iDeviceTest

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


Giao diện cho đối tượng cần tham chiếu đến ITestDevice .

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

Phương thức công khai

getDevice

public abstract ITestDevice getDevice ()

Nhận thiết bị được kiểm tra.

trả lại
ITestDevice ITestDevice

thiết bị

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

Tiêm thiết bị được kiểm tra.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice để sử dụng