Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceUnresponsiveException

public class DeviceUnresponsiveException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceUnresponsiveException


Một chuyên môn hóa của DeviceNotAvailableException cho biết thiết bị hiển thị với adb, nhưng không phản hồi (nghĩa là lệnh hết thời gian chờ, không khởi động được, v.v.)

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

nhà thầu công cộng

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : ERROR(/Throwable) khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

DeviceUnresponsiveException

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

cause Throwable : ERROR(/Throwable) khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : sê-ri của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.