Máy thu IAbi

public interface IAbiReceiver

com.android.tradefed.testtype.IAbiReceiver


Một bài kiểm tra cần kiểm tra ABI.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

default IAbi getAbi ()
abstract void setAbi ( IAbi abi)

Phương thức công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

trả lại
IAbi

setAbi

public abstract void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi