Tất cảTestAppsCài đặtCài đặt

public class AllTestAppsInstallSetup
extends BaseTargetPreparer implements IAbiReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.AllTestAppsInstallSetup


ITargetPreparer cài đặt tất cả các ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() vào thiết bị. Để cài đặt ứng dụng thử nghiệm riêng lẻ, vui lòng xem TestAppInstallSetup

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

AllTestAppsInstallSetup ()

Phương thức công khai

IAbi getAbi ()
void setAbi ( IAbi abi)
void setUp ( TestInformation testInfo)

void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

nhà thầu công cộng

Tất cảTestAppsCài đặtCài đặt

public AllTestAppsInstallSetup ()

Phương thức công khai

getAbi

public IAbi getAbi ()

trả lại
IAbi

setAbi

public void setAbi (IAbi abi)

Thông số
abi IAbi

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

ném
DeviceNotAvailableException