IAbiThu

public interface IAbiReceiver

com.android.tradefed.testtype.IAbiReceiver


Một bài kiểm tra cần ABI được kiểm tra.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

default IAbi getAbi ()
abstract void setAbi ( IAbi abi)

Phương pháp công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

Trả lại
IAbi

setAbi

public abstract void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi