CompanionTestAppInstallSetup

public class CompanionTestAppInstallSetup
extends TestAppInstallSetup

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.companion.CompanionTestAppInstallSetup


ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều ứng dụng từ thư mục IDeviceBuildInfo#getTestsDir() trên thiết bị đồng hành được phân bổ.

Lưu ý rằng điều này ngụ ý thành phần thử nghiệm được đề cập được tích hợp trong bản dựng thiết bị chính nhưng cũng phù hợp với thiết bị đồng hành

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CompanionTestAppInstallSetup ()

Phương pháp công cộng

ITestDevice getDevice ()

Trả về thiết bị mà người chuẩn bị sẽ áp dụng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

CompanionTestAppInstallSetup

public CompanionTestAppInstallSetup ()

Phương pháp công cộng

lấy thiết bị

public ITestDevice getDevice ()

Trả về thiết bị mà người chuẩn bị sẽ áp dụng.

Trả lại
ITestDevice

Ném
TargetSetupError