Thiết bịKhông phản hồiNgoại lệ

public class DeviceUnresponsiveException
extends DeviceNotAvailableException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessException
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
com.android.tradefed.device.DeviceUnResponseException


Một chuyên môn của DeviceNotAvailableException cho biết thiết bị được hiển thị với adb nhưng không phản hồi (nghĩa là hết thời gian ra lệnh, không khởi động, v.v.)

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

DeviceUnresponsiveException (String msg, Throwable cause, String serial, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bịKhông phản hồiNgoại lệ

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

Thiết bịKhông phản hồiNgoại lệ

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.

Thiết bịKhông phản hồiNgoại lệ

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

Thiết bịKhông phản hồiNgoại lệ

public DeviceUnresponsiveException (String msg, 
        Throwable cause, 
        String serial, 
        ErrorIdentifier errorId)

Tạo một DeviceUnresponsiveException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

cause Throwable : root Throwable khiến thiết bị không khả dụng.

serial String : serial của thiết bị liên quan.

errorId ErrorIdentifier : mã định danh lỗi cho lỗi này.