver, or using the last known vehicle location along with the ability to dead reckon for at least 60 seconds with a position accuracy satisfying 7.3.3/C-1-3 , or a combination of both.

Automotive device implementations:

 • [ 7.4 .3/A-0-1] MUST support Bluetooth and SHOULD support Bluetooth LE.
 • [ 7.4 .3/A-0-2] Android Automotive implementations MUST support the following Bluetooth profiles:
  • Phone calling over Hands-Free Profile (HFP).
  • Media playback over Audio Distribution Profile (A2DP).
  • Media playback control over Remote Control Profile (AVRCP).
  • Contact sharing using the Phone Book Access Profile (PBAP).
 • [ 7.4 .3/A-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support Message Access Profile (MAP).

 • [ 7.4 .5/A] SHOULD include support for cellular network-based data connectivity.

 • [ 7.4 .5/A] MAY use the System API NetworkCapabilities#NET_CAPABILITY_OEM_PAID constant for networks that should be available to system apps.

An exterior view camera is a camera that images scenes outside of the device implementation, like a dashcam.

Automotive device implementations:

 • SHOULD include one or more exterior view cameras.

If Automotive device implementations include an exterior view camera, for such a camera, they:

 • [ 7.5 /A-1-1] MUST NOT have exterior view cameras accessible via the Android Camera APIs , unless they comply with camera core requirements .
 • [ 7.5 /A-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED not to rotate or horizontally mirror the camera preview.
 • [ 7.5 .5/A-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the horizon.
 • [ 7.5 /A-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a resolution of at least 1.3 megapixels.
 • SHOULD have either fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • SHOULD support Android Synchronization Framework .
 • MAY have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver.

Automotive device implementations:

 • [ 7.6 .1/A-0-1] MUST have at least 4 GB of non-volatile storage available for application private data (aka "/data" partition).

 • [ 7.6 .1/A] SHOULD format the data partition to offer improved performance and longevity on flash storage, for example using f2fs file-system.

If Automotive device implementations provide shared external storage via a portion of the internal non-removable storage, they:

 • [ 7.6 .1/A-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to reduce I/O overhead on operations performed on the external storage, for example by using SDCardFS .

If Automotive device implementations are 32-bit:

 • [ 7.6 .1/A-1-1] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 512MB if any of the following densities are used:

  • 280dpi or lower on small/normal screens
  • ldpi or lower on extra large screens
  • mdpi or lower on large screens
 • [ 7.6 .1/A-1-2] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 608MB if any of the following densities are used:

  • xhdpi or higher on small/normal screens
  • hdpi or higher on large screens
  • mdpi or higher on extra large screens
 • [ 7.6 .1/A-1-3] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 896MB if any of the following densities are used:

  • 400dpi or higher on small/normal screens
  • xhdpi or higher on large screens
  • tvdpi or higher on extra large screens
 • [ 7.6 .1/A-1-4] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 1344MB if any of the following densities are used:

  • 560dpi or higher on small/normal screens
  • 400dpi or higher on large screens
  • xhdpi or higher on extra large screens

If Automotive device implementations are 64-bit:

 • [ 7.6 .1/A-2-1] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 816MB if any of the following densities are used:

  • 280dpi or lower on small/normal screens
  • ldpi or lower on extra large screens
  • mdpi or lower on large screens
 • [ 7.6 .1/A-2-2] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 944MB if any of the following densities are used:

  • xhdpi or higher on small/normal screens
  • hdpi or higher on large screens
  • mdpi or higher on extra large screens
 • [ 7.6 .1/A-2-3] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 1280MB if any of the following densities are used:

  • 400dpi or higher on small/normal screens
  • xhdpi or higher on large screens
  • tvdpi or higher on extra large screens
 • [ 7.6 .1/A-2-4] The memory available to the kernel and userspace MUST be at least 1824MB if any of the following densities are used:

  • 560dpi or higher on small/normal screens
  • 400dpi or higher on large screens
  • xhdpi or higher on extra large screens

โปรดทราบว่า "หน่วยความจำที่มีให้สำหรับเคอร์เนลและ userspace" ด้านบนหมายถึงพื้นที่หน่วยความจำที่ให้ไว้เพิ่มเติมจากหน่วยความจำที่ทุ่มเทให้กับส่วนประกอบฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว เช่น วิทยุ วิดีโอ และอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเคอร์เนลในการใช้งานอุปกรณ์

Automotive device implementations:

 • [ 7.7 .1/A] SHOULD include a USB port supporting peripheral mode.

Automotive device implementations:

 • [ 7.8 .1/A-0-1] MUST include a microphone.

Automotive device implementations:

 • [ 7.8 .2/A-0-1] MUST have an audio output and declare android.hardware.audio.output .

2.5.2. มัลติมีเดีย

Automotive device implementations MUST support the following audio encoding and decoding formats and make them available to third-party applications:

 • [ 5.1 /A-0-1] MPEG-4 AAC Profile (AAC LC)
 • [ 5.1 /A-0-2] MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+)
 • [ 5.1 /A-0-3] AAC ELD (enhanced low delay AAC)

Automotive device implementations MUST support the following video encoding formats and make them available to third-party applications:

 • [ 5.2 /A-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.2 /A-0-2] VP8

Automotive device implementations MUST support the following video decoding formats and make them available to third-party applications:

 • [ 5.3 /A-0-1] H.264 AVC
 • [ 5.3 /A-0-2] MPEG-4 SP
 • [ 5.3 /A-0-3] VP8
 • [ 5.3 /A-0-4] VP9

Automotive device implementations are STRONGLY RECOMMENDED to support the following video decoding:

 • [ 5.3 /A-SR] H.265 HEVC

2.5.3. ซอฟต์แวร์

Automotive device implementations:

 • [ 3 /A-0-1] MUST declare the feature android.hardware.type.automotive .

 • [ 3 /A-0-2] MUST support uiMode = UI_MODE_TYPE_CAR .

 • [ 3 /A-0-3] MUST support all public APIs in the android.car.* namespace.

If Automotive device implementations provide a proprietary API using android.car.CarPropertyManager with android.car.VehiclePropertyIds , they:

 • [ 3 /A-1-1] MUST NOT attach special privileges to system application's use of these properties, or prevent third-party applications from using these properties.
 • [ 3 /A-1-2] MUST NOT replicate a vehicle property that already exists in the SDK .

Automotive device implementations:

 • [ 3.2 .1/A-0-1] MUST support and enforce all permissions constants as documented by the Automotive Permission reference page .

 • [ 3.2.3.1 /A-0-1] MUST preload one or more applications or service components with an intent handler, for all the public intent filter patterns defined by the following application intents listed here .

 • [ 3.4 .1/A-0-1] MUST provide a complete implementation of the android.webkit.Webview API.

 • [ 3.8 .3/A-0-1] MUST display notifications that use the Notification.CarExtender API when requested by third-party applications.

 • [ 3.8 .4/A-SR] Are Strongly Recommended to implement an assistant on the device to handle the Assist action .

If Automotive device implementations include a push-to-talk button, they:

 • [ 3.8 .4/A-1-1] MUST use a short press of the push-to-talk button as the designated interaction to launch the user-selected assist app, in other words the app that implements VoiceInteractionService .

Automotive device implementations:

 • [ 3.8.3.1 /A-0-1] MUST correctly render resources as described in the Notifications on Automotive OS SDK documentation.
 • [ 3.8.3.1 /A-0-2] MUST display PLAY and MUTE for notification actions in the place of those provided through Notification.Builder.addAction()
 • [ 3.8.3.1 /A] SHOULD restrict the use of rich management tasks such as per-notification-channel controls. MAY use UI affordance per application to reduce controls.

If Automotive device implementations support User HAL properties, they:

Automotive device implementations:

If Automotive device implementations include a default launcher app, they:

Automotive device implementations:

 • [ 3.8 /A] MAY restrict the application requests to enter a full screen mode as described in immersive documentation .
 • [ 3.8 /A] MAY keep the status bar and the navigation bar visible at all times.
 • [ 3.8 /A] MAY restrict the application requests to change the colors behind the system UI elements, to ensure those elements are clearly visible at all times.

2.5.4. ประสิทธิภาพและพลัง

Automotive device implementations:

 • [ 8.2 /A-0-1] MUST report the number of bytes read and written to non-volatile storage per each process's UID so the stats are available to developers through System API android.car.storagemonitoring.CarStorageMonitoringManager . The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_sys_stats kernel module.
 • [ 8.3 /A-1-3] MUST support Garage Mode .
 • [ 8.3 /A] SHOULD be in Garage Mode for at least 15 minutes after every drive unless:
  • The battery is drained.
  • No idle jobs are scheduled.
  • The driver exits Garage Mode.
 • [ 8.4 /A-0-1] MUST provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
 • [ 8.4 /A-0-2] MUST report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
 • [ 8.4 /A-0-3] MUST report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • [ 8.4 /A] SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.
 • [ 8.4 /A-0-4] MUST make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.

2.5.5. Security Model

If Automotive device implementations support multiple users, they:

Automotive device implementations:

 • [ 9.11 /A-0-1] MUST back up the keystore implementation with an isolated execution environment.
 • [ 9.11 /A-0-2] MUST have implementations of RSA, AES, ECDSA and HMAC cryptographic algorithms and MD5, SHA1, and SHA-2 family hash functions to properly support the Android Keystore system's supported algorithms in an area that is securely isolated from the code running on the kernel and above. Secure isolation MUST block all potential mechanisms by which kernel or userspace code might access the internal state of the isolated environment, including DMA. The upstream Android Open Source Project (AOSP) meets this requirement by using the Trusty implementation, but another ARM TrustZone-based solution or a third-party reviewed secure implementation of a proper hypervisor-based isolation are alternative options.
 • [ 9.11 /A-0-3] MUST perform the lock screen authentication in the isolated execution environment and only when successful, allow the authentication-bound keys to be used. Lock screen credentials MUST be stored in a way that allows only the isolated execution environment to perform lock screen authentication. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) and Trusty, which can be used to satisfy this requirement.
 • [ 9.11 /A-0-4] MUST support key attestation where the attestation signing key is protected by secure hardware and signing is performed in secure hardware. The attestation signing keys MUST be shared across large enough number of devices to prevent the keys from being used as device identifiers. One way of meeting this requirement is to share the same attestation key unless at least 100,000 units of a given SKU are produced. If more than 100,000 units of an SKU are produced, a different key MAY be used for each 100,000 units.
 • [9/A-0-1] MUST declare the 'android.hardware.security.model.compatible' feature.

Note that if a device implementation is already launched on an earlier Android version, such a device is exempted from the requirement to have a keystore backed by an isolated execution environment and support the key attestation, unless it declares the android.hardware.fingerprint feature which requires a keystore backed by an isolated execution environment.

Automotive device implementations:

 • [ 9.14 /A-0-1] MUST gatekeep messages from Android framework vehicle subsystems, eg, whitelisting permitted message types and message sources.
 • [ 9.14 /A-0-2] MUST watchdog against denial of service attacks from the Android framework or third-party apps. This guards against malicious software flooding the vehicle network with traffic, which may lead to malfunctioning vehicle subsystems.

2.5.6. Developer Tools and Options Compatibility

Automotive device implementations:

2.6. Tablet Requirements

An Android Tablet device refers to an Android device implementation that typically meets all the following criteria:

 • Used by holding in both hands.
 • Does not have a clamshell or convertible configuration.
 • Physical keyboard implementations used with the device connect by means of a standard connection (eg USB, Bluetooth).
 • Has a power source that provides mobility, such as a battery.

Tablet device implementations have similar requirements to handheld device implementations. The exceptions are indicated by an * in that section and noted for reference in this section.

2.6.1. ฮาร์ดแวร์

Screen Size

 • [ 7.1 .1.1/Tab-0-1] MUST have a screen in the range of 7 to 18 inches.

** Gyroscope**

If Tablet device implementations include a 3-axis gyroscope, they:

 • [ 7.3 .4/Tab-1-1] MUST be capable of measuring orientation changes up to 1000 degrees per second.

Minimum Memory and Storage (Section 7.6.1)

The screen densities listed for small/normal screens in the handheld requirements are not applicable to tablets.

USB peripheral mode (Section 7.7.1)

If tablet device implementations include a USB port supporting peripheral mode, they:

 • [ 7.7.1 /Tab] MAY implement the Android Open Accessory (AOA) API.

Virtual Reality Mode (Section 7.9.1)

Virtual Reality High Performance (Section 7.9.2)

Virtual reality requirements are not applicable to tablets.

2.6.2. Security Model

Keys and Credentials (Section 9.11)

Refer to Section [ 9.11 ].

If Tablet device implementations include multiple users and do not declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [ 9.5 /T-1-1] MUST support restricted profiles, a feature that allows device owners to manage additional users and their capabilities on the device. With restricted profiles, device owners can quickly set up separate environments for additional users to work in, with the ability to manage finer-grained restrictions in the apps that are available in those environments.

If Tablet device implementations include multiple users and declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [ 9.5 /T-2-1] MUST NOT support restricted profiles but MUST align with the AOSP implementation of controls to enable /disable other users from accessing the voice calls and SMS.

2.6.2. ซอฟต์แวร์

 • [ 3.2.3.1 /Tab-0-1] MUST preload one or more applications or service components with an intent handler, for all the public intent filter patterns defined by the following application intents listed here .

3. Software

3.1. Managed API Compatibility

The managed Dalvik bytecode execution environment is the primary vehicle for Android applications. The Android application programming interface (API) is the set of Android platform interfaces exposed to applications running in the managed runtime environment.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide complete implementations, including all documented behaviors, of any documented API exposed by the Android SDK or any API decorated with the “@SystemApi” marker in the upstream Android source code.

 • [C-0-2] MUST support/preserve all classes, methods, and associated elements marked by the TestApi annotation (@TestApi).

 • [C-0-3] MUST NOT omit any managed APIs, alter API interfaces or signatures, deviate from the documented behavior, or include no-ops, except where specifically allowed by this Compatibility Definition.

 • [C-0-4] MUST still keep the APIs present and behave in a reasonable way, even when some hardware features for which Android includes APIs are omitted. See section 7 for specific requirements for this scenario.

 • [C-0-5] MUST NOT allow third-party apps to use non-SDK interfaces, which are defined as methods and fields in the Java language packages that are in the boot classpath in AOSP, and that do not form part of the public SDK. This includes APIs decorated with the @hide annotation but not with a @SystemAPI , as described in the SDK documents and private and package-private class members.

 • [C-0-6] MUST ship with each and every non-SDK interface on the same restricted lists as provided via the greylist , greylist-max-o , greylist-max-p , and blacklist flags in prebuilts/runtime/appcompat/hiddenapi-flags.csv path for the appropriate API level branch in the AOSP.

 • [C-0-7] MUST support the signed config dynamic update mechanism to remove non-SDK interfaces from a restricted list by embedding signed configuration in any APK, using the existing public keys present in AOSP.

  However they:

  • MAY, if a hidden API is absent or implemented differently on the device implementation, move the hidden API into the blacklist or omit it from all restricted lists (ie light-grey, dark-grey, black).
  • MAY, if a hidden API does not already exist in the AOSP, add the hidden API to any of the restricted lists (ie light-grey, dark-grey, black).

3.1.1. Android Extensions

Android supports extending the managed API surface of a particular API level by updating the extension version for that API level. The android.os.ext.SdkExtensions.getExtensionVersion(int apiLevel) API returns the extension version of the provided apiLevel , if there are extensions for that API level.

Android device implementations:

 • [C-0-1] MUST preload the AOSP implementation of both the shared library ExtShared and services ExtServices with versions greater than or equal to the minimum versions allowed per each API level. For example, Android 7.0 device implementations, running API level 24 MUST include at least version 1.

 • [C-0-2] MUST only return valid extension version number that have been defined by the AOSP.

 • [C-0-3] MUST support all the APIs defined by the extension versions returned by android.os.ext.SdkExtensions.getExtensionVersion(int apiLevel) in the same manner as other managed APIs are supported, following the requirements in section 3.1 .

3.1.2. Android Library

Due to Apache HTTP client deprecation , device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT place the org.apache.http.legacy library in the bootclasspath.
 • [C-0-2] MUST add the org.apache.http.legacy library to the application classpath only when the app satisfies one of the following conditions:
  • Targets API level 28 or lower.
  • Declares in its manifest that it needs the library by setting the android:name attribute of <uses-library> to org.apache.http.legacy .

The AOSP implementation meets these requirements.

3.2. Soft API Compatibility

In addition to the managed APIs from section 3.1 , Android also includes a significant runtime-only “soft” API, in the form of such things as intents, permissions, and similar aspects of Android applications that cannot be enforced at application compile time.

3.2.1. Permissions

 • [C-0-1] Device implementers MUST support and enforce all permission constants as documented by the Permission reference page . Note that section 9 lists additional requirements related to the Android security model.

3.2.2. Build Parameters

The Android APIs include a number of constants on the android.os.Build class that are intended to describe the current device.

 • [C-0-1] To provide consistent, meaningful values across device implementations, the table below includes additional restrictions on the formats of these values to which device implementations MUST conform.
Parameter Details
VERSION.RELEASE The version of the currently-executing Android system, in human-readable format. This field MUST have one of the string values defined in 12 .
VERSION.SDK The version of the currently-executing Android system, in a format accessible to third-party application code. For Android 12, this field MUST have the integer value 12_INT.
VERSION.SDK_INT The version of the currently-executing Android system, in a format accessible to third-party application code. For Android 12, this field MUST have the integer value 12_INT.
VERSION.INCREMENTAL A value chosen by the device implementer designating the specific build of the currently-executing Android system, in human-readable format. This value MUST NOT be reused for different builds made available to end users. A typical use of this field is to indicate which build number or source-control change identifier was used to generate the build. The value of this field MUST be encodable as printable 7-bit ASCII and match the regular expression “^[^ :\/~]+$”.
BOARD A value chosen by the device implementer identifying the specific internal hardware used by the device, in human-readable format. A possible use of this field is to indicate the specific revision of the board powering the device. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
BRAND A value reflecting the brand name associated with the device as known to the end users. MUST be in human-readable format and SHOULD represent the manufacturer of the device or the company brand under which the device is marketed. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
SUPPORTED_ABIS The name of the instruction set (CPU type + ABI convention) of native code. See section 3.3. Native API Compatibility .
SUPPORTED_32_BIT_ABIS The name of the instruction set (CPU type + ABI convention) of native code. See section 3.3. Native API Compatibility .
SUPPORTED_64_BIT_ABIS The name of the second instruction set (CPU type + ABI convention) of native code. See section 3.3. Native API Compatibility .
CPU_ABI The name of the instruction set (CPU type + ABI convention) of native code. See section 3.3. Native API Compatibility .
CPU_ABI2 The name of the second instruction set (CPU type + ABI convention) of native code. See section 3.3. Native API Compatibility .
DEVICE A value chosen by the device implementer containing the development name or code name identifying the configuration of the hardware features and industrial design of the device. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9_-]+$”. This device name MUST NOT change during the lifetime of the product.
FINGERPRINT A string that uniquely identifies this build. It SHOULD be reasonably human-readable. It MUST follow this template:

$(BRAND)/$(PRODUCT)/
$(DEVICE):$(VERSION.RELEASE)/$(ID)/$(VERSION.INCREMENTAL):$(TYPE)/$(TAGS)

For example:

acme/myproduct/
mydevice:12/LMYXX/3359:userdebug/test-keys

The fingerprint MUST NOT include whitespace characters. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII.

HARDWARE The name of the hardware (from the kernel command line or /proc). It SHOULD be reasonably human-readable. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9_-]+$”.
HOST A string that uniquely identifies the host the build was built on, in human-readable format. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").
ID An identifier chosen by the device implementer to refer to a specific release, in human-readable format. This field can be the same as android.os.Build.VERSION.INCREMENTAL, but SHOULD be a value sufficiently meaningful for end users to distinguish between software builds. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
MANUFACTURER The trade name of the Original Equipment Manufacturer (OEM) of the product. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string (""). This field MUST NOT change during the lifetime of the product.
SOC_MANUFACTURER The trade of name of the manufacturer of the primary system on chip (SOC) used in the product. Devices with the same SOC manufacturer should use the same constant value. Please ask the SOC manufacturer for the correct constant to use. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII, MUST match the regular expression “^([0-9A-Za-z ]+)”, MUST NOT start or end with whitespace, and MUST NOT be equal to “unknown”. This field MUST NOT change during the lifetime of the product.
SOC_MODEL The model name of the primary system on a chip (SOC) used in the product. Devices with the same SOC model should use the same constant value. Please ask the SOC manufacturer for the correct constant to use. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^([0-9A-Za-z ._/+-]+)$”, MUST NOT start or end with whitespace, and MUST NOT be equal to “unknown”. This field MUST NOT change during the lifetime of the product.
MODEL A value chosen by the device implementer containing the name of the device as known to the end user. This SHOULD be the same name under which the device is marketed and sold to end users. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string (""). This field MUST NOT change during the lifetime of the product.
PRODUCT A value chosen by the device implementer containing the development name or code name of the specific product (SKU) that MUST be unique within the same brand. MUST be human-readable, but is not necessarily intended for view by end users. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9_-]+$”. This product name MUST NOT change during the lifetime of the product.
ODM_SKU An optional value chosen by the device implementer that contains SKU (Stock Keeping Unit) used to track specific configurations of the device, for example, any peripherals included with the device when sold. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “[0-9A-Za-z.,_-])"
SERIAL MUST return "UNKNOWN".
TAGS A comma-separated list of tags chosen by the device implementer that further distinguishes the build. The tags MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9._-]+” and MUST have one of the values corresponding to the three typical Android platform signing configurations: release-keys, dev-keys, and test-keys.
TIME A value representing the timestamp of when the build occurred.
TYPE A value chosen by the device implementer specifying the runtime configuration of the build. This field MUST have one of the values corresponding to the three typical Android runtime configurations: user, userdebug, or eng.
USER A name or user ID of the user (or automated user) that generated the build. There are no requirements on the specific format of this field, except that it MUST NOT be null or the empty string ("").
SECURITY_PATCH A value indicating the security patch level of a build. It MUST signify that the build is not in any way vulnerable to any of the issues described up through the designated Android Public Security Bulletin. It MUST be in the format [YYYY-MM-DD], matching a defined string documented in the Android Public Security Bulletin or in the Android Security Advisory , for example "2015-11-01".
BASE_OS A value representing the FINGERPRINT parameter of the build that is otherwise identical to this build except for the patches provided in the Android Public Security Bulletin. It MUST report the correct value and if such a build does not exist, report an empty string ("").
BOOTLOADER A value chosen by the device implementer identifying the specific internal bootloader version used in the device, in human-readable format. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9._-]+$”.
getRadioVersion() MUST (be or return) a value chosen by the device implementer identifying the specific internal radio/modem version used in the device, in human-readable format. If a device does not have any internal radio/modem it MUST return NULL. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9._-,]+$”.
getSerial() MUST (be or return) a hardware serial number, which MUST be available and unique across devices with the same MODEL and MANUFACTURER. The value of this field MUST be encodable as 7-bit ASCII and match the regular expression “^[a-zA-Z0-9._-,]+$”.

3.2.3. Intent Compatibility

3.2.3.1. Common Application Intents

Android intents allow application components to request functionality from other Android components. The Android upstream project includes a list of applications which implement several intent patterns to perform common actions.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to preload one or more applications or service components with an intent handler, for all the public intent filter patterns defined by the following application intents listed here and provide fulfillment ie meet with the developer expectation for these common application intents as described in the SDK.

Please refer to Section 2 for mandatory application intents for each device type.

3.2.3.2. Intent Resolution
 • [C-0-1] As Android is an extensible platform, device implementations MUST allow each intent pattern referenced in section 3.2.3.1 , except for Settings, to be overridden by third-party applications. The upstream Android open source implementation allows this by default.

 • [C-0-2] Device implementers MUST NOT attach special privileges to system applications' use of these intent patterns, or prevent third-party applications from binding to and assuming control of these patterns. This prohibition specifically includes but is not limited to disabling the “Chooser” user interface that allows the user to select between multiple applications that all handle the same intent pattern.

 • [C-0-3] Device implementations MUST provide a user interface for users to modify the default activity for intents.

 • However, device implementations MAY provide default activities for specific URI patterns (eg http://play.google.com) when the default activity provides a more specific attribute for the data URI. For example, an intent filter pattern specifying the data URI “http://www.android.com” is more specific than the browser's core intent pattern for “http://”.

Android also includes a mechanism for third-party apps to declare an authoritative default app linking behavior for certain types of web URI intents. When such authoritative declarations are defined in an app's intent filter patterns, device implementations:

 • [C-0-4] MUST attempt to validate any intent filters by performing the validation steps defined in the Digital Asset Links specification as implemented by the Package Manager in the upstream Android Open Source Project.
 • [C-0-5] MUST attempt validation of the intent filters during the installation of the application and set all successfully validated URI intent filters as default app handlers for their URIs.
 • MAY set specific URI intent filters as default app handlers for their URIs, if they are successfully verified but other candidate URI filters fail verification. If a device implementation does this, it MUST provide the user appropriate per-URI pattern overrides in the settings menu.
 • MUST provide the user with per-app App Links controls in Settings as follows:
  • [C-0-6] The user MUST be able to override holistically the default app links behavior for an app to be: always open, always ask, or never open, which must apply to all candidate URI intent filters equally.
  • [C-0-7] The user MUST be able to see a list of the candidate URI intent filters.
  • The device implementation MAY provide the user with the ability to override specific candidate URI intent filters that were successfully verified, on a per-intent filter basis.
  • [C-0-8] The device implementation MUST provide users with the ability to view and override specific candidate URI intent filters if the device implementation lets some candidate URI intent filters succeed verification while some others can fail.
3.2.3.3. Intent Namespaces
 • [C-0-1] Device implementations MUST NOT include any Android component that honors any new intent or broadcast intent patterns using an ACTION, CATEGORY, or other key string in the android.* or com.android.* namespace.
 • [C-0-2] Device implementers MUST NOT include any Android components that honor any new intent or broadcast intent patterns using an ACTION, CATEGORY, or other key string in a package space belonging to another organization.
 • [C-0-3] Device implementers MUST NOT alter or extend any of the intent patterns listed in section 3.2.3.1 .
 • Device implementations MAY include intent patterns using namespaces clearly and obviously associated with their own organization. This prohibition is analogous to that specified for Java language classes in section 3.6 .
3.2.3.4. Broadcast Intents

Third-party applications rely on the platform to broadcast certain intents to notify them of changes in the hardware or software environment.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST broadcast the public broadcast intents listed here in response to appropriate system events as described in the SDK documentation. Note that this requirement is not conflicting with section 3.5 as the limitation for background applications are also described in the SDK documentation. Also certain broadcast intents are conditional upon hardware support, if the device supports the necessary hardware they MUST broadcast the intents and provide the behavior in line with SDK documentation.
3.2.3.5. Conditional Application Intents

Android includes settings that provide users an easy way to select their default applications, for example for Home screen or SMS.

Where it makes sense, device implementations MUST provide a similar settings menu and be compatible with the intent filter pattern and API methods described in the SDK documentation as below.

If device implementations report android.software.home_screen , they:

If device implementations report android.hardware.telephony , they:

If device implementations report android.hardware.nfc.hce , they:

If device implementations report android.hardware.nfc , they:

If device implementations support the VoiceInteractionService and have more than one application using this API installed at a time, they:

If device implementations report android.hardware.bluetooth , they:

If device implementations support the DND feature, they:

 • [C-6-1] MUST implement an activity that would respond to the intent ACTION_NOTIFICATION_POLICY_ACCESS_SETTINGS , which for implementations with UI_MODE_TYPE_NORMAL it MUST be an activity where the user can grant or deny the app access to DND policy configurations.

If device implementations allow users to use third-party input methods on the device, they:

If device implementations support third-party accessibility services, they:

 • [C-8-1] MUST honor the android.settings.ACCESSIBILITY_SETTINGS intent to provide a user-accessible mechanism to enable and disable the third-party accessibility services alongside the preloaded accessibility services.

If device implementations include support for Wi-Fi Easy Connect and expose the functionality to third-party apps, they:

If device implementations provide the data saver mode, they: * [C-10-1] MUST provide a user interface in the settings, that handles the Settings.ACTION_IGNORE_BACKGROUND_DATA_RESTRICTIONS_SETTINGS intent, allowing users to add applications to or remove applications from the allow list.

If device implementations do not provide the data saver mode, they:

If device implementations declare the support for camera via android.hardware.camera.any they:

If device implementations report android.software.device_admin , they:

If device implementations declare the android.software.autofill feature flag, they:

If device implementations include a pre-installed app or wish to allow third-party apps to access the usage statistics, they:

 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED provide user-accessible mechanism to grant or revoke access to the usage stats in response to the android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS intent for apps that declare the android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS permission.

If device implementations intend to disallow any apps, including pre-installed apps, from accessing the usage statistics, they:

 • [C-15-1] MUST still have an activity that handles the android.settings.ACTION_USAGE_ACCESS_SETTINGS intent pattern but MUST implement it as a no-op, that is to have an equivalent behavior as when the user is declined for access.

If device implementations surface links to the activities specified by AutofillService_passwordsActivity in Settings or links to user passwords through a similar mechanism, they:

 • [C-16-1] MUST surface such links for all installed autofill services.

If device implementations report the feature android.hardware.audio.output , they:

 • [C-SR] Are Strongly Recommended to honor android.intent.action.TTS_SERVICE, android.speech.tts.engine.INSTALL_TTS_DATA & android.speech.tts.engine.GET_SAMPLE_TEXT intents have an activity to provide fulfillment for these intents as described in SDK here .

Android includes support for interactive screensavers, previously referred to as Dreams. Screen Savers allow users to interact with applications when a device connected to a power source is idle or docked in a desk dock. Device Implementations:

 • SHOULD include support for screen savers and provide a settings option for users to configure screen savers in response to the android.settings.DREAM_SETTINGS intent.

3.2.4. Activities on secondary/multiple displays

If device implementations allow launching normal Android Activities on more than one display, they:

 • [C-1-1] MUST set the android.software.activities_on_secondary_displays feature flag.
 • [C-1-2] MUST guarantee API compatibility similar to an activity running on the primary display.
 • [C-1-3] MUST land the new activity on the same display as the activity that launched it, when the new activity is launched without specifying a target display via the ActivityOptions.setLaunchDisplayId() API.
 • [C-1-4] MUST destroy all activities, when a display with the Display.FLAG_PRIVATE flag is removed.
 • [C-1-5] MUST securely hide content on all screens when the device is locked with a secure lock screen, unless the app opts in to show on top of lock screen using Activity#setShowWhenLocked() API.
 • SHOULD have android.content.res.Configuration which corresponds to that display in order to be displayed, operate correctly, and maintain compatibility if an activity is launched on secondary display.

If device implementations allow launching normal Android Activities on secondary displays and a secondary display has the android.view.Display.FLAG_PRIVATE flag:

 • [C-3-1] Only the owner of that display, system, and activities that are already on that display MUST be able to launch to it. Everyone can launch to a display that has android.view.Display.FLAG_PUBLIC flag.

3.3. Native API Compatibility

Native code compatibility is challenging. For this reason, device implementers are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use the implementations of the libraries listed below from the upstream Android Open Source Project.

3.3.1. Application Binary Interfaces

Managed Dalvik bytecode can call into native code provided in the application .apk file as an ELF .so file compiled for the appropriate device hardware architecture. As native code is highly dependent on the underlying processor technology, Android defines a number of Application Binary Interfaces (ABIs) in the Android NDK.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST be compatible with one or more defined Android NDK ABIs .
 • [C-0-2] MUST include support for code running in the managed environment to call into native code, using the standard Java Native Interface (JNI) semantics.
 • [C-0-3] MUST be source-compatible (ie header-compatible) and binary-compatible (for the ABI) with each required library in the list below.
 • [C-0-5] MUST accurately report the native Application Binary Interface (ABI) supported by the device, via the android.os.Build.SUPPORTED_ABIS , android.os.Build.SUPPORTED_32_BIT_ABIS , and android.os.Build.SUPPORTED_64_BIT_ABIS parameters, each a comma separated list of ABIs ordered from the most to the least preferred one.
 • [C-0-6] MUST report, via the above parameters, a subset of the following list of ABIs and MUST NOT report any ABI not on the list.

 • [C-0-7] MUST make all the following libraries, providing native APIs, available to apps that include native code:

  • libaaudio.so (AAudio native audio support)
  • libamidi.so (native MIDI support, if feature android.software.midi is claimed as described in Section 5.9)
  • libandroid.so (native Android activity support)
  • libc (C library)
  • libcamera2ndk.so
  • libdl (dynamic linker)
  • libEGL.so (native OpenGL surface management)
  • libGLESv1_CM.so (OpenGL ES 1.x)
  • libGLESv2.so (OpenGL ES 2.0)
  • libGLESv3.so (OpenGL ES 3.x)
  • libicui18n.so
  • libicuuc.so
  • libjnigraphics.so
  • liblog (Android logging)
  • libmediandk.so (native media APIs support)
  • libm (math library)
  • libneuralnetworks.so (Neural Networks API)
  • libOpenMAXAL.so (OpenMAX AL 1.0.1 support)
  • libOpenSLES.so (OpenSL ES 1.0.1 audio support)
  • libRS.so
  • libstdc++ (Minimal support for C++)
  • libvulkan.so (Vulkan)
  • libz (Zlib compression)
  • JNI interface
 • [C-0-8] MUST NOT add or remove the public functions for the native libraries listed above.

 • [C-0-9] MUST list additional non-AOSP libraries exposed directly to third-party apps in /vendor/etc/public.libraries.txt .

 • [C-0-10] MUST NOT expose any other native libraries, implemented and provided in AOSP as system libraries, to third-party apps targeting API level 24 or higher as they are reserved.

 • [C-0-11] MUST export all the OpenGL ES 3.1 and Android Extension Pack function symbols, as defined in the NDK, through the libGLESv3.so library. Note that while all the symbols MUST be present, section 7.1.4.1 describes in more detail the requirements for when the full implementation of each corresponding functions are expected.

 • [C-0-12] MUST export function symbols for the core Vulkan 1.0 function symbols, as well as the VK_KHR_surface , VK_KHR_android_surface , VK_KHR_swapchain , VK_KHR_maintenance1 , and VK_KHR_get_physical_device_properties2 extensions through the libvulkan.so library. Note that while all the symbols MUST be present, section 7.1.4.2 describes in more detail the requirements for when the full implementation of each corresponding functions are expected.

 • SHOULD be built using the source code and header files available in the upstream Android Open Source Project

Note that future releases of Android may introduce support for additional ABIs.

3.3.2. 32-bit ARM Native Code Compatibility

If device implementations report the support of the armeabi ABI, they:

 • [C-3-1] MUST also support armeabi-v7a and report its support, as armeabi is only for backwards compatibility with older apps.

If device implementations report the support of the armeabi-v7a ABI, for apps using this ABI, they:

 • [C-2-1] MUST include the following lines in /proc/cpuinfo , and SHOULD NOT alter the values on the same device, even when they are read by other ABIs.

  • Features: , followed by a list of any optional ARMv7 CPU features supported by the device.
  • CPU architecture: , followed by an integer describing the device's highest supported ARM architecture (eg, "8" for ARMv8 devices).
 • [C-2-2] MUST always keep the following operations available, even in the case where the ABI is implemented on an ARMv8 architecture, either through native CPU support or through software emulation:

  • SWP and SWPB instructions.
  • CP15ISB, CP15DSB, and CP15DMB barrier operations.
 • [C-2-3] MUST include support for the Advanced SIMD (aka NEON) extension.

3.4. Web Compatibility

3.4.1. WebView Compatibility

If device implementations provide a complete implementation of the android.webkit.Webview API, they:

 • [C-1-1] MUST report android.software.webview .
 • [C-1-2] MUST use the Chromium Project build from the upstream Android Open Source Project on the Android 12 branch for the implementation of the android.webkit.WebView API.
 • [C-1-3] The user agent string reported by the WebView MUST be in this format:

  Mozilla/5.0 (Linux; Android $(VERSION); [$(MODEL)] [Build/$(BUILD)]; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 $(CHROMIUM_VER) Mobile Safari/537.36

  • The value of the $(VERSION) string MUST be the same as the value for android.os.Build.VERSION.RELEASE.
  • The $(MODEL) string MAY be empty, but if it is not empty it MUST have the same value as android.os.Build.MODEL.
  • "Build/$(BUILD)" MAY be omitted, but if it is present the $(BUILD) string MUST be the same as the value for android.os.Build.ID.
  • The value of the $(CHROMIUM_VER) string MUST be the version of Chromium in the upstream Android Open Source Project.
  • Device implementations MAY omit Mobile in the user agent string.
 • The WebView component SHOULD include support for as many HTML5 features as possible and if it supports the feature SHOULD conform to the HTML5 specification .

 • [C-1-3] MUST render the provided content or remote URL content in a process that is distinct from the application that instantiates the WebView. Specifically the separate renderer process MUST hold lower privilege, run as a separate user ID, have no access to the app's data directory, have no direct network access, and only have access to the minimum-required system services over Binder. The AOSP implementation of WebView meets this requirement.

Note that if device implementations are 32-bit or declare the feature flag android.hardware.ram.low , they are exempted from C-1-3.

3.4.2. Browser Compatibility

If device implementations include a standalone Browser application for general web browsing, they:

 • [C-1-1] MUST support each of these APIs associated with HTML5:
 • [C-1-2] MUST support the HTML5/W3C webstorage API and SHOULD support the HTML5/W3C IndexedDB API . Note that as the web development standards bodies are transitioning to favor IndexedDB over webstorage, IndexedDB is expected to become a required component in a future version of Android.
 • MAY ship a custom user agent string in the standalone Browser application.
 • SHOULD implement support for as much of HTML5 as possible on the standalone Browser application (whether based on the upstream WebKit Browser application or a third-party replacement).

However, If device implementations do not include a standalone Browser application, they:

 • [C-2-1] MUST still support the public intent patterns as described in section 3.2.3.1 .

3.5. API Behavioral Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-9] MUST ensure that API behavioral compatibility is applied for all installed apps unless they are restricted as described in Section 3.5.1 .
 • [C-0-10] MUST NOT implement the whitelisting approach that ensures API behavioral compatibility only for apps that are selected by device implementers.

The behaviors of each of the API types (managed, soft, native, and web) must be consistent with the preferred implementation of the upstream Android Open Source Project . Some specific areas of compatibility are:

 • [C-0-1] Devices MUST NOT change the behavior or semantics of a standard intent.
 • [C-0-2] Devices MUST NOT alter the lifecycle or lifecycle semantics of a particular type of system component (such as Service, Activity, ContentProvider, etc.).
 • [C-0-3] Devices MUST NOT change the semantics of a standard permission.
 • Devices MUST NOT alter the limitations enforced on background applications. More specifically, for background apps:
  • [C-0-4] they MUST stop executing callbacks that are registered by the app to receive outputs from the GnssMeasurement and GnssNavigationMessage .
  • [C-0-5] they MUST rate-limit the frequency of updates that are provided to the app through the LocationManager API class or the WifiManager.startScan() method.
  • [C-0-6] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST NOT allow to register broadcast receivers for the implicit broadcasts of standard Android intents in the app's manifest, unless the broadcast intent requires a "signature" or "signatureOrSystem" protectionLevel permission or are on the exemption list .
  • [C-0-7] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST stop the app's background services, just as if the app had called the services' stopSelf() method, unless the app is placed on a temporary whitelist to handle a task that's visible to the user.
  • [C-0-8] if the app is targeting API level 25 or higher, they MUST release the wakelocks the app holds.
 • [C-0-9] Devices MUST return the following security providers as the first seven array values from the Security.getProviders() method, in the given order and with the given names (as returned by Provider.getName() ) and classes, unless the app has modified the list via insertProviderAt() or removeProvider() . Devices MAY return additional providers after the specified list of providers below.
  1. AndroidNSSP - android.security.net.config.NetworkSecurityConfigProvider
  2. AndroidOpenSSL - com.android.org.conscrypt.OpenSSLProvider
  3. CertPathProvider - sun.security.provider.CertPathProvider
  4. AndroidKeyStoreBCWorkaround - android.security.keystore.AndroidKeyStoreBCWorkaroundProvider
  5. BC - com.android.org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider
  6. HarmonyJSSE - com.android.org.conscrypt.JSSEProvider
  7. AndroidKeyStore - android.security.keystore.AndroidKeyStoreProvider

The above list is not comprehensive. The Compatibility Test Suite (CTS) tests significant portions of the platform for behavioral compatibility, but not all. It is the responsibility of the implementer to ensure behavioral compatibility with the Android Open Source Project. For this reason, device implementers SHOULD use the source code available via the Android Open Source Project where possible, rather than re-implement significant parts of the system.

3.5.1. Application Restriction

If device implementations implement a proprietary mechanism to restrict apps and that mechanism is more restrictive than the Restricted App Standby Bucket , they:

 • [C-1-1] MUST provide user affordance where the user can see the list of restricted apps.
 • [C-1-2] MUST provide user affordance to turn on / off the restrictions on each app.
 • [C-1-3] MUST not automatically apply restrictions without evidence of poor system health behavior, but MAY apply the restrictions on apps upon detection of poor system health behavior like stuck wakelocks, long running services, and other criteria. The criteria MAY be determined by device implementers but MUST be related to the app's impact on the system health. Other criteria that are not purely related to the system health, such as the app's lack of popularity in the market, MUST NOT be used as criteria.
 • [C-1-4] MUST not automatically apply app restrictions for apps when a user has turned off app restrictions manually, and MAY suggest the user to apply app restrictions.
 • [C-1-5] MUST inform users if app restrictions are applied to an app automatically. Such information MUST be provided within 24 hours of when the restrictions are applied.
 • [C-1-6] MUST return true for ActivityManager.isBackgroundRestricted() when the restricted app calls this API.
 • [C-1-7] MUST NOT restrict the top foreground app that is explicitly used by the user.
 • [C-1-8] MUST suspend restrictions on an app that becomes the top foreground application when the user explicitly starts to use the app that used to be restricted.
 • [C-1-9] MUST report all app restriction events via UsageStats .
 • [C-1-10] MUST NOT allow an app to be automatically placed in the RESTRICTED bucket within 2 hours of the most recent usage by a user.

If device implementations extend the app restrictions that are implemented in AOSP, they:

 • [C-2-1]MUST follow the implementation described in this document .

3.5.2. Application Hibernation

If device implementations include App Hibernation that is included in AOSP or extends the feature that is included in AOSP, then they:

 • [C-1-1] MUST meet all the requirements in section 3.5.1 except for [C-1-6] and [C-1-3].
 • [C-1-2] MUST only apply the restriction on the app for a user when there is evidence that the user has not used the app for some period of time. This duration is STRONGLY RECOMMENDED to be one month or longer. Usage MUST be defined by either explicit user interaction via the [UsageStats#getLastTimeVisible()]( https://developer.android.com/reference/android/app/usage/UsageStats#getLastTimeVisible()) API or anything that would cause an app to leave the force-stopped state, including service bindings, content provider bindings, explicit broadcasts, etc., which will be tracked by a new API UsageStats#getLastTimeAnyComponentUsed().
 • [C-1-3] MUST only apply restrictions affecting all device users when there is evidence that the package has not been used by ANY user for some period of time. This duration is STRONGLY RECOMMENDED to be one month or longer.
 • [C-1-4] MUST NOT render the app unable to respond to activity intents, service bindings, content provider requests, or explicit broadcasts.

App Hibernation in AOSP meets the above requirements.

3.6. API Namespaces

Android follows the package and class namespace conventions defined by the Java programming language. To ensure compatibility with third-party applications, device implementers MUST NOT make any prohibited modifications (see below) to these package namespaces:

 • java.*
 • javax.*
 • sun.*
 • android.*
 • androidx.*
 • com.android.*

That is, they:

 • [C-0-1] MUST NOT modify the publicly exposed APIs on the Android platform by changing any method or class signatures, or by removing classes or class fields.
 • [C-0-2] MUST NOT add any publicly exposed elements (such as classes or interfaces, or fields or methods to existing classes or interfaces) or Test or System APIs to the APIs in the above namespaces. A “publicly exposed element” is any construct that is not decorated with the “@hide” marker as used in the upstream Android source code.

Device implementers MAY modify the underlying implementation of the APIs, but such modifications:

 • [C-0-3] MUST NOT impact the stated behavior and Java-language signature of any publicly exposed APIs.
 • [C-0-4] MUST NOT be advertised or otherwise exposed to developers.

However, device implementers MAY add custom APIs outside the standard Android namespace, but the custom APIs:

 • [C-0-5] MUST NOT be in a namespace owned by or referring to another organization. For instance, device implementers MUST NOT add APIs to the com.google.* or similar namespace: only Google may do so. Similarly, Google MUST NOT add APIs to other companies' namespaces.
 • [C-0-6] MUST be packaged in an Android shared library so that only apps that explicitly use them (via the <uses-library> mechanism) are affected by the increased memory usage of such APIs.

Device implementers MAY add custom APIs in native languages, outside of the NDK APIs, but the custom APIs:

 • [C-1-1] MUST NOT be in a NDK library or a library owned by another organization as described here .

If a device implementer proposes to improve one of the package namespaces above (such as by adding useful new functionality to an existing API, or adding a new API), the implementer SHOULD visit source.android.com and begin the process for contributing changes and code, according to the information on that site.

Note that the restrictions above correspond to standard conventions for naming APIs in the Java programming language; this section simply aims to reinforce those conventions and make them binding through inclusion in this Compatibility Definition.

3.7. Runtime Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the full Dalvik Executable (DEX) format and Dalvik bytecode specification and semantics .

 • [C-0-2] MUST configure Dalvik runtimes to allocate memory in accordance with the upstream Android platform, and as specified by the following table. (See section 7.1.1 for screen size and screen density definitions.)

 • SHOULD use Android RunTime (ART), the reference upstream implementation of the Dalvik Executable Format, and the reference implementation's package management system.

 • SHOULD run fuzz tests under various modes of execution and target architectures to assure the stability of the runtime. Refer to JFuzz and DexFuzz in the Android Open Source Project website.

Note that memory values specified below are considered minimum values and device implementations MAY allocate more memory per application.

Screen Layout Screen Density Minimum Application Memory
Android Watch 120 dpi (ldpi) 32MB
140 dpi (140dpi)
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi)
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi) 36MB
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 48MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 56MB
420 dpi (420dpi) 64MB
480 dpi (xxhdpi) 88MB
560 dpi (560dpi) 112MB
640 dpi (xxxhdpi) 154MB
small/normal 120 dpi (ldpi) 32MB
140 dpi (140dpi)
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 48MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi)
320 dpi (xhdpi) 80MB
360 dpi (360dpi)
400 dpi (400dpi) 96MB
420 dpi (420dpi) 112MB
480 dpi (xxhdpi) 128MB
560 dpi (560dpi) 192MB
640 dpi (xxxhdpi) 256MB
large 120 dpi (ldpi) 32MB
140 dpi (140dpi) 48MB
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 80MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 96MB
320 dpi (xhdpi) 128MB
360 dpi (360dpi) 160MB
400 dpi (400dpi) 192MB
420 dpi (420dpi) 228MB
480 dpi (xxhdpi) 256MB
560 dpi (560dpi) 384MB
640 dpi (xxxhdpi) 512MB
xlarge 120 dpi (ldpi) 48MB
140 dpi (140dpi) 80MB
160 dpi (mdpi)
180 dpi (180dpi) 96MB
200 dpi (200dpi)
213 dpi (tvdpi)
220 dpi (220dpi)
240 dpi (hdpi)
280 dpi (280dpi) 144MB
320 dpi (xhdpi) 192MB
360 dpi (360dpi) 240MB
400 dpi (400dpi) 288MB
420 dpi (420dpi) 336MB
480 dpi (xxhdpi) 384MB
560 dpi (560dpi) 576MB
640 dpi (xxxhdpi) 768MB

3.8. User Interface Compatibility

3.8.1. Launcher (Home Screen)

Android includes a launcher application (home screen) and support for third-party applications to replace the device launcher (home screen).

If device implementations allow third-party applications to replace the device home screen, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.home_screen .
 • [C-1-2] MUST return the AdaptiveIconDrawable object when the third-party application use <adaptive-icon> tag to provide their icon, and the PackageManager methods to retrieve icons are called.

If device implementations include a default launcher that supports in-app pinning of shortcuts, they:

Conversely, if device implementations do not support in-app pinning of shortcuts, they:

If device implementations implement a default launcher that provides quick access to the additional shortcuts provided by third-party apps through the ShortcutManager API, they:

 • [C-4-1] MUST support all documented shortcut features (eg static and dynamic shortcuts, pinning shortcuts) and fully implement the APIs of the ShortcutManager API class.

If device implementations include a default launcher app that shows badges for the app icons, they:

 • [C-5-1] MUST respect the NotificationChannel.setShowBadge() API method. In other words, show a visual affordance associated with the app icon if the value is set as true , and do not show any app icon badging scheme when all of the app's notification channels have set the value as false .
 • MAY override the app icon badges with their proprietary badging scheme when third-party applications indicate support of the proprietary badging scheme through the use of proprietary APIs, but SHOULD use the resources and values provided through the notification badges APIs described in the SDK , such as the Notification.Builder.setNumber() and the Notification.Builder.setBadgeIconType() API.

3.8.2. Widgets

Android supports third-party app widgets by defining a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose an “AppWidget” to the end user.

If device implementations support third-party app widgets, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for platform feature android.software.app_widgets .
 • [C-1-2] MUST include built-in support for AppWidgets and expose user interface affordances to add, configure, view, and remove AppWidgets directly within the Launcher.
 • [C-1-3] MUST be capable of rendering widgets that are 4 x 4 in the standard grid size. See the App Widget DesignGuidelines in the Android SDK documentation for details.
 • MAY support application widgets on the lock screen.

If device implementations support third-party app widgets and in-app pinning of shortcuts, they:

3.8.3. Notifications

Android includes Notification and NotificationManager APIs that allow third-party app developers to notify users of notable events and attract users' attention using the hardware components (eg sound, vibration and light) and software features (eg notification shade, system bar) of the device.

3.8.3.1. Presentation of Notifications

If device implementations allow third-party apps to notify users of notable events , they:

 • [C-1-1] MUST support notifications that use hardware features, as described in the SDK documentation, and to the extent possible with the device implementation hardware. For instance, if a device implementation includes a vibrator, it MUST correctly implement the vibration APIs. If a device implementation lacks hardware, the corresponding APIs MUST be implemented as no-ops. This behavior is further detailed in section 7 .
 • [C-1-2] MUST correctly render all resources (icons, animation files, etc.) provided for in the APIs, or in the Status/System Bar icon style guide , although they MAY provide an alternative user experience for notifications than that provided by the reference Android Open Source implementation.
 • [C-1-3] MUST honor and implement properly the behaviors described for the APIs to update, remove and group notifications.
 • [C-1-4] MUST provide the full behavior of the NotificationChannel API documented in the SDK.
 • [C-1-5] MUST provide a user affordance to block and modify a certain third-party app's notification per each channel and app package level.
 • [C-1-6] MUST also provide a user affordance to display deleted notification channels.
 • [C-1-7] MUST correctly render all resources (images, stickers, icons, etc.) provided through Notification.MessagingStyle alongside the notification text without additional user interaction. For example, MUST show all resources including icons provided through android.app.Person in a group conversation that is set through setGroupConversation .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to automatically surface a user affordance to block a certain third-party app's notification per each channel and app package level after the user dismisses that notification multiple times.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide an affordance for the user to control the notifications that are exposed to apps that have been granted the Notification Listener permission. The granularity MUST be such that the user can control for each such notification listener what notification types are bridged to this listener. The types MUST include "conversations", "alerting", "silent", and "important ongoing" notifications.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide an affordance for users to specify apps to exclude from notifying any specific notification listener.
 • SHOULD support rich notifications.
 • SHOULD present some higher priority notifications as heads-up notifications.
 • SHOULD have a user affordance to snooze notifications.
 • MAY only manage the visibility and timing of when third-party apps can notify users of notable events to mitigate safety issues such as driver distraction.

Android 11 introduces support for conversation notifications, which are notifications that use MessagingStyle and provides a published People Shortcut ID.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to group and display conversation notifications ahead of non conversation notifications with the exception of ongoing foreground service notifications and importance:high notifications.

If device implementations support conversation notifications and the app provides the required data for bubbles , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to display this conversation as a bubble. The AOSP implementation meets these requirements with the default System UI, Settings, and Launcher.

If device implementations support rich notifications, they:

 • [C-2-1] MUST use the exact resources as provided through the Notification.Style API class and its subclasses for the presented resource elements.
 • SHOULD present each and every resource element (eg icon, title and summary text) defined in the Notification.Style API class and its subclasses.

If device implementations support heads-up notifications: they:

 • [C-3-1] MUST use the heads-up notification view and resources as described in the Notification.Builder API class when heads-up notifications are presented.
 • [C-3-2] MUST display the actions provided through Notification.Builder.addAction() together with the notification content without additional user interaction as described in the SDK .
3.8.3.2. Notification Listener Service

Android includes the NotificationListenerService APIs that allow apps (once explicitly enabled by the user) to receive a copy of all notifications as they are posted or updated.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly and promptly update notifications in their entirety to all such installed and user-enabled listener services, including any and all metadata attached to the Notification object.
 • [C-0-2] MUST respect the snoozeNotification() API call, and dismiss the notification and make a callback after the snooze duration that is set in the API call.

If device implementations have a user affordance to snooze notifications, they:

 • [C-1-1] MUST reflect the snoozed notification status properly through the standard APIs such as NotificationListenerService.getSnoozedNotifications() .
 • [C-1-2] MUST make this user affordance available to snooze notifications from each installed third-party app's, unless they are from persistent/foreground services.
3.8.3.3. DND (Do not Disturb)

If device implementations support the DND feature, they:

 • [C-1-1] MUST, for when the device implementation has provided a means for the user to grant or deny third-party apps to access the DND policy configuration, display Automatic DND rules created by applications alongside the user-created and pre-defined rules.
 • [C-1-3] MUST honor the suppressedVisualEffects values passed along the NotificationManager.Policy and if an app has set any of the SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_OFF or SUPPRESSED_EFFECT_SCREEN_ON flags, it SHOULD indicate to the user that the visual effects are suppressed in the DND settings menu.

3.8.4. Assist API's

Android includes the Assist APIs to allow applications to elect how much information of the current context is shared with the assistant on the device.

If device implementations support the Assist action, they:

 • [C-2-1] MUST indicate clearly to the end user when the context is shared, by either:
  • Each time the assist app accesses the context, displaying a white light around the edges of the screen that meet or exceed the duration and brightness of the Android Open Source Project implementation.
  • For the preinstalled assist app, providing a user affordance less than two navigations away from the default voice input and assistant app settings menu , and only sharing the context when the assist app is explicitly invoked by the user through a hotword or assist navigation key input.
 • [C-2-2] The designated interaction to launch the assist app as described in section 7.2.3 MUST launch the user-selected assist app, in other words the app that implements VoiceInteractionService , or an activity handling the ACTION_ASSIST intent.

3.8.5. Alerts and Toasts

Applications can use the Toast API to display short non-modal strings to the end user that disappear after a brief period of time, and use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY window type API to display alert windows as an overlay over other apps.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to block an app from displaying alert windows that use the TYPE_APPLICATION_OVERLAY . The AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.

 • [C-1-2] MUST honor the Toast API and display Toasts from applications to end users in some highly visible manner.

3.8.6. Themes

Android provides “themes” as a mechanism for applications to apply styles across an entire Activity or application.

Android includes a “Holo” and "Material" theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the Holo theme look and feel as defined by the Android SDK.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST NOT alter any of the Holo theme attributes exposed to applications.
 • [C-1-2] MUST support the “Material” theme family and MUST NOT alter any of the Material theme attributes or their assets exposed to applications.
 • [C-1-3] MUST either set the "sans-serif" font family to Roboto version 2.x for the languages that Roboto supports, or provide a user affordance to change the font used for the "sans-serif" font family to Roboto version 2.x for the languages that Roboto supports.

Android also includes a “Device Default” theme family as a set of defined styles for application developers to use if they want to match the look and feel of the device theme as defined by the device implementer.

Android supports a variant theme with translucent system bars, which allows application developers to fill the area behind the status and navigation bar with their app content. To enable a consistent developer experience in this configuration, it is important the status bar icon style is maintained across different device implementations.

If device implementations include a system status bar, they:

 • [C-2-1] MUST use white for system status icons (such as signal strength and battery level) and notifications issued by the system, unless the icon is indicating a problematic status or an app requests a light status bar using the SYSTEM_UI_FLAG_LIGHT_STATUS_BAR flag.
 • [C-2-2] Android device implementations MUST change the color of the system status icons to black (for details, refer to R.style ) when an app requests a light status bar.

3.8.7. Live Wallpapers

Android defines a component type and corresponding API and lifecycle that allows applications to expose one or more “Live Wallpapers” to the end user. Live wallpapers are animations, patterns, or similar images with limited input capabilities that display as a wallpaper, behind other applications.

Hardware is considered capable of reliably running live wallpapers if it can run all live wallpapers, with no limitations on functionality, at a reasonable frame rate with no adverse effects on other applications. If limitations in the hardware cause wallpapers and/or applications to crash, malfunction, consume excessive CPU or battery power, or run at unacceptably low frame rates, the hardware is considered incapable of running live wallpaper. As an example, some live wallpapers may use an OpenGL 2.0 or 3.x context to render their content. Live wallpaper will not run reliably on hardware that does not support multiple OpenGL contexts because the live wallpaper use of an OpenGL context may conflict with other applications that also use an OpenGL context.

 • Device implementations capable of running live wallpapers reliably as described above SHOULD implement live wallpapers.

If device implementations implement live wallpapers, they:

 • [C-1-1] MUST report the platform feature flag android.software.live_wallpaper.

3.8.8. Activity Switching

The upstream Android source code includes the overview screen , a system-level user interface for task switching and displaying recently accessed activities and tasks using a thumbnail image of the application's graphical state at the moment the user last left the application.

Device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 MAY alter the interface.

If device implementations including the recents function navigation key as detailed in section 7.2.3 alter the interface, they:

 • [C-1-1] MUST support at least up to 7 displayed activities.
 • SHOULD at least display the title of 4 activities at a time.
 • [C-1-2] MUST implement the screen pinning behavior and provide the user with a settings menu to toggle the feature.
 • SHOULD display highlight color, icon, screen title in recents.
 • SHOULD display a closing affordance ("x") but MAY delay this until user interacts with screens.
 • SHOULD implement a shortcut to switch easily to the previous activity.
 • SHOULD trigger the fast-switch action between the two most recently used apps, when the recents function key is tapped twice.
 • SHOULD trigger the split-screen multiwindow-mode, if supported, when the recents functions key is long pressed.
 • MAY display affiliated recents as a group that moves together.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the upstream Android user interface (or a similar thumbnail-based interface) for the overview screen.

3.8.9. Input Management

Android includes support for Input Management and support for third-party input method editors.

If device implementations allow users to use third-party input methods on the device, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.input_methods and support IME APIs as defined in the Android SDK documentation.

3.8.10. Lock Screen Media Control

The Remote Control Client API is deprecated from Android 5.0 in favor of the Media Notification Template that allows media applications to integrate with playback controls that are displayed on the lock screen.

3.8.11. Screen savers (previously Dreams)

See section 3.2.3.5 for settings intent to congfigure screen savers.

3.8.12. Location

If device implementations include a hardware sensor (eg GPS) that is capable of providing the location coordinates, they

3.8.13. Unicode and Font

Android includes support for the emoji characters defined in Unicode 10.0 .

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST be capable of rendering these emoji characters in color glyph.
 • [C-1-2] MUST include support for:
  • Roboto 2 font with different weights—sans-serif-thin, sans-serif-light, sans-serif-medium, sans-serif-black, sans-serif-condensed, sans-serif-condensed-light for the languages available on the device.
  • Full Unicode 7.0 coverage of Latin, Greek, and Cyrillic, including the Latin Extended A, B, C, and D ranges, and all glyphs in the currency symbols block of Unicode 7.0.
 • [C-1-3] MUST NOT remove or modify NotoColorEmoji.tff in the system image. (It is acceptable to add a new emoji font to override emoji in NotoColorEmoji.tff)
 • SHOULD support the skin tone and diverse family emojis as specified in the Unicode Technical Report #51 .

If device implementations include an IME, they:

 • SHOULD provide an input method to the user for these emoji characters.

Android includes support to render Myanmar fonts. Myanmar has several non-Unicode compliant fonts, commonly known as “Zawgyi,” for rendering Myanmar languages.

If device implementations include support for Burmese, they:

* [C-2-1] MUST render text with Unicode compliant font as default;
 non-Unicode compliant font MUST NOT be set as default font unless the user
 chooses it in the language picker.
* [C-2-2] MUST support a Unicode font and a non-Unicode compliant font if a
 non-Unicode compliant font is supported on the device. Non-Unicode
 compliant font MUST NOT remove or overwrite the Unicode font.
* [C-2-3] MUST render text with non-Unicode compliant font ONLY IF a
 language code with [script code Qaag](
 http://unicode.org/reports/tr35/#unicode_script_subtag_validity) is
 specified (e.g. my-Qaag). No other ISO language or region codes (whether
 assigned, unassigned, or reserved) can be used to refer to non-Unicode
 compliant font for Myanmar. App developers and web page authors can
 specify my-Qaag as the designated language code as they would for any
 other language.

3.8.14. Multi-windows

If device implementations have the capability to display multiple activities at the same time, they:

 • [C-1-1] MUST implement such multi-window mode(s) in accordance with the application behaviors and APIs described in the Android SDK multi-window mode support documentation and meet the following requirements:
 • [C-1-2] MUST honor android:resizeableActivity that is set by an app in the AndroidManifest.xml file as described in this SDK .
 • [C-1-3] MUST NOT offer split-screen or freeform mode if the screen height is less than 440 dp and the screen width is less than 440 dp.
 • [C-1-4] An activity MUST NOT be resized to a size smaller than 220dp in multi-window modes other than Picture-in-Picture.
 • Device implementations with screen size xlarge SHOULD support freeform mode.

If device implementations support multi-window mode(s), and the split screen mode, they:

 • [C-2-2] MUST crop the docked activity of a split-screen multi-window but SHOULD show some content of it, if the Launcher app is the focused window.
 • [C-2-3] MUST honor the declared AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight values of the third-party launcher application and not override these values in the course of showing some content of the docked activity.

If device implementations support multi-window mode(s) and Picture-in-Picture multi-window mode, they:

 • [C-3-1] MUST launch activities in picture-in-picture multi-window mode when the app is: * Targeting API level 26 or higher and declares android:supportsPictureInPicture * Targeting API level 25 or lower and declares both android:resizeableActivity and android:supportsPictureInPicture .
 • [C-3-2] MUST expose the actions in their SystemUI as specified by the current PIP activity through the setActions() API.
 • [C-3-3] MUST support aspect ratios greater than or equal to 1:2.39 and less than or equal to 2.39:1, as specified by the PIP activity through the setAspectRatio() API.
 • [C-3-4] MUST use KeyEvent.KEYCODE_WINDOW to control the PIP window; if PIP mode is not implemented, the key MUST be available to the foreground activity.
 • [C-3-5] MUST provide a user affordance to block an app from displaying in PIP mode; the AOSP implementation meets this requirement by having controls in the notification shade.
 • [C-3-6] MUST allocate the following minimum width and height for the PIP window when an application does not declare any value for AndroidManifestLayout_minWidth and AndroidManifestLayout_minHeight :

  • Devices with the Configuration.uiMode that is set other than UI_MODE_TYPE_TELEVISION MUST allocate a minimum width and height of 108 dp.
  • Devices with the Configuration.uiMode that is set to UI_MODE_TYPE_TELEVISION MUST allocate a minimum width of 240 dp and a minimum height of 135 dp.

3.8.15. Display Cutout

Android supports a Display Cutout as described in the SDK document. The DisplayCutout API defines an area on the edge of the display that may not be functional for an application due to a display cutout or curved display on the edge(s).

If device implementations include display cutout(s), they:

 • [C-1-5] MUST NOT have cutout(s) if the device's aspect ratio is 1.0(1:1).
 • [C-1-2] MUST NOT have more than one cutout per edge.
 • [C-1-3] MUST honor the display cutout flags set by the app through the WindowManager.LayoutParams API as described in the SDK.
 • [C-1-4] MUST report correct values for all cutout metrics defined in the DisplayCutout API.

3.8.16. Device Controls

Android includes ControlsProviderService and Control APIs to allow third-party applications to publish device controls for quick status and action for users.

See Section 2_2_3 for device-specific requirements.

3.9. Device Administration

Android includes features that allow security-aware applications to perform device administration functions at the system level, such as enforcing password policies or performing remote wipe, through the Android Device Administration API .

If device implementations implement the full range of device administration policies defined in the Android SDK documentation, they:

 • [C-1-1] MUST declare android.software.device_admin .
 • [C-1-2] MUST support device owner provisioning as described in section 3.9.1 and section 3.9.1.1 .

3.9.1 Device Provisioning

3.9.1.1 Device owner provisioning

If device implementations declare android.software.device_admin , they:

 • [C-1-1] MUST support enrolling a Device Policy Client (DPC) as a Device Owner app as described below:
  • When the device implementation has no user data configured yet, it:
   • [C-1-5] MUST enroll the DPC application as the Device Owner app if the device declares Near-Field Communications (NFC) support via the feature flag android.hardware.nfc and receives an NFC message containing a record with MIME type MIME_TYPE_PROVISIONING_NFC .
   • [C-1-8] MUST send the ACTION_GET_PROVISIONING_MODE intent after device owner provisioning is triggered so that the DPC app can choose whether to become a Device Owner or a Profile Owner unless it can be determined from context that there is only one valid option (such as for NFC based provisioning where Profile Owner provisioning is not supported).
   • [C-1-9] MUST send the ACTION_ADMIN_POLICY_COMPLIANCE intent to the Device Owner app if a Device Owner is established during provisioning regardless of the provisioning method used. The user must not be able to proceed in the Setup Wizard until the Device Owner app finishes.
  • When the device implementation has user data, it:
   • [C-1-7] MUST not enroll any DPC application as the Device Owner App any more.
 • [C-1-2] MUST require some affirmative action before or during the provisioning process to consent to the app being set as Device Owner. Consent can be via user action or by some programmatic means but appropriate disclosure notice (as referenced in AOSP) MUST be shown before device owner provisioning is initiated. Also, the programmatic device owner consent mechanism used (by enterprises) for device owner provisioning MUST NOT interfere with the Out-Of-Box Experience for non-enterprise use.
 • [C-1-3] MUST NOT hard code the consent or prevent the use of other device owner apps.

If device implementations declare android.software.device_admin , but also include a proprietary Device Owner management solution and provide a mechanism to promote an application configured in their solution as a "Device Owner equivalent" to the standard "Device Owner" as recognized by the standard Android DevicePolicyManager APIs, they:

 • [C-2-1] MUST have a process in place to verify that the specific app being promoted belongs to a legitimate enterprise device management solution and it has been already configured in the proprietary solution to have the rights equivalent as a "Device Owner".
 • [C-2-2] MUST show the same AOSP Device Owner consent disclosure as the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".
 • MAY have user data on the device prior to enrolling the DPC application as "Device Owner".
3.9.1.2 Managed profile provisioning

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

3.9.2 Managed Profile Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST support managed profiles via the android.app.admin.DevicePolicyManager APIs.
 • [C-1-2] MUST allow one and only one managed profile to be created .
 • [C-1-3] MUST use an icon badge (similar to the AOSP upstream work badge) to represent the managed applications and widgets and other badged UI elements like Recents & Notifications.
 • [C-1-4] MUST display a notification icon (similar to the AOSP upstream work badge) to indicate when user is within a managed profile application.
 • [C-1-5] MUST display a toast indicating that the user is in the managed profile if and when the device wakes up (ACTION_USER_PRESENT) and the foreground application is within the managed profile.
 • [C-1-6] Where a managed profile exists, MUST show a visual affordance in the Intent 'Chooser' to allow the user to forward the intent from the managed profile to the primary user or vice versa, if enabled by the Device Policy Controller.
 • [C-1-7] Where a managed profile exists, MUST expose the following user affordances for both the primary user and the managed profile:
  • Separate accounting for battery, location, mobile data and storage usage for the primary user and managed profile.
  • Independent management of VPN Applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of applications installed within the primary user or managed profile.
  • Independent management of accounts within the primary user or managed profile.
 • [C-1-8] MUST ensure the preinstalled dialer, contacts and messaging applications can search for and look up caller information from the managed profile (if one exists) alongside those from the primary profile, if the Device Policy Controller permits it.
 • [C-1-9] MUST ensure that it satisfies all the security requirements applicable for a device with multiple users enabled (see section 9.5 ), even though the managed profile is not counted as another user in addition to the primary user.

If device implementations declare android.software.managed_users and android.software.secure_lock_screen , they:

 • [C-2-1] MUST support the ability to specify a separate lock screen meeting the following requirements to grant access to apps running in a managed profile only.
 • When contacts from the managed profile are displayed in the preinstalled call log, in-call UI, in-progress and missed-call notifications, contacts and messaging apps they SHOULD be badged with the same badge used to indicate managed profile applications.

3.9.3 Managed User Support

If device implementations declare android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST provide a user affordance to logout from the current user and switch back to the primary user in multiple-user session when isLogoutEnabled returns true . The user affordance MUST be accessible from the lockscreen without unlocking the device.

If device implementations declare android.software.device_admin and provide an on-device user affordance to add additional secondary Users , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED show the same AOSP Device Owner consent disclosures that were shown in the flow initiated by android.app.action.PROVISION_MANAGED_DEVICE , prior to allowing accounts to be added in the new secondary User, so users understand that the device is managed.

3.10. Accessibility

Android provides an accessibility layer that helps users with disabilities to navigate their devices more easily. In addition, Android provides platform APIs that enable accessibility service implementations to receive callbacks for user and system events and generate alternate feedback mechanisms, such as text-to-speech, haptic feedback, and trackball/d-pad navigation.

If device implementations support third-party accessibility services, they:

 • [C-1-1] MUST provide an implementation of the Android accessibility framework as described in the accessibility APIs SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST generate accessibility events and deliver the appropriate AccessibilityEvent to all registered AccessibilityService implementations as documented in the SDK.
 • [C-1-4] MUST provide a user affordance to control accessibility services that declare the AccessibilityServiceInfo.FLAG_REQUEST_ACCESSIBILITY_BUTTON . Note that for device implementations with a system navigation bar, they SHOULD allow the user to have the option for a button in the system's navigation bar to control these services.

If device implementations include preinstalled accessibility services, they:

 • [C-2-1] MUST implement these preinstalled accessibility services as Direct Boot Aware apps when the data storage is encrypted with File Based Encryption (FBE).
 • SHOULD provide a mechanism in the out-of-box setup flow for users to enable relevant accessibility services, as well as options to adjust the font size, display size and magnification gestures.

3.11. Text-to-Speech

Android includes APIs that allow applications to make use of text-to-speech (TTS) services and allows service providers to provide implementations of TTS services.

If device implementations reporting the feature android.hardware.audio.output, they:

If device implementations support installation of third-party TTS engines, they:

 • [C-2-1] MUST provide user affordance to allow the user to select a TTS engine for use at system level.

3.12. TV Input Framework

The Android Television Input Framework (TIF) simplifies the delivery of live content to Android Television devices. TIF provides a standard API to create input modules that control Android Television devices.

If device implementations support TIF, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature android.software.live_tv .
 • [C-1-2] MUST support all TIF APIs such that an application which uses these APIs and the third-party TIF-based inputs service can be installed and used on the device.

3.13. Quick Settings

Android provides a Quick Settings UI component that allows quick access to frequently used or urgently needed actions.

If device implementations include a Quick Settings UI component and support third-party Quick Settings, they:

 • [C-1-1] MUST allow the user to add or remove the tiles provided through the quicksettings APIs from a third-party app.
 • [C-1-2] MUST NOT automatically add a tile from a third-party app directly to the Quick Settings.
 • [C-1-3] MUST display all the user-added tiles from third-party apps alongside the system-provided quick setting tiles.

3.14. Media UI

If device implementations include non-voice-activated applications (the Apps) that interact with third-party applications through MediaBrowser or MediaSession , the Apps:

 • [C-1-2] MUST clearly display icons obtained via getIconBitmap() or getIconUri() and titles obtained via getTitle() as described in MediaDescription . May shorten titles to comply with safety regulations (eg driver distraction).

 • [C-1-3] MUST show the third-party application icon whenever displaying content provided by this third-party application.

 • [C-1-4] MUST allow the user to interact with the entire MediaBrowser hierarchy. MAY restrict the access to part of the hierarchy to comply with safety regulations (eg driver distraction), but MUST NOT give preferential treatment based on content or content provider.

 • [C-1-5] MUST consider double tap of KEYCODE_HEADSETHOOK or KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE as KEYCODE_MEDIA_NEXT for MediaSession.Callback#onMediaButtonEvent .

3.15. Instant Apps

Device implementations MUST satisfy the following requirements:

 • [C-0-1] Instant Apps MUST only be granted permissions that have the android:protectionLevel set to "instant" .
 • [C-0-2] Instant Apps MUST NOT interact with installed apps via implicit intents unless one of the following is true:
  • The component's intent pattern filter is exposed and has CATEGORY_BROWSABLE
  • The action is one of ACTION_SEND, ACTION_SENDTO, ACTION_SEND_MULTIPLE
  • The target is explicitly exposed with android:visibleToInstantApps
 • [C-0-3] Instant Apps MUST NOT interact explicitly with installed apps unless the component is exposed via android:visibleToInstantApps.
 • [C-0-4] Installed Apps MUST NOT see details about Instant Apps on the device unless the Instant App explicitly connects to the installed application.
 • Device implementations MUST provide the following user affordances for interacting with Instant Apps. The AOSP meets the requirements with the default System UI, Settings, and Launcher. Device implementations:
  • [C-0-5] MUST provide a user affordance to view and delete Instant Apps locally cached for each individual app package.
  • [C-0-6] MUST provide a persistent user notification that can be collapsed while an Instant App is running in the foreground. This user notification MUST include that Instant Apps do not require installation and provide a user affordance that directs the user to the application info screen in Settings. For Instant Apps launched via web intents, as defined by using an intent with action set to Intent.ACTION_VIEW and with a scheme of "http" or "https", an additional user affordance SHOULD allow the user not to launch the Instant App and launch the associated link with the configured web browser, if a browser is available on the device.
  • [C-0-7] MUST allow running Instant Apps to be accessed from the Recents function if the Recents function is available on the device.

If device implementations support Instant Apps, they:

 • [C-1-1] MUST preload one or more applications or service components with an intent handler for the intents listed in the SDK here and make the intents visible for Instant Apps.

3.16. Companion Device Pairing

Android includes support for companion device pairing to more effectively manage association with companion devices and provides the CompanionDeviceManager API for apps to access this feature.

If device implementations support the companion device pairing feature, they:

 • [C-1-1] MUST declare the feature flag FEATURE_COMPANION_DEVICE_SETUP .
 • [C-1-2] MUST ensure the APIs in the android.companion package is fully implemented.
 • [C-1-3] MUST provide user affordances for the user to select/confirm a companion device is present and operational.

3.17. Heavyweight Apps

If device implementations declare the feature FEATURE_CANT_SAVE_STATE , then they:

 • [C-1-1] MUST have only one installed app that specifies cantSaveState running in the system at a time. If the user leaves such an app without explicitly exiting it (for example by pressing home while leaving an active activity the system, instead of pressing back with no remaining active activities in the system), then device implementations MUST prioritize that app in RAM as they do for other things that are expected to remain running, such as foreground services. While such an app is in the background, the system can still apply power management features to it, such as limiting CPU and network access.
 • [C-1-2] MUST provide a UI affordance to chose the app that won't participate in the normal state save/restore mechanism once the user launches a second app declared with cantSaveState attribute.
 • [C-1-3] MUST NOT apply other changes in policy to apps that specify cantSaveState , such as changing CPU performance or changing scheduling prioritization.

If device implementations don't declare the feature FEATURE_CANT_SAVE_STATE , then they:

 • [C-1-1] MUST ignore the cantSaveState attribute set by apps and MUST NOT change the app behavior based on that attribute.

3.18. Contacts

Android includes Contacts Provider APIs to allow applications to manage contact information stored on the device. Contact data that is entered directly into the device is typically synchronized with a web service, but the data MAY also only reside locally on the device. Contacts that are only stored on the device are referred to as local contacts.

RawContacts are "associated with" or "stored in" an Account when the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns for the raw contacts match the corresponding Account.name and Account.type fields of the account.

Default local account : an account for raw contacts that are only stored on the device and not associated with an Account in the AccountManager , which are created with null values for the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns.

Custom local account : an account for raw contacts that are only stored on the device and not associated with an Account in the AccountManager, which are created with at least one non-null value for the ACCOUNT_NAME , and ACCOUNT_TYPE , columns.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to not create custom local accounts .

If device implementations use a custom local account :

 • [C-1-1] The ACCOUNT_NAME , of the custom local account MUST be returned by ContactsContract.RawContacts.getLocalAccountName
 • [C-1-2] The ACCOUNT_TYPE , of the custom local account MUST be returned by ContactsContract.RawContacts.getLocalAccountType
 • [C-1-3] Raw contacts that are inserted by third party applications with the default local account (ie by setting null values for ACCOUNT_NAME and ACCOUNT_TYPE ) MUST be inserted to the custom local account .
 • [C-1-4] Raw contacts inserted into the custom local account MUST not be removed when accounts are added or removed.
 • [C-1-5] Delete operations performed against the custom local account MUST result in raw contacts being purged immediately (as if the CALLER_IS_SYNCADAPTER param was set to true), even if the CALLER\_IS\_SYNCADAPTER param was set to false or not specified.

4. Application Packaging Compatibility

Devices implementations:

 • [C-0-1] MUST be capable of installing and running Android “.apk” files as generated by the “aapt” tool included in the official Android SDK .
  • As the above requirement may be challenging, device implementations are RECOMMENDED to use the AOSP reference implementation's package management system.

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST support verifying “.apk” files using the APK Signature Scheme v3 , APK Signature Scheme v2 and JAR signing .
 • [C-0-3] MUST NOT extend either the .apk , Android Manifest , Dalvik bytecode , or RenderScript bytecode formats in such a way that would prevent those files from installing and running correctly on other compatible devices.
 • [C-0-4] MUST NOT allow apps other than the current "installer of record" for the package to silently uninstall the app without any user confirmation, as documented in the SDK for the DELETE_PACKAGE permission. The only exceptions are the system package verifier app handling PACKAGE_NEEDS_VERIFICATION intent and the storage manager app handling ACTION_MANAGE_STORAGE intent.

 • [C-0-5] MUST have an activity that handles the android.settings.MANAGE_UNKNOWN_APP_SOURCES intent.

 • [C-0-6] MUST NOT install application packages from unknown sources, unless the app that requests the installation meets all the following requirements:

  • It MUST declare the REQUEST_INSTALL_PACKAGES permission or have the android:targetSdkVersion set at 24 or lower.
  • It MUST have been granted permission by the user to install apps from unknown sources.
 • SHOULD provide a user affordance to grant/revoke the permission to install apps from unknown sources per application, but MAY choose to implement this as a no-op and return RESULT_CANCELED for startActivityForResult() , if the device implementation does not want to allow users to have this choice. However, even in such cases, they SHOULD indicate to the user why there is no such choice presented.

 • [C-0-7] MUST display a warning dialog with the warning string that is provided through the system API PackageManager.setHarmfulAppWarning to the user before launching an activity in an application that has been marked by the same system API PackageManager.setHarmfulAppWarning as potentially harmful.

 • SHOULD provide a user affordance to choose to uninstall or launch an application on the warning dialog.

 • [C-0-8] MUST implement support for Incremental File System as documented here .

 • [C-0-9] MUST support verifying .apk files using the APK Signature Scheme v4 .

 • If device implementations are already launched on an earlier Android version and cannot meet the requirements [C-0-8] and [C-0-9] through a system software update, they MAY be exempted from these requirements.

5. Multimedia Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the media formats, encoders, decoders, file types, and container formats defined in section 5.1 for each and every codec declared by MediaCodecList .
 • [C-0-2] MUST declare and report support of the encoders, decoders available to third-party applications via MediaCodecList .
 • [C-0-3] MUST be able to properly decode and make available to third-party apps all the formats it can encode. This includes all bitstreams that its encoders generate and the profiles reported in its CamcorderProfile .

Device implementations:

 • SHOULD aim for minimum codec latency, in others words, they
  • SHOULD NOT consume and store input buffers and return input buffers only once processed.
  • SHOULD NOT hold onto decoded buffers for longer than as specified by the standard (eg SPS).
  • SHOULD NOT hold onto encoded buffers longer than required by the GOP structure.

All of the codecs listed in the section below are provided as software implementations in the preferred Android implementation from the Android Open Source Project.

Please note that neither Google nor the Open Handset Alliance make any representation that these codecs are free from third-party patents. Those intending to use this source code in hardware or software products are advised that implementations of this code, including in open source software or shareware, may require patent licenses from the relevant patent holders.

5.1. Media Codecs

5.1.1. Audio Encoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare android.hardware.microphone , they MUST support encoding the following audio formats and make them available to third-party apps:

 • [C-1-1] PCM/WAVE
 • [C-1-2] FLAC
 • [C-1-3] Opus

All audio encoders MUST support:

5.1.2. Audio Decoding

See more details in 5.1.3. Audio Codecs Details .

If device implementations declare support for the android.hardware.audio.output feature, they must support decoding the following audio formats:

 • [C-1-1] MPEG-4 AAC Profile (AAC LC)
 • [C-1-2] MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+)
 • [C-1-3] MPEG-4 HE AACv2 Profile (enhanced AAC+)
 • [C-1-4] AAC ELD (enhanced low delay AAC)
 • [C-1-11] xHE-AAC (ISO/IEC 23003-3 Extended HE AAC Profile, which includes the USAC Baseline Profile, and ISO/IEC 23003-4 Dynamic Range Control Profile)
 • [C-1-5] FLAC
 • [C-1-6] MP3
 • [C-1-7] MIDI
 • [C-1-8] Vorbis
 • [C-1-9] PCM/WAVE including high-resolution audio formats up to 24 bits, 192 kHz sample rate, and 8 channels. Note that this requirement is for decoding only, and that a device is permitted to downsample and downmix during the playback phase.
 • [C-1-10] Opus

If device implementations support the decoding of AAC input buffers of multichannel streams (ie more than two channels) to PCM through the default AAC audio decoder in the android.media.MediaCodec API, the following MUST be supported:

 • [C-2-1] Decoding MUST be performed without downmixing (eg a 5.0 AAC stream must be decoded to five channels of PCM, a 5.1 AAC stream must be decoded to six channels of PCM).
 • [C-2-2] Dynamic range metadata MUST be as defined in "Dynamic Range Control (DRC)" in ISO/IEC 14496-3, and the android.media.MediaFormat DRC keys to configure the dynamic range-related behaviors of the audio decoder. The AAC DRC keys were introduced in API 21, and are: KEY_AAC_DRC_ATTENUATION_FACTOR , KEY_AAC_DRC_BOOST_FACTOR , KEY_AAC_DRC_HEAVY_COMPRESSION , KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_ENCODED_TARGET_LEVEL .
 • [SR] It is STRONGLY RECOMMENDED that requirements C-2-1 and C-2-2 above are satisfied by all AAC audio decoders.

When decoding USAC audio, MPEG-D (ISO/IEC 23003-4):

 • [C-3-1] Loudness and DRC metadata MUST be interpreted and applied according to MPEG-D DRC Dynamic Range Control Profile Level 1.
 • [C-3-2] The decoder MUST behave according to the configuration set with the following android.media.MediaFormat keys: KEY_AAC_DRC_TARGET_REFERENCE_LEVEL and KEY_AAC_DRC_EFFECT_TYPE .

MPEG-4 AAC, HE AAC, and HE AACv2 profile decoders:

 • MAY support loudness and dynamic range control using ISO/IEC 23003-4 Dynamic Range Control Profile.

If ISO/IEC 23003-4 is supported and if both ISO/IEC 23003-4 and ISO/IEC 14496-3 metadata are present in a decoded bitstream, then:

 • ISO/IEC 23003-4 metadata SHALL take precedence.

All audio decoders MUST support outputting:

5.1.3. Audio Codecs Details

Format/Codec Details File Types/Container Formats to be supported
MPEG-4 AAC Profile
(AAC LC)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 8 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
 • ADTS raw AAC (.aac, ADIF not supported)
 • MPEG-TS (.ts, not seekable, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-4 HE AAC Profile (AAC+) Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
MPEG-4 HE AACv2
Profile (enhanced AAC+)
Support for mono/stereo/5.0/5.1 content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AAC ELD (enhanced low delay AAC) Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 16 to 48 kHz.
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a)
USAC Support for mono/stereo content with standard sampling rates from 7.35 to 48 kHz. MPEG-4 (.mp4, .m4a)
AMR-NB 4.75 to 12.2 kbps sampled @ 8 kHz 3GPP (.3gp)
AMR-WB 9 rates from 6.60 kbit/s to 23.85 kbit/s sampled @ 16 kHz, as defined at AMR-WB, Adaptive Multi-Rate - Wideband Speech Codec 3GPP (.3gp)
FLAC For both encoder and decoder: at least Mono and Stereo modes MUST be supported. Sample rates up to 192 kHz MUST be supported; 16-bit and 24-bit resolution MUST be supported. FLAC 24-bit audio data handling MUST be available with floating point audio configuration.
 • FLAC (.flac)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MP3 Mono/Stereo 8-320Kbps constant (CBR) or variable bitrate (VBR)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MIDI MIDI Type 0 and 1. DLS Version 1 and 2. XMF and Mobile XMF. Support for ringtone formats RTTTL/RTX, OTA, and iMelody
 • Type 0 and 1 (.mid, .xmf, .mxmf)
 • RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx)
 • iMelody (.imy)
Vorbis
 • Ogg (.ogg)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv)
 • Webm (.webm)
PCM/WAVE PCM codec MUST support 16-bit linear PCM and 16-bit float. WAVE extractor must support 16-bit, 24-bit, 32-bit linear PCM and 32-bit float (rates up to limit of hardware). Sampling rates MUST be supported from 8 kHz to 192 kHz. WAVE (.wav)
Opus Decoding: Support for mono, stereo, 5.0 and 5.1 content with sampling rates of 8000, 12000, 16000, 24000, and 48000 Hz.
Encoding: Support for mono and stereo content with sampling rates of 8000, 12000, 16000, 24000, and 48000 Hz.
 • Ogg (.ogg)
 • MPEG-4 (.mp4, .m4a, decode only)
 • Matroska (.mkv)
 • Webm (.webm)

5.1.4. Image Encoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support encoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] PNG
 • [C-0-3] WebP

If device implementations support HEIC encoding via android.media.MediaCodec for media type MIMETYPE_IMAGE_ANDROID_HEIC , they:

5.1.5. Image Decoding

See more details in 5.1.6. Image Codecs Details .

Device implementations MUST support decoding the following image encoding:

 • [C-0-1] JPEG
 • [C-0-2] GIF
 • [C-0-3] PNG
 • [C-0-4] BMP
 • [C-0-5] WebP
 • [C-0-6] Raw

If device implementations support HEVC video decoding, they: * [C-1-1] MUST support HEIF (HEIC) image decoding.

Image decoders that support a high bit-depth format (9+ bits per channel):

 • [C-2-1] MUST support outputting an 8-bit equivalent format if requested by the application, for example, via the ARGB_8888 config of android.graphics.Bitmap .

5.1.6. Image Codecs Details

Format/Codec Details Supported File Types/Container Formats
JPEG Base+progressive JPEG (.jpg)
GIF GIF (.gif)
PNG PNG (.png)
BMP BMP (.bmp)
WebP WebP (.webp)
Raw ARW (.arw), CR2 (.cr2), DNG (.dng), NEF (.nef), NRW (.nrw), ORF (.orf), PEF (.pef), RAF (.raf), RW2 (.rw2), SRW (.srw)
HEIF Image, Image collection, Image sequence HEIF (.heif), HEIC (.heic)

Image encoder and decoders exposed through the MediaCodec API

 • [C-1-1] MUST support YUV420 8:8:8 flexible color format ( COLOR_FormatYUV420Flexible ) through CodecCapabilities .

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support RGB888 color format for input Surface mode.

 • [C-1-3] MUST support at least one of a planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format: COLOR_FormatYUV420PackedPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420Planar ) or COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ). They are STRONGLY RECOMMENDED to support both.

5.1.7. Video Codecs

 • For acceptable quality of web video streaming and video-conference services, device implementations SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .

If device implementations include a video decoder or encoder:

 • [C-1-1] Video codecs MUST support output and input bytebuffer sizes that accommodate the largest feasible compressed and uncompressed frame as dictated by the standard and configuration but also not overallocate.

 • [C-1-2] Video encoders and decoders MUST support YUV420 8:8:8 flexible color formats ( COLOR_FormatYUV420Flexible ) through CodecCapabilities .

 • [C-1-3] Video encoders and decoders MUST support at least one of a planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format: COLOR_FormatYUV420PackedPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420Planar ) or COLOR_FormatYUV420PackedSemiPlanar (equivalent to COLOR_FormatYUV420SemiPlanar ). They are STRONGLY RECOMMENDED to support both.

 • [SR] Video encoders and decoders are STRONGLY RECOMMENDED to support at least one of a hardware optimized planar or semiplanar YUV420 8:8:8 color format (YV12, NV12, NV21 or equivalent vendor optimized format.)

 • [C-1-5] Video decoders that support a high bit-depth format (9+ bits per channel) MUST support outputting an 8-bit equivalent format if requested by the application. This MUST be reflected by supporting an YUV420 8:8:8 color format via android.media.MediaCodecInfo .

If device implementations advertise HDR profile support through Display.HdrCapabilities , they:

 • [C-2-1] MUST support HDR static metadata parsing and handling.

If device implementations advertise intra refresh support through FEATURE_IntraRefresh in the MediaCodecInfo.CodecCapabilities class, they:

 • [C-3-1] MUST support the refresh periods in the range of 10 - 60 frames and accurately operate within 20% of configured refresh period.

Unless the application specifies otherwise using the KEY_COLOR_FORMAT format key, video decoder implementations:

 • [C-4-1] MUST default to the color format optimized for hardware display if configured using Surface output.
 • [C-4-2] MUST default to a YUV420 8:8:8 color format optimized for CPU reading if configured to not use Surface output.

5.1.8. Video Codecs List

Format/Codec Details File Types/Container Formats to be supported
H.263
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
H.264 AVC See section 5.2 and 5.3 for details
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • MPEG-2 TS (.ts, not seekable)
 • Matroska (.mkv, decode only)
H.265 HEVC See section 5.3 for details
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-2 Main Profile
 • MPEG2-TS (.ts, not seekable)
 • MPEG-4 (.mp4, decode only)
 • Matroska (.mkv, decode only)
MPEG-4 SP
 • 3GPP (.3gp)
 • MPEG-4 (.mp4)
 • Matroska (.mkv, decode only)
VP8 See section 5.2 and 5.3 for details
VP9 See section 5.3 for details

5.1.9. Media Codec Security

Device implementations MUST ensure compliance with media codec security features as described below.

Android includes support for OMX, a cross-platform multimedia acceleration API, as well as Codec 2.0, a low-overhead multimedia acceleration API.

If device implementations support multimedia, they:

 • [C-1-1] MUST provide support for media codecs either via OMX or Codec 2.0 APIs (or both) as in the Android Open Source Project and not disable or circumvent the security protections. This specifically does not mean that every codec MUST use either the OMX or Codec 2.0 API, only that support for at least one of these APIs MUST be available, and support for the available APIs MUST include the security protections present.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Codec 2.0 API.

If device implementations do not support the Codec 2.0 API, they:

 • [C-2-1] MUST include the corresponding OMX software codec from the Android Open Source Project (if it is available) for each media format and type (encoder or decoder) supported by the device.
 • [C-2-2] Codecs that have names starting with "OMX.google." MUST be based on their Android Open Source Project source code.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED that the OMX software codecs run in a codec process that does not have access to hardware drivers other than memory mappers.

If device implementations support Codec 2.0 API, they:

 • [C-3-1] MUST include the corresponding Codec 2.0 software codec from the Android Open Source Project (if it is available) for each media format and type (encoder or decoder) supported by the device.
 • [C-3-2] MUST house the Codec 2.0 software codecs in the software codec process as provided in the Android Open Source Project to make it possible to more narrowly grant access to software codecs.
 • [C-3-3] Codecs that have names starting with "c2.android." MUST be based on their Android Open Source Project source code.

5.1.10. Media Codec Characterization

If device implementations support media codecs, they:

 • [C-1-1] MUST return correct values of media codec characterization via the MediaCodecInfo API.

In particular:

 • [C-1-2] Codecs with names starting with "OMX." MUST use the OMX APIs and have names that conform to OMX IL naming guidelines.
 • [C-1-3] Codecs with names starting with "c2." MUST use the Codec 2.0 API and have names that conform to Codec 2.0 naming guidelines for Android.
 • [C-1-4] Codecs with names starting with "OMX.google." or "c2.android." MUST NOT be characterized as vendor or as hardware-accelerated.
 • [C-1-5] Codecs that run in a codec process (vendor or system) that have access to hardware drivers other than memory allocators and mappers MUST NOT be characterized as software-only.
 • [C-1-6] Codecs not present in the Android Open Source Project or not based on the source code in that project MUST be characterized as vendor.
 • [C-1-7] Codecs that utilize hardware acceleration MUST be characterized as hardware accelerated.
 • [C-1-8] Codec names MUST NOT be misleading. For example, codecs named "decoders" MUST support decoding, and those named "encoders" MUST support encoding. Codecs with names containing media formats MUST support those formats.

If device implementations support video codecs:

 • [C-2-1] All video codecs MUST publish achievable frame rate data for the following sizes if supported by the codec:
SD (low quality) SD (high quality) HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution
 • 176 x 144 px (H263, MPEG2, MPEG4)
 • 352 x 288 px (MPEG4 encoder, H263, MPEG2)
 • 320 x 180 px (VP8, VP8)
 • 320 x 240 px (other)
 • 704 x 576 px (H263)
 • 640 x 360 px (VP8, VP9)
 • 640 x 480 px (MPEG4 encoder)
 • 720 x 480 px (other)
 • 1408 x 1152 px (H263)
 • 1280 x 720 px (other)
1920 x 1080 px (other than MPEG4) 3840 x 2160 px (HEVC, VP9)
 • [C-2-2] Video codecs that are characterized as hardware accelerated MUST publish performance points information. They MUST each list all supported standard performance points (listed in PerformancePoint API), unless they are covered by another supported standard performance point.
 • Additionally they SHOULD publish extended performance points if they support sustained video performance other than one of the standard ones listed.

5.2. Video Encoding

If device implementations support any video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD NOT be, over two sliding windows, more than 15% over the bitrate between intraframe (I-frame) intervals.
 • SHOULD NOT be more than 100% over the bitrate over a sliding window of 1 second.

If device implementations include an embedded screen display with the diagonal length of at least 2.5 inches or include a video output port or declare the support of a camera via the android.hardware.camera.any feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST include the support of at least one of the VP8 or H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.
 • SHOULD support both VP8 and H.264 video encoders, and make it available for third-party applications.

If device implementations support any of the H.264, VP8, VP9 or HEVC video encoders and make it available to third-party applications, they:

 • [C-2-1] MUST support dynamically configurable bitrates.
 • SHOULD support variable frame rates, where video encoder SHOULD determine instantaneous frame duration based on the timestamps of input buffers, and allocate its bit bucket based on that frame duration.

If device implementations support the MPEG-4 SP video encoder and make it available to third-party apps, they:

 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

If device implementations provide hardware accelerated video or image encoders, and support one or more attached or pluggable hardware camera(s) exposed through the android.camera APIs:

 • [C-4-1] all hardware accelerated video and image encoders MUST support encoding frames from the hardware camera(s).
 • SHOULD support encoding frames from the hardware camera(s) through all video or image encoders.

If device implementations provide HDR encoding, they:

 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to provide a plugin for the seamless transcoding API to convert from HDR format to SDR format.

5.2.1. H.263

If device implementations support H.263 encoders and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 45.
 • SHOULD support dynamically configurable bitrates for the supported encoder.

5.2.2. H.264

If device implementations support H.264 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 3. However, support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL. Moreover, to maintain compatibility with other Android devices, it is RECOMMENDED that ASO, FMO and RS are not used for Baseline Profile by encoders.
 • [C-1-2] MUST support the SD (Standard Definition) video encoding profiles in the following table.
 • SHOULD support Main Profile Level 4.
 • SHOULD support the HD (High Definition) video encoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations report support of H.264 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 20 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 384 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.2.3. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video encoding profiles.
 • SHOULD support the following HD (High Definition) video encoding profiles.
 • [C-1-2] MUST support writing Matroska WebM files.
 • SHOULD provide a hardware VP8 codec that meets the WebM project RTC hardware coding requirements , to ensure acceptable quality of web video streaming and video-conference services.

If device implementations report support of VP8 encoding for 720p or 1080p resolution videos through the media APIs, they:

 • [C-2-1] MUST support the encoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 4 Mbps 10 Mbps

5.2.4. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-2] MUST support Profile 0 Level 3.
 • [C-1-1] MUST support writing Matroska WebM files.
 • [C-1-3] MUST generate CodecPrivate data.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware encoder.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

If device implementations claim to support Profile 2 or Profile 3 through the Media APIs:

 • Support for 12-bit format is OPTIONAL.

5.2.5. H.265

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3.
 • SHOULD support the HD encoding profiles as indicated in the following table.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to support the HD encoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware encoder.
SD HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps
Video bitrate 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

5.3. Video Decoding

If device implementations support VP8, VP9, H.264, or H.265 codecs, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic video resolution and frame rate switching through the standard Android APIs within the same stream for all VP8, VP9, H.264, and H.265 codecs in real time and up to the maximum resolution supported by each codec on the device.

5.3.1. MPEG-2

If device implementations support MPEG-2 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile High Level.

5.3.2. H.263

If device implementations support H.263 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Baseline Profile Level 30 and Level 45.

5.3.3. MPEG-4

If device implementations with MPEG-4 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Simple Profile Level 3.

5.3.4. H.264

If device implementations support H.264 decoders, they:

 • [C-1-1] MUST support Main Profile Level 3.1 and Baseline Profile. Support for ASO (Arbitrary Slice Ordering), FMO (Flexible Macroblock Ordering) and RS (Redundant Slices) is OPTIONAL.
 • [C-1-2] MUST be capable of decoding videos with the SD (Standard Definition) profiles listed in the following table and encoded with the Baseline Profile and Main Profile Level 3.1 (including 720p30).
 • SHOULD be capable of decoding videos with the HD (High Definition) profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, device implementations:

 • [C-2-1] MUST support the HD 720p video decoding profiles in the following table.
 • [C-2-2] MUST support the HD 1080p video decoding profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 240 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 60 fps 30 fps (60 fps Television )
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.3.5. H.265 (HEVC)

If device implementations support H.265 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the Main Profile Level 3 Main tier and the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.
 • [C-1-2] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table if there is a hardware decoder.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support at least one of H.265 or VP9 decoding of 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 352 x 288 px 720 x 480 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30/60 fps (60 fps Television with H.265 hardware decoding ) 60 fps
Video bitrate 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

If device implementations claim to support an HDR Profile through the Media APIs:

 • [C-3-1] Device implementations MUST accept the required HDR metadata from the application, as well as support extracting and outputting the required HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-3-2] Device implementations MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

5.3.6. VP8

If device implementations support VP8 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD decoding profiles in the following table.
 • SHOULD use a hardware VP8 codec that meets the requirements .
 • SHOULD support the HD decoding profiles in the following table.

If the height as reported by the Display.getSupportedModes() method is equal or greater than the video resolution, then:

 • [C-2-1] Device implementations MUST support 720p profiles in the following table.
 • [C-2-2] Device implementations MUST support 1080p profiles in the following table.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps (60 fps Television ) 30 (60 fps Television )
Video bitrate 800 Kbps 2 Mbps 8 Mbps 20 Mbps

5.3.7. VP9

If device implementations support VP9 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support the SD video decoding profiles as indicated in the following table.
 • SHOULD support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If device implementations support VP9 codec and a hardware decoder:

 • [C-2-1] MUST support the HD decoding profiles as indicated in the following table.

If the height that is reported by the Display.getSupportedModes() method is equal to or greater than the video resolution, then:

 • [C-3-1] Device implementations MUST support at least one of VP9 or H.265 decoding of the 720, 1080 and UHD profiles.
SD (Low quality) SD (High quality) HD 720p HD 1080p UHD
Video resolution 320 x 180 px 640 x 360 px 1280 x 720 px 1920 x 1080 px 3840 x 2160 px
Video frame rate 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps (60 fps Television with VP9 hardware decoding ) 60 fps
Video bitrate 600 Kbps 1.6 Mbps 4 Mbps 5 Mbps 20 Mbps

If device implementations claim to support VP9Profile2 or VP9Profile3 through the 'CodecProfileLevel' media APIs:

 • Support for 12-bit format is OPTIONAL.

If device implementations claim to support an HDR Profile ( VP9Profile2HDR , VP9Profile2HDR10Plus , VP9Profile3HDR , VP9Profile3HDR10Plus ) through the media APIs:

 • [C-4-1] Device implementations MUST accept the required HDR metadata ( KEY_HDR_STATIC_INFO for all HDR profiles, as well as 'KEY_HDR10_PLUS_INFO' for HDR10Plus profiles) from the application. They also MUST support extracting and outputting the required HDR metadata from the bitstream and/or container.
 • [C-4-2] Device implementations MUST properly display HDR content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).

5.3.8. Dolby Vision

If device implementations declare support for the Dolby Vision decoder through HDR_TYPE_DOLBY_VISION , they:

 • [C-1-1] MUST provide a Dolby Vision-capable extractor.
 • [C-1-2] MUST properly display Dolby Vision content on the device screen or on a standard video output port (eg, HDMI).
 • [C-1-3] MUST set the track index of backward-compatible base-layer(s) (if present) to be the same as the combined Dolby Vision layer's track index.

5.3.9. AV1

If device implementations support AV1 codec, they:

 • [C-1-1] MUST support Profile 0 including 10-bit content.

5.4. Audio Recording

While some of the requirements outlined in this section are listed as SHOULD since Android 4.3, the Compatibility Definition for future versions are planned to change these to MUST. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements that are listed as SHOULD, or they will not be able to attain Android compatibility when upgraded to the future version.

5.4.1. Raw Audio Capture and Microphone Information

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST allow capture of raw audio content with the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit
  • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 44100, 48000 Hz
  • Channels : Mono
 • SHOULD allow capture of raw audio content with the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit and 24-bit
  • Sampling rates : 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 Hz
  • Channels : As many channels as the number of microphones on the device
 • [C-1-2] MUST capture at above sample rates without up-sampling.

 • [C-1-3] MUST include an appropriate anti-aliasing filter when the sample rates given above are captured with down-sampling.

 • SHOULD allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, which means the following characteristics:

  • Format : Linear PCM, 16-bit
  • Sampling rates : 22050, 48000 Hz
  • Channels : Stereo
 • [C-1-4] MUST honor the MicrophoneInfo API and properly fill in information for the available microphones on device accessible to the third-party applications via the AudioManager.getMicrophones() API, and the currently active microphones which are accessible to the third party applications via the AudioRecord.getActiveMicrophones() and MediaRecorder.getActiveMicrophones() APIs. If device implementations allow AM radio and DVD quality capture of raw audio content, they:

 • [C-2-1] MUST capture without up-sampling at any ratio higher than 16000:22050 or 44100:48000.

 • [C-2-2] MUST include an appropriate anti-aliasing filter for any up-sampling or down-sampling.

5.4.2. Capture for Voice Recognition

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST capture android.media.MediaRecorder.AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source at one of the sampling rates, 44100 and 48000.
 • [C-1-2] MUST, by default, disable any noise reduction audio processing when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • [C-1-3] MUST, by default, disable any automatic gain control when recording an audio stream from the AudioSource.VOICE_RECOGNITION audio source.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with approximately flat amplitude versus frequency characteristics: specifically, ±3 dB, from 100 Hz to 4000 Hz.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with input sensitivity set such that a 90 dB sound power level (SPL) source at 1000 Hz yields RMS of 2500 for 16-bit samples.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream so that the PCM amplitude levels linearly track input SPL changes over at least a 30 dB range from -18 dB to +12 dB re 90 dB SPL at the microphone.
 • SHOULD record the voice recognition audio stream with total harmonic distortion (THD) less than 1% for 1 kHz at 90 dB SPL input level at the microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone and noise suppression (reduction) technologies tuned for speech recognition, they:

 • [C-2-1] MUST allow this audio effect to be controllable with the android.media.audiofx.NoiseSuppressor API.
 • [C-2-2] MUST uniquely identify each noise suppression technology implementation via the AudioEffect.Descriptor.uuid field.

5.4.3. Capture for Rerouting of Playback

The android.media.MediaRecorder.AudioSource class includes the REMOTE_SUBMIX audio source.

If device implementations declare both android.hardware.audio.output and android.hardware.microphone , they:

 • [C-1-1] MUST properly implement the REMOTE_SUBMIX audio source so that when an application uses the android.media.AudioRecord API to record from this audio source, it captures a mix of all audio streams except for the following:

  • AudioManager.STREAM_RING
  • AudioManager.STREAM_ALARM
  • AudioManager.STREAM_NOTIFICATION

5.4.4. Acoustic Echo Canceler

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • SHOULD implement an Acoustic Echo Canceler (AEC) technology tuned for voice communication and applied to the capture path when capturing using AudioSource.VOICE_COMMUNICATION

If device implementations provides an Acoustic Echo Canceler which is inserted in the capture audio path when AudioSource.VOICE_COMMUNICATION is selected, they:

5.4.5. Concurrent Capture

If device implementations declare android.hardware.microphone ,they MUST implement concurrent capture as described in this document . Specifically:

 • [C-1-1] MUST allow concurrent access to microphone by an accessibility service capturing with AudioSource.VOICE_RECOGNITION and at least one application capturing with any AudioSource .
 • [C-1-2] MUST allow concurrent access to microphone by a pre-installed application that holds an Assistant role and at least one application capturing with any AudioSource except for AudioSource.VOICE_COMMUNICATION or AudioSource.CAMCORDER .
 • [C-1-3] MUST silence the audio capture for any other application, except for an accessibility service, while an application is capturing with AudioSource.VOICE_COMMUNICATION or AudioSource.CAMCORDER . However, when an app is capturing via AudioSource.VOICE_COMMUNICATION then another app can capture the voice call if it is a privileged (pre-installed) app with permission CAPTURE_AUDIO_OUTPUT .
 • [C-1-4] If two or more applications are capturing concurrently and if neither app has an UI on top, the one that started capture the most recently receives audio.

5.4.6. Microphone Gain Levels

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • SHOULD exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±3dB from 100 Hz to 4000 Hz for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.
 • SHOULD set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 90 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 2500 for 16 bit-samples (or -22.35 dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.
 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.
 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 4000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the voice recognition audio source.

5.5. Audio Playback

Android includes the support to allow apps to playback audio through the audio output peripheral as defined in section 7.8.2.

5.5.1. Raw Audio Playback

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST allow playback of raw audio content with the following characteristics:

  • Source formats : Linear PCM, 16-bit, 8-bit, float
  • Channels : Mono, Stereo, valid multichannel configurations with up to 8 channels
  • Sampling rates (in Hz) :
   • 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 at the channel configurations listed above
   • 96000 in mono and stereo

5.5.2. Audio Effects

Android provides an API for audio effects for device implementations.

If device implementations declare the feature android.hardware.audio.output , they:

 • [C-1-1] MUST support the EFFECT_TYPE_EQUALIZER and EFFECT_TYPE_LOUDNESS_ENHANCER implementations controllable through the AudioEffect subclasses Equalizer and LoudnessEnhancer .
 • [C-1-2] MUST support the visualizer API implementation, controllable through the Visualizer class.
 • [C-1-3] MUST support the EFFECT_TYPE_DYNAMICS_PROCESSING implementation controllable through the AudioEffect subclass DynamicsProcessing .
 • SHOULD support the EFFECT_TYPE_BASS_BOOST , EFFECT_TYPE_ENV_REVERB , EFFECT_TYPE_PRESET_REVERB , and EFFECT_TYPE_VIRTUALIZER implementations controllable through the AudioEffect sub-classes BassBoost , EnvironmentalReverb , PresetReverb , and Virtualizer .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support effects in floating-point and multichannel.

5.5.3. Audio Output Volume

Automotive device implementations:

 • SHOULD allow adjusting audio volume separately per each audio stream using the content type or usage as defined by AudioAttributes and car audio usage as publicly defined in android.car.CarAudioManager .

5.5.4. Audio Offload

If device implementations support audio offload playback , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to trim the played gapless audio content when specified by the [AudioTrack gapless API]( https://developer.android.com/reference/android/media/AudioTrack#setOffloadDelayPadding(int,%20int)) and the media container for MediaPlayer.

5.6. Audio Latency

Audio latency is the time delay as an audio signal passes through a system. Many classes of applications rely on short latencies, to achieve real-time sound effects.

For the purposes of this section, use the following definitions:

 • output latency . The interval between when an application writes a frame of PCM-coded data and when the corresponding sound is presented to environment at an on-device transducer or signal leaves the device via a port and can be observed externally.
 • cold output latency . The time between starting an output stream and the presentation time of the first frame based on timestamps, when the audio output system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous output latency . The output latency for subsequent frames, after the device is playing audio.
 • input latency . The interval between when a sound is presented by environment to device at an on-device transducer or signal enters the device via a port and when an application reads the corresponding frame of PCM-coded data.
 • lost input . The initial portion of an input signal that is unusable or unavailable.
 • cold input latency . The time between starting the stream and when the first valid frame is received, when the audio input system has been idle and powered down prior to the request.
 • continuous input latency . The input latency for subsequent frames, while the device is capturing audio.
 • cold output jitter . The variability among separate measurements of cold output latency values.
 • cold input jitter . The variability among separate measurements of cold input latency values.
 • continuous round-trip latency . The sum of continuous input latency plus continuous output latency plus one buffer period. The buffer period allows time for the app to process the signal and time for the app to mitigate phase difference between input and output streams.
 • OpenSL ES PCM buffer queue API . The set of PCM-related OpenSL ES APIs within Android NDK .
 • AAudio native audio API . The set of AAudio APIs within Android NDK .
 • Timestamp . A pair consisting of a relative frame position within a stream and the estimated time when that frame enters or leaves the audio processing pipeline on the associated endpoint. See also AudioTimestamp .
 • glitch . A temporary interruption or incorrect sample value in the audio signal, typically caused by a buffer underrun for output, buffer overrun for input, or any other source of digital or analog noise.
 • mean absolute deviation . The average of the absolute value of the deviations from the mean for a set of values.
 • tap-to-tone latency . The time between when the screen is tapped and when a tone generated as a result of that tap is heard on the speaker.

If device implementations declare android.hardware.audio.output , they MUST meet or exceed the following requirements:

 • [C-1-1] The output timestamp returned by AudioTrack.getTimestamp and AAudioStream_getTimestamp is accurate to +/- 2 ms.
 • [C-1-2] Cold output latency of 500 milliseconds or less.

If device implementations declare android.hardware.audio.output they are STRONGLY RECOMMENDED to meet or exceed the following requirements:

 • [C-SR] Cold output latency of 100 milliseconds or less over the speaker data path. Existing and new devices that run this version of Android are VERY STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements now. In a future platform release, we will require Cold output latency of 200 ms or less as a MUST.
 • [C-SR] Tap-to-tone latency of 80 milliseconds or less.
 • [C-SR] Minimize the cold output jitter.
 • [C-SR] The output timestamp returned by AudioTrack.getTimestamp and AAudioStream_getTimestamp is accurate to +/- 1 ms.

If device implementations meet the above requirements, after any initial calibration, when using the AAudio native audio API, for continuous output latency and cold output latency over at least one supported audio output device, they are:

If device implementations do not meet the requirements for low-latency audio via the AAudio native audio API, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report support for low-latency audio.

If device implementations include android.hardware.microphone , they MUST meet these input audio requirements:

 • [C-3-1] Limit the error in input timestamps, as returned by AudioRecord.getTimestamp or AAudioStream_getTimestamp , to +/- 2 ms. "Error" here means the deviation from the correct value.
 • [C-3-2] Cold input latency of 500 milliseconds or less.

If device implementations include android.hardware.microphone , they are STRONGLY RECOMMENDED to meet these input audio requirements:

 • [C-SR] Cold input latency of 100 milliseconds or less over the microphone data path. Existing and new devices that run this version of Android are VERY STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements now. In a future platform release we will require Cold input latency of 200 ms or less as a MUST.
 • [C-SR] Continuous input latency of 30 milliseconds or less.
 • [C-SR] Minimize the cold input jitter.
 • [C-SR] Limit the error in input timestamps, as returned by AudioRecord.getTimestamp or AAudioStream_getTimestamp , to +/- 1 ms.

If device implementations declare android.hardware.audio.output and android.hardware.microphone , they: * [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a Mean Continuous Round-Trip Latency of 50 milliseconds or less over 5 measurements, with a Mean Absolute Deviation less than 10 msec, over at least one supported path.

5.7. Network Protocols

Device implementations MUST support the media network protocols for audio and video playback as specified in the Android SDK documentation.

If device implementations include an audio or a video decoder, they:

 • [C-1-1] MUST support all required codecs and container formats in section 5.1 over HTTP(S).

 • [C-1-2] MUST support the media segment formats shown in the Media Segment Formats table below over HTTP Live Streaming draft protocol, Version 7 .

 • [C-1-3] MUST support the following RTP audio video profile and related codecs in the RTSP table below. For exceptions please see the table footnotes in section 5.1 .

Media Segment Formats

Segment formats Reference(s) Required codec support
MPEG-2 Transport Stream ISO 13818 Video codecs:
 • H264 AVC
 • MPEG-4 SP
 • MPEG-2
See section 5.1.3 for details on H264 AVC, MPEG2-4 SP,
and MPEG-2.

Audio codecs:

 • AAC
See section 5.1.1 for details on AAC and its variants.
AAC with ADTS framing and ID3 tags ISO 13818-7 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
WebVTT WebVTT

RTSP (RTP, SDP)

Profile name Reference(s) Required codec support
H264 AVC RFC 6184 See section 5.1.3 for details on H264 AVC
MP4A-LATM RFC 6416 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
H263-1998 RFC 3551
RFC 4629
RFC 2190
See section 5.1.3 for details on H263
H263-2000 RFC 4629 See section 5.1.3 for details on H263
AMR RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-NB
AMR-WB RFC 4867 See section 5.1.1 for details on AMR-WB
MP4V-ES RFC 6416 See section 5.1.3 for details on MPEG-4 SP
mpeg4-generic RFC 3640 See section 5.1.1 for details on AAC and its variants
MP2T RFC 2250 See MPEG-2 Transport Stream underneath HTTP Live Streaming for details

5.8. Secure Media

If device implementations support secure video output and are capable of supporting secure surfaces, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for Display.FLAG_SECURE .

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wireless display protocol, they:

 • [C-2-1] MUST secure the link with a cryptographically strong mechanism such as HDCP 2.x or higher for the displays connected through wireless protocols such as Miracast.

If device implementations declare support for Display.FLAG_SECURE and support wired external display, they:

 • [C-3-1] MUST support HDCP 1.2 or higher for all external displays connected via a user-accessible wired port.

5.9. Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

If device implementations report support for feature android.software.midi via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST support MIDI over all MIDI-capable hardware transports for which they provide generic non-MIDI connectivity, where such transports are:

 • [C-1-2] MUST support the inter-app MIDI software transport (virtual MIDI devices)

 • [C-1-3] MUST include libamidi.so (native MIDI support)

 • SHOULD support MIDI over USB peripheral mode, section 7.7

5.10. Professional Audio

If device implementations report support for feature android.hardware.audio.pro via the android.content.pm.PackageManager class, they:

 • [C-1-1] MUST report support for feature android.hardware.audio.low_latency .
 • [C-1-2] MUST have the continuous round-trip audio latency, as defined in section 5.6 Audio Latency , MUST be 20 milliseconds or less and SHOULD be 10 milliseconds or less over at least one supported path.
 • [C-1-3] MUST include a USB port(s) supporting USB host mode and USB peripheral mode.
 • [C-1-4] MUST report support for feature android.software.midi .
 • [C-1-5] MUST meet latencies and USB audio requirements using the AAudio native audio API.
 • [C-1-6] MUST have Cold output latency of 200 milliseconds or less.
 • [C-1-7] MUST have Cold input latency of 200 milliseconds or less.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet latencies as defined in section 5.6 Audio Latency , of 20 milliseconds or less, over 5 measurements with a Mean Absolute Deviation less than 5 milliseconds over the speaker to microphone path.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet the Pro Audio requirements for continuous round-trip audio latency, cold input latency and cold output latency and USB audio requirements using the AAudio native audio API over the MMAP path.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide a consistent level of CPU performance while audio is active and CPU load is varying. This should be tested using the Android app SynthMark . SynthMark uses a software synthesizer running on a simulated audio framework that measures system performance. The SynthMark app needs to be run using the “Automated Test” option and achieve the following results:
  • voicemark.90 >= 32 voices
  • latencymark.fixed.little <= 15 msec
  • latencymark.dynamic.little <= 50 msec

See the SynthMark documentation for an explanation of the benchmarks.

 • SHOULD minimize audio clock inaccuracy and drift relative to standard time.
 • SHOULD minimize audio clock drift relative to the CPU CLOCK_MONOTONIC when both are active.
 • SHOULD minimize audio latency over on-device transducers.
 • SHOULD minimize audio latency over USB digital audio.
 • SHOULD document audio latency measurements over all paths.
 • SHOULD minimize jitter in audio buffer completion callback entry times, as this affects usable percentage of full CPU bandwidth by the callback.
 • SHOULD provide zero audio glitches under normal use at reported latency.
 • SHOULD provide zero inter-channel latency difference.
 • SHOULD minimize MIDI mean latency over all transports.
 • SHOULD minimize MIDI latency variability under load (jitter) over all transports.
 • SHOULD provide accurate MIDI timestamps over all transports.
 • SHOULD minimize audio signal noise over on-device transducers, including the period immediately after cold start.
 • SHOULD provide zero audio clock difference between the input and output sides of corresponding end-points, when both are active. Examples of corresponding end-points include the on-device microphone and speaker, or the audio jack input and output.
 • SHOULD handle audio buffer completion callbacks for the input and output sides of corresponding end-points on the same thread when both are active, and enter the output callback immediately after the return from the input callback. Or if it is not feasible to handle the callbacks on the same thread, then enter the output callback shortly after entering the input callback to permit the application to have a consistent timing of the input and output sides.
 • SHOULD minimize the phase difference between HAL audio buffering for the input and output sides of corresponding end-points.
 • SHOULD minimize touch latency.
 • SHOULD minimize touch latency variability under load (jitter).
 • SHOULD have a latency from touch input to audio output of less than or equal to 40 ms.

If device implementations meet all of the above requirements, they:

If device implementations include a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

If device implementations omit a 4 conductor 3.5mm audio jack and include a USB port(s) supporting USB host mode, they:

 • [C-3-1] MUST implement the USB audio class.
 • [C-3-2] MUST have a mean Continuous Round-trip Audio Latency of 25 milliseconds or less, over 5 measurements with a Mean Absolute Deviation less than 5 milliseconds over the USB host mode port using USB audio class. (This can be measured using a USB-3.5mm adapter and an Audio Loopback Dongle, or using a USB audio interface with patch cables connecting the inputs to outputs).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support simultaneous I/O up to 8 channels each direction, 96 kHz sample rate, and 24-bit or 32-bit depth, when used with USB audio peripherals that also support these requirements.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to meet this group of requirements using the AAudio native audio API over the MMAP path.

If device implementations include an HDMI port, they:

 • SHOULD support output in stereo and eight channels at 20-bit or 24-bit depth and 192 kHz without bit-depth loss or resampling, in at least one configuration.

5.11. Capture for Unprocessed

Android includes support for recording of unprocessed audio via the android.media.MediaRecorder.AudioSource.UNPROCESSED audio source. In OpenSL ES, it can be accessed with the record preset SL_ANDROID_RECORDING_PRESET_UNPROCESSED .

If device implementations intent to support unprocessed audio source and make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the support through the android.media.AudioManager property PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED .

 • [C-1-2] MUST exhibit approximately flat amplitude-versus-frequency characteristics in the mid-frequency range: specifically ±10dB from 100 Hz to 7000 Hz for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-3] MUST exhibit amplitude levels in the low frequency range: specifically from ±20 dB from 5 Hz to 100 Hz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-4] MUST exhibit amplitude levels in the high frequency range: specifically from ±30 dB from 7000 Hz to 22 KHz compared to the mid-frequency range for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-5] MUST set audio input sensitivity such that a 1000 Hz sinusoidal tone source played at 94 dB Sound Pressure Level (SPL) yields a response with RMS of 520 for 16 bit-samples (or -36 dB Full Scale for floating point/double precision samples) for each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • [C-1-6] MUST have a signal-to-noise ratio (SNR) at 60 dB or higher for each and every microphone used to record the unprocessed audio source. (whereas the SNR is measured as the difference between 94 dB SPL and equivalent SPL of self noise, A-weighted).

 • [C-1-7] MUST have a total harmonic distortion (THD) less than be less than 1% for 1 kHZ at 90 dB SPL input level at each and every microphone used to record the unprocessed audio source.

 • MUST not have any other signal processing (eg Automatic Gain Control, High Pass Filter, or Echo cancellation) in the path other than a level multiplier to bring the level to desired range. In other words:

 • [C-1-8] If any signal processing is present in the architecture for any reason, it MUST be disabled and effectively introduce zero delay or extra latency to the signal path.

 • [C-1-9] The level multiplier, while allowed to be on the path, MUST NOT introduce delay or latency to the signal path.

All SPL measurements are made directly next to the microphone under test. For multiple microphone configurations, these requirements apply to each microphone.

If device implementations declare android.hardware.microphone but do not support unprocessed audio source, they:

 • [C-2-1] MUST return null for the AudioManager.getProperty(PROPERTY_SUPPORT_AUDIO_SOURCE_UNPROCESSED) API method, to properly indicate the lack of support.
 • [SR] are still STRONGLY RECOMMENDED to satisfy as many of the requirements for the signal path for the unprocessed recording source.

6. Developer Tools and Options Compatibility

6.1. Developer Tools

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android Developer Tools provided in the Android SDK.
 • Android Debug Bridge (adb)

  • [C-0-2] MUST support adb as documented in the Android SDK and the shell commands provided in the AOSP, which can be used by app developers, including dumpsys cmd stats
  • [C-0-11] MUST support the shell command cmd testharness . Upgrading device implementations from an earlier Android version without a persistent data block MAY be exempted from C-0-11.
  • [C-0-3] MUST NOT alter the format or the contents of device system events (batterystats , diskstats, fingerprint, graphicsstats, netstats, notification, procstats) logged via the dumpsys command.
  • [C-0-10] MUST record, without omission, and make the following events accessible and available to the cmd stats shell command and the StatsManager System API class.
   • ActivityForegroundStateChanged
   • AnomalyDetected
   • AppBreadcrumbReported
   • AppCrashOccurred
   • AppStartOccurred
   • BatteryLevelChanged
   • BatterySaverModeStateChanged
   • BleScanResultReceived
   • BleScanStateChanged
   • ChargingStateChanged
   • DeviceIdleModeStateChanged
   • ForegroundServiceStateChanged
   • GpsScanStateChanged
   • JobStateChanged
   • PluggedStateChanged
   • ScheduledJobStateChanged
   • ScreenStateChanged
   • SyncStateChanged
   • SystemElapsedRealtime
   • UidProcessStateChanged
   • WakelockStateChanged
   • WakeupAlarmOccurred
   • WifiLockStateChanged
   • WifiMulticastLockStateChanged
   • WifiScanStateChanged
  • [C-0-4] MUST have the device-side adb daemon be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on the Android Debug Bridge.
  • [C-0-5] MUST support secure adb. Android includes support for secure adb. Secure adb enables adb on known authenticated hosts.
  • [C-0-6] MUST provide a mechanism allowing adb to be connected from a host machine. Specifically:

  If device implementations without a USB port support peripheral mode, they:

  • [C-3-1] MUST implement adb via local-area network (such as Ethernet or Wi-Fi).
  • [C-3-2] MUST provide drivers for Windows 7, 8 and 10, allowing developers to connect to the device using the adb protocol.

  If device implementations support adb connections to a host machine via Wi-Fi, they:

  • [C-4-1] MUST have the AdbManager#isAdbWifiSupported() method return true .

  If device implementations support adb connections to a host machine via Wi-Fi and includes at least one camera, they:

  • [C-5-1] MUST have the AdbManager#isAdbWifiQrSupported() method return true .
 • Dalvik Debug Monitor Service (ddms)

  • [C-0-7] MUST support all ddms features as documented in the Android SDK. As ddms uses adb, support for ddms SHOULD be inactive by default, but MUST be supported whenever the user has activated the Android Debug Bridge, as above.
 • Monkey

  • [C-0-8] MUST include the Monkey framework and make it available for applications to use.
 • SysTrace

  • [C-0-9] MUST support the systrace tool as documented in the Android SDK. Systrace must be inactive by default and there MUST be a user-accessible mechanism to turn on Systrace.
 • Perfetto

  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to expose a /system/bin/perfetto binary to the shell user which cmdline complies with the perfetto documentation .
  • [C-SR] The perfetto binary is STRONGLY RECOMMENDED to accept as input a protobuf config that complies with the schema defined in the perfetto documentation .
  • [C-SR] The perfetto binary is STRONGLY RECOMMENDED to write as output a protobuf trace that complies with the schema defined in the perfetto documentation .
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide, through the perfetto binary, at least the data sources described in the perfetto documentation .
 • Low Memory Killer

  • [C-0-10] MUST write a LMK_KILL_OCCURRED_FIELD_NUMBER Atom to the statsd log when an app is terminated by the Low Memory Killer .
 • Test Harness Mode If device implementations support the shell command cmd testharness and run cmd testharness enable , they:

  • [C-2-1] MUST return true for ActivityManager.isRunningInUserTestHarness()
  • [C-2-2] MUST implement Test Harness Mode as described in Test Harness Mode documentation .

If device implementations report the support of Vulkan 1.0 or higher via the android.hardware.vulkan.version feature flags, they:

 • [C-1-1] MUST provide an affordance for the app developer to enable/disable GPU debug layers.
 • [C-1-2] MUST, when the GPU debug layers are enabled, enumerate layers in libraries provided by external tools (ie not part of the platform or application package) found in debuggable applications' base directory to support vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkCreateInstance() API methods.

6.2. Developer Options

Android includes support for developers to configure application development-related settings.

Device implementations MUST provide a consistent experience for Developer Options, they:

 • [C-0-1] MUST honor the android.settings.APPLICATION_DEVELOPMENT_SETTINGS intent to show application development-related settings. The upstream Android implementation hides the Developer Options menu by default and enables users to launch Developer Options after pressing seven (7) times on the Settings > About Device > Build Number menu item.
 • [C-0-2] MUST hide Developer Options by default.
 • [C-0-3] MUST provide a clear mechanism that does not give preferential treatment to one third-party app as opposed to another to enable Developer Options. MUST provide a public visible document or website that describes how to enable Developer Options. This document or website MUST be linkable from the Android SDK documents.
 • SHOULD have an ongoing visual notification to the user when Developer Options is enabled and the safety of the user is of concern.
 • MAY temporarily limit access to the Developer Options menu, by visually hiding or disabling the menu, to prevent distraction for scenarios where the safety of the user is of concern.

7. Hardware Compatibility

If a device includes a particular hardware component that has a corresponding API for third-party developers:

 • [C-0-1] The device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation.

If an API in the SDK interacts with a hardware component that is stated to be optional and the device implementation does not possess that component:

 • [C-0-2] Complete class definitions (as documented by the SDK) for the component APIs MUST still be presented.
 • [C-0-3] The API's behaviors MUST be implemented as no-ops in some reasonable fashion.
 • [C-0-4] API methods MUST return null values where permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-5] API methods MUST return no-op implementations of classes where null values are not permitted by the SDK documentation.
 • [C-0-6] API methods MUST NOT throw exceptions not documented by the SDK documentation.
 • [C-0-7] Device implementations MUST consistently report accurate hardware configuration information via the getSystemAvailableFeatures() and hasSystemFeature(String) methods on the android.content.pm.PackageManager class for the same build fingerprint.

A typical example of a scenario where these requirements apply is the telephony API: Even on non-phone devices, these APIs must be implemented as reasonable no-ops.

7.1. Display and Graphics

Android includes facilities that automatically adjust application assets and UI layouts appropriately for the device to ensure that third-party applications run well on a variety of hardware configurations . On the Android-compatible display(s) where all third-party Android-compatible applications can run, device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

The units referenced by the requirements in this section are defined as follows:

 • physical diagonal size . The distance in inches between two opposing corners of the illuminated portion of the display.
 • dots per inch (dpi) . The number of pixels encompassed by a linear horizontal or vertical span of 1”. Where dpi values are listed, both horizontal and vertical dpi must fall within the range.
 • aspect ratio . The ratio of the pixels of the longer dimension to the shorter dimension of the screen. For example, a display of 480x854 pixels would be 854/480 = 1.779, or roughly “16:9”.
 • density-independent pixel (dp) . The virtual pixel unit normalized to a 160 dpi screen, calculated as: pixels = dps * (density/160).

7.1.1. Screen Configuration

7.1.1.1. Screen Size and Shape

The Android UI framework supports a variety of different logical screen layout sizes, and allows applications to query the current configuration's screen layout size via Configuration.screenLayout with the SCREENLAYOUT_SIZE_MASK and Configuration.smallestScreenWidthDp .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST report the correct layout size for the Configuration.screenLayout as defined in the Android SDK documentation. Specifically, device implementations MUST report the correct logical density-independent pixel (dp) screen dimensions as below:

  • Devices with the Configuration.uiMode set as any value other than UI_MODE_TYPE_WATCH, and reporting a small size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 426 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a normal size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 480 dp x 320 dp.
  • Devices reporting a large size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 640 dp x 480 dp.
  • Devices reporting a xlarge size for the Configuration.screenLayout , MUST have at least 960 dp x 720 dp.
 • [C-0-2] MUST correctly honor applications' stated support for screen sizes through the < supports-screens > attribute in the AndroidManifest.xml, as described in the Android SDK documentation.

 • MAY have the Android-compatible display(s) with rounded corners.

If device implementations support UI_MODE_TYPE_NORMAL and include Android-compatible display(s) with rounded corners, they:

 • [C-1-1] MUST ensure that at least one of the following requirements is met:

  • The radius of the rounded corners is less than or equal to 38 dp.
  • When a 15 dp by 15 dp box is anchored at each corner of the logical display, at least one pixel of each box is visible on the screen.
 • SHOULD include user affordance to switch to the display mode with the rectangular corners.

If device implementations include an Android-compatible display(s) that is foldable, or includes a folding hinge between multiple display panels and makes such display(s) available to render third-party apps, they:

If device implementations include an Android-compatible display(s) that is foldable, or includes a folding hinge between multiple display panels and if the hinge or fold crosses a fullscreen application window, they:

 • [C-3-1] MUST report the position, bounds and state of hinge or fold through extensions or sidecar APIs to the application.

For details on correctly implementing the sidecar or extension APIs refer to the public documentation of Window Manager Jetpack .

7.1.1.2. Screen Aspect Ratio

While there is no restriction to the aspect ratio of the physical display for the Android-compatible display(s), the aspect ratio of the logical display where third-party apps are rendered, which can be derived from the height and width values reported through the view.Display APIs and Configuration APIs, MUST meet the following requirements:

 • [C-0-1] Device implementations with Configuration.uiMode set to UI_MODE_TYPE_NORMAL MUST have an aspect ratio value less than or equal to 1.86 (roughly 16:9), unless the app meets one of the following conditions:

 • [C-0-2] Device implementations with Configuration.uiMode set to UI_MODE_TYPE_NORMAL MUST have an aspect ratio value equal to or greater than 1.3333 (4:3), unless the app can be stretched wider by meeting one of the following conditions:

 • [C-0-3] Device implementations with the Configuration.uiMode set as UI_MODE_TYPE_WATCH MUST have an aspect ratio value set as 1.0 (1:1).

7.1.1.3. Screen Density

The Android UI framework defines a set of standard logical densities to help application developers target application resources.

 • [C-0-1] By default, device implementations MUST report only one of the Android framework densities that are listed on DisplayMetrics through the DENSITY_DEVICE_STABLE API and this value MUST NOT change at any time; however, the device MAY report a different arbitrary density according to the display configuration changes made by the user (for example, display size) set after initial boot.

 • Device implementations SHOULD define the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density of the screen, unless that logical density pushes the reported screen size below the minimum supported. If the standard Android framework density that is numerically closest to the physical density results in a screen size that is smaller than the smallest supported compatible screen size (320 dp width), device implementations SHOULD report the next lowest standard Android framework density.

If there is an affordance to change the display size of the device:

 • [C-1-1] The display size MUST NOT be scaled any larger than 1.5 times the native density or produce an effective minimum screen dimension smaller than 320dp (equivalent to resource qualifier sw320dp), whichever comes first.
 • [C-1-2] Display size MUST NOT be scaled any smaller than 0.85 times the native density.
 • To ensure good usability and consistent font sizes, it is RECOMMENDED that the following scaling of Native Display options be provided (while complying with the limits specified above)
  • Small: 0.85x
  • Default: 1x (Native display scale)
  • Large: 1.15x
  • Larger: 1.3x
  • Largest 1.45x

7.1.2. Display Metrics

If device implementations include the Android-compatible display(s) or video output to the Android-compatible display screen(s), they:

If device implementations does not include an embedded screen or video output, they:

 • [C-2-1] MUST report correct values of the Android-compatible display as defined in the android.util.DisplayMetrics API for the emulated default view.Display .

7.1.3. Screen Orientation

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST report which screen orientations they support ( android.hardware.screen.portrait and/or android.hardware.screen.landscape ) and MUST report at least one supported orientation. For example, a device with a fixed orientation landscape screen, such as a television or laptop, SHOULD only report android.hardware.screen.landscape .
 • [C-0-2] MUST report the correct value for the device's current orientation, whenever queried via the android.content.res.Configuration.orientation , android.view.Display.getOrientation() , or other APIs.

If device implementations support both screen orientations, they:

 • [C-1-1] MUST support dynamic orientation by applications to either portrait or landscape screen orientation. That is, the device must respect the application's request for a specific screen orientation.
 • [C-1-2] MUST NOT change the reported screen size or density when changing orientation.
 • MAY select either portrait or landscape orientation as the default.

7.1.4. 2D and 3D Graphics Acceleration

7.1.4.1 OpenGL ES

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly identify the supported OpenGL ES versions (1.1, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2) through the managed APIs (such as via the GLES10.getString() method) and the native APIs.
 • [C-0-2] MUST include the support for all the corresponding managed APIs and native APIs for every OpenGL ES versions they identified to support.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • [C-1-1] MUST support both OpenGL ES 1.1 and 2.0, as embodied and detailed in the Android SDK documentation .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support OpenGL ES 3.1.
 • SHOULD support OpenGL ES 3.2.

The OpenGL ES dEQP tests are partitioned into a number of test lists, each with an associated date/version number. These are in the Android source tree at external/deqp/android/cts/master/glesXX-master-YYYY-MM-DD.txt . A device that supports OpenGL ES at a self-reported level indicates that it can pass the dEQP tests in all test lists from this level and earlier.

If device implementations support any of the OpenGL ES versions, they:

 • [C-2-1] MUST report via the OpenGL ES managed APIs and native APIs any other OpenGL ES extensions they have implemented, and conversely MUST NOT report extension strings that they do not support.
 • [C-2-2] MUST support the EGL_KHR_image , EGL_KHR_image_base , EGL_ANDROID_image_native_buffer , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_wait_sync , EGL_KHR_get_all_proc_addresses , EGL_ANDROID_presentation_time , EGL_KHR_swap_buffers_with_damage , EGL_ANDROID_recordable , and EGL_ANDROID_GLES_layers extensions.
 • [C-2-3] MUST report the maximum version of the OpenGL ES dEQP tests supported via the android.software.opengles.deqp.level feature flag.
 • [C-2-4] MUST at least support version 132383489 (from Mar 1st, 2020) as reported in the android.software.opengles.deqp.level feature flag.
 • [C-2-5] MUST pass all OpenGL ES dEQP Tests in the test lists between version 132383489 and the version specified in the android.software.opengles.deqp.level feature flag, for each supported OpenGL ES version.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the EGL_KHR_partial_update and OES_EGL_image_external extensions.
 • SHOULD accurately report via the getString() method, any texture compression format that they support, which is typically vendor-specific.

If device implementations declare support for OpenGL ES 3.0, 3.1, or 3.2, they:

 • [C-3-1] MUST export the corresponding function symbols for these version in addition to the OpenGL ES 2.0 function symbols in the libGLESv2.so library.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the OES_EGL_image_external_essl3 extension.

If device implementations support OpenGL ES 3.2, they:

 • [C-4-1] MUST support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety.

If device implementations support the OpenGL ES Android Extension Pack in its entirety, they:

 • [C-5-1] MUST identify the support through the android.hardware.opengles.aep feature flag.

If device implementations expose support for the EGL_KHR_mutable_render_buffer extension, they:

 • [C-6-1] MUST also support the EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh extension.
7.1.4.2 Vulkan

Android includes support for Vulkan , a low-overhead, cross-platform API for high-performance 3D graphics.

If device implementations support OpenGL ES 3.1, they:

 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include support for Vulkan 1.1.

If device implementations include a screen or video output, they:

 • SHOULD include support for Vulkan 1.1.

The Vulkan dEQP tests are partitioned into a number of test lists, each with an associated date/version. These are in the Android source tree at external/deqp/android/cts/master/vk-master-YYYY-MM-DD.txt . A device that supports Vulkan at a self-reported level indicates that it can pass the dEQP tests in all test lists from this level and earlier.

If device implementations include support for Vulkan 1.0 or higher, they:

 • [C-1-1] MUST report the correct integer value with the android.hardware.vulkan.level and android.hardware.vulkan.version feature flags.
 • [C-1-2] MUST enumerate, at least one VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .
 • [C-1-3] MUST fully implement the Vulkan 1.0 APIs for each enumerated VkPhysicalDevice .
 • [C-1-4] MUST enumerate layers, contained in native libraries named as libVkLayer*.so in the application package's native library directory, through the Vulkan native APIs vkEnumerateInstanceLayerProperties() and vkEnumerateDeviceLayerProperties() .
 • [C-1-5] MUST NOT enumerate layers provided by libraries outside of the application package, or provide other ways of tracing or intercepting the Vulkan API, unless the application has the android:debuggable attribute set as true .
 • [C-1-6] MUST report all extension strings that they do support via the Vulkan native APIs , and conversely MUST NOT report extension strings that they do not correctly support.
 • [C-1-7] MUST support the VK_KHR_surface, VK_KHR_android_surface, VK_KHR_swapchain, and VK_KHR_incremental_present extensions.
 • [C-1-8] MUST report the maximum version of the Vulkan dEQP Tests supported via the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-9] MUST at least support version 132317953 (from Mar 1st, 2019) as reported in the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-10] MUST pass all Vulkan dEQP Tests in the test lists between version 132317953 and the version specified in the android.software.vulkan.deqp.level feature flag.
 • [C-1-11] MUST NOT enumerate support for the VK_KHR_video_queue, VK_KHR_video_decode_queue, or VK_KHR_video_encode_queue extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the VK_KHR_driver_properties and VK_GOOGLE_display_timing extensions.

If device implementations do not include support for Vulkan 1.0, they:

 • [C-2-1] MUST NOT declare any of the Vulkan feature flags (eg android.hardware.vulkan.level , android.hardware.vulkan.version ).
 • [C-2-2] MUST NOT enumerate any VkPhysicalDevice for the Vulkan native API vkEnumeratePhysicalDevices() .

If device implementations include support for Vulkan 1.1 and declare any of the Vulkan feature flags, they:

 • [C-3-1] MUST expose support for the SYNC_FD external semaphore and handle types and the VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer extension.
7.1.4.3 RenderScript
 • [C-0-1] Device implementations MUST support Android RenderScript , as detailed in the Android SDK documentation.
7.1.4.4 2D Graphics Acceleration

Android includes a mechanism for applications to declare that they want to enable hardware acceleration for 2D graphics at the Application, Activity, Window, or View level through the use of a manifest tag android:hardwareAccelerated or direct API calls.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST enable hardware acceleration by default, and MUST disable hardware acceleration if the developer so requests by setting android:hardwareAccelerated="false” or disabling hardware acceleration directly through the Android View APIs.
 • [C-0-2] MUST exhibit behavior consistent with the Android SDK documentation on hardware acceleration .

Android includes a TextureView object that lets developers directly integrate hardware-accelerated OpenGL ES textures as rendering targets in a UI hierarchy.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST support the TextureView API, and MUST exhibit consistent behavior with the upstream Android implementation.
7.1.4.5 Wide-gamut Displays

If device implementations claim support for wide-gamut displays through Configuration.isScreenWideColorGamut() , they:

 • [C-1-1] MUST have a color-calibrated display.
 • [C-1-2] MUST have a display whose gamut covers the sRGB color gamut entirely in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-3] MUST have a display whose gamut has an area of at least 90% of DCI-P3 in CIE 1931 xyY space.
 • [C-1-4] MUST support OpenGL ES 3.1 or 3.2 and report it properly.
 • [C-1-5] MUST advertise support for the EGL_KHR_no_config_context , EGL_EXT_pixel_format_float , EGL_KHR_gl_colorspace , EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb , EGL_EXT_gl_colorspace_scrgb_linear , EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3 , EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_linear , and EGL_EXT_gl_colorspace_display_p3_passthrough extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support GL_EXT_sRGB .

Conversely, if device implementations do not support wide-gamut displays, they:

 • [C-2-1] SHOULD cover 100% or more of sRGB in CIE 1931 xyY space, although the screen color gamut is undefined.

7.1.5. Legacy Application Compatibility Mode

Android specifies a “compatibility mode” in which the framework operates in a 'normal' screen size equivalent (320dp width) mode for the benefit of legacy applications not developed for old versions of Android that pre-date screen-size independence.

7.1.6. Screen Technology

The Android platform includes APIs that allow applications to render rich graphics to an Android-compatible display. Devices MUST support all of these APIs as defined by the Android SDK unless specifically allowed in this document.

All of a device implementation's Android-compatible displays:

 • [C-0-1] MUST be capable of rendering 16-bit color graphics.
 • SHOULD support displays capable of 24-bit color graphics.
 • [C-0-2] MUST be capable of rendering animations.
 • [C-0-3] MUST have a pixel aspect ratio (PAR) between 0.9 and 1.15. That is, the pixel aspect ratio MUST be near square (1.0) with a 10 ~ 15% tolerance.

7.1.7. Secondary Displays

Android includes support for secondary Android-compatible displays to enable media sharing capabilities and developer APIs for accessing external displays.

If device implementations support an external display either via a wired, wireless, or an embedded additional display connection, they:

 • [C-1-1] MUST implement the DisplayManager system service and API as described in the Android SDK documentation.

7.2. Input Devices

Device implementations:

7.2.1. Keyboard

If device implementations include support for third-party Input Method Editor (IME) applications, they:

Device implementations: * [C-0-1] MUST NOT include a hardware keyboard that does not match one of the formats specified in android.content.res.Configuration.keyboard (QWERTY or 12-key). * SHOULD include additional soft keyboard implementations. * MAY include a hardware keyboard.

7.2.2. Non-touch Navigation

Android includes support for d-pad, trackball, and wheel as mechanisms for non-touch navigation.

Device implementations:

If device implementations lack non-touch navigations, they:

 • [C-1-1] MUST provide a reasonable alternative user interface mechanism for the selection and editing of text, compatible with Input Management Engines. The upstream Android open source implementation includes a selection mechanism suitable for use with devices that lack non-touch navigation inputs.

7.2.3. Navigation Keys

The Home , Recents , and Back functions typically provided via an interaction with a dedicated physical button or a distinct portion of the touch screen, are essential to the Android navigation paradigm and therefore, device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide a user affordance to launch installed applications that have an activity with the <intent-filter> set with ACTION=MAIN and CATEGORY=LAUNCHER or CATEGORY=LEANBACK_LAUNCHER for Television device implementations. The Home function SHOULD be the mechanism for this user affordance.
 • SHOULD provide buttons for the Recents and Back function.

If the Home, Recents, or Back functions are provided, they:

 • [C-1-1] MUST be accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when any of them are accessible.
 • [C-1-2] MUST provide a clear indication of which single action would trigger each function. Having a visible icon imprinted on the button, showing a software icon on the navigation bar portion of the screen, or walking the user through a guided step-by-step demo flow during the out-of-box setup experience are examples of such an indication.

Device implementations:

 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to not provide the input mechanism for the Menu function as it is deprecated in favor of action bar since Android 4.0.

If device implementations provide the Menu function, they:

 • [C-2-1] MUST display the action overflow button whenever the action overflow menu popup is not empty and the action bar is visible.
 • [C-2-2] MUST NOT modify the position of the action overflow popup displayed by selecting the overflow button in the action bar, but MAY render the action overflow popup at a modified position on the screen when it is displayed by selecting the Menu function.

If device implementations do not provide the Menu function, for backwards compatibility, they: * [C-3-1] MUST make the Menu function available to applications when targetSdkVersion is less than 10, either by a physical button, a software key, or gestures. This Menu function should be accessible unless hidden together with other navigation functions.

If device implementations provide the Assist function , they:

 • [C-4-1] MUST make the Assist function accessible with a single action (eg tap, double-click or gesture) when other navigation keys are accessible.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to use long press on HOME function as this designated interaction.

If device implementations use a distinct portion of the screen to display the navigation keys, they:

 • [C-5-1] Navigation keys MUST use a distinct portion of the screen, not available to applications, and MUST NOT obscure or otherwise interfere with the portion of the screen available to applications.
 • [C-5-2] MUST make available a portion of the display to applications that meets the requirements defined in section 7.1.1 .
 • [C-5-3] MUST honor the flags set by the app through the View.setSystemUiVisibility() API method, so that this distinct portion of the screen (aka the navigation bar) is properly hidden away as documented in the SDK.

หากฟังก์ชันการนำทางเป็นการกระทำบนหน้าจอที่ใช้ท่าทางสัมผัส:

If a navigation function is provided from anywhere on the left and right edges of the current orientation of the screen:

 • [C-7-1] The navigation function MUST be Back and provided as a swipe from both left and right edges of the current orientation of the screen.
 • [C-7-2] If custom swipeable system panels are provided on the left or right edges, they MUST be placed within the top 1/3rd of the screen with a clear, persistent visual indication that dragging in would invoke the aforementioned panels, and hence not Back. A system panel MAY be configured by a user such that it lands below the top 1/3rd of the screen edge(s) but the system panel MUST NOT use longer than 1/3rd of the edge(s).
 • [C-7-3] When the foreground app has either the View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE, View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY, WindowInsetsController.BEHAVIOR_DEFAULT, or WindowInsetsController.BEHAVIOR_SHOW_TRANSIENT_BARS_BY_SWIPE flags set, swiping from the edges MUST behave as implemented in AOSP, which is documented in the SDK.
 • [C-7-4] When the foreground app has either the View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE, View.SYSTEM_UI_FLAG_IMMERSIVE_STICKY, WindowInsetsController.BEHAVIOR_DEFAULT, or WindowInsetsController.BEHAVIOR_SHOW_TRANSIENT_BARS_BY_SWIPE flags set, custom swipeable system panels MUST be hidden until the user brings in or un-dims the system bars (aka navigation and status bar) as implemented in AOSP.

7.2.4. Touchscreen Input

Android includes support for a variety of pointer input systems, such as touchscreens, touch pads, and fake touch input devices. Touchscreen-based device implementations are associated with a display such that the user has the impression of directly manipulating items on screen. Since the user is directly touching the screen, the system does not require any additional affordances to indicate the objects being manipulated.

Device implementations:

 • SHOULD have a pointer input system of some kind (either mouse-like or touch).
 • SHOULD support fully independently tracked pointers.

If device implementations include a touchscreen (single-touch or better) on a primary Android-compatible display, they:

 • [C-1-1] MUST report TOUCHSCREEN_FINGER for the Configuration.touchscreen API field.
 • [C-1-2] MUST report the android.hardware.touchscreen and android.hardware.faketouch feature flags.

If device implementations include a touchscreen that can track more than a single touch on a primary Android-compatible display, they:

 • [C-2-1] MUST report the appropriate feature flags android.hardware.touchscreen.multitouch , android.hardware.touchscreen.multitouch.distinct , android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand corresponding to the type of the specific touchscreen on the device.

If device implementations rely on an external input device such as mouse or trackball (ie not directly touching the screen) for input on a primary Android-compatible display and meet the fake touch requirements in section 7.2.5 , they:

 • [C-3-1] MUST NOT report any feature flag starting with android.hardware.touchscreen .
 • [C-3-2] MUST report only android.hardware.faketouch .
 • [C-3-3] MUST report TOUCHSCREEN_NOTOUCH for the Configuration.touchscreen API field.

7.2.5. Fake Touch Input

Fake touch interface provides a user input system that approximates a subset of touchscreen capabilities. For example, a mouse or remote control that drives an on-screen cursor approximates touch, but requires the user to first point or focus then click. Numerous input devices like the mouse, trackpad, gyro-based air mouse, gyro-pointer, joystick, and multi-touch trackpad can support fake touch interactions. Android includes the feature constant android.hardware.faketouch, which corresponds to a high-fidelity non-touch (pointer-based) input device such as a mouse or trackpad that can adequately emulate touch-based input (including basic gesture support), and indicates that the device supports an emulated subset of touchscreen functionality.

If device implementations do not include a touchscreen but include another pointer input system which they want to make available, they:

 • SHOULD declare support for the android.hardware.faketouch feature flag.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch , they:

 • [C-1-1] MUST report the absolute X and Y screen positions of the pointer location and display a visual pointer on the screen.
 • [C-1-2] MUST report touch event with the action code that specifies the state change that occurs on the pointer going down or up on the screen .
 • [C-1-3] MUST support pointer down and up on an object on the screen, which allows users to emulate tap on an object on the screen.
 • [C-1-4] MUST support pointer down, pointer up, pointer down then pointer up in the same place on an object on the screen within a time threshold, which allows users to emulate double tap on an object on the screen.
 • [C-1-5] MUST support pointer down on an arbitrary point on the screen, pointer move to any other arbitrary point on the screen, followed by a pointer up, which allows users to emulate a touch drag.
 • [C-1-6] MUST support pointer down then allow users to quickly move the object to a different position on the screen and then pointer up on the screen, which allows users to fling an object on the screen.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.distinct , they:

 • [C-2-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-2-2] MUST support distinct tracking of two or more independent pointer inputs.

If device implementations declare support for android.hardware.faketouch.multitouch.jazzhand , they:

 • [C-3-1] MUST declare support for android.hardware.faketouch .
 • [C-3-2] MUST support distinct tracking of 5 (tracking a hand of fingers) or more pointer inputs fully independently.

7.2.6. Game Controller Support

7.2.6.1. Button Mappings

Device implementations:

 • [C-1-1] MUST be capable to map HID events to the corresponding InputEvent constants as listed in the below tables. The upstream Android implementation satisfies this requirement.

If device implementations embed a controller or ship with a separate controller in the box that would provide means to input all the events listed in the below tables, they:

 • [C-2-1] MUST declare the feature flag android.hardware.gamepad
Button HID Usage 2 Android Button
A 1 0x09 0x0001 KEYCODE_BUTTON_A (96)
B 1 0x09 0x0002 KEYCODE_BUTTON_B (97)
X 1 0x09 0x0004 KEYCODE_BUTTON_X (99)
Y 1 0x09 0x0005 KEYCODE_BUTTON_Y (100)
D-pad up 1
D-pad down 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_Y 4
D-pad left 1
D-pad right 1
0x01 0x0039 3 AXIS_HAT_X 4
Left shoulder button 1 0x09 0x0007 KEYCODE_BUTTON_L1 (102)
Right shoulder button 1 0x09 0x0008 KEYCODE_BUTTON_R1 (103)
Left stick click 1 0x09 0x000E KEYCODE_BUTTON_THUMBL (106)
Right stick click 1 0x09 0x000F KEYCODE_BUTTON_THUMBR (107)
Home 1 0x0c 0x0223 KEYCODE_HOME (3)
Back 1 0x0c 0x0224 KEYCODE_BACK (4)

1 KeyEvent

2 The above HID usages must be declared within a Game pad CA (0x01 0x0005).

3 This usage must have a Logical Minimum of 0, a Logical Maximum of 7, a Physical Minimum of 0, a Physical Maximum of 315, Units in Degrees, and a Report Size of 4. The logical value is defined to be the clockwise rotation away from the vertical axis; for example, a logical value of 0 represents no rotation and the up button being pressed, while a logical value of 1 represents a rotation of 45 degrees and both the up and left keys being pressed.

4 MotionEvent

Analog Controls 1 HID Usage Android Button
Left Trigger 0x02 0x00C5 AXIS_LTRIGGER
Right Trigger 0x02 0x00C4 AXIS_RTRIGGER
Left Joystick 0x01 0x0030
0x01 0x0031
AXIS_X
AXIS_Y
Right Joystick 0x01 0x0032
0x01 0x0035
AXIS_Z
AXIS_RZ

1 MotionEvent

7.2.7. Remote Control

See Section 2.3.1 for device-specific requirements.

7.3. Sensors

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, the device implementation MUST implement that API as described in the Android SDK documentation and the Android Open Source documentation on sensors .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST accurately report the presence or absence of sensors per the android.content.pm.PackageManager class.
 • [C-0-2] MUST return an accurate list of supported sensors via the SensorManager.getSensorList() and similar methods.
 • [C-0-3] MUST behave reasonably for all other sensor APIs (for example, by returning true or false as appropriate when applications attempt to register listeners, not calling sensor listeners when the corresponding sensors are not present; etc.).

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-1] MUST report all sensor measurements using the relevant International System of Units (metric) values for each sensor type as defined in the Android SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report sensor data with a maximum latency of 100 milliseconds + 2 * sample_time for the case of a sensor stream with a maximum requested latency of 0 ms when the application processor is active. This delay does not include any filtering delays.
 • [C-1-3] MUST report the first sensor sample within 400 milliseconds + 2 * sample_time of the sensor being activated. It is acceptable for this sample to have an accuracy of 0.
 • [C-1-4] For any API indicated by the Android SDK documentation to be a continuous sensor , device implementations MUST continuously provide periodic data samples that SHOULD have a jitter below 3%, where jitter is defined as the standard deviation of the difference of the reported timestamp values between consecutive events.
 • [C-1-5] MUST ensure that the sensor event stream MUST NOT prevent the device CPU from entering a suspend state or waking up from a suspend state.
 • [C-1-6] MUST report the event time in nanoseconds as defined in the Android SDK documentation, representing the time the event happened and synchronized with the SystemClock.elapsedRealtimeNano() clock.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have timestamp synchronization error below 100 milliseconds, and SHOULD have timestamp synchronization error below 1 millisecond.
 • When several sensors are activated, the power consumption SHOULD NOT exceed the sum of the individual sensor's reported power consumption.

The list above is not comprehensive; the documented behavior of the Android SDK and the Android Open Source Documentations on sensors is to be considered authoritative.

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers, they:

 • [C-1-6] MUST set a non-zero resolution for all sensors, and report the value via the Sensor.getResolution() API method.

Some sensor types are composite, meaning they can be derived from data provided by one or more other sensors. (Examples include the orientation sensor and the linear acceleration sensor.)

Device implementations:

 • SHOULD implement these sensor types, when they include the prerequisite physical sensors as described in sensor types .

If device implementations include a composite sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement the sensor as described in the Android Open Source documentation on composite sensors .

If device implementations include a particular sensor type that has a corresponding API for third-party developers and the sensor only reports one value, then device implementations:

 • [C-3-1] MUST set the resolution to 1 for the sensor and report the value via the Sensor.getResolution() API method.

If device implementations include a particular sensor type which supports SensorAdditionalInfo#TYPE_VEC3_CALIBRATION and the sensor is exposed to third-party developers, they:

 • [C-4-1] MUST NOT include any fixed, factory-determined calibration parameters in the data provided.

If device implementations include a combination of 3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope sensor, or a magnetometer sensor, they are:

 • [C-SR] STRONGLY RECOMMENDED to ensure the accelerometer, gyroscope and magnetometer have a fixed relative position, such that if the device is transformable (eg foldable), the sensor axes remain aligned and consistent with the sensor coordinate system throughout all possible device transformation states.

7.3.1. Accelerometer

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis accelerometer.

If device implementations include a 3-axis accelerometer, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-2] MUST implement and report TYPE_ACCELEROMETER sensor.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring from freefall up to four times the gravity(4g) or more on any axis.
 • [C-1-5] MUST have a resolution of at least 12-bits.
 • [C-1-6] MUST have a standard deviation no greater than 0.05 m/s^, where the standard deviation should be calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION composite sensor.
 • [SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement and report TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED sensor. Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet this requirement so they will be able to upgrade to the future platform release where this might become REQUIRED.
 • SHOULD implement the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors as described in the Android SDK document.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.
 • SHOULD have a resolution of at least 16-bits.
 • SHOULD be calibrated while in use if the characteristics changes over the life cycle and compensated, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • SHOULD be temperature compensated.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and any of the TYPE_SIGNIFICANT_MOTION , TYPE_TILT_DETECTOR , TYPE_STEP_DETECTOR , TYPE_STEP_COUNTER composite sensors are implemented:

 • [C-2-1] The sum of their power consumption MUST always be less than 4 mW.
 • SHOULD each be below 2 mW and 0.5 mW for when the device is in a dynamic or static condition.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-3-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer, a 3-axis gyroscope sensor, and a magnetometer sensor, they:

 • [C-4-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.2. Magnetometer

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a 3-axis magnetometer (compass).

If device implementations include a 3-axis magnetometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to report events up to a frequency of at least 10 Hz and SHOULD report events up to at least 50 Hz.
 • [C-1-3] MUST comply with the Android sensor coordinate system as detailed in the Android APIs.
 • [C-1-4] MUST be capable of measuring between -900 µT and +900 µT on each axis before saturating.
 • [C-1-5] MUST have a hard iron offset value less than 700 µT and SHOULD have a value below 200 µT, by placing the magnetometer far from dynamic (current-induced) and static (magnet-induced) magnetic fields.
 • [C-1-6] MUST have a resolution equal or denser than 0.6 µT.
 • [C-1-7] MUST support online calibration and compensation of the hard iron bias, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-8] MUST have the soft iron compensation applied—the calibration can be done either while in use or during the production of the device.
 • [C-1-9] MUST have a standard deviation, calculated on a per axis basis on samples collected over a period of at least 3 seconds at the fastest sampling rate, no greater than 1.5 µT; SHOULD have a standard deviation no greater than 0.5 µT.
 • [C-1-10] MUST implement the TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer sensor, and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer, they:

 • MAY implement the TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor.

If device implementations include a 3-axis magnetometer, an accelerometer and TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR sensor, they:

 • [C-3-1] MUST consume less than 10 mW.
 • SHOULD consume less than 3 mW when the sensor is registered for batch mode at 10 Hz.

7.3.3. GPS

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a GPS/GNSS receiver.

If device implementations include a GPS/GNSS receiver and report the capability to applications through the android.hardware.location.gps feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST support location outputs at a rate of at least 1 Hz when requested via LocationManager#requestLocationUpdate .
 • [C-1-2] MUST be able to determine the location in open-sky conditions (strong signals, negligible multipath, HDOP < 2) within 10 seconds (fast time to first fix), when connected to a 0.5 Mbps or faster data speed internet connection. This requirement is typically met by the use of some form of Assisted or Predicted GPS/GNSS technique to minimize GPS/GNSS lock-on time (Assistance data includes Reference Time, Reference Location and Satellite Ephemeris/Clock).
  • [C-1-6] After making such a location calculation, device implementations MUST determine its location, in open sky, within 5 seconds, when location requests are restarted, up to an hour after the initial location calculation, even when the subsequent request is made without a data connection, and/or after a power cycle.
 • In open sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 1 meter per second squared of acceleration:

  • [C-1-3] MUST be able to determine location within 20 meters, and speed within 0.5 meters per second, at least 95% of the time.
  • [C-1-4] MUST simultaneously track and report via GnssStatus.Callback at least 8 satellites from one constellation.
  • SHOULD be able to simultaneously track at least 24 satellites, from multiple constellations (eg GPS + at least one of Glonass, Beidou, Galileo).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to continue to deliver normal GPS/GNSS location outputs through GNSS Location Provider API's during an emergency phone call.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS measurements from all constellations tracked (as reported in GnssStatus messages), with the exception of SBAS.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report AGC, and Frequency of GNSS measurement.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report all accuracy estimates (including Bearing, Speed, and Vertical) as part of each GPS/GNSS location.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS measurements, as soon as they are found, even if a location calculated from GPS/GNSS is not yet reported.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to report GNSS pseudoranges and pseudorange rates, that, in open-sky conditions after determining the location, while stationary or moving with less than 0.2 meter per second squared of acceleration, are sufficient to calculate position within 20 meters, and speed within 0.2 meters per second, at least 95% of the time.

7.3.4. Gyroscope

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a gyroscope sensor.

If device implementations include a 3-axis gyroscope, they:

 • [C-1-1] MUST be able to report events up to a frequency of at least 50 Hz.
 • [C-1-2] MUST implement the TYPE_GYROSCOPE sensor.
 • [C-1-4] MUST have a resolution of 12-bits or more.
 • [C-1-5] MUST be temperature compensated.
 • [C-1-6] MUST be calibrated and compensated while in use, and preserve the compensation parameters between device reboots.
 • [C-1-7] MUST have a variance no greater than 1e-7 rad^2 / s^2 per Hz (variance per Hz, or rad^2 / s). The variance is allowed to vary with the sampling rate, but MUST be constrained by this value. In other words, if you measure the variance of the gyro at 1 Hz sampling rate it SHOULD be no greater than 1e-7 rad^2/s^2.
 • [C-SR] Calibration error is STRONGLY RECOMMENDED to be less than 0.01 rad/s when device is stationary at room temperature.
 • [C-SR] Are Strongly Recommended to implement TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED sensor.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a resolution of 16-bits or more.
 • SHOULD report events up to at least 200 Hz.

If device implementations include a 3-axis gyroscope, an accelerometer sensor and a magnetometer sensor, they:

 • [C-2-1] MUST implement a TYPE_ROTATION_VECTOR composite sensor.

If device implementations include a 3-axis accelerometer and a 3-axis gyroscope sensor, they:

 • [C-3-1] MUST implement the TYPE_GRAVITY and TYPE_LINEAR_ACCELERATION composite sensors.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR composite sensor.

7.3.5. Barometer

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include a barometer (ambient air pressure sensor).

If device implementations include a barometer, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_PRESSURE sensor.
 • [C-1-2] MUST be able to deliver events at 5 Hz or greater.
 • [C-1-3] MUST be temperature compensated.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to be able to report pressure measurements in the range 300hPa to 1100hPa.
 • SHOULD have an absolute accuracy of 1hPa.
 • SHOULD have a relative accuracy of 0.12hPa over 20hPa range (equivalent to ~1m accuracy over ~200m change at sea level).

7.3.6. Thermometer

If device implementations include an ambient thermometer (temperature sensor), they:

 • [C-1-1] MUST define SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE for the ambient temperature sensor and the sensor MUST measure the ambient (room/vehicle cabin) temperature from where the user is interacting with the device in degrees Celsius.

If device implementations include a thermometer sensor that measures a temperature other than ambient temperature, such as CPU temperature, they:

If device implementations include a sensor for monitoring skin temperature, then they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the [PowerManager.getThermalHeadroom]( https://developer.android.com/reference/android/os/PowerManager#getThermalHeadroom(int)) API.

7.3.7. Photometer

 • Device implementations MAY include a photometer (ambient light sensor).

7.3.8. Proximity Sensor

 • Device implementations MAY include a proximity sensor.

If device implementations include a proximity sensor and they report only a binary “near” or “far” reading, they:

 • [C-1-1] MUST measure the proximity of an object in the same direction as the screen. That is, the proximity sensor MUST be oriented to detect objects close to the screen, as the primary intent of this sensor type is to detect a phone in use by the user. If device implementations include a proximity sensor with any other orientation, it MUST NOT be accessible through this API.
 • [C-1-2] MUST have 1-bit of accuracy or more.
 • [C-1-3] MUST use 0 centimeters as the near reading and 5 centimeters as the far reading.
 • [C-1-4] MUST report a maximum range and resolution of 5.

7.3.9. High Fidelity Sensors

If device implementations include a set of higher quality sensors as defined in this section, and make available them to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST identify the capability through the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature flag.

If device implementations declare android.hardware.sensor.hifi_sensors , they:

 • [C-2-1] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -8g and +8g, and is STRONGLY RECOMMENDED to have a measurement range between at least -16g and +16g.
  • MUST have a measurement resolution of at least 2048 LSB/g.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher; SHOULD support the SensorDirectChannel RATE_VERY_FAST .
  • MUST have a measurement noise not above 400 μg/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 3000 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 3 mW.
  • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to have 3dB measurement bandwidth of at least 80% of Nyquist frequency, and white noise spectrum within this bandwidth.
  • SHOULD have an acceleration random walk less than 30 μg √Hz tested at room temperature.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 1 mg/°C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.5%, and sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.03%/C°.
  • SHOULD have cross-axis sensitivity of < 2.5 % and variation of cross-axis sensitivity < 0.2% in device operation temperature range.
 • [C-2-2] MUST have a TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_ACCELEROMETER .

 • [C-2-3] MUST have a TYPE_GYROSCOPE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -1000 and +1000 dps.
  • MUST have a measurement resolution of at least 16 LSB/dps.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 12.5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 400 Hz or higher; SHOULD support the SensorDirectChannel RATE_VERY_FAST .
  • MUST have a measurement noise not above 0.014°/s/√Hz.
  • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to have 3dB measurement bandwidth of at least 80% of Nyquist frequency, and white noise spectrum within this bandwidth.
  • SHOULD have a rate random walk less than 0.001 °/s √Hz tested at room temperature.
  • SHOULD have a bias change vs. temperature of ≤ +/- 0.05 °/ s / °C.
  • SHOULD have a sensitivity change vs. temperature of ≤ 0.02% / °C.
  • SHOULD have a best-fit line non-linearity of ≤ 0.2%.
  • SHOULD have a noise density of ≤ 0.007 °/s/√Hz.
  • SHOULD have calibration error less than 0.002 rad/s in temperature range 10 ~ 40 ℃ when device is stationary.
  • SHOULD have g-sensitivity less than 0.1°/s/g.
  • SHOULD have cross-axis sensitivity of < 4.0 % and cross-axis sensitivity variation < 0.3% in device operation temperature range.
 • [C-2-4] MUST have a TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GYROSCOPE .

 • [C-2-5] MUST have a TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least -900 and +900 μT.
  • MUST have a measurement resolution of at least 5 LSB/uT.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 5 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 50 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 0.5 uT.
 • [C-2-6] MUST have a TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED with the same quality requirements as TYPE_GEOMAGNETIC_FIELD and in addition:

  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 600 sensor events.
  • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to have white noise spectrum from 1 Hz to at least 10 Hz when the report rate is 50 Hz or higher.
 • [C-2-7] MUST have a TYPE_PRESSURE sensor which:

  • MUST have a measurement range between at least 300 and 1100 hPa.
  • MUST have a measurement resolution of at least 80 LSB/hPa.
  • MUST have a minimum measurement frequency of 1 Hz or lower.
  • MUST have a maximum measurement frequency of 10 Hz or higher.
  • MUST have a measurement noise not above 2 Pa/√Hz.
  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 300 sensor events.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 2 mW.
 • [C-2-8] MUST have a TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR sensor.

 • [C-2-9] MUST have a TYPE_SIGNIFICANT_MOTION sensor which:

  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-10] MUST have a TYPE_STEP_DETECTOR sensor which:

  • MUST implement a non-wake-up form of this sensor with a buffering capability of at least 100 sensor events.
  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
  • MUST have a batching power consumption not worse than 4 mW.
 • [C-2-11] MUST have a TYPE_STEP_COUNTER sensor which:

  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-12] MUST have a TILT_DETECTOR sensor which:

  • MUST have a power consumption not worse than 0.5 mW when device is static and 1.5 mW when device is moving.
 • [C-2-13] The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer, Gyroscope, and Magnetometer MUST be within 2.5 milliseconds of each other. The event timestamp of the same physical event reported by the Accelerometer and Gyroscope SHOULD be within 0.25 milliseconds of each other.

 • [C-2-14] MUST have Gyroscope sensor event timestamps on the same time base as the camera subsystem and within 1 milliseconds of error.

 • [C-2-15] MUST deliver samples to applications within 5 milliseconds from the time when the data is available on any of the above physical sensors to the application.

 • [C-2-16] MUST NOT have a power consumption higher than 0.5 mW when device is static and 2.0 mW when device is moving when any combination of the following sensors are enabled:

  • SENSOR_TYPE_SIGNIFICANT_MOTION
  • SENSOR_TYPE_STEP_DETECTOR
  • SENSOR_TYPE_STEP_COUNTER
  • SENSOR_TILT_DETECTORS
 • [C-2-17] MAY have a TYPE_PROXIMITY sensor, but if present MUST have a minimum buffer capability of 100 sensor events.

Note that all power consumption requirements in this section do not include the power consumption of the Application Processor. It is inclusive of the power drawn by the entire sensor chain—the sensor, any supporting circuitry, any dedicated sensor processing system, etc.

If device implementations include direct sensor support, they:

 • [C-3-1] MUST correctly declare support of direct channel types and direct report rates level through the isDirectChannelTypeSupported and getHighestDirectReportRateLevel API.
 • [C-3-2] MUST support at least one of the two sensor direct channel types for all sensors that declare support for sensor direct channel.
 • SHOULD support event reporting through sensor direct channel for primary sensor (non-wakeup variant) of the following types:
  • TYPE_ACCELEROMETER
  • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
  • TYPE_GYROSCOPE
  • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED

7.3.10. Biometric Sensors

For additional background on Measuring Biometric Unlock Security, please see Measuring Biometric Security documentation .

If device implementations include a secure lock screen, they:

 • SHOULD include a biometric sensor

Biometric sensors can be classified as Class 3 (formerly Strong ), Class 2 (formerly Weak ), or Class 1 (formerly Convenience ) based on their spoof and imposter acceptance rates, and on the security of the biometric pipeline. This classification determines the capabilities the biometric sensor has to interface with the platform and with third-party applications. Sensors are classified as Class 1 by default, and need to meet additional requirements as detailed below if they wish to be classified as either Class 2 or Class 3 . Both Class 2 and Class 3 biometrics get additional capabilities as detailed below.

If device implementations make a biometric sensor available to third-party applications via android.hardware.biometrics.BiometricManager , android.hardware.biometrics.BiometricPrompt , and android.provider.Settings.ACTION_BIOMETRIC_ENROLL , they:

 • [C-4-1] MUST meet the requirements for Class 3 or Class 2 biometric as defined in this document.
 • [C-4-2] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant in the Authenticators class and any combinations thereof. Conversely, MUST NOT honor or recognize integer constants passed to the canAuthenticate(int) and setAllowedAuthenticators(int) methods other than those documented as public constants in Authenticators and any combinations thereof.
 • [C-4-3] MUST implement the ACTION_BIOMETRIC_ENROLL action on devices that have either Class 3 or Class 2 biometrics. This action MUST only present the enrollment entry points for Class 3 or Class 2 biometrics.

If device implementations support passive biometrics, they:

 • [C-5-1] MUST by default require an additional confirmation step (eg a button press).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a setting to allow users to override application preference and always require accompanying confirmation step.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have the confirm action be secured such that an operating system or kernel compromise cannot spoof it. For example, this means that the confirm action based on a physical button is routed through an input-only general-purpose input/output (GPIO) pin of a secure element (SE) that cannot be driven by any other means than a physical button press.
 • [C-5-2] MUST additionally implement an implicit authentication flow (without confirmation step) corresponding to setConfirmationRequired(boolean) , which applications can set to utilize for sign-in flows.

If device implementations have multiple biometric sensors, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to require only one biometric be confirmed per authentication (eg if both fingerprint and face sensors are available on the device, onAuthenticationSucceeded should be sent after any one of them is confirmed).

In order for device implementations to allow access to keystore keys to third-party applications, they:

 • [C-6-1] MUST meet the requirements for Class 3 as defined in this section below.
 • [C-6-2] MUST present only Class 3 biometrics when the authentication requires BIOMETRIC_STRONG , or the authentication is invoked with a CryptoObject .

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 1 (formerly Convenience ), they:

 • [C-1-1] MUST have a false acceptance rate less than 0.002%.
 • [C-1-2] MUST disclose that this mode may be less secure than a strong PIN, pattern, or password and clearly enumerate the risks of enabling it, if the spoof and imposter acceptance rates are higher than 7% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-1-9] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) after no more than twenty false trials and no less than ninety-second backoff time for biometric verification - where a false trial is one with an adequate capture quality (BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to lower the total number of false trials for biometric verification specified in [C-1-9] if the spoof and imposter acceptance rates are higher than 7% as measure by the Android Biometrics Test Protocols.
 • [C-1-3] MUST rate limit attempts for biometric verification - where a false trial is one with an adequate capture quality ( BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD ) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to rate limit attempts for at least 30 seconds after five false trials for biometric verification for the maximum number of false trials per [C-1-9] - where a false trial is one with an adequate capture quality (BIOMETRIC_ACQUIRED_GOOD) that does not match an enrolled biometric.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have all rate limiting logic in TEE.
 • [C-1-10] MUST disable biometrics once primary authentication backoff has first triggered as described in [C-0-2] of section 9.11.
 • [C-1-4] MUST prevent adding new biometrics without first establishing a chain of trust by having the user confirm existing or add a new device credential (PIN/pattern/password) that's secured by TEE; the Android Open Source Project implementation provides the mechanism in the framework to do so.
 • [C-1-5] MUST completely remove all identifiable biometric data for a user when the user's account is removed (including via a factory reset).
 • [C-1-6] MUST honor the individual flag for that biometric (ie DevicePolicyManager.KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT , DevicePolicymanager.KEYGUARD_DISABLE_FACE , or DevicePolicymanager.KEYGUARD_DISABLE_IRIS ).
 • [C-1-7] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 24 hours or less for new devices launching with Android version 10, once every 72 hours or less for devices upgrading from earlier Android version.
 • [C-1-8] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) or Class 3 (STRONG) biometric after one of the following:

  • a 4-hour idle timeout period, OR
  • 3 failed biometric authentication attempts.
  • The idle timeout period and the failed authentication count is reset after any successful confirmation of the device credentials.

  Upgrading devices from an earlier Android version can be exempted from C-1-8.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use the logic in the framework provided by the Android Open Source Project to enforce constraints specified in [C-1-7] and [C-1-8] for new devices.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a false rejection rate of less than 10%, as measured on the device.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a latency below 1 second, measured from when the biometric is detected, until the screen is unlocked, for each enrolled biometric.

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 2 (formerly Weak ), they:

 • [C-2-1] MUST meet all requirements for Class 1 above.
 • [C-2-2] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 20% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-2-3] MUST perform the biometric matching in an isolated execution environment outside Android user or kernel space, such as the Trusted Execution Environment (TEE), or on a chip with a secure channel to the isolated execution environment.
 • [C-2-4] MUST have all identifiable data encrypted and cryptographically authenticated such that they cannot be acquired, read or altered outside of the isolated execution environment or a chip with a secure channel to the isolated execution environment as documented in the implementation guidelines on the Android Open Source Project site.
 • [C-2-5] For camera based biometrics, while biometric based authentication or enrollment is happening:
  • MUST operate the camera in a mode that prevents camera frames from being read or altered outside the isolated execution environment or a chip with a secure channel to the isolated execution environment.
  • For RGB single-camera solutions, the camera frames CAN be readable outside the isolated execution environment to support operations such as preview for enrollment, but MUST still NOT be alterable.
 • [C-2-6] MUST NOT enable third-party applications to distinguish between individual biometric enrollments.
 • [C-2-7] MUST NOT allow unencrypted access to identifiable biometric data or any data derived from it (such as embeddings) to the Application Processor outside the context of the TEE.
 • [C-2-8] MUST have a secure processing pipeline such that an operating system or kernel compromise cannot allow data to be directly injected to falsely authenticate as the user.

  If device implementations are already launched on an earlier Android version and cannot meet the requirement C-2-8 through a system software update, they MAY be exempted from the requirement.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include liveness detection for all biometric modalities and attention detection for Face biometrics.

 • [C-2-9] MUST make the biometric sensor available to third-party applications.

If device implementations wish to treat a biometric sensor as Class 3 (formerly Strong ), they:

 • [C-3-1] MUST meet all the requirements of Class 2 above, except for [C-1-7] and [C-1-8]. Upgrading devices from an earlier Android version are not exempted from C-2-7.
 • [C-3-2] MUST have a hardware-backed keystore implementation.
 • [C-3-3] MUST have a spoof and imposter acceptance rate not higher than 7% as measured by the Android Biometrics Test Protocols .
 • [C-3-4] MUST challenge the user for the recommended primary authentication (eg PIN, pattern, password) once every 72 hours or less.
 • [C-3-5] MUST re-generate Authenticator ID for all Class 3 biometrics supported on device if any of them is re-enrolled.
 • [C-3-6] Must enable biometric-backed keystore keys to third-party applications.

If device implementations contain an under-display fingerprint sensor (UDFPS), they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to prevent the touchable area of the UDFPS from interfering with 3-button navigation( which some users might require for accessibility purposes).

7.3.12. Pose Sensor

Device implementations:

 • MAY support pose sensor with 6 degrees of freedom.

If device implementations support pose sensor with 6 degrees of freedom, they:

 • [C-1-1] MUST implement and report TYPE_POSE_6DOF sensor.
 • [C-1-2] MUST be more accurate than the rotation vector alone.

7.3.13. Hinge Angle Sensor

If device implementations support a hinge angle sensor, they:

7.4. Data Connectivity

7.4.1. Telephony

“Telephony” as used by the Android APIs and this document refers specifically to hardware related to placing voice calls and sending SMS messages via a GSM or CDMA network. While these voice calls may or may not be packet-switched, they are for the purposes of Android considered independent of any data connectivity that may be implemented using the same network. In other words, the Android “telephony” functionality and APIs refer specifically to voice calls and SMS. For instance, device implementations that cannot place calls or send/receive SMS messages are not considered a telephony device, regardless of whether they use a cellular network for data connectivity.

 • Android MAY be used on devices that do not include telephony hardware. That is, Android is compatible with devices that are not phones.

If device implementations include GSM or CDMA telephony, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.telephony feature flag and other sub-feature flags according to the technology.
 • [C-1-2] MUST implement full support for the API for that technology.
 • SHOULD allow all available cellular service types (2G, 3G, 4G, 5G, etc.) during emergency calls (regardless of the network types set by SetAllowedNetworkTypeBitmap() ).

If device implementations do not include telephony hardware, they:

 • [C-2-1] MUST implement the full APIs as no-ops.

If device implementations support eUICCs or eSIMs/embedded SIMs and include a proprietary mechanism to make eSIM functionality available for third-party developers, they:

If device implementations don't set the system property ro.telephony.iwlan_operation_mode to 'legacy', then they:

If device implementations support a single IP Multimedia Subsystem (IMS) registration for both multimedia telephony service (MMTEL) and rich communication service (RCS) features and are expected to comply with cellular carrier requirements regarding using a single IMS registration for all IMS signalling traffic, they:

7.4.1.1. Number Blocking Compatibility

If device implementations report the android.hardware.telephony feature , they:

 • [C-1-1] MUST include number blocking support
 • [C-1-2] MUST fully implement BlockedNumberContract and the corresponding API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-3] MUST block all calls and messages from a phone number in 'BlockedNumberProvider' without any interaction with apps. The only exception is when number blocking is temporarily lifted as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST NOT write to the platform call log provider for a blocked call.
 • [C-1-5] MUST NOT write to the Telephony provider for a blocked message.
 • [C-1-6] MUST implement a blocked numbers management UI, which is opened with the intent returned by TelecomManager.createManageBlockedNumbersIntent() method.
 • [C-1-7] MUST NOT allow secondary users to view or edit the blocked numbers on the device as the Android platform assumes the primary user to have full control of the telephony services, a single instance, on the device. All blocking related UI MUST be hidden for secondary users and the blocked list MUST still be respected.
 • SHOULD migrate the blocked numbers into the provider when a device updates to Android 7.0.
7.4.1.2. Telecom API

If device implementations report android.hardware.telephony , they:

 • [C-1-1] MUST support the ConnectionService APIs described in the SDK .
 • [C-1-2] MUST display a new incoming call and provide user affordance to accept or reject the incoming call when the user is on an ongoing call that is made by a third-party app that does not support the hold feature specified via CAPABILITY_SUPPORT_HOLD .
 • [C-1-3] MUST have an application that implements InCallService .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to notify the user that answering an incoming call will drop an ongoing call.

  The AOSP implementation meets these requirements by a heads-up notification which indicates to the user that answering an incoming call will cause the other call to be dropped.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to preload the default dialer app that shows a call log entry and the name of a third-party app in its call log when the third-party app sets the EXTRA_LOG_SELF_MANAGED_CALLS extras key on its PhoneAccount to true .

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to handle the audio headset's KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE and KEYCODE_HEADSETHOOK events for the android.telecom APIs as below:

7.4.2. IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Device implementations:

 • SHOULD include support for one or more forms of 802.11.

If device implementations include support for 802.11 and expose the functionality to a third-party application, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature flag android.hardware.wifi .
 • [C-1-3] MUST implement the multicast API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-4] MUST support multicast DNS (mDNS) and MUST NOT filter mDNS packets (224.0.0.251) at any time of operation including:
  • Even when the screen is not in an active state.
  • For Android Television device implementations, even when in standby power states.
 • [C-1-5] MUST NOT treat the WifiManager.enableNetwork() API method call as a sufficient indication to switch the currently active Network that is used by default for application traffic and is returned by ConnectivityManager API methods such as getActiveNetwork and registerDefaultNetworkCallback . In other words, they MAY only disable the Internet access provided by any other network provider (eg mobile data) if they successfully validate that the Wi-Fi network is providing Internet access.
 • [C-1-6] Are STRONGLY RECOMMENDED to, when the ConnectivityManager.reportNetworkConnectivity() API method is called, re-evaluate the Internet access on the Network and, once the evaluation determines that the current Network no longer provides Internet access, switch to any other available network (eg mobile data) that provides Internet access.
 • [C-1-7] MUST randomize the source MAC address and sequence number of probe request frames, once at the beginning of each scan, while STA is disconnected.
 • [C-1-8] MUST use one consistent MAC address (SHOULD NOT randomize MAC address halfway through a scan).
 • [C-1-9] MUST iterate probe request sequence number as normal (sequentially) between the probe requests in a scan.
 • [C-1-10] MUST randomize Probe request sequence number between the last probe request of a scan and the first probe request of the next scan.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the source MAC address used for all STA communication to an Access Point (AP) while associating and associated.
  • The device MUST use a different randomized MAC address for each SSID (FQDN for Passpoint) it communicates with.
  • The device MUST provide the user with an option to control the randomization per SSID (FQDN for Passpoint) with non randomized and randomized options, and MUST set the default mode for new Wi-Fi configurations to be randomized.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use a random BSSID for any AP that they create.
  • The MAC address MUST be randomized and persisted per SSID used by the AP.
  • The DEVICE MAY provide the user with an option to disable this feature. If such an option is provided, randomization MUST be enabled by default.

If device implementations include support for Wi-Fi power save mode as defined in IEEE 802.11 standard, they:

 • [C-3-1] MUST turn off Wi-Fi power save mode whenever an app acquires WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF lock or WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY lock via WifiManager.createWifiLock() and WifiManager.WifiLock.acquire() APIs and the lock is active.
 • [C-3-2] The average round trip latency between the device and an access point while the device is in a Wi-Fi Low Latency Lock ( WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY ) mode MUST be smaller than the latency during a Wi-Fi High Perf Lock ( WIFI_MODE_FULL_HIGH_PERF ) mode.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to minimize Wi-Fi round trip latency whenever a Low Latency Lock ( WIFI_MODE_FULL_LOW_LATENCY ) is acquired and takes effect.

If device implementations support Wi-Fi and use Wi-Fi for location scanning, they:

7.4.2.1. Wi-Fi Direct

Device implementations:

 • SHOULD include support for Wi-Fi Direct (Wi-Fi peer-to-peer).

If device implementations include support for Wi-Fi Direct, they:

 • [C-1-1] MUST implement the corresponding Android API as described in the SDK documentation.
 • [C-1-2] MUST report the hardware feature android.hardware.wifi.direct .
 • [C-1-3] MUST support regular Wi-Fi operation.
 • [C-1-4] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Direct operations concurrently.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the source MAC address for all newly formed Wi-Fi Direct connections.

Device implementations:

If device implementations include support for TDLS and TDLS is enabled by the WiFiManager API, they:

 • [C-1-1] MUST declare support for TDLS through WifiManager.isTdlsSupported .
 • SHOULD use TDLS only when it is possible AND beneficial.
 • SHOULD have some heuristic and NOT use TDLS when its performance might be worse than going through the Wi-Fi access point.
7.4.2.3. Wi-Fi Aware

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiAwareManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.aware feature flag.
 • [C-1-3] MUST support Wi-Fi and Wi-Fi Aware operations concurrently.
 • [C-1-4] MUST randomize the Wi-Fi Aware management interface address at intervals no longer than 30 minutes and whenever Wi-Fi Aware is enabled unless an Aware ranging operation is ongoing or an Aware data-path is active (randomization is not expected for as long as the data-path is active).

If device implementations include support for Wi-Fi Aware and Wi-Fi Location as described in Section 7.4.2.5 and exposes these functionalities to third-party apps, then they:

7.4.2.4. Wi-Fi Passpoint

If device implementations include support for 802.11 (Wi-Fi) they:

 • [C-1-1] MUST include support for Wi-Fi Passpoint .
 • [C-1-2] MUST implement the Passpoint related WifiManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-3] MUST support IEEE 802.11u standard, specifically related to Network Discovery and Selection, such as Generic Advertisement Service (GAS) and Access Network Query Protocol (ANQP).
 • [C-1-4] MUST declare android.hardware.wifi.passpoint feature flag.
 • [C-1-5] MUST follow the AOSP implementation to discover, match and associate to Passpoint networks.
 • [C-1-6] MUST support at least the following subset of device provisioning protocols as defined in the Wi-Fi Alliance Passpoint R2: EAP-TTLS authentication and SOAP-XML.
 • [C-1-7] MUST process the AAA server certificate as described in Hotspot 2.0 R3 specification.
 • [C-1-8] MUST support user control of provisioning through the Wi-Fi picker.
 • [C-1-9] MUST keep Passpoint configurations persistent across reboots.
 • [C-SR] Are Strongly recommended to support the terms and conditions acceptance feature.
 • [C-SR] Are Strongly recommended to support the Venue information feature.

Conversely if device implementations do not include support for Wi-Fi Passpoint:

 • [C-2-1] The implementation of the Passpoint related WifiManager APIs MUST throw an UnsupportedOperationException .

If a global Passpoint disable user control switch is provided, implementations:

 • [C-3-1] MUST enable Passpoint by default.
7.4.2.5. Wi-Fi Location (Wi-Fi Round Trip Time - RTT)

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Location and expose the functionality to third-party apps, then they:

 • [C-1-1] MUST implement the WifiRttManager APIs as described in the SDK documentation .
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.wifi.rtt feature flag.
 • [C-1-3] MUST randomize the source MAC address for each RTT burst which is executed while the Wi-Fi interface on which the RTT is being executed is not associated to an Access Point.
 • [C-1-4] MUST be accurate to within 2 meters at 80 MHz bandwidth at the 68th percentile (as calculated with the Cumulative Distribution Function).
7.4.2.6. Wi-Fi Keepalive Offload

Device implementations:

 • SHOULD include support for Wi-Fi keepalive offload.

If device implementations include support for Wi-Fi keepalive offload and expose the functionality to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST support the SocketKeepAlive API.

 • [C-1-2] MUST support at least three concurrent keepalive slots over Wi-Fi and at least one keepalive slot over cellular.

If device implementations do not include support for Wi-Fi keepalive offload, they:

7.4.2.7. Wi-Fi Easy Connect (Device Provisioning Protocol)

Device implementations:

If device implementations include support for Wi-Fi Easy Connect and expose the functionality to third-party apps, they:

7.4.2.8. Enterprise Wi-Fi Server Certificate Validation

If the Wi-Fi server certificate is not validated or the Wi-Fi server domain name is not set, device implementations:

 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED not to provide the user an option to manually add Enterprise Wi-Fi network in the Settings app.

7.4.3. บลูทู ธ

If device implementations support Bluetooth Audio profile, they:

 • SHOULD support Advanced Audio Codecs and Bluetooth Audio Codecs (eg LDAC).

If device implementations support HFP, A2DP and AVRCP, they:

 • SHOULD support at least 5 total connected devices.

If device implementations declare android.hardware.vr.high_performance feature, they:

 • [C-1-1] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension.

Android includes support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy .

If device implementations include support for Bluetooth and Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-2-1] MUST declare the relevant platform features ( android.hardware.bluetooth and android.hardware.bluetooth_le respectively) and implement the platform APIs.
 • SHOULD implement relevant Bluetooth profiles such as A2DP, AVRCP, OBEX, HFP, etc. as appropriate for the device.

If device implementations include support for Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-3-1] MUST declare the hardware feature android.hardware.bluetooth_le .
 • [C-3-2] MUST enable the GATT (generic attribute profile) based Bluetooth APIs as described in the SDK documentation and android.bluetooth .
 • [C-3-3] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isOffloadedFilteringSupported() to indicate whether the filtering logic for the ScanFilter API classes is implemented.
 • [C-3-4] MUST report the correct value for BluetoothAdapter.isMultipleAdvertisementSupported() to indicate whether Low Energy Advertising is supported.
 • [C-3-5] MUST implement a Resolvable Private Address (RPA) timeout no longer than 15 minutes and rotate the address at timeout to protect user privacy. To prevent timing attacks, timeout intervals MUST also be randomized between 5 and 15 minutes.
 • SHOULD support offloading of the filtering logic to the bluetooth chipset when implementing the ScanFilter API .
 • SHOULD support offloading of the batched scanning to the bluetooth chipset.
 • SHOULD support multi advertisement with at least 4 slots.

If device implementations support Bluetooth LE and use Bluetooth LE for location scanning, they:

 • [C-4-1] MUST provide a user affordance to enable/disable the value read through the System API BluetoothAdapter.isBleScanAlwaysAvailable() .

If device implementations include support for Bluetooth LE and Hearing Aids Profile, as described in Hearing Aid Audio Support Using Bluetooth LE , they:

If device implementations include support for Bluetooth or Bluetooth Low Energy, they:

 • [C-6-1] MUST restrict access to any Bluetooth metadata (such as scan results) which could be used to derive the location of the device, unless the requesting app successfully passes an android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION permission check based on its current foreground/background state.

If device implementations include support for Bluetooth or Bluetooth Low Energy and the app manifest does not include a declaration from the developer stating that they are not deriving location from Bluetooth, then, they:

7.4.4. Near-Field Communications

Device implementations:

 • SHOULD include a transceiver and related hardware for Near-Field Communications (NFC).
 • [C-0-1] MUST implement android.nfc.NdefMessage and android.nfc.NdefRecord APIs even if they do not include support for NFC or declare the android.hardware.nfc feature as the classes represent a protocol-independent data representation format.

If device implementations include NFC hardware and plan to make it available to third-party apps, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.nfc feature from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature() method .
 • MUST be capable of reading and writing NDEF messages via the following NFC standards as below:
 • [C-1-2] MUST be capable of acting as an NFC Forum reader/writer (as defined by the NFC Forum technical specification NFCForum-TS-DigitalProtocol-1.0) via the following NFC standards:
  • NfcA (ISO14443-3A)
  • NfcB (ISO14443-3B)
  • NfcF (JIS X 6319-4)
  • IsoDep (ISO 14443-4)
  • NFC Forum Tag Types 1, 2, 3, 4, 5 (defined by the NFC Forum)
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to be capable of reading and writing NDEF messages as well as raw data via the following NFC standards. Note that while the NFC standards are stated as STRONGLY RECOMMENDED, the Compatibility Definition for a future version is planned to change these to MUST. These standards are optional in this version but will be required in future versions. Existing and new devices that run this version of Android are very strongly encouraged to meet these requirements now so they will be able to upgrade to the future platform releases.

 • [C-1-13] MUST poll for all supported technologies while in NFC discovery mode.

 • SHOULD be in NFC discovery mode while the device is awake with the screen active and the lock-screen unlocked.

 • SHOULD be capable of reading the barcode and URL (if encoded) of Thinfilm NFC Barcode products.

Note that publicly available links are not available for the JIS, ISO, and NFC Forum specifications cited above.

Android includes support for NFC Host Card Emulation (HCE) mode.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE (for NfcA and/or NfcB) and support Application ID (AID) routing, they:

 • [C-2-1] MUST report the android.hardware.nfc.hce feature constant.
 • [C-2-2] MUST support NFC HCE APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include an NFC controller chipset capable of HCE for NfcF, and implement the feature for third-party applications, they:

 • [C-3-1] MUST report the android.hardware.nfc.hcef feature constant.
 • [C-3-2] MUST implement the NfcF Card Emulation APIs as defined in the Android SDK.

If device implementations include general NFC support as described in this section and support MIFARE technologies (MIFARE Classic, MIFARE Ultralight, NDEF on MIFARE Classic) in the reader/writer role, they:

 • [C-4-1] MUST implement the corresponding Android APIs as documented by the Android SDK.
 • [C-4-2] MUST report the feature com.nxp.mifare from the android.content.pm.PackageManager.hasSystemFeature () method. Note that this is not a standard Android feature and as such does not appear as a constant in the android.content.pm.PackageManager class.

7.4.5. Networking protocols and APIs

7.4.5.1. Minimum Network Capability

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST include support for one or more forms of data networking. Specifically, device implementations MUST include support for at least one data standard capable of 200 Kbit/sec or greater. Examples of technologies that satisfy this requirement include EDGE, HSPA, EV-DO, 802.11g, Ethernet and Bluetooth PAN.
 • SHOULD also include support for at least one common wireless data standard, such as 802.11 (Wi-Fi), when a physical networking standard (such as Ethernet) is the primary data connection.
 • MAY implement more than one form of data connectivity.
7.4.5.2. IPv6

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST include an IPv6 networking stack and support IPv6 communication using the managed APIs, such as java.net.Socket and java.net.URLConnection , as well as the native APIs, such as AF_INET6 sockets.
 • [C-0-3] MUST enable IPv6 by default.
  • MUST ensure that IPv6 communication is as reliable as IPv4, for example:
   • [C-0-4] MUST maintain IPv6 connectivity in doze mode.
   • [C-0-5] Rate-limiting MUST NOT cause the device to lose IPv6 connectivity on any IPv6-compliant network that uses RA lifetimes of at least 180 seconds.
 • [C-0-6] MUST provide third-party applications with direct IPv6 connectivity to the network when connected to an IPv6 network, without any form of address or port translation happening locally on the device. Both managed APIs such as Socket#getLocalAddress or Socket#getLocalPort ) and NDK APIs such as getsockname() or IPV6_PKTINFO MUST return the IP address and port that is actually used to send and receive packets on the network and is visible as the source ip and port to internet (web) servers.

The required level of IPv6 support depends on the network type, as shown in the following requirements.

If device implementations support Wi-Fi, they:

 • [C-1-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Wi-Fi.

If device implementations support Ethernet, they:

 • [C-2-1] MUST support dual-stack and IPv6-only operation on Ethernet.

If device implementations support Cellular data, they:

 • [C-3-1] MUST support IPv6 operation (IPv6-only and possibly dual-stack) on cellular.

If device implementations support more than one network type (eg, Wi-Fi and cellular data), they:

 • [C-4-1] MUST simultaneously meet the above requirements on each network when the device is simultaneously connected to more than one network type.
7.4.5.3. Captive Portals

A captive portal refers to a network that requires sign-in in order to obtain internet access.

If device implementations provide a complete implementation of the android.webkit.Webview API , they:

 • [C-1-1] MUST provide a captive portal application to handle the intent ACTION_CAPTIVE_PORTAL_SIGN_IN and display the captive portal login page, by sending that intent, on call to the System API ConnectivityManager#startCaptivePortalApp(Network, Bundle) .
 • [C-1-2] MUST perform detection of captive portals and support login through the captive portal application when the device is connected to any network type, including cellular/mobile network, WiFi, Ethernet or Bluetooth.
 • [C-1-3] MUST support logging in to captive portals using cleartext DNS when the device is configured to use private DNS strict mode.
 • [C-1-4] MUST use encrypted DNS as per the SDK documentation for android.net.LinkProperties.getPrivateDnsServerName and android.net.LinkProperties.isPrivateDnsActive for all network traffic that is not explicitly communicating with the captive portal.
 • [C-1-5] MUST ensure that, while the user is logging in to a captive portal, the default network used by applications (as returned by ConnectivityManager.getActiveNetwork , ConnectivityManager.registerDefaultNetworkCallback , and used by default by Java networking APIs such as java.net.Socket, and native APIs such as connect()) is any other available network that provides internet access, if available.

7.4.6. Sync Settings

Device implementations:

7.4.7. Data Saver

If device implementations include a metered connection, they are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to provide the data saver mode.

If device implementations provide the data saver mode, they:

 • [C-1-1] MUST support all the APIs in the ConnectivityManager class as described in the SDK documentation

If device implementations do not provide the data saver mode, they:

7.4.8. Secure Elements

If device implementations support Open Mobile API -capable secure elements and make them available to third-party apps, they:

7.5. Cameras

If device implementations include at least one camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the android.hardware.camera.any feature flag.
 • [C-1-2] MUST be possible for an application to simultaneously allocate 3 RGBA_8888 bitmaps equal to the size of the images produced by the largest-resolution camera sensor on the device, while camera is open for the purpose of basic preview and still capture.
 • [C-1-3] MUST ensure that the preinstalled default camera application handling intents MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE , MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE_SECURE , or MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE , is responsible for removing the user location in the image metadata before sending it to the receiving application when the receiving application does not have ACCESS_FINE_LOCATION .

7.5.1. Rear-Facing Camera

A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera.

Device implementations:

 • SHOULD include a rear-facing camera.

If device implementations include at least one rear-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera and android.hardware.camera.any .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
 • SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
 • MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
 • MAY include a flash.

If the camera includes a flash:

 • [C-2-1] the flash lamp MUST NOT be lit while an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the FLASH_MODE_AUTO or FLASH_MODE_ON attributes of a Camera.Parameters object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using Camera.PreviewCallback .

7.5.2. Front-Facing Camera

A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

Device implementations:

 • MAY include a front-facing camera.

If device implementations include at least one front-facing camera, they:

 • [C-1-1] MUST report the feature flag android.hardware.camera.any and android.hardware.camera.front .
 • [C-1-2] MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
 • [C-1-3] MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API and MUST NOT configure the API to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
 • [C-1-4] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application when the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method. Conversely, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis when the current application does not explicitly request that the Camera display be rotated via a call to the android.hardware.Camera.setDisplayOrientation() method.
 • [C-1-5] MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.
 • [C-1-6] MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream.
 • MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .

If device implementations are capable of being rotated by user (such as automatically via an accelerometer or manually via user input):

 • [C-2-1] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the device's current orientation.

7.5.3. External Camera

Device implementations:

 • MAY include support for an external camera that is not necessarily always connected.

If device implementations include support for an external camera, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.hardware.camera.external and android.hardware camera.any .
 • [C-1-2] MUST support USB Video Class (UVC 1.0 or higher) if the external camera connects through the USB host port.
 • [C-1-3] MUST pass camera CTS tests with a physical external camera device connected. Details of camera CTS testing are available at source.android.com .
 • SHOULD support video compressions such as MJPEG to enable transfer of high-quality unencoded streams (ie raw or independently compressed picture streams).
 • MAY support multiple cameras.
 • MAY support camera-based video encoding.

If camera-based video encoding is supported:

 • [C-2-1] A simultaneous unencoded / MJPEG stream (QVGA or greater resolution) MUST be accessible to the device implementation.

7.5.4. Camera API Behavior

Android includes two API packages to access the camera, the newer android.hardware.camera2 API expose lower-level camera control to the app, including efficient zero-copy burst/streaming flows and per-frame controls of exposure, gain, white balance gains, color conversion, denoising, sharpening, and more.

The older API package, android.hardware.Camera , is marked as deprecated in Android 5.0 but as it should still be available for apps to use. Android device implementations MUST ensure the continued support of the API as described in this section and in the Android SDK.

All features that are common between the deprecated android.hardware.Camera class and the newer android.hardware.camera2 package MUST have equivalent performance and quality in both APIs. For example, with equivalent settings, autofocus speed and accuracy must be identical, and the quality of captured images must be the same. Features that depend on the different semantics of the two APIs are not required to have matching speed or quality, but SHOULD match as closely as possible.

Device implementations MUST implement the following behaviors for the camera-related APIs, for all available cameras. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST use android.hardware.PixelFormat.YCbCr_420_SP for preview data provided to application callbacks when an application has never called android.hardware.Camera.Parameters.setPreviewFormat(int) .
 • [C-0-2] MUST further be in the NV21 encoding format when an application registers an android.hardware.Camera.PreviewCallback instance and the system calls the onPreviewFrame() method and the preview format is YCbCr_420_SP, the data in the byte[] passed into onPreviewFrame() . That is, NV21 MUST be the default.
 • [C-0-3] MUST support the YV12 format (as denoted by the android.graphics.ImageFormat.YV12 constant) for camera previews for both front- and rear-facing cameras for android.hardware.Camera . (The hardware video encoder and camera may use any native pixel format, but the device implementation MUST support conversion to YV12.)
 • [C-0-4] MUST support the android.hardware.ImageFormat.YUV_420_888 and android.hardware.ImageFormat.JPEG formats as outputs through the android.media.ImageReader API for android.hardware.camera2 devices that advertise REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_BACKWARD_COMPATIBLE capability in android.request.availableCapabilities .
 • [C-0-5] MUST still implement the full Camera API included in the Android SDK documentation, regardless of whether the device includes hardware autofocus or other capabilities. For instance, cameras that lack autofocus MUST still call any registered android.hardware.Camera.AutoFocusCallback instances (even though this has no relevance to a non-autofocus camera.) Note that this does apply to front-facing cameras; for instance, even though most front-facing cameras do not support autofocus, the API callbacks must still be “faked” as described.
 • [C-0-6] MUST recognize and honor each parameter name defined as a constant in the android.hardware.Camera.Parameters class and the android.hardware.camera2.CaptureRequest class. Conversely, device implementations MUST NOT honor or recognize string constants passed to the android.hardware.Camera.setParameters() method other than those documented as constants on the android.hardware.Camera.Parameters . That is, device implementations MUST support all standard Camera parameters if the hardware allows, and MUST NOT support custom Camera parameter types. For instance, device implementations that support image capture using high dynamic range (HDR) imaging techniques MUST support camera parameter Camera.SCENE_MODE_HDR .
 • [C-0-7] MUST report the proper level of support with the android.info.supportedHardwareLevel property as described in the Android SDK and report the appropriate framework feature flags .
 • [C-0-8] MUST also declare its individual camera capabilities of android.hardware.camera2 via the android.request.availableCapabilities property and declare the appropriate feature flags ; MUST define the feature flag if any of its attached camera devices supports the feature.
 • [C-0-9] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_PICTURE intent whenever a new picture is taken by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-10] MUST broadcast the Camera.ACTION_NEW_VIDEO intent whenever a new video is recorded by the camera and the entry of the picture has been added to the media store.
 • [C-0-11] MUST have all cameras accessible via the deprecated android.hardware.Camera API also accessible via the android.hardware.camera2 API.
 • [C-0-12] MUST ensure that the facial appearance is NOT altered, including but not limited to altering facial geometry, facial skin tone, or facial skin smoothening for any android.hardware.camera2 or android.hardware.Camera API.
 • [C-SR] For devices with multiple RGB cameras facing in the same direction, are STRONGLY RECOMMENDED to support a logical camera device that lists capability CameraMetadata.REQUEST_AVAILABLE_CAPABILITIES_LOGICAL_MULTI_CAMERA , consisting of all of the RGB cameras facing that direction as physical sub-devices.

If device implementations provide a proprietary camera API to 3rd-party apps, they:

7.5.5. Camera Orientation

If device implementations have a front- or a rear-facing camera, such camera(s):

 • [C-1-1] MUST be oriented so that the long dimension of the camera aligns with the screen's long dimension. That is, when the device is held in the landscape orientation, cameras MUST capture images in the landscape orientation. This applies regardless of the device's natural orientation; that is, it applies to landscape-primary devices as well as portrait-primary devices.

7.6. Memory and Storage

7.6.1. Minimum Memory and Storage

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST include a Download Manager that applications MAY use to download data files and they MUST be capable of downloading individual files of at least 100MB in size to the default “cache” location.

7.6.2. Application Shared Storage

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST offer storage to be shared by applications, also often referred as “shared external storage”, "application shared storage" or by the Linux path "/sdcard" it is mounted on.
 • [C-0-2] MUST be configured with shared storage mounted by default, in other words “out of the box”, regardless of whether the storage is implemented on an internal storage component or a removable storage medium (eg Secure Digital card slot).
 • [C-0-3] MUST mount the application shared storage directly on the Linux path sdcard or include a Linux symbolic link from sdcard to the actual mount point.
 • [C-0-4] MUST enable scoped storage by default for all apps targeting API level 29 or above, except in the following situation:
  • When the app has requested android:requestLegacyExternalStorage="true" in their manifest.
 • [C-0-5] MUST redact location metadata, such as GPS Exif tags, stored in media files when those files are accessed through MediaStore , except when the calling app holds the ACCESS_MEDIA_LOCATION permission.

Device implementations MAY meet the above requirements using either of the following:

 • User-accessible removable storage, such as a Secure Digital (SD) card slot.
 • A portion of the internal (non-removable) storage as implemented in the Android Open Source Project (AOSP).

If device implementations use removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • [C-1-1] MUST implement a toast or pop-up user interface warning the user when there is no storage medium inserted in the slot.
 • [C-1-2] MUST include a FAT-formatted storage medium (eg SD card) or show on the box and other material available at time of purchase that the storage medium has to be purchased separately.

If device implementations use a portion of the non-removable storage to satisfy the above requirements, they:

 • SHOULD use the AOSP implementation of the internal application shared storage.
 • MAY share the storage space with the application private data.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-3-1] MUST provide a mechanism to access the data on the application shared storage from a host computer.
 • SHOULD expose content from both storage paths transparently through Android's media scanner service and android.provider.MediaStore .
 • MAY use USB mass storage, but SHOULD use Media Transfer Protocol to satisfy this requirement.

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode and support Media Transfer Protocol, they:

 • SHOULD be compatible with the reference Android MTP host, Android File Transfer .
 • SHOULD report a USB device class of 0x00.
 • SHOULD report a USB interface name of 'MTP'.

7.6.3. Adoptable Storage

If the device is expected to be mobile in nature unlike Television, device implementations are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement the adoptable storage in a long-term stable location, since accidentally disconnecting them can cause data loss/corruption.

If the removable storage device port is in a long-term stable location, such as within the battery compartment or other protective cover, device implementations are:

7.7. USB

If device implementations have a USB port, they:

 • SHOULD support USB peripheral mode and SHOULD support USB host mode.
 • SHOULD support disabling data signaling over USB.

7.7.1. USB peripheral mode

If device implementations include a USB port supporting peripheral mode:

 • [C-1-1] The port MUST be connectable to a USB host that has a standard type-A or type-C USB port.
 • [C-1-2] MUST report the correct value of iSerialNumber in USB standard device descriptor through android.os.Build.SERIAL .
 • [C-1-3] MUST detect 1.5A and 3.0A chargers per the Type-C resistor standard and MUST detect changes in the advertisement if they support Type-C USB.
 • [SR] The port SHOULD use micro-B, micro-AB or Type-C USB form factor. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [SR] The port SHOULD be located on the bottom of the device (according to natural orientation) or enable software screen rotation for all apps (including home screen), so that the display draws correctly when the device is oriented with the port at bottom. Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to future platform releases.
 • [SR] SHOULD implement support to draw 1.5 A current during HS chirp and traffic as specified in the USB Battery Charging specification, revision 1.2 . Existing and new Android devices are STRONGLY RECOMMENDED to meet these requirements so they will be able to upgrade to the future platform releases.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to not support proprietary charging methods that modify Vbus voltage beyond default levels, or alter sink/source roles as such may result in interoperability issues with the chargers or devices that support the standard USB Power Delivery methods. While this is called out as "STRONGLY RECOMMENDED", in future Android versions we might REQUIRE all type-C devices to support full interoperability with standard type-C chargers.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping when they support Type-C USB and USB host mode.
 • SHOULD support Power Delivery for high-voltage charging and support for Alternate Modes such as display out.
 • SHOULD implement the Android Open Accessory (AOA) API and specification as documented in the Android SDK documentation.

If device implementations include a USB port and implement the AOA specification, they:

 • [C-2-1] MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.accessory .
 • [C-2-2] The USB mass storage class MUST include the string "android" at the end of the interface description iInterface string of the USB mass storage
 • SHOULD NOT implement AOAv2 audio documented in the Android Open Accessory Protocol 2.0 documentation. AOAv2 audio is deprecated as of Android version 8.0 (API level 26).

7.7.2. USB host mode

If device implementations include a USB port supporting host mode, they:

 • [C-1-1] MUST implement the Android USB host API as documented in the Android SDK and MUST declare support for the hardware feature android.hardware.usb.host .
 • [C-1-2] MUST implement support to connect standard USB peripherals, in other words, they MUST either:
  • Have an on-device type C port or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-C port (USB Type-C device).
  • Have an on-device type A or ship with cable(s) adapting an on-device proprietary port to a standard USB type-A port.
  • Have an on-device micro-AB port, which SHOULD ship with a cable adapting to a standard type-A port.
 • [C-1-3] MUST NOT ship with an adapter converting from USB type A or micro-AB ports to a type-C port (receptacle).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement the USB audio class as documented in the Android SDK documentation.
 • SHOULD support charging the connected USB peripheral device while in host mode; advertising a source current of at least 1.5A as specified in the Termination Parameters section of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 for USB Type-C connectors or using Charging Downstream Port(CDP) output current range as specified in the USB Battery Charging specifications, revision 1.2 for Micro-AB connectors.
 • SHOULD implement and support USB Type-C standards.

If device implementations include a USB port supporting host mode and the USB audio class, they:

 • [C-2-1] MUST support the USB HID class .
 • [C-2-2] MUST support the detection and mapping of the following HID data fields specified in the USB HID Usage Tables and the Voice Command Usage Request to the KeyEvent constants as below:
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CD): KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0E9): KEYCODE_VOLUME_UP
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0EA): KEYCODE_VOLUME_DOWN
  • Usage Page (0xC) Usage ID (0x0CF): KEYCODE_VOICE_ASSIST

If device implementations include a USB port supporting host mode and the Storage Access Framework (SAF), they:

 • [C-3-1] MUST recognize any remotely connected MTP (Media Transfer Protocol) devices and make their contents accessible through the ACTION_GET_CONTENT , ACTION_OPEN_DOCUMENT , and ACTION_CREATE_DOCUMENT intents. .

If device implementations include a USB port supporting host mode and USB Type-C, they:

 • [C-4-1] MUST implement Dual Role Port functionality as defined by the USB Type-C specification (section 4.5.1.3.3).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support DisplayPort, SHOULD support USB SuperSpeed Data Rates, and are STRONGLY RECOMMENDED to support Power Delivery for data and power role swapping.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to NOT support Audio Adapter Accessory Mode as described in the Appendix A of the USB Type-C Cable and Connector Specification Revision 1.2 .
 • SHOULD implement the Try.* model that is most appropriate for the device form factor. For example a handheld device SHOULD implement the Try.SNK model.

7.8. Audio

7.8.1. Microphone

If device implementations include a microphone, they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio recording requirements in section 5.4 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound recording as described in section 7.8.3 .

If device implementations omit a microphone, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.microphone feature constant.
 • [C-2-2] MUST implement the audio recording API at least as no-ops, per section 7 .

7.8.2. Audio Output

If device implementations include a speaker or an audio/multimedia output port for an audio output peripheral such as a 4 conductor 3.5mm audio jack or USB host mode port using USB audio class , they:

 • [C-1-1] MUST report the android.hardware.audio.output feature constant.
 • [C-1-2] MUST meet the audio playback requirements in section 5.5 .
 • [C-1-3] MUST meet the audio latency requirements in section 5.6 .
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to support near-ultrasound playback as described in section 7.8.3 .

If device implementations do not include a speaker or audio output port, they:

 • [C-2-1] MUST NOT report the android.hardware.audio.output feature.
 • [C-2-2] MUST implement the Audio Output related APIs as no-ops at least.

For the purposes of this section, an "output port" is a physical interface such as a 3.5mm audio jack, HDMI, or USB host mode port with USB audio class. Support for audio output over radio-based protocols such as Bluetooth, WiFi, or cellular network does not qualify as including an "output port".

7.8.2.1. Analog Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using the 3.5mm audio plug across the Android ecosystem, if device implementations include one or more analog audio ports, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include at least one of the audio port(s) to be a 4 conductor 3.5mm audio jack.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack, they:

 • [C-1-1] MUST support audio playback to stereo headphones and stereo headsets with a microphone.
 • [C-1-2] MUST support TRRS audio plugs with the CTIA pin-out order.
 • [C-1-3] MUST support the detection and mapping to the keycodes for the following 3 ranges of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 70 ohm or less : KEYCODE_HEADSETHOOK
  • 210-290 ohm : KEYCODE_VOLUME_UP
  • 360-680 ohm : KEYCODE_VOLUME_DOWN
 • [C-1-4] MUST trigger ACTION_HEADSET_PLUG upon a plug insert, but only after all contacts on plug are touching their relevant segments on the jack.
 • [C-1-5] MUST be capable of driving at least 150mV ± 10% of output voltage on a 32 ohm speaker impedance.
 • [C-1-6] MUST have a microphone bias voltage between 1.8V ~ 2.9V.
 • [C-1-7] MUST detect and map to the keycode for the following range of equivalent impedance between the microphone and ground conductors on the audio plug:
  • 110-180 ohm: KEYCODE_VOICE_ASSIST
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support audio plugs with the OMTP pin-out order.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMEND to support audio recording from stereo headsets with a microphone.

If device implementations have a 4 conductor 3.5mm audio jack and support a microphone, and broadcast the android.intent.action.HEADSET_PLUG with the extra value microphone set as 1, they:

 • [C-2-1] MUST support the detection of microphone on the plugged in audio accessory.
7.8.2.2. Digital Audio Ports

In order to be compatible with the headsets and other audio accessories using USB-C connectors and implementing (USB audio class) across the Android ecosystem as defined in Android USB headset specification .

See Section 2.2.1 for device-specific requirements.

7.8.3. Near-Ultrasound

Near-Ultrasound audio is the 18.5 kHz to 20 kHz band.

Device implementations:

If PROPERTY_SUPPORT_MIC_NEAR_ULTRASOUND is "true", the following requirements MUST be met by the VOICE_RECOGNITION and UNPROCESSED audio sources:

 • [C-1-1] The microphone's mean power response in the 18.5 kHz to 20 kHz band MUST be no more than 15 dB below the response at 2 kHz.
 • [C-1-2] The microphone's unweighted signal to noise ratio over 18.5 kHz to 20 kHz for a 19 kHz tone at -26 dBFS MUST be no lower than 50 dB.

If PROPERTY_SUPPORT_SPEAKER_NEAR_ULTRASOUND is "true":

 • [C-2-1] The speaker's mean response in 18.5 kHz - 20 kHz MUST be no lower than 40 dB below the response at 2 kHz.

7.8.4. Signal Integrity

Device implementations: * SHOULD provide a glitch-free audio signal path for both input and output streams on handheld devices, as defined by zero glitches measured during a test of one minute per path. Test using OboeTester “Automated Glitch Test”.

The test requires an audio loopback dongle , used directly in a 3.5mm jack, and/or in combination with a USB-C to 3.5mm adapter. All audio output ports SHOULD be tested.

OboeTester currently supports AAudio paths, so the following combinations SHOULD be tested for glitches using AAudio:

Perf Mode Sharing Out Sample Rate In Chans Out Chans
LOW_LATENCY EXCLUSIVE UNSPECIFIED 1 2
LOW_LATENCY EXCLUSIVE UNSPECIFIED 2 1
LOW_LATENCY SHARED UNSPECIFIED 1 2
LOW_LATENCY SHARED UNSPECIFIED 2 1
NONE SHARED 48000 1 2
NONE SHARED 48000 2 1
NONE SHARED 44100 1 2
NONE SHARED 44100 2 1
NONE SHARED 16000 1 2
NONE SHARED 16000 2 1

A reliable stream SHOULD meet the following criteria for Signal to Noise Ratio (SNR) and Total Harmonic Distortion (THD) for 2000 Hz sine.

Transducer THD SNR
primary built-in speaker, measured using an external reference microphone < 3.0% >= 50 dB
primary built-in microphone, measured using an external reference speaker < 3.0% >= 50 dB
built-in analog 3.5 mm jacks, tested using loopback adapter < 1% >= 60 dB
USB adapters supplied with the phone, tested using loopback adapter < 1.0% >= 60 dB

7.9. Virtual Reality

Android includes APIs and facilities to build "Virtual Reality" (VR) applications including high quality mobile VR experiences. Device implementations MUST properly implement these APIs and behaviors, as detailed in this section.

7.9.1. Virtual Reality Mode

Android includes support for VR Mode , a feature which handles stereoscopic rendering of notifications and disables monocular system UI components while a VR application has user focus.

7.9.2. Virtual Reality Mode - High Performance

If device implementations support VR mode, they:

 • [C-1-1] MUST have at least 2 physical cores.
 • [C-1-2] MUST declare the android.hardware.vr.high_performance feature.
 • [C-1-3] MUST support sustained performance mode.
 • [C-1-4] MUST support OpenGL ES 3.2.
 • [C-1-5] MUST support android.hardware.vulkan.level 0.
 • SHOULD support android.hardware.vulkan.level 1 or higher.
 • [C-1-6] MUST implement EGL_KHR_mutable_render_buffer , EGL_ANDROID_front_buffer_auto_refresh , EGL_ANDROID_get_native_client_buffer , EGL_KHR_fence_sync , EGL_KHR_wait_sync , EGL_IMG_context_priority , EGL_EXT_protected_content , EGL_EXT_image_gl_colorspace , and expose the extensions in the list of available EGL extensions.
 • [C-1-8] MUST implement GL_EXT_multisampled_render_to_texture2 , GL_OVR_multiview , GL_OVR_multiview2 , GL_OVR_multiview_multisampled_render_to_texture , GL_EXT_protected_textures , and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement GL_EXT_external_buffer , GL_EXT_EGL_image_array , and expose the extensions in the list of available GL extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support Vulkan 1.1.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to implement VK_ANDROID_external_memory_android_hardware_buffer , VK_GOOGLE_display_timing , VK_KHR_shared_presentable_image , and expose it in the list of available Vulkan extensions.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to expose at least one Vulkan queue family where flags contain both VK_QUEUE_GRAPHICS_BIT and VK_QUEUE_COMPUTE_BIT , and queueCount is at least 2.
 • [C-1-7] The GPU and display MUST be able to synchronize access to the shared front buffer such that alternating-eye rendering of VR content at 60fps with two render contexts will be displayed with no visible tearing artifacts.
 • [C-1-9] MUST implement support for AHardwareBuffer flags AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_DATA_BUFFER , AHARDWAREBUFFER_USAGE_SENSOR_DIRECT_DATA and AHARDWAREBUFFER_USAGE_PROTECTED_CONTENT as described in the NDK.
 • [C-1-10] MUST implement support for AHardwareBuffer s with any combination of the usage flags AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_COLOR_OUTPUT , AHARDWAREBUFFER_USAGE_GPU_SAMPLED_IMAGE , AHARDWAREBUFFER_USAGE_PROTECTED_CONTENT for at least the following formats: AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R5G6B5_UNORM , AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R8G8B8A8_UNORM , AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R10G10B10A2_UNORM , AHARDWAREBUFFER_FORMAT_R16G16B16A16_FLOAT .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the allocation of AHardwareBuffer s with more than one layer and flags and formats specified in C-1-10.
 • [C-1-11] MUST support H.264 decoding at least 3840 x 2160 at 30fps, compressed to an average of 40Mbps (equivalent to 4 instances of 1920 x1080 at 30 fps-10 Mbps or 2 instances of 1920 x 1080 at 60 fps-20 Mbps).
 • [C-1-12] MUST support HEVC and VP9, MUST be capable of decoding at least 1920 x 1080 at 30 fps compressed to an average of 10 Mbps and SHOULD be capable of decoding 3840 x 2160 at 30 fps-20 Mbps (equivalent to 4 instances of 1920 x 1080 at 30 fps-5 Mbps).
 • [C-1-13] MUST support HardwarePropertiesManager.getDeviceTemperatures API and return accurate values for skin temperature.
 • [C-1-14] MUST have an embedded screen, and its resolution MUST be at least 1920 x 1080.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a display resolution of at least 2560 x 1440.
 • [C-1-15] The display MUST update at least 60 Hz while in VR Mode.
 • [C-1-17] The display MUST support a low-persistence mode with ≤ 5 milliseconds persistence, persistence being defined as the amount of time for which a pixel is emitting light.
 • [C-1-18] MUST support Bluetooth 4.2 and Bluetooth LE Data Length Extension section 7.4.3 .
 • [C-1-19] MUST support and properly report Direct Channel Type for all of the following default sensor types:
  • TYPE_ACCELEROMETER
  • TYPE_ACCELEROMETER_UNCALIBRATED
  • TYPE_GYROSCOPE
  • TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATED
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD
  • TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the TYPE_HARDWARE_BUFFER direct channel type for all Direct Channel Types listed above.
 • [C-1-21] MUST meet the gyroscope, accelerometer, and magnetometer related requirements for android.hardware.hifi_sensors , as specified in section 7.3.9 .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support the android.hardware.sensor.hifi_sensors feature.
 • [C-1-22] MUST have end-to-end motion to photon latency not higher than 28 milliseconds.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have end-to-end motion to photon latency not higher than 20 milliseconds.
 • [C-1-23] MUST have first-frame ratio, which is the ratio between the brightness of pixels on the first frame after a transition from black to white and the brightness of white pixels in steady state, of at least 85%.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have first-frame ratio of at least 90%.
 • MAY provide an exclusive core to the foreground application and MAY support the Process.getExclusiveCores API to return the numbers of the cpu cores that are exclusive to the top foreground application.

If exclusive core is supported, then the core:

 • [C-2-1] MUST not allow any other userspace processes to run on it (except device drivers used by the application), but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

7.10. Haptics

See Section 2.2.1 for device-specific requirements.

7.11. Media Performance Class

The media performance class of the device implementation can be obtained from the android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS . Requirements for media performance class are defined for each Android version starting with R (version 30). The special value of 0 designates that the device is not of a media performance class.

If device implementations return non-zero value for android.os.Build.VERSION_CODES.MEDIA_PERFORMANCE_CLASS , they:

 • [C-1-1] MUST return at least a value of android.os.Build.VERSION_CODES.R .

 • [C-1-2] MUST be a handheld device implementation.

See Section 2.2.7 for device-specific requirements.

8. Performance and Power

Some minimum performance and power criteria are critical to the user experience and impact the baseline assumptions developers would have when developing an app.

8.1. User Experience Consistency

A smooth user interface can be provided to the end user if there are certain minimum requirements to ensure a consistent frame rate and response times for applications and games. Device implementations, depending on the device type, MAY have measurable requirements for the user interface latency and task switching as described in section 2 .

8.2. File I/O Access Performance

Providing a common baseline for a consistent file access performance on the application private data storage ( /data partition) allows app developers to set a proper expectation that would help their software design. Device implementations, depending on the device type, MAY have certain requirements described in section 2 for the following read and write operations:

 • Sequential write performance . Measured by writing a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random write performance . Measured by writing a 256MB file using 4KB write buffer.
 • Sequential read performance . Measured by reading a 256MB file using 10MB write buffer.
 • Random read performance . Measured by reading a 256MB file using 4KB write buffer.

8.3. Power-Saving Modes

If device implementations include features to improve device power management that are included in AOSP (eg App Standby Bucket, Doze) or extend the features to apply stronger restrictions than the RESTRICTED App Standby Bucket , they:

 • [C-1-1] MUST NOT deviate from the AOSP implementation for the triggering, maintenance, wakeup algorithms and the use of global system settings or DeviceConfig of App Standby and Doze power-saving modes.
 • [C-1-2] MUST NOT deviate from the AOSP implementation for the use of global settings or DeviceConfig to manage the throttling of jobs, alarm and network for apps in each bucket for App standby.
 • [C-1-3] MUST NOT deviate from the AOSP implementation for the number of the App Standby Buckets used for App Standby.
 • [C-1-4] MUST implement App Standby Buckets and Doze as described in Power Management .
 • [C-1-5] MUST return true for PowerManager.isPowerSaveMode() when the device is on power save mode.
 • [C-1-6] MUST provide user affordance to display all apps that are exempted from App Standby and Doze power-saving modes or any battery optimizations and MUST implement the ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS intent to ask the user to allow an app to ignore battery optimizations.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide user affordance to enable and disable the battery saver feature.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to provide user affordance to display all apps that are exempted from App Standby and Doze power-saving modes.

If device implementations extend power management features that are included in AOSP and that extension applies more stringent restrictions than the Rare App Standby Bucket , refer to section 3.5.1 .

In addition to the power-saving modes, Android device implementations MAY implement any or all of the 4 sleeping power states as defined by the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).

If device implementations implement S4 power states as defined by the ACPI, they:

 • [C-1-1] MUST enter this state only after the user has taken an explicit action to put the device in an inactive state (eg by closing a lid that is physically part of the device or turning off a vehicle or television) and before the user re-activates the device (eg by opening the lid or turning the vehicle or television back on).

If device implementations implement S3 power states as defined by the ACPI, they:

 • [C-2-1] MUST meet C-1-1 above, or, MUST enter S3 state only when third-party applications do not need the system resources (eg the screen, CPU).

  Conversely, MUST exit from S3 state when third-party applications need the system resources, as described on this SDK.

  For example, while the third-party applications request to keep the screen on through FLAG_KEEP_SCREEN_ON or keep CPU running through PARTIAL_WAKE_LOCK , the device MUST NOT enter S3 state unless, as described in C-1-1, the user has taken explicit action to put the device in an inactive state. Conversely, at a time when a task that third-party apps implement through JobScheduler is triggered or Firebase Cloud Messaging is delivered to third-party apps, the device MUST exit the S3 state unless the user has put the device in an inactive state. These are not comprehensive examples and AOSP implements extensive wake-up signals that trigger a wakeup from this state.

8.4. Power Consumption Accounting

A more accurate accounting and reporting of the power consumption provides the app developer both the incentives and the tools to optimize the power usage pattern of the application.

Device implementations:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to provide a per-component power profile that defines the current consumption value for each hardware component and the approximate battery drain caused by the components over time as documented in the Android Open Source Project site.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report all power consumption values in milliampere hours (mAh).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to report CPU power consumption per each process's UID. The Android Open Source Project meets the requirement through the uid_cputime kernel module implementation.
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to make this power usage available via the adb shell dumpsys batterystats shell command to the app developer.
 • SHOULD be attributed to the hardware component itself if unable to attribute hardware component power usage to an application.

8.5. Consistent Performance

Performance can fluctuate dramatically for high-performance long-running apps, either because of the other apps running in the background or the CPU throttling due to temperature limits. Android includes programmatic interfaces so that when the device is capable, the top foreground application can request that the system optimize the allocation of the resources to address such fluctuations.

Device implementations:

If device implementations report support of Sustained Performance Mode, they:

 • [C-1-1] MUST provide the top foreground application a consistent level of performance for at least 30 minutes, when the app requests it.
 • [C-1-2] MUST honor the Window.setSustainedPerformanceMode() API and other related APIs.

If device implementations include two or more CPU cores, they:

 • SHOULD provide at least one exclusive core that can be reserved by the top foreground application.

If device implementations support reserving one exclusive core for the top foreground application, they:

 • [C-2-1] MUST report through the Process.getExclusiveCores() API method the ID numbers of the exclusive cores that can be reserved by the top foreground application.
 • [C-2-2] MUST not allow any user space processes except the device drivers used by the application to run on the exclusive cores, but MAY allow some kernel processes to run as necessary.

If device implementations do not support an exclusive core, they:

9. Security Model Compatibility

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs in the Android developer documentation.

 • [C-0-2] MUST support installation of self-signed applications without requiring any additional permissions/certificates from any third parties/authorities.

If device implementations declare the android.hardware.security.model.compatible feature, they:

 • [C-1-1] MUST support the requirements listed in the following subsections.

9.1. Permissions

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android permissions model and the Android Roles Model as defined in the Android developer documentation. Specifically, they MUST enforce each permission and role defined as described in the SDK documentation; no permissions and no roles may be omitted, altered, or ignored.

 • MAY add additional permissions, provided the new permission ID strings are not in the android.\* namespace.

 • [C-0-2] Permissions with a protectionLevel of PROTECTION_FLAG_PRIVILEGED MUST only be granted to apps preinstalled in the privileged path(s) of the system image and within the subset of the explicitly allowlisted permissions for each app. The AOSP implementation meets this requirement by reading and honoring the allowlisted permissions for each app from the files in the etc/permissions/ path and using the system/priv-app path as the privileged path.

Permissions with a protection level of dangerous are runtime permissions. Applications with targetSdkVersion > 22 request them at runtime.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST show a dedicated interface for the user to decide whether to grant the requested runtime permissions and also provide an interface for the user to manage runtime permissions.
 • [C-0-4] MUST have one and only one implementation of both user interfaces.
 • [C-0-5] MUST NOT grant any runtime permissions to preinstalled apps unless:
  • The user's consent can be obtained before the application uses it.
  • The runtime permissions are associated with an intent pattern for which the preinstalled application is set as the default handler.
 • [C-0-6] MUST grant the android.permission.RECOVER_KEYSTORE permission only to system apps that register a properly secured Recovery Agent. A properly secured Recovery Agent is defined as an on-device software agent that synchronizes with an off-device remote storage, that is equipped with secure hardware with protection equivalent or stronger than what is described in Google Cloud Key Vault Service to prevent brute-force attacks on the lockscreen knowledge factor.

Device implementations:

 • [C-0-7] MUST adhere to Android location permission properties when an app requests the location or physical activity data through standard Android API or proprietary mechanism. Such data includes but not limited to:

  • Device's location (eg latitude and longitude) as described in section 9.8.8 .
  • Information that can be used to determine or estimate the device's location (eg SSID, BSSID, Cell ID, or location of the network that the device is connected to).
  • User's physical activity or classification of the physical activity.

More specifically, device implementations:

  *  [C-0-8] MUST obtain user consent to allow an app to access the
    location or physical activity data.
  *  [C-0-9] MUST grant a runtime permission ONLY to the app that holds
    sufficient permission as described on SDK.
    For example,

TelephonyManager#getServiceState requires android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION ).

The only exceptions to the Android location permission properties above are for apps not accessing Location to derive or identify user location; specifically:

 • When apps hold the RADIO_SCAN_WITHOUT_LOCATION permission.
 • For device configuration and setup purposes, where system apps hold the NETWORK_SETTINGS or NETWORK_SETUP_WIZARD permission.

Permissions can be marked as restricted altering their behavior.

 • [C-0-10] Permissions marked with the flag hardRestricted MUST NOT be granted to an app unless:

  • An app APK file is in the system partition.
  • The user assigns a role that is associated with the hardRestricted permissions to an app.
  • The installer grants the hardRestricted to an app.
  • An app is granted the hardRestricted on an earlier Android version.
 • [C-0-11] Apps holding a softRestricted permission MUST get only limited access and MUST NOT gain full access until whitelisted as described in the SDK, where full and limited access is defined for each softRestricted permission (for example, READ_EXTERNAL_STORAGE ).

 • [C-0-12] MUST NOT provide any custom functions or APIs to bypass the permission restrictions defined in setPermissionPolicy and setPermissionGrantState APIs.

 • [C-0-13] MUST use the AppOpsManager APIs to record and track each and every programmatic access of data protected by dangerous permissions from Android activities and services.

 • [C-0-14] MUST only assign roles to applications with functionalities that meet the role requirements.

 • [C-0-15] MUST not define roles that are duplicates or superset functionality of roles defined by the platform.

If devices report android.software.managed_users , they:

 • [C-1-1] MUST NOT have the following permissions silently granted by the admin:
  • Location (ACCESS_BACKGROUND_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION).
  • Camera (CAMERA)
  • Microphone (RECORD_AUDIO)
  • Body sensor (BODY_SENSORS)
  • Physical activity (ACTIVITY_RECOGNITION)

If device implementations provide a user affordance to choose which apps can draw on top of other apps with an activity that handles the ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION intent, they:

 • [C-2-1] MUST ensure that all activities with intent filters for the ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION intent have the same UI screen, regardless of the initiating app or any information it provides.

If device implementations report android.software.device_admin, they:

 • [C-3-1] MUST show a disclaimer during fully managed device setup (device owner setup) stating that the IT admin will have the ability to allow apps to control settings on the phone including microphone, camera and location, with options for user to continue setup or exit setup UNLESS the admin has opted out of control of permissions on the device.

If device implementations pre-install any packages that hold any of the System UI Intelligence , System Ambient Audio Intelligence , System Audio Intelligence , System Notification Intelligence , System Text Intelligence , or System Visual Intelligence roles, the packages:

 • [C-4-1] MUST fulfill all requirements outlined for device implementations in section "9.8.6 Content Capture".
 • [C-4-2] MUST NOT have android.permission.INTERNET permission. This is stricter than the STRONGLY RECOMMENDED listed in section 9.8.6.
 • [C-4-3] MUST NOT bind to other apps, except for the following system apps: Bluetooth, Contacts, Media, Telephony, SystemUI, and components providing Internet APIs.This is stricter than the STRONGLY RECOMMENDED listed in section 9.8.6.

9.2. UID and Process Isolation

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST support the Android application sandbox model, in which each application runs as a unique Unixstyle UID and in a separate process.
 • [C-0-2] MUST support running multiple applications as the same Linux user ID, provided that the applications are properly signed and constructed, as defined in the Security and Permissions reference .

9.3. Filesystem Permissions

Device implementations:

9.4. Alternate Execution Environments

Device implementations MUST keep consistency of the Android security and permission model, even if they include runtime environments that execute applications using some other software or technology than the Dalvik Executable Format or native code. In other words:

 • [C-0-1] Alternate runtimes MUST themselves be Android applications, and abide by the standard Android security model, as described elsewhere in section 9 .

 • [C-0-2] Alternate runtimes MUST NOT be granted access to resources protected by permissions not requested in the runtime's AndroidManifest.xml file via the < uses-permission > mechanism.

 • [C-0-3] Alternate runtimes MUST NOT permit applications to make use of features protected by Android permissions restricted to system applications.

 • [C-0-4] Alternate runtimes MUST abide by the Android sandbox model and installed applications using an alternate runtime MUST NOT reuse the sandbox of any other app installed on the device, except through the standard Android mechanisms of shared user ID and signing certificate.

 • [C-0-5] Alternate runtimes MUST NOT launch with, grant, or be granted access to the sandboxes corresponding to other Android applications.

 • [C-0-6] Alternate runtimes MUST NOT be launched with, be granted, or grant to other applications any privileges of the superuser (root), or of any other user ID.

 • [C-0-7] When the .apk files of alternate runtimes are included in the system image of device implementations, it MUST be signed with a key distinct from the key used to sign other applications included with the device implementations.

 • [C-0-8] When installing applications, alternate runtimes MUST obtain user consent for the Android permissions used by the application.

 • [C-0-9] When an application needs to make use of a device resource for which there is a corresponding Android permission (such as Camera, GPS, etc.), the alternate runtime MUST inform the user that the application will be able to access that resource.

 • [C-0-10] When the runtime environment does not record application capabilities in this manner, the runtime environment MUST list all permissions held by the runtime itself when installing any application using that runtime.

 • Alternate runtimes SHOULD install apps via the PackageManager into separate Android sandboxes (Linux user IDs, etc.).

 • Alternate runtimes MAY provide a single Android sandbox shared by all applications using the alternate runtime.

9.5. Multi-User Support

Android includes support for multiple users and provides support for full user isolation and clone user profiles with partial isolation(ie single additional user profile of type android.os.usertype.profile.CLONE ).

 • Device implementations MAY but SHOULD NOT enable multi-user if they use removable media for primary external storage.

If device implementations include support for multiple users, they:

 • [C-1-2] MUST, for each user, implement a security model consistent with the Android platform security model as defined in Security and Permissions reference document in the APIs.
 • [C-1-3] MUST have separate and isolated shared application storage (aka /sdcard ) directories for each user instance.
 • [C-1-4] MUST ensure that applications owned by and running on behalf a given user cannot list, read, or write to the files owned by any other user, even if the data of both users are stored on the same volume or filesystem.
 • [C-1-5] MUST encrypt the contents of the SD card when multiuser is enabled using a key stored only on non-removable media accessible only to the system if device implementations use removable media for the external storage APIs. As this will make the media unreadable by a host PC, device implementations will be required to switch to MTP or a similar system to provide host PCs with access to the current user's data.

If device implementations include support for multiple users, then for all users except users specifically created for running dual instances of the same app, they:

 • [C-2-1] MUST have separate and isolated shared application storage (aka /sdcard) directories for each user instance.
 • [C-2-2] MUST ensure that applications owned by and running on behalf of a given user cannot list, read, or write to the files owned by any other user, even if the data of both users are stored on the same volume or filesystem.

Device implementations MAY create a single additional user profile of type android.os.usertype.profile.CLONE against the primary user (and only against the primary user) for the purpose of running dual instances of the same app. These dual instances share partially isolated storage, are presented to the end user in the launcher at the same time and appear in the same recents view. For example, this could be used to support the user installing two separate instances of a single app on a dual-SIM device.

If device implementations create the additional user profile discussed above, then they:

 • [C-3-1] MUST only provide access to storage or data that is either already accessible to the parent user profile or is directly owned by this additional user profile.
 • [C-3-2] MUST NOT have this as a work profile.
 • [C-3-3] MUST have isolated private app data directories from the parent user account.
 • [C-3-4] MUST NOT allow the additional user profile to be created if there is a Device Owner provisioned (see section 3.9.1) or allow a Device Owner to be provisioned without removing the additional user profile first.

9.6. Premium SMS Warning

Android includes support for warning users of any outgoing premium SMS message . Premium SMS messages are text messages sent to a service registered with a carrier that may incur a charge to the user.

If device implementations declare support for android.hardware.telephony , they:

 • [C-1-1] MUST warn users before sending a SMS message to numbers identified by regular expressions defined in /data/misc/sms/codes.xml file in the device. The upstream Android Open Source Project provides an implementation that satisfies this requirement.

9.7. Security Features

Device implementations MUST ensure compliance with security features in both the kernel and platform as described below.

The Android Sandbox includes features that use the Security-Enhanced Linux (SELinux) mandatory access control (MAC) system, seccomp sandboxing, and other security features in the Linux kernel. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST maintain compatibility with existing applications, even when SELinux or any other security features are implemented below the Android framework.
 • [C-0-2] MUST NOT have a visible user interface when a security violation is detected and successfully blocked by the security feature implemented below the Android framework, but MAY have a visible user interface when an unblocked security violation occurs resulting in a successful exploit.
 • [C-0-3] MUST NOT make SELinux or any other security features implemented below the Android framework configurable to the user or app developer.
 • [C-0-4] MUST NOT allow an application that can affect another application through an API (such as a Device Administration API) to configure a policy that breaks compatibility.
 • [C-0-5] MUST split the media framework into multiple processes so that it is possible to more narrowly grant access for each process as described in the Android Open Source Project site.
 • [C-0-6] MUST implement a kernel application sandboxing mechanism which allows filtering of system calls using a configurable policy from multithreaded programs. The upstream Android Open Source Project meets this requirement through enabling the seccomp-BPF with threadgroup synchronization (TSYNC) as described in the Kernel Configuration section of source.android.com .

Kernel integrity and self-protection features are integral to Android security. Device implementations:

 • [C-0-7] MUST implement kernel stack buffer overflow protection mechanisms. Examples of such mechanisms are CC_STACKPROTECTOR_REGULAR and CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG .
 • [C-0-8] MUST implement strict kernel memory protections where executable code is read-only, read-only data is non-executable and non-writable, and writable data is non-executable (eg CONFIG_DEBUG_RODATA or CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX ).
 • [C-0-9] MUST implement static and dynamic object size bounds checking of copies between user-space and kernel-space (eg CONFIG_HARDENED_USERCOPY ) on devices originally shipping with API level 28 or higher.
 • [C-0-10] MUST NOT execute user-space memory when executing in the kernel mode (eg hardware PXN, or emulated via CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN or CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN ) on devices originally shipping with API level 28 or higher.
 • [C-0-11] MUST NOT read or write user-space memory in the kernel outside of normal usercopy access APIs (eg hardware PAN, or emulated via CONFIG_CPU_SW_DOMAIN_PAN or CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN ) on devices originally shipping with API level 28 or higher.
 • [C-0-12] MUST implement kernel page table isolation if the hardware is vulnerable to CVE-2017-5754 on all devices originally shipping with API level 28 or higher (eg CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION or CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0 ).
 • [C-0-13] MUST implement branch prediction hardening if the hardware is vulnerable to CVE-2017-5715 on all devices originally shipping with API level 28 or higher (eg CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR ).
 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to keep kernel data which is written only during initialization marked read-only after initialization (eg __ro_after_init ).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to randomize the layout of the kernel code and memory, and to avoid exposures that would compromise the randomization (eg CONFIG_RANDOMIZE_BASE with bootloader entropy via the /chosen/kaslr-seed Device Tree node or EFI_RNG_PROTOCOL ).

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable control flow integrity (CFI) in the kernel to provide additional protection against code-reuse attacks (eg CONFIG_CFI_CLANG and CONFIG_SHADOW_CALL_STACK ).

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED not to disable Control-Flow Integrity (CFI), Shadow Call Stack (SCS) or Integer Overflow Sanitization (IntSan) on components that have it enabled.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable CFI, SCS, and IntSan for any additional security-sensitive userspace components as explained in CFI and IntSan .

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable stack initialization in the kernel to prevent uses of uninitialized local variables ( CONFIG_INIT_STACK_ALL or CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO ). Also, device implementations SHOULD NOT assume the value used by the compiler to initialize the locals.

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to enable heap initialization in the kernel to prevent uses of uninitialized heap allocations ( CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON ) and they SHOULD NOT assume the value used by the kernel to initialize those allocations.

If device implementations use a Linux kernel, they:

 • [C-1-1] MUST implement SELinux.
 • [C-1-2] MUST set SELinux to global enforcing mode.
 • [C-1-3] MUST configure all domains in enforcing mode. No permissive mode domains are allowed, including domains specific to a device/vendor.
 • [C-1-4] MUST NOT modify, omit, or replace the neverallow rules present within the system/sepolicy folder provided in the upstream Android Open Source Project (AOSP) and the policy MUST compile with all neverallow rules present, for both AOSP SELinux domains as well as device/vendor specific domains.
 • [C-1-5] MUST run third-party applications targeting API level 28 or higher in per-application SELinux sandboxes with per-app SELinux restrictions on each application's private data directory.
 • SHOULD retain the default SELinux policy provided in the system/sepolicy folder of the upstream Android Open Source Project and only further add to this policy for their own device-specific configuration.

If device implementations use kernel other than Linux, they:

 • [C-2-1] MUST use a mandatory access control system that is equivalent to SELinux.

If device implementations use I/O devices capable of DMA, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to isolate each I/O device capable of DMA, using an IOMMU (egthe ARM SMMU).

Android contains multiple defense-in-depth features that are integral to device security. In addition, Android focuses on reducing key classes of common bugs that contribute to poor quality and security.

In order to reduce memory bugs, device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to be tested using userspace memory error detection tools like MTE for ARMv9 devices, HWASan for ARMv8+ devices or ASan for other device types.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to be tested using kernel memory error detection tools like KASAN (CONFIG_KASAN, CONFIG_KASAN_HW_TAGS for ARMv9 devices, CONFIG_KASAN_SW_TAGS for ARMv8 devices or CONFIG_KASAN_GENERIC for other device types).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to be using memory error detection tools in production like MTE, GWP-ASan and KFENCE.

If device implementations use an Arm TrustZone-based TEE, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to use a standard protocol for memory sharing, between Android and the TEE, like Arm Firmware Framework for Armv8-A (FF-A).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to restrict trusted applications to only accessing memory which has been explicitly shared with them via the above protocol. If the device has support for the Arm S-EL2 exception level, this should be enforced by the secure partition manager. Otherwise, this should be enforced by the TEE OS.

9.8. Privacy

9.8.1. Usage History

Android stores the history of the user's choices and manages such history by UsageStatsManager .

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST keep a reasonable retention period of such user history.
 • [SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to keep the 14 days retention period as configured by default in the AOSP implementation.

Android stores the system events using the StatsLog identifiers, and manages such history via the StatsManager and the IncidentManager System API.

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST only include the fields marked with DEST_AUTOMATIC in the incident report created by the System API class IncidentManager .
 • [C-0-3] MUST not use the system event identifiers to log any other event than what is described in the StatsLog SDK documents. If additional system events are logged, they MAY use a different atom identifier in the range between 100,000 and 200,000.

9.8.2. Recording

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT preload or distribute software components out-of-box that send the user's private information (eg keystrokes, text displayed on the screen, bugreport) off the device without the user's consent or clear ongoing notifications.
 • [C-0-2] MUST display and obtain explicit user consent that includes exactly the same message as AOSP whenever screen casting or screen recording is enabled via MediaProjection or proprietary APIs. MUST NOT provide users an affordance to disable future display of the user consent.
 • [C-0-3] MUST have an ongoing notification to the user while screen casting or screen recording is enabled. AOSP meets this requirement by showing an ongoing notification icon in the status bar.

If device implementations include functionality in the system that either captures the contents displayed on the screen and/or records the audio stream played on the device other than via the System API ContentCaptureService , or other proprietary means described in Section 9.8.6 Content Capture , they:

 • [C-1-1] MUST have an ongoing notification to the user whenever this functionality is enabled and actively capturing/recording.

If device implementations include a component enabled out-of-box, capable of recording ambient audio and/or record the audio played on the device to infer useful information about user's context, they:

 • [C-2-1] MUST NOT store in persistent on-device storage or transmit off the device the recorded raw audio or any format that can be converted back into the original audio or a near facsimile, except with explicit user consent.

A “microphone indicator” refers to a view on screen, which is constantly visible to the user and cannot be obscured, which users understand as a microphone is in use(through unique text, color, icon, or some combination).

A “camera indicator” refers to a view on screen, which is constantly visible to the user and cannot be obscured, which users understand as a camera is in use (through unique text, color, icon, or some combination).

After the first one second displayed, an indicator can change visually, such as becoming smaller, and is not required to show as originally presented and understood.

The microphone indicator may be merged with an actively displayed camera indicator, provided that text, icons, or colors indicate to the user that microphone use has begun.

The camera indicator may be merged with an actively displayed microphone indicator, provided that text, icons, or colors indicate to the user that the camera use has begun.

If device implementations declare android.hardware.microphone , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to display microphone indicator when an app is accessing audio data from the microphone, but not when the microphone is only accessed by HotwordDetectionService , SOURCE_HOTWORD , ContentCaptureService , or app(s) holding the roles called out in Section 9.1 Permissions with CDD identifier [C-3-X]. .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to display the list of Recent and Active apps using microphone as returned from PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() , along with any attribution messages associated with them.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to not hide the microphone indicator for system apps that have visible user interfaces or direct user interaction.

If device implementations declare android.hardware.camera.any , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to display camera indicator when an app is accessing live camera data, but not when the camera is only being accessed by app(s) holding the roles called out in Section 9.1 Permissions with CDD identifier [C-3-X].
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to display Recent and Active apps using camera as returned from PermissionManager.getIndicatorAppOpUsageData() , along with any attribution messages associated with them.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to not hide the camera indicator for system apps that have visible user interfaces or direct user interaction.

9.8.3. Connectivity

If device implementations have a USB port with USB peripheral mode support, they:

 • [C-1-1] MUST present a user interface asking for the user's consent before allowing access to the contents of the shared storage over the USB port.

9.8.4. Network Traffic

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST preinstall the same root certificates for the system-trusted Certificate Authority (CA) store as provided in the upstream Android Open Source Project.
 • [C-0-2] MUST ship with an empty user root CA store.
 • [C-0-3] MUST display a warning to the user indicating the network traffic may be monitored, when a user root CA is added.

If device traffic is routed through a VPN, device implementations:

 • [C-1-1] MUST display a warning to the user indicating either:
  • That network traffic may be monitored.
  • That network traffic is being routed through the specific VPN application providing the VPN.

If device implementations have a mechanism, enabled out-of-box by default, that routes network data traffic through a proxy server or VPN gateway (for example, preloading a VPN service with android.permission.CONTROL_VPN granted), they:

 • [C-2-1] MUST ask for the user's consent before enabling that mechanism, unless that VPN is enabled by the Device Policy Controller via the DevicePolicyManager.setAlwaysOnVpnPackage() , in which case the user does not need to provide a separate consent, but MUST only be notified.

If device implementations implement a user affordance to toggle on the "always-on VPN" function of a 3rd-party VPN app, they:

 • [C-3-1] MUST disable this user affordance for apps that do not support always-on VPN service in the AndroidManifest.xml file via setting the SERVICE_META_DATA_SUPPORTS_ALWAYS_ON attribute to false .

9.8.5. Device Identifiers

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST prevent access to the device serial number and, where applicable, IMEI/MEID, SIM serial number, and International Mobile Subscriber Identity (IMSI) from an app, unless it meets one of the following requirements:
  • is a signed carrier app that is verified by device manufacturers.
  • has been granted the READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE permission.
  • has carrier privileges as defined in UICC Carrier Privileges .
  • is a device owner or profile owner that has been granted the READ_PHONE_STATE permission.
  • (For SIM serial number/ICCID only) has the local regulations requirement that the app detect changes in the subscriber's identity.

Android, through the System API ContentCaptureService , AugmentedAutofillService , AppSearchGlobalManager.query , or by other proprietary means, supports a mechanism for device implementations to capture the following application data interactions between the applications and the user:

 • Text and graphics rendered on-screen, including but not limited to, notifications and assist data via AssistStructure API.
 • Media data, such as audio or video, recorded or played by the device.
 • Input events (eg key, mouse, gesture, voice, video, and accessibility).
 • Any other events that an application provides to the system via the Content Capture API or or AppSearchManager API a similarly capable Android and proprietary API.
 • Any text or other data sent via the TextClassifier API to the System TextClassifier ie to the system service to understand the meaning of text, as well as generating predicted next actions based on the text.
 • Data indexed by the platform AppSearch implementation, including but not limited to text, graphics, media data or other similar data.

If device implementations capture the data above, they:

 • [C-0-1] MUST encrypt all such data when stored in the device. This encryption MAY be carried out using Android File Based Encryption, or any of the ciphers listed as API version 26+ described in Cipher SDK .
 • [C-0-2] MUST NOT back up either raw or encrypted data using Android backup methods or any other back up methods.
 • [C-0-3] MUST only send all such data and the log of the device using a privacy-preserving mechanism. The privacy-preserving mechanism is defined as “those which allow only analysis in aggregate and prevent matching of logged events or derived outcomes to individual users”, to prevent any per-user data being introspectable (eg, implemented using a differential privacy technology such as RAPPOR ).
 • [C-0-4] MUST NOT associate such data with any user identity (such as Account ) on the device, except with explicit user consent each time the data is associated.
 • [C-0-5] MUST NOT share such data with other OS components that don't follow requirements outlined in the current section (9.8.6 Content Capture), except with explicit user consent every time it is shared.
 • [C-0-6] MUST provide user affordance to erase such data that the ContentCaptureService or the proprietary means collects if the data is stored in any form on the device.
 • [C-0-7] MUST provide a user affordance to opt-out of the data, collected via AppSearch or proprietary means from being shown in android platform eg launcher.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED NOT to request the INTERNET permission.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to only access the internet through structured APIs backed by publicly available open-source implementations.

If device implementations include a service that implements the System API ContentCaptureService , AppSearchManager.index , or any proprietary service that captures the data as described as above, they:

 • [C-1-1] MUST NOT allow users to replace the services with a user-installable application or service and MUST only allow the preinstalled services to capture such data.
 • [C-1-2] MUST NOT allow any apps other than the preinstalled services mechanism to be able to capture such data.
 • [C-1-3] MUST provide user affordance to disable the services.
 • [C-1-4] MUST NOT omit user affordance to manage Android permissions that are held by the services and follow Android permissions model as described in Section 9.1. Permission .
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to keep the services separate from other system components(eg not binding the service or sharing process IDs) except for the following:

  • Telephony, Contacts, System UI, and Media

Android, through SpeechRecognizer#onDeviceSpeechRecognizer() provides ability to perform speech recognition on the device, without involving the network. Any implementation of on-device SpeechRecognizer MUST follow the policies outlined in this section.

9.8.7. Clipboard Access

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT return a clipped data on the clipboard (eg via the ClipboardManager API) unless the app is the default IME or is the app that currently has focus.

9.8.8. Location

Location includes information in the Android Location class( such as Latitude, Longitude, Altitude), as well as identifiers that can be converted to Location. Location can be as fine as DGPS (Differential Global Positioning System) or as coarse as country level locations (like the country code location - MCC - Mobile Country Code).

The following is a list of location types that either directly derive a user's location or can be converted to a user's location. This is not a comprehensive list, but should be used as an example on what Location can directly or indirectly be derived from:

 • GPS/GNSS/DGPS/PPP
  • Global Positioning Solution or Global Navigation Satellite System or Differential Global Positioning Solution
  • This also includes Raw GNSS Measurements and GNSS Status
   • Fine Location can be derived from the Raw GNSS Measurements
 • Wireless Technologies with unique identifiers such as:
  • WiFi access points (MAC, BSSID, Name, or SSID)
  • Bluetooth/BLE (MAC, BSSID, Name, or SSID)
  • UWB (MAC, BSSID, Name, or SSID)
  • Cell Tower ID (3G, 4G, 5G… Iincluding all future Cellular Modem technologies that have unique identifiers)

As a primary point of reference, see the Android APIs which require ACCESS_FINE_Location or ACCESS_COARSE_Location permissions.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT turn on/off device location setting and Wi-Fi/Bluetooth scanning settings without explicit user consent or user initiation.
 • [C-0-2] MUST provide the user affordance to access location related information including recent location requests, app level permissions and usage of Wi-Fi/Bluetooth scanning for determining location.
 • [C-0-3] MUST ensure that the application using Emergency Location Bypass API [LocationRequest.setLocationSettingsIgnored()] is a user initiated emergency session (eg dial 911 or text to 911). For Automotive however, a vehicle MAY initiate an emergency session without active user interaction in the case a crash/accident is detected (eg to satisfy eCall requirements).
 • [C-0-4] MUST preserve the Emergency Location Bypass API's ability to bypass device location settings without changing the settings.
 • [C-0-5] MUST schedule a notification that reminds the user after an app in the background has accessed their location using the [ ACCESS_BACKGROUND_LOCATION ] permission.

9.8.9. Installed apps

Android apps targeting API level 30 or above cannot see details about other installed apps by default (see Package visibility in the Android SDK documentation).

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST NOT expose to any app targeting API level 30 or above details about any other installed app, unless the app is already able to see details about the other installed app through the managed APIs. This includes but is not limited to details exposed by any custom APIs added by the device implementer, or accessible via the filesystem.
 • [C-0-2] MUST NOT give to any app, read or write access to files in any other app's dedicated, app-specific directory within external storage. The only exceptions are as follows:
  • The external storage provider authority (eg apps like DocumentsUI).
  • Download Provider which uses the “downloads” provider authority for downloading files to app storage.
  • Platform-signed media transfer protocol (MTP) apps which use the privileged permission ACCESS_MTP to enable transferring files to another device.
  • Apps which install other apps and have the permission INSTALL_PACKAGES can access only “obb” directories for the purpose of managing APK expansion files .

9.8.10. Connectivity Bug Report

If device implementations declare the android.hardware.telephony feature flag, they:

 • [C-1-1] MUST support generating connectivity bug reports via BUGREPORT_MODE_TELEPHONY with BugreportManager.
 • [C-1-2] MUST obtain user consent every time BUGREPORT_MODE_TELEPHONY is used to generate a report and MUST NOT prompt the user to consent to all future requests from the application.
 • [C-1-3] MUST NOT return the generated report to the requesting app without explicit user consent.
 • [C-1-4] Reports generated using BUGREPORT_MODE_TELEPHONY MUST contain at least the following information:
  • TelephonyDebugService dump
  • TelephonyRegistry dump
  • WifiService dump
  • ConnectivityService dump
  • A dump of the calling package's CarrierService instance (if bound)
  • Radio log buffer
 • [C-1-5] MUST NOT include the following in the generated reports:
  • Any kind of information that isn't directly related to connectivity debugging.
  • Any kind of user-installed application traffic logs or detailed profiles of user-installed applications/packages (UIDs are okay, package names are not).
 • MAY include additional information that is not associated with any user identity. (eg vendor logs).

If device implementations include additional information (eg vendor logs) in bug reports and that information has privacy/security/battery/storage/memory impact, they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to have a developer setting defaulted to disabled. The AOSP reference implementation meets this by providing the Enable verbose vendor logging option in developer settings to include additional device-specific vendor logs in the bug reports.

9.8.11. Data blobs sharing

Android, through BlobStoreManager allows apps to contribute data blobs to the System to be shared with a selected set of apps.

If device implementations support shared data blobs as described in the SDK documentation , they:

9.8.12. Music Recognition

Android, through the System API MusicRecognitionManager, supports a mechanism for device implementations to request music recognition, given an audio record, and delegate the music recognition to a privileged app implementing the MusicRecognitionService API.

If device implementations include a service that implements the System API MusicRecognitionManager or any proprietary service that streams audio data as described as above, they:

 • [C-1-1] MUST enforce that the caller of MusicRecognitionManager holds the MANAGE_MUSIC_RECOGNITION permission
 • [C-1-2] MUST enforce that a single, pre-installed, music recognition application implements MusicRecognitionService.
 • [C-1-3] MUST NOT allow users to replace the MusicRecognitionManagerService or MusicRecognitionService with a user-installable application or service.
 • [C-1-4] MUST ensure that when MusicRecognitionManagerService accesses the audio record and forwards it to the application implementing the MusicRecognitionService, the audio access is tracked via invocations of AppOpsManager.noteOp / startOp .

If device implementations of MusicRecognitionManagerService or MusicRecognitionService store any audio data captured, they:

 • [C-2-1] MUST NOT store any raw audio or audio fingerprints on disk at all, or in memory for longer than 14 days.
 • [C-2-2] MUST NOT share such data beyond the MusicRecognitionService, except with explicit user consent every time it is shared.

9.8.13. SensorPrivacyManager

If device implementations provide the user a software affordance to turn off the camera and/or microphone input for the device implementation, they:

 • [C-1-1] MUST accurately return 'true' for the relevant supportsSensorToggle() API method.
 • [C-1-2] MUST, when an app tries to access a blocked microphone or camera, present the user with a non-dismissable user affordance that clearly indicates that the sensor is blocked and requires a choice to continue blocking or unblock as per the AOSP implementation which meets this requirement.
 • [C-1-3] MUST only pass blank (or fake) camera and audio data to apps and not report an error code due to the user not turning on the camera nor microphone via the user affordance presented per [C-1-2] above.

9.9. Data Storage Encryption

All devices MUST meet the requirements of section 9.9.1. Devices which launched on an API level earlier than that of this document are exempted from the requirements of sections 9.9.2 and 9.9.3; instead they MUST meet the requirements in section 9.9 of the Android Compatibility Definition document corresponding to the API level on which the device launched.

9.9.1. Direct Boot

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST implement the Direct Boot mode APIs even if they do not support Storage Encryption.

 • [C-0-2] The ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED and ACTION_USER_UNLOCKED Intents MUST still be broadcast to signal Direct Boot aware applications that Device Encrypted (DE) and Credential Encrypted (CE) storage locations are available for user.

9.9.2. Encryption requirements

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST encrypt the application private data ( /data partition), as well as the application shared storage partition ( /sdcard partition) if it is a permanent, non-removable part of the device.
 • [C-0-2] MUST enable the data storage encryption by default at the time the user has completed the out-of-box setup experience.
 • [C-0-3] MUST meet the above data storage encryption requirement via implementing File Based Encryption (FBE) and Metadata Encryption .

9.9.3. Encryption Methods

If device implementations are encrypted, they:

 • [C-1-1] MUST boot up without challenging the user for credentials and allow Direct Boot aware apps to access to the Device Encrypted (DE) storage after the ACTION_LOCKED_BOOT_COMPLETED message is broadcasted.
 • [C-1-2] MUST only allow access to Credential Encrypted (CE) storage after the user has unlocked the device by supplying their credentials (eg. passcode, pin, pattern or fingerprint) and the ACTION_USER_UNLOCKED message is broadcasted.
 • [C-1-13] MUST NOT offer any method to unlock the CE protected storage without either the user-supplied credentials, a registered escrow key or a resume on reboot implementation meeting the requirements in section 9.9.4 .
 • [C-1-4] MUST use Verified Boot.
 • [C-1-5] MUST encrypt file contents and filesystem metadata using AES-256-XTS or Adiantum. AES-256-XTS refers to the Advanced Encryption Standard with a 256-bit cipher key length, operated in XTS mode; the full length of the key is 512 bits. Adiantum refers to Adiantum-XChaCha12-AES, as specified at https://github.com/google/adiantum. Filesystem metadata is data such as file sizes, ownership, modes, and extended attributes (xattrs).
 • [C-1-6] MUST encrypt file names using AES-256-CBC-CTS or Adiantum.
 • [C-1-12] If the device has Advanced Encryption Standard (AES) instructions (such as ARMv8 Cryptography Extensions on ARM-based devices, or AES-NI on x86-based devices) then the AES-based options above for file name, file contents, and filesystem metadata encryption MUST be used, not Adiantum.
 • [C-1-13] MUST use a cryptographically strong and non-reversible key derivation function (eg HKDF-SHA512) to derive any needed subkeys (eg per-file keys) from the CE and DE keys. "Cryptographically strong and non-reversible" means that the key derivation function has a security strength of at least 256 bits and behaves as a pseudorandom function family over its inputs.
 • [C-1-14] MUST NOT use the same File Based Encryption (FBE) keys or subkeys for different cryptographic purposes (eg for both encryption and key derivation, or for two different encryption algorithms).
 • [C-1-15] MUST ensure that all non-deleted blocks of encrypted file contents on persistent storage were encrypted using combinations of encryption key and initialization vector (IV) that depend on both the file and the offset within the file. In addition, all such combinations MUST be distinct, except where the encryption is done using inline encryption hardware that only supports an IV length of 32 bits.
 • [C-1-16] MUST ensure that all non-deleted encrypted filenames on persistent storage in distinct directories were encrypted using distinct combinations of encryption key and initialization vector (IV).
 • [C-1-17] MUST ensure that all encrypted filesystem metadata blocks on persistent storage were encrypted using distinct combinations of encryption key and initialization vector (IV).

 • Have keys protecting CE and DE storage areas which:

  • [C-1-7] MUST be cryptographically bound to a hardware-backed Keystore. This keystore MUST be bound to Verified Boot and the device's hardware root of trust.
  • [C-1-8] CE keys MUST be bound to a user's lock screen credentials.
  • [C-1-9] CE keys MUST be bound to a default passcode when the user has not specified lock screen credentials.
  • [C-1-10] MUST be unique and distinct, in other words no user's CE or DE key matches any other user's CE or DE keys.
  • [C-1-11] MUST use the mandatorily supported ciphers, key lengths and modes.
  • [C-1-12] MUST be securely erased during bootloader unlock and lock as described here .
 • SHOULD make preinstalled essential apps (eg Alarm, Phone, Messenger) Direct Boot aware.

The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of File Based Encryption based on the Linux kernel "fscrypt" encryption feature, and of Metadata Encryption based on the Linux kernel "dm-default-key" feature.

9.9.4. Resume on Reboot

Resume on Reboot allows unlocking the CE storage of all apps, including those that do not yet support Direct Boot, after a reboot initiated by an OTA. This feature enables users to receive notifications from installed apps after the reboot.

An implementation of Resume-on-Reboot must continue to ensure that when a device falls into an attacker's hands, it is extremely difficult for that attacker to recover the user's CE-encrypted data, even if the device is powered on, CE storage is unlocked, and the user has unlocked the device after receiving an OTA. For insider attack resistance, we also assume the attacker gains access to broadcast cryptographic signing keys.

Specifically:

 • [C-0-1] CE storage MUST NOT be readable even for the attacker who physically has the device and then has these capabilities and limitations:

  • Can use the signing key of any vendor or company to sign arbitrary messages.
  • Can cause an OTA to be received by the device.
  • Can modify the operation of any hardware (AP, flash etc) except as detailed below, but such modification involves a delay of at least an hour and a power cycle that destroys RAM contents.
  • Cannot modify the operation of tamper-resistant hardware (eg Titan M).
  • Cannot read the RAM of the live device.
  • Cannot obtain the user's credential (PIN, pattern, password) or otherwise cause it to be entered.

By way of example, a device implementation that implements and complies with all of the descriptions found here will be compliant with [C-0-1].

9.10. Device Integrity

The following requirements ensure there is transparency to the status of the device integrity. Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly report through the System API method PersistentDataBlockManager.getFlashLockState() whether their bootloader state permits flashing of the system image. The FLASH_LOCK_UNKNOWN state is reserved for device implementations upgrading from an earlier version of Android where this new system API method did not exist.

 • [C-0-2] MUST support Verified Boot for device integrity.

If device implementations are already launched without supporting Verified Boot on an earlier version of Android and can not add support for this feature with a system software update, they MAY be exempted from the requirement.

Verified Boot is a feature that guarantees the integrity of the device software. If device implementations support the feature, they:

 • [C-1-1] MUST declare the platform feature flag android.software.verified_boot .
 • [C-1-2] MUST perform verification on every boot sequence.
 • [C-1-3] MUST start verification from an immutable hardware key that is the root of trust and go all the way up to the system partition.
 • [C-1-4] MUST implement each stage of verification to check the integrity and authenticity of all the bytes in the next stage before executing the code in the next stage.
 • [C-1-5] MUST use verification algorithms as strong as current recommendations from NIST for hashing algorithms (SHA-256) and public key sizes (RSA-2048).
 • [C-1-6] MUST NOT allow boot to complete when system verification fails, unless the user consents to attempt booting anyway, in which case the data from any non-verified storage blocks MUST not be used.
 • [C-1-7] MUST NOT allow verified partitions on the device to be modified unless the user has explicitly unlocked the bootloader.
 • [C-SR] If there are multiple discrete chips in the device (eg radio, specialized image processor), the boot process of each of those chips is STRONGLY RECOMMENDED to verify every stage upon booting.
 • [C-1-8] MUST use tamper-evident storage: for storing whether the bootloader is unlocked. Tamper-evident storage means that the bootloader can detect if the storage has been tampered with from inside Android.
 • [C-1-9] MUST prompt the user, while using the device, and require physical confirmation before allowing a transition from bootloader locked mode to bootloader unlocked mode.
 • [C-1-10] MUST implement rollback protection for partitions used by Android (eg boot, system partitions) and use tamper-evident storage for storing the metadata used for determining the minimum allowable OS version.
 • [C-1-11] MUST securely erase all user data during bootloader unlock and lock, as per '9.12. Data Deletion' (including the userdata partition and any NVRAM spaces).
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to verify all privileged app APK files with a chain of trust rooted in partitions protected by Verified Boot.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to verify any executable artifacts loaded by a privileged app from outside its APK file (such as dynamically loaded code or compiled code) before executing them or STRONGLY RECOMMENDED not to execute them at all.
 • SHOULD implement rollback protection for any component with persistent firmware (eg modem, camera) and SHOULD use tamper-evident storage for storing the metadata used for determining the minimum allowable version.

If device implementations are already launched without supporting C-1-8 through C-1-11 on an earlier version of Android and can not add support for these requirements with a system software update, they MAY be exempted from the requirements.

The upstream Android Open Source Project provides a preferred implementation of this feature in the external/avb/ repository, which can be integrated into the bootloader used for loading Android.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST support cryptographically verifying file content against a trusted key without reading the whole file.
 • [C-0-4] MUST NOT allow the read requests on a protected file to succeed when the read content do not verify against a trusted key.
 • [C-0-5] MUST enable the above-described cryptographic file verification protection for all files for the package that is installed with trusted signature files as described here .

If device implementations are already launched without the ability to verify file content against a trusted key on an earlier Android version and can not add support for this feature with a system software update, they MAY be exempted from the requirement. The upstream Android Open Source project provides a preferred implementation of this feature based on the Linux kernel fs-verity feature.

Device implementations:

If device implementations support the Android Protected Confirmation API they:

 • [C-3-1] MUST report true for the ConfirmationPrompt.isSupported() API.

 • [C-3-2] MUST ensure that code running in the Android OS including its kernel, malicious or otherwise, cannot generate a positive response without user interaction.

 • [C-3-3] MUST ensure that the user has been able to review and approve the prompted message even in the event that the Android OS, including its kernel, is compromised.

9.11. Keys and Credentials

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a container and use them in cryptographic operations through the KeyChain API or the Keystore API . Device implementations:

 • [C-0-1] MUST allow at least 8,192 keys to be imported or generated.
 • [C-0-2] The lock screen authentication MUST rate-limit attempts and MUST have an exponential backoff algorithm. Beyond 150 failed attempts, the delay MUST be at least 24 hours per attempt.
 • SHOULD not limit the number of keys that can be generated

When the device implementation supports a secure lock screen, it:

 • [C-1-1] MUST back up the keystore implementation with an isolated execution environment.
 • [C-1-2] MUST have implementations of RSA, AES, ECDSA and HMAC cryptographic algorithms and MD5, SHA1, and SHA-2 family hash functions to properly support the Android Keystore system's supported algorithms in an area that is securely isolated from the code running on the kernel and above. Secure isolation MUST block all potential mechanisms by which kernel or userspace code might access the internal state of the isolated environment, including DMA. The upstream Android Open Source Project (AOSP) meets this requirement by using the Trusty implementation, but another ARM TrustZone-based solution or a third-party reviewed secure implementation of a proper hypervisor-based isolation are alternative options.
 • [C-1-3] MUST perform the lock screen authentication in the isolated execution environment and only when successful, allow the authentication-bound keys to be used. Lock screen credentials MUST be stored in a way that allows only the isolated execution environment to perform lock screen authentication. The upstream Android Open Source Project provides the Gatekeeper Hardware Abstraction Layer (HAL) and Trusty, which can be used to satisfy this requirement.
 • [C-1-4] MUST support key attestation where the attestation signing key is protected by secure hardware and signing is performed in secure hardware. The attestation signing keys MUST be shared across large enough number of devices to prevent the keys from being used as device identifiers. One way of meeting this requirement is to share the same attestation key unless at least 100,000 units of a given SKU are produced. If more than 100,000 units of an SKU are produced, a different key MAY be used for each 100,000 units.

Note that if a device implementation is already launched on an earlier Android version, such a device is exempted from the requirement to have a keystore backed by an isolated execution environment and support the key attestation, unless it declares the android.hardware.fingerprint feature which requires a keystore backed by an isolated execution environment.

 • [C-1-5] MUST allow the user to choose the Sleep timeout for transition from the unlocked to the locked state, with a minimum allowable timeout up to 15 seconds. Automotive devices, that lock the screen whenever the head unit is turned off or the user is switched, MAY NOT have the Sleep timeout configuration.
 • [C-1-6] MUST support IKeymasterDevice 4.0, IKeymasterDevice 4.1 or IKeyMintDevice version 1.
 • [C-SR] Is STRONGLY RECOMMENDED to support IKeyMintDevice version 1.

9.11.1. Secure Lock Screen and Authentication

The AOSP implementation follows a tiered authentication model where a knowledge-factory based primary authentication can be backed by either a secondary strong biometric, or by weaker tertiary modalities.

Device implementations:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to set only one of the following as the primary authentication method:
  • A numerical PIN
  • An alphanumerical password
  • A swipe pattern on a grid of exactly 3x3 dots

Note that the above authentication methods are referred as the recommended primary authentication methods in this document.

If device implementations add or modify the recommended primary authentication methods and use a new authentication method as a secure way to lock the screen, the new authentication method:

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen if based on a known secret and use a new authentication method to be treated as a secure way to lock the screen:

 • [C-3-1] The entropy of the shortest allowed length of inputs MUST be greater than 10 bits.
 • [C-3-2] The maximum entropy of all possible inputs MUST be greater than 18 bits.
 • [C-3-3] The new authentication method MUST NOT replace any of the recommended primary authentication methods (ie PIN, pattern, password) implemented and provided in AOSP.
 • [C-3-4] The new authentication method MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password requirements policy via the DevicePolicyManager.setRequiredPasswordComplexity() with a more restrictive complexity constant than PASSWORD_COMPLEXITY_NONE or via the DevicePolicyManager.setPasswordQuality() method with a more restrictive constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK .
 • [C-3-5] New authentication methods MUST either fall back to the recommended primary authentication methods (ie PIN, pattern, password) once every 72 hours or less OR clearly disclose to the user that some data will not be backed up in order to preserve the privacy of their data.

If device implementations add or modify the recommended primary authentication methods to unlock the lock screen and use a new authentication method that is based on biometrics to be treated as a secure way to lock the screen, the new method:

 • [C-4-1] MUST meet all requirements described in section 7.3.10 for Class 1 (formerly Convenience ).
 • [C-4-2] MUST have a fall-back mechanism to use one of the recommended primary authentication methods which is based on a known secret.
 • [C-4-3] MUST be disabled and only allow the recommended primary authentication to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the keyguard feature policy by calling the method DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures() , with any of the associated biometric flags (ie KEYGUARD_DISABLE_BIOMETRICS , KEYGUARD_DISABLE_FINGERPRINT , KEYGUARD_DISABLE_FACE , or KEYGUARD_DISABLE_IRIS ).

If the biometric authentication methods do not meet the requirements for Class 3 (formerly Strong ) as described in section 7.3.10 :

 • [C-5-1] The methods MUST be disabled if the Device Policy Controller (DPC) application has set the password requirements quality policy via the [DevicePolicyManager.setRequiredPasswordComplexity()]( https://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager#setRequiredPasswordComplexity(int)) with a more restrictive complexity bucket than PASSWORD_COMPLEXITY_LOW or using [DevicePolicyManager.setPasswordQuality()](https://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager#setPasswordQuality(android.content.ComponentName,%20int)) method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_BIOMETRIC_WEAK .
 • [C-5-2] The user MUST be challenged for the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) as described in [C-1-7] and [C-1-8] in section 7.3.10 .
 • [C-5-3] The methods MUST NOT be treated as a secure lock screen, and MUST meet the requirements that start with C-8 in this section below.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen and a new authentication method is based on a physical token or the location:

 • [C-6-1] They MUST have a fall-back mechanism to use one of the recommended primary authentication methods which is based on a known secret and meet the requirements to be treated as a secure lock screen.
 • [C-6-2] The new method MUST be disabled and only allow one of the recommended primary authentication methods to unlock the screen when the Device Policy Controller (DPC) application has set the policy with either:
  • The [ DevicePolicyManager.setKeyguardDisabledFeatures(KEYGUARD_DISABLE_TRUST_AGENTS) ]( http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#setKeyguardDisabledFeatures(android.content.ComponentName,%20int)) method
  • The [ DevicePolicyManager.setPasswordQuality() ]( https://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#setPasswordQuality(android.content.ComponentName,%20int)) method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_NONE .
  • The [ DevicePolicyManager.setRequiredPasswordComplexity() ]( https://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager#setRequiredPasswordComplexity(int)) method with a more restrictive complexity bucket than PASSWORD_COMPLEXITY_NONE .
 • [C-6-3] The user MUST be challenged for one of the recommended primary authentication methods (egPIN, pattern, password) at least once every 4 hours or less.
 • [C-6-4] The new method MUST NOT be treated as a secure lock screen and MUST follow the constraints listed in C-8 below.

If device implementations have a secure lock screen and include one or more trust agent, which implements the TrustAgentService System API, they:

 • [C-7-1] MUST have clear indication in the settings menu and on the lock screen when device lock is deferred or can be unlocked by trust agent(s). For example, AOSP meets this requirement by showing a text description for the "Automatically lock setting" and "Power button instantly locks" in the settings menu and a distinguishable icon on the lock screen.
 • [C-7-2] MUST respect and fully implement all trust agent APIs in the DevicePolicyManager class, such as the KEYGUARD_DISABLE_TRUST_AGENTS constant.
 • [C-7-3] MUST NOT fully implement the TrustAgentService.addEscrowToken() function on a device that is used as a primary personal device (eg handheld) but MAY fully implement the function on device implementations that are typically shared (eg Android Television or Automotive device).
 • [C-7-4] MUST encrypt all stored tokens added by TrustAgentService.addEscrowToken() .
 • [C-7-5] MUST NOT store the encryption key or escrow token on the same device where the key is used. For example, it is allowed for a key stored on a phone to unlock a user account on a TV. For Automotive devices, it is not allowed for the escrow token to be stored on any part of the vehicle.
 • [C-7-6] MUST inform the user about the security implications before enabling the escrow token to decrypt the data storage.
 • [C-7-7] MUST have a fall-back mechanism to use one of the recommended primary authentication methods.
 • [C-7-8] The user MUST be challenged for one of the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) methods at least once every 72 hours or less unless the safety of the user (eg driver distraction) is of concern.
 • [C-7-9] The user MUST be challenged for one of the recommended primary authentication (eg: PIN, pattern, password) methods as described in [C-1-7] and [C-1-8] in section 7.3.10 , unless the safety of the user (eg driver distraction) is of concern.
 • [C-7-10] MUST NOT be treated as a secure lock screen and MUST follow the constraints listed in C-8 below.
 • [C-7-11] MUST NOT allow TrustAgents on primary personal devices (eg: handheld) to unlock the device, and can only use them to keep an already unlocked device in the unlocked state for up to a maximum of 4 hours. The default implementation of TrustManagerService in AOSP meets this requirement.
 • [C-7-12] MUST use a cryptographically secure (eg UKEY2) communication channel to pass the escrow token from the storage device to the target device.

If device implementations add or modify the authentication methods to unlock the lock screen that is not a secure lock screen as described above, and use a new authentication method to unlock the keyguard:

 • [C-8-1] The new method MUST be disabled when the Device Policy Controller (DPC) application has set the password quality policy via the [ DevicePolicyManager.setPasswordQuality() ]( https://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#setPasswordQuality(android.content.ComponentName,%20int)) method with a more restrictive quality constant than PASSWORD_QUALITY_NONE or via the [ DevicePolicyManager.setRequiredPasswordComplexity() ]( https://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager#setRequiredPasswordComplexity(int)) with a more restrictive complexity constant than 'PASSWORD_COMPLEXITY_NONE'.
 • [C-8-2] They MUST NOT reset the password expiration timers set by [ DevicePolicyManager.setPasswordExpirationTimeout() ]( http://developer.android.com/reference/android/app/admin/DevicePolicyManager.html#setPasswordExpirationTimeout(android.content.ComponentName,%20long)).
 • [C-8-3] They MUST NOT expose an API for use by third-party apps to determine the lock state.

If device implementations support separate display power states through DeviceStateManager AND support separate display lock states through KeyguardDisplayManager , they:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to utilize a credential meeting requirements defined in section 9.11.1 or a Biometric meeting at least Class 1 specifications defined in section 7.3.10 to allow independent unlocking from the default device display.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to constrain separate display unlock via a defined display timeout.
 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to allow user to globally lock all displays through lockdown from primary handheld device.

9.11.2. StrongBox

The Android Keystore System allows app developers to store cryptographic keys in a dedicated secure processor as well as the isolated execution environment described above. Such a dedicated secure processor is called "StrongBox". Requirements C-1-3 through C-1-11 below define the requirements a device must meet to qualify as a StrongBox.

Device implementations that have a dedicated secure processor:

 • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to support StrongBox. StrongBox will likely become a requirement in a future release.

If device implementations support StrongBox, they:

 • [C-1-1] MUST declare FEATURE_STRONGBOX_KEYSTORE .

 • [C-1-2] MUST provide dedicated secure hardware that is used to back keystore and secure user authentication. The dedicated secure hardware may be used for other purposes as well.

 • [C-1-3] MUST have a discrete CPU that shares no cache, DRAM, coprocessors or other core resources with the application processor (AP).

 • [C-1-4] MUST ensure that any peripherals shared with the AP cannot alter StrongBox processing in any way, or obtain any information from the StrongBox. The AP MAY disable or block access to StrongBox.

 • [C-1-5] MUST have an internal clock with reasonable accuracy (+-10%) that is immune to manipulation by the AP.

 • [C-1-6] MUST have a true random number generator that produces uniformly-distributed and unpredictable output.

 • [C-1-7] MUST have tamper resistance, including resistance against physical penetration, and glitching.

 • [C-1-8] MUST have side-channel resistance, including resistance against leaking information via power, timing, electromagnetic radiation, and thermal radiation side channels.

 • [C-1-9] MUST have secure storage which ensures confidentiality, integrity, authenticity, consistency, and freshness of the contents. The storage MUST NOT be able to be read or altered, except as permitted by the StrongBox APIs.

 • To validate compliance with [C-1-3] through [C-1-9], device implementations:

  • [C-1-10] MUST include the hardware that is certified against the Secure IC Protection Profile BSI-CC-PP-0084-2014 or evaluated by a nationally accredited testing laboratory incorporating High attack potential vulnerability assessment according to the Common Criteria Application of Attack Potential to Smartcards .
  • [C-1-11] MUST include the firmware that is evaluated by a nationally accredited testing laboratory incorporating High attack potential vulnerability assessment according to the Common Criteria Application of Attack Potential to Smartcards .
  • [C-SR] Are STRONGLY RECOMMENDED to include the hardware that is evaluated using a Security Target, Evaluation Assurance Level (EAL) 5, augmented by AVA_VAN.5. EAL 5 certification will likely become a requirement in a future release.
 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to provide insider attack resistance (IAR), which means that an insider with access to firmware signing keys cannot produce firmware that causes the StrongBox to leak secrets, to bypass functional security requirements or otherwise enable access to sensitive user data. The recommended way to implement IAR is to allow firmware updates only when the primary user password is provided via the IAuthSecret HAL. IAR will likely become a requirement in a future release.

9.11.3. Identity Credential

The Identity Credential System is defined and achieved by implementing all APIs in the android.security.identity.* package. These APIs allows app developers to store and retrieve user identity documents. Device implementations:

 • [C-SR] are STRONGLY RECOMMENDED to implement the Identity Credential System.

If device implementations implement the Identity Credential System, they:

 • [C-0-1] MUST return non-null for the IdentityCredentialStore#getInstance() method.

 • [C-0-2] MUST implement the Identity Credential System (eg the android.security.identity.* APIs) with code communicating with a trusted application in an area that is securely isolated from the code running on the kernel and above. Secure isolation MUST block all potential mechanisms by which kernel or userspace code might access the internal state of the isolated environment, including DMA.

 • [C-0-3] The cryptographic operations needed to implement the Identity Credential System (eg the android.security.identity.* APIs) MUST be performed entirely in the trusted application and private key material MUST never leave the isolated execution environment unless specifically required by higher-level APIs (eg the createEphemeralKeyPair() method).

 • [C-0-4] The trusted application MUST be implemented in a way such that its security properties are not affected (eg credential data is not released unless access control conditions are satisfied, MACs can't be produced for arbitrary data) even if Android is misbehaving or compromised.

9.12. Data Deletion

All device implementations:

 • [C-0-1] MUST provide users a mechanism to perform a "Factory Data Reset".
 • [C-0-2] MUST delete all data on the userdata filesystem.
 • [C-0-3] MUST delete the data in such a way that will satisfy relevant industry standards such as NIST SP800-88.
 • [C-0-4] MUST trigger the above "Factory Data Reset" process when the DevicePolicyManager.wipeData() API is called by the primary user's Device Policy Controller app.
 • MAY provide a fast data wipe option that conducts only a logical data erase.

9.13. Safe Boot Mode

Android provides Safe Boot Mode, which allows users to boot up into a mode where only preinstalled system apps are allowed to run and all third-party apps are disabled. This mode, known as "Safe Boot Mode", provides the user the capability to uninstall potentially harmful third-party apps.

Device implementations are:

 • [SR] STRONGLY RECOMMENDED to implement Safe Boot Mode.

If device implementations implement Safe Boot Mode, they:

 • [C-1-1] MUST provide the user an option to enter Safe Boot Mode in such a way that is uninterruptible from third-party apps installed on the device, except when the third-party app is a Device Policy Controller and has set the UserManager.DISALLOW_SAFE_BOOT flag as true.

 • [C-1-2] MUST provide the user the capability to uninstall any third-party apps within Safe Mode.

 • SHOULD provide the user an option to enter Safe Boot Mode from the boot menu using a workflow that is different from that of a normal boot.

9.14. Automotive Vehicle System Isolation

Android Automotive devices are expected to exchange data with critical vehicle subsystems by using the vehicle HAL to send and receive messages over vehicle networks such as CAN bus.

The data exchange can be secured by implementing security features below the Android framework layers to prevent malicious or unintentional interaction with these subsystems.

9.15. Subscription Plans

"Subscription plans" refer to the billing relationship plan details provided by a mobile carrier through SubscriptionManager.setSubscriptionPlans() .

All device implementations:

 • [C-0-1] MUST return subscription plans only to the mobile carrier app that has originally provided them.
 • [C-0-2] MUST NOT remotely back up or upload subscription plans.
 • [C-0-3] MUST only allow overrides, such as SubscriptionManager.setSubscriptionOverrideCongested() , from the mobile carrier app currently providing valid subscription plans.

9.16. Application Data Migration

If device implementations include a capability to migrate data from a device to another device and do not limit the application data it copies to what is configured by the application developer in the manifest via android:fullBackupContent attribute, they:

 • [C-1-1] MUST NOT initiate transfers of application data from devices on which the user has not set a primary authentication as described in 9.11.1 Secure Lock Screen and Authentication .
 • [C-1-2] MUST securely confirm the primary authentication on the source device and confirm with the user intent to copy the data on the source device before any data is transferred.
 • [C-1-3] MUST use security key attestation to ensure that both the source device and the target device in the device-to-device migration are legitimate Android devices and have a locked bootloader.
 • [C-1-4] MUST only migrate application data to the same application on the target device, with the same package name AND signing certificate.
 • [C-1-5] MUST show an indication that the source device has had data migrated by a device-to-device data migration in the settings menu. A user SHOULD NOT be able to remove this indication.

10. Software Compatibility Testing

Device implementations MUST pass all tests described in this section. However, note that no software test package is fully comprehensive. For this reason, device implementers are STRONGLY RECOMMENDED to make the minimum number of changes as possible to the reference and preferred implementation of Android available from the Android Open Source Project. This will minimize the risk of introducing bugs that create incompatibilities requiring rework and potential device updates.

10.1. Compatibility Test Suite

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST pass the Android Compatibility Test Suite (CTS) available from the Android Open Source Project, using the final shipping software on the device.

 • [C-0-2] MUST ensure compatibility in cases of ambiguity in CTS and for any reimplementations of parts of the reference source code.

The CTS is designed to be run on an actual device. Like any software, the CTS may itself contain bugs. The CTS will be versioned independently of this Compatibility Definition, and multiple revisions of the CTS may be released for Android 12.

Device implementations:

 • [C-0-3] MUST pass the latest CTS version available at the time the device software is completed.

 • SHOULD use the reference implementation in the Android Open Source tree as much as possible.

10.2. CTS Verifier

The CTS Verifier is included with the Compatibility Test Suite, and is intended to be run by a human operator to test functionality that cannot be tested by an automated system, such as correct functioning of a camera and sensors.

Device implementations:

 • [C-0-1] MUST correctly execute all applicable cases in the CTS verifier.

The CTS Verifier has tests for many kinds of hardware, including some hardware that is optional.

Device implementations:

 • [C-0-2] MUST pass all tests for hardware that they possess; for instance, if a device possesses an accelerometer, it MUST correctly execute the Accelerometer test case in the CTS Verifier.

Test cases for features noted as optional by this Compatibility Definition Document MAY be skipped or omitted.

 • [C-0-2] Every device and every build MUST correctly run the CTS Verifier, as noted above. However, since many builds are very similar, device implementers are not expected to explicitly run the CTS Verifier on builds that differ only in trivial ways. Specifically, device implementations that differ from an implementation that has passed the CTS Verifier only by the set of included locales, branding, etc. MAY omit the CTS Verifier test.

11. Updatable Software

 • [C-0-1] Device implementations MUST include a mechanism to replace the entirety of the system software. The mechanism need not perform “live” upgrades—that is, a device restart MAY be required. Any method can be used, provided that it can replace the entirety of the software preinstalled on the device. For instance, any of the following approaches will satisfy this requirement:

  • “Over-the-air (OTA)” downloads with offline update via reboot.
  • “Tethered” updates over USB from a host PC.
  • “Offline” updates via a reboot and update from a file on removable storage.
 • [C-0-2] The update mechanism used MUST support updates without wiping user data. That is, the update mechanism MUST preserve application private data and application shared data. Note that the upstream Android software includes an update mechanism that satisfies this requirement.

 • [C-0-3] The entire update MUST be signed and the on-device update mechanism MUST verify the update and signature against a public key stored on device.

 • [C-SR] The signing mechanism is STRONGLY RECOMMENDED to hash the update with SHA-256 and validate the hash against the public key using ECDSA NIST P-256.

If the device implementations includes support for an unmetered data connection such as 802.11 or Bluetooth PAN (Personal Area Network) profile, then, they:

 • [C-1-1] MUST support OTA downloads with offline update via reboot.

For device implementations that are launching with Android 6.0 and later, the update mechanism SHOULD support verifying that the system image is binary identical to expected result following an OTA. The block-based OTA implementation in the upstream Android Open Source Project, added since Android 5.1, satisfies this requirement.

Also, device implementations SHOULD support A/B system updates . The AOSP implements this feature using the boot control HAL.

If an error is found in a device implementation after it has been released but within its reasonable product lifetime that is determined in consultation with the Android Compatibility Team to affect the compatibility of third-party applications, then:

 • [C-2-1] The device implementer MUST correct the error via a software update available that can be applied per the mechanism just described.

Android includes features that allow the Device Owner app (if present) to control the installation of system updates. If the system update subsystem for devices report android.software.device_admin then, they:

12. Document Changelog

For a summary of changes to the Compatibility Definition in this release:

For a summary of changes to individuals sections:

 1. Introduction
 2. Device Types
 3. Software
 4. Application Packaging
 5. Multimedia
 6. Developer Tools and Options
 7. Hardware Compatibility
 8. Performance and Power
 9. Security Model
 10. Software Compatibility Testing
 11. Updatable Software
 12. Document Changelog
 13. Contact Us

12.1. Changelog Viewing Tips

Changes are marked as follows:

 • CDD
  Substantive changes to the compatibility requirements.

 • Docs
  Cosmetic or build related changes.

For best viewing, append the pretty=full and no-merges URL parameters to your changelog URLs.

13. Contact Us

You can join the android-compatibility forum and ask for clarifications or bring up any issues that you think the document does not cover.