IHarnessException

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Mô tả về giao diện ngoại lệ khai thác sẽ được thực hiện bởi các ngoại lệ khai thác.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier được liên kết với ngoại lệ.

abstract String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

Phương thức công khai

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Trả về ErrorIdentifier được liên kết với ngoại lệ. Có thể là vô giá trị.

trả lại
ErrorIdentifier

getOrigin

public abstract String getOrigin ()

Trả về nguồn gốc của ngoại lệ.

trả lại
String